Afscheid van het loon-over-systeemDovnload 16.17 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte16.17 Kb.
Afscheid van het loon-over-systeem

De wijzigingen in de loonaangiftesystematiekIn mei 2008 maakten minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris De Jager van Financiën bekend dat zij de loon-over-systematiek voor de loonaangifte wilden afschaffen. Inmiddels is duidelijk dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, en wel per 1 januari 2010. U mag dus alleen nog dit jaar het loon-over-systeem toepassen. Volgend jaar moet de aangifte per se gebeuren volgens het loon-in-systeem. Zorg dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden van beide systemen en de aangekondigde wijzigingen!
Er zijn momenteel twee regelingen met betrekking tot de aangiftesystematiek voor de loonheffingen. De eerste is de zogeheten loon-in-systematiek, de tweede de loon-over-systematiek. Een werkgever kan één van beide regelingen toepassen. Het toepassen van beide regelingen is niet mogelijk. U moet dus een keuze maken tussen loon-in en loon-over. De overheid is echter van plan om alle werkgevers te verplichten om de loonaangifte te gaan doen volgens de loon-in-systematiek en de mogelijkheid tot het insturen van correctieberichten af te schaffen. Deze wijzigingen waren oorspronkelijk bedoeld om per 1 januari 2009 van kracht te worden, maar uiteindelijk is besloten om de invoering uit te stellen tot 1 januari 2010.
Praktijk

Het uitgangspunt van de loonaangiftesystematiek in Nederland is dat u het loon toerekent aan het loontijdvak waarin het loon aan de werknemer is betaald. Dit is het systeem van loon-in. In de praktijk hanteren werkgevers echter ook de systematiek waarbij het in een bepaald tijdvak uitbetaalde loon toegerekend wordt aan de verstreken tijdvakken waarop het loon betrekking heeft. Dit is het systeem van loon-over, dat met name door een aantal grote ondernemingen en overheidsinstellingen wordt gehanteerd.Sinds 2006 staat de overheid toe dat werkgevers de loon-over-systematiek toepassen. U kunt zelf kiezen of u loon-in of loon-over gebruikt, maar de voorwaarde bij de hantering van elk van beide systemen is dat u een ‘bestendige gedragslijn’ volgt. Dat wil zeggen dat u niet naar willekeur van systeem kunt wijzigen, maar een gekozen systeem moet voortzetten. Dit kader van de twee regelingen is voor de jaren 2007 en 2008 telkens ongewijzigd verlengd.
Berekenen

De loon-over-regeling bestaat feitelijk uit twee verschillende delen. Het eerste deel van de regeling houdt het volgende in: als u in januari loon in de loonheffingen verwerkt dat betrekking heeft op het voorafgaande jaar, mag u dat loon in de laatste loonaangifte van het vorige jaar opnemen. Bij deze aangifte moet u de inhoudingen berekenen op grond van de tarieven van het vorige jaar. Dit deel van de loon-over-regeling wordt met ingang van 1 januari 2009 structureel gemaakt. (BA: ja, per 2009)

Het tweede deel van de loon-over-regeling houdt in dat u de loonbetalingen binnen het kalenderjaar mag toerekenen aan reeds verstreken loontijdvakken waarop de betalingen betrekking hebben. Zo nodig moet u daarvoor correctieberichten gebruiken. Dit tweede deel van de loon-over-regeling wordt in 2009 nog voortgezet, maar moet (volgens de huidige plannen) gaan vervallen met ingang van 1 januari 2010. De belangrijkste reden voor het vervallen van dit deel van de loon-over-systematiek is het grote aantal correctieberichten dat werkgevers bij de Belastingdienst indienen.
Afgeschaft

De overheid wil de loonaangifte voor werkgevers stroomlijnen. Om dat te bereiken, moeten de loonaangiftes van werkgevers over een loontijdvak aansluiten bij de betalingen in dat tijdvak. Dan kunnen namelijk vervolgens de correctieberichten afgeschaft worden. Voor de loonaangifteketen is het beoogde gevolg dat er zo min mogelijk wijzingen in het gegevensbestand plaatsvinden, waarmee ook voor werkgevers de administratieve lasten structureel beperkt kunnen worden.Vanaf 1 januari 2010, het moment waarop de correctieberichten worden afgeschaft, moet u onjuistheden in een aangifte loonheffingen over een tijdvak in een lopend kalenderjaar herstellen in de eerstvolgende loonaangifte met betrekking tot dat jaar. In totaal worden de lonen, inhoudingen en afdrachten dan juist verantwoord.
Verschil

De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot het loon-over-systeem hoeven geen gevolgen te hebben voor uw loonadministratie. De wet zal namelijk geen eisen stellen aan het systeem dat u voor uw administratie hanteert. U zult nog steeds mogen kiezen tussen loon-in en loon-over. Maar voor de aangifte hebben de wijzigingen wel gevolgen! De loonaangifte mag vanaf 1 januari 2010 alleen nog volgens de loon-in-regeling plaatsvinden. Als gevolg hiervan ontstaat er bij organisaties die loon-over gebuiken voor hun administratie dus een verschil tussen loonaangifte en loonadministratie.Het indienen van correctieberichten zal vanaf 2010 niet meer mogelijk zijn. U moet mutaties dan met terugwerkende kracht (over verstreken loontijdvakken) salderen met de loonaangifte van het eerstvolgende tijdvak. Maar let op: de correctieverplichting voor fouten in de loonaangifte over verstreken jaren blijft wél bestaan.
Vereenvoudiging

De verschillende loonaangiftesystemen blijven in 2009 nog naast elkaar van toepassing. Dit jaar uitstel biedt u en uw softwareleverancier de kans om zich voor te bereiden op de aangekondigde wijzigingen. Correctieberichten zullen bij een eenduidige loonaangiftesystematiek volgens de loon-in-regeling al binnen het kalenderjaar niet meer nodig zijn, maar u zult ze nog wel nodig hebben met betrekking tot onjuistheden bij reeds verstreken jaren. Al deze wijzigingen leiden tot een lastenvereenvoudiging, maar in de praktijk zullen het met name de Belastingdienst en het UWV zijn die daarvan profiteren!


Mr. Bart Agerbeek, Agerbeek Advies te Vught, tel. (073 ) 657 03 62, www.agerbeekadvies.nl


Wanneer wordt de loon-over systematiek toegepast? Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij organisaties waar regelmatig nabetalingen worden gedaan of het betalen van loon pas later kan worden gedaan na afloop van het betreffende tijdvak (bijv. bij uitbetaling van overuren). In de praktijk betreft dit een aantal grote bedrijven en met name organisaties bij overheid, onderwijs en gezondheidszorg.

De loon-in systematiek is in feite de hoofdregel. Het loon wordt toegerekend aan het tijdvak waarin het loon is betaald. Sommige werkgever hadden bij de invoering van de Wfsv (2006) afwijkende administratieve systemen en heeft de wetgever tijdelijk (maar inmiddels tot uiterlijk 1 januari 2010) goedgekeurd dat beide systemen toepassing kunnen vinden.


Afschaffing correctieberichten

De wijzigingen in de loonaangiftesystematiek worden ook voor een groot deel ingegeven door de wens van de afnemers van de polisadministratie (bijvoorbeeld het UWV en de Belastingdienst zelf) dat de gegevens niet steeds met terugwerkende kracht gewijzigd worden. U kunt immers de loongegevens van de maand januari 2009 straks zelfs nog in december 2009 wijzigen. Het grote aantal correctieberichten zorgt voor een complexe en zwaar belaste loonaangifteketen. En daardoor ontstaan fouten!


Uitkeringen

Als u een onjuiste of onvolledige aangifte loonheffingen heeft gedaan, bent u wettelijk verplicht om door middel van een correctiebericht alsnog de juiste (en volledige) gegevens te verstrekken. Dit is nodig in verband met de juistheid en volledigheid van de gegevens in de polisadministratie bij het UWV, met name met het oog op eventueel te verstrekken uitkeringen. Maar doordat u gedurende het hele jaar nog correctieberichten kunt indienen ontstaat – naast de druk op de loonaangifteketen en alle mogelijke fouten van dien – de situatie dat de gegevens in de polisadministratie gedurende lange tijd niet eenduidig en definitief zijn. Daarom worden de correctieberichten afgeschaft.


Uiterlijk 1 januari 2010 moet de administratieve organisatie geschikt zijn om de loon-in systematiek toe te passen.
Bron: Salaris Rendement 2-2009
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina