*!Afscheid vertrekkende leden*!Dovnload 123.08 Kb.
Pagina1/4
Datum25.08.2016
Grootte123.08 Kb.
  1   2   3   4
*!Afscheid vertrekkende leden*!
De voorzitter: Vandaag bent u voor het laatst in deze samenstelling bijeen. Met ingang van morgen komt er een einde aan de zitting van deze Kamer, die begon op 30 november 2006. Al op die eerste dag werd direct na de beëdiging een stevig debat gevoerd over een generaal pardon. Sommigen van u zullen morgen opnieuw beëdigd worden als Kamerlid en anderen treden morgen toe tot de vereniging van oud-leden. Voordat ik die laatste leden toespreek, wil ik met u een blik in de spiegel werpen en terugkijken, reflecteren op de afgelopen drieënhalf jaar.

In die periode hebben we lief en leed gedeeld, niet alleen op het persoonlijk vlak. Als leden van de volksvertegenwoordiging delen wij schokkende gebeurtenissen die de Nederlandse samenleving in het bijzonder raken. We hebben stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag op de koninklijke familie in Apeldoorn op Koninginnedag 2009 en bij de slachtoffers van de vliegtuigongelukken bij Schiphol en bij Tripoli. Internationaal denk ik aan de ramp die Haïti trof. Eerder vandaag hebben wij stilgestaan bij het omkomen van een Nederlandse militair in Afghanistan. Nederlandse militairen die in Afghanistan omkomen bij vredesmissies worden in deze zaal bij hun naam genoemd. Wij gedenken hen met diep respect voor hun grote inzet.

De Kamer heeft haar eigen functioneren aan reflectie onderworpen. Dat was geen navelstaarderij van enkele enthousiastelingen uit ons midden. Integendeel, de ramen werden juist opengezet. Het resultaat mag er zijn: een eigen toekomstagenda, een nieuwe stijl van hoorzittingen om meer zicht te krijgen op met name uitvoeringsvraagstukken, en, niet te vergeten, een hernieuwde discussie over het formatieproces. De nieuwe leden gaan met deze instrumenten kennismaken, waarbij zij zich wellicht niet realiseren dat zij nog maar net door deze Kamer ontwikkeld zijn. Een reflectieproces is overigens nooit af. De nieuwe Kamer zal vast op haar eigen manier wegen zoeken om bij te dragen aan de kwaliteit van het democratisch besluitvormingsproces.

Ik gebruikte zojuist de uitdrukking "de ramen opengezet". Ik herinner u eraan dat deze Kamer heeft besloten dat ook de procedurevergaderingen van commissies, die tot dan toe standaard achter gesloten deuren werden gehouden, in beginsel openbaar zijn. Besloten commissievergaderingen beginnen een zeldzaamheid te worden. Ze zullen nooit helemaal weg te denken zijn, er bereikt de Kamer tenslotte ook vertrouwelijke informatie. De vrees die bij sommige commissies bestond, is al snel overwonnen. Die vrees had overigens niets te maken met de angst voor camera's, een fobie die ik overigens zelden in dit gezelschap tegenkom. De vrees was meer dat we in het openbaar minder bereid zouden zijn om toe te geven aan de wensen van andere fracties. Daarmee is ook een doelstelling van de zelfreflectie gerealiseerd: een grotere transparantie van het parlementaire proces.

Terugblikkend zien wij dat langzaam maar zeker Europa geworteld is in dit parlementaire proces. Kamerbreed wordt aan de Europese component van onze besluitvorming steeds meer aandacht besteed. Op tal van manieren hebt u zich de afgelopen periode ook actief met Europa bemoeid. Soms bent u hierbij geholpen door externe factoren. Zo is de betrokkenheid van de Kamer bij de besluitvorming over het noodplan voor Griekenland extra vanzelfsprekend omdat we te maken hebben met een demissionair kabinet. Maar ook zonder die omstandigheid was de aanpak van deze crisis natuurlijk ondenkbaar geweest zonder een fundamenteel politiek debat in deze Kamer. In de volgende zittingstermijn zal de Kamer zich gesterkt weten door een aantal nieuwe bevoegdheden. Ik noem de zogenaamde gele- of oranjekaartprocedure. De Kamer heeft op eigen initiatief het behandelvoorbehoud afgedwongen. Europa is en blijft hoe dan ook een centraal deel van de Haagse politiek.

Gelukkig wordt in de Kamer ook vaak gelachen. Humor in het debat is onmisbaar. Ik denk aan de soms prachtige, ironische beeldspraken die u gebruikt of aan de momenten waarop een van u vastloopt in een eigen verspreking, waarvan de collega's weer dankbaar profiteren. Televisie en internet zenden die momenten uit. Mensen bewerken die beelden ook, wat soms tot hilarische filmpjes leidt. Hoewel de verleiding groot is, ga ik geen voorbeelden van dit alles noemen. De afgelopen weken zijn er weer heel wat van die fragmenten voorbijgekomen. U hebt ze dus allemaal kunnen zien.

Deze Kamer heeft er ook veel aan gedaan om ons werk dichter bij de burgers te brengen door vooral ouderen en jongeren aan te moedigen om ons te bezoeken. Beleidsmatig doet u dat soort voorstellen bij de ramingsbehandeling. In de praktijk nodigt u zelf groepen uit. Ieder jaar bij de presentatie van onze jaarcijfers publiceren de kranten de naam van de meestevragensteller. Als er zo'n lijstje zou bestaan van het kom-eens-bij-ons-langs-Kamerlid, denk ik dat mevrouw Schreijer-Pierik bovenaan zou eindigen. Zonder het educatieve karakter tekort te willen doen, is Twente-Den Haag de favoriete dagtocht.

U hebt samen in iets meer dan drie jaar en zes maanden veel werk verzet of in gang gezet. Ik heb het als een groot voorrecht ervaren dat ik uw vergaderingen mocht voorzitten. U weet dat ik dat, met dank aan u, met veel plezier heb gedaan, ook al was u niet altijd blij met mij, integendeel zelfs: te weinig spreektijd, te weinig interrupties, noem alle bekende ergernissen maar op. Eerlijk gezegd begrijp ik die ergernissen. U zit bij een debat vol adrenaline en u gaat ervan uit dat wat u wilt het beste voor Nederland is. Democratie is echter compromissen sluiten. Dat is allesbepalend. Bij die compromissen wordt door leden en door fracties water bij de wijn gedaan, voordat ze überhaupt tot stand kunnen komen. Dat vraagt van u waardering voor elkaars inzet, wederzijds respect en een niet aflatende inzet om burgers die een debat volgen, duidelijk te maken hoe u tot een compromis komt. Als dat proces helder verloopt, ben ik als voorzitter tevreden.

Mijn beste vrienden in dit huis waren hierbij de klok, het Reglement van Orde en bij hoge uitzondering -- die telt dus niet mee -- de hamer, en niet te vergeten, zo hoop ik, een goed humeur. Mocht ik u op het hoogtepunt van uw speech ooit hebben onderbroken, dan bied ik u daarvoor mijn welgemeende excuses aan. Ingrijpen doet een voorzitter "pour les besoins de la cause", voor het belang van de zaak.

Dan wil ik nu degenen onder u toespreken die de Kamer gaan verlaten.

Ik begin met de heer Cees Meeuwis. Amper 20 uur na uw beëdiging in september 2009 hield u uw maidenspeech over een kwestie die de gemoederen in de Kamer al 30 jaar bezighoudt: de medezeggenschap van pensioengerechtigden in besturen van pensioenfondsen. De laatste weken hebt u de minister van Verkeer en Waterstaat bevraagd over een vrij nieuw fenomeen: het sluiten van het luchtruim als gevolg van een aswolk. Ik wens u als wethouder in Breda veel succes! Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mevrouw Patricia Linhard. In mei 2009 volgde u Jacques Tichelaar op. U verruilde het ondernemerschap in uw eigen goedlopende Amsterdamse modezaak voor een zetel in ons parlement. U hebt zich ingezet voor uw idealen op de terreinen ruimtelijke ordening, natuur, pensioenen en verkeer en waterstaat. Zo is op uw initiatief het project Amsterdam-Almere-Markermeer benoemd tot groot project. De Kamer zal hierdoor extra aandacht besteden aan de integrale uitvoering van dit complexe project. Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mijnheer Hein Pieper. Tijdens uw maidenspeech in december 2008 hield u ons voor dat bestuurders niet alleen deskundig moeten zijn, maar vooral ook moeten laten zien dat zij volledig bij dat besturen betrokken zijn. Tijdens uw Kamerlidmaatschap hebt u uw betrokkenheid volledig getoond en bewezen. In de commissies voor VROM en voor LNV was u woordvoerder bij de begrotingsbehandeling. Daarnaast was u rapporteur van de voortgangsrapportage ecologische hoofdstructuur in de commissie voor LNV. Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mevrouw Trix de Roos-Consemulder. Na bijna tien jaar gemeenteraadslid in Vlissingen te zijn geweest, kwam u in januari 2009 in de Kamer. In een interview met de Provinciale Zeeuwse Courant vertelde u een jaar later: "Ik ben geen politicus pur sang. Ik ben helemaal gelukkig als ik uit Den Haag kom en op zaterdag handtekeningen kan ophalen in de stad". Vrij vertaald: u manifesteert u liever in de lokale dan in de landelijke politiek. Zeer begaan bent u met het lot van mensen zonder dak of thuis, zoals u ze noemt. Hoe bescheiden en relativerend ook, u bent een vrouw om trots op te zijn. Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mevrouw Chantal Gill'ard. Om te beginnen wil ik zeggen dat wij allemaal zo blij zijn dat u er vandaag weer bent, na een gedwongen afwezigheid van enkele maanden wegens ziekte.

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Deze tegenslag is extra wrang omdat u zich als Kamerlid vanaf 2006 juist inzette voor de verbetering van de gezondheidssituatie van anderen, in het bijzonder van vrouwen in ontwikkelingslanden, vrouwenrechten en veilig moederschap. In 2008 was u medeorganisator van een internationale conferentie over veilig moederschap, één van de millenniumdoelstellingen. Ondanks uw ziekte nam u eind vorig jaar nog deel aan een conferentie in Addis Abeba over ditzelfde onderwerp. Die conferentie was mede georganiseerd naar aanleiding van een door u ingediende motie. Ook was u in Nicaragua om daar te pleiten voor veilig moederschap. Tijdens werkbezoeken aan Pakistan en Afghanistan in 2007 en aan Ethiopië en Soedan in 2008 ging uw aandacht eveneens uit naar de kwetsbare positie van vrouwen in deze landen. Ik ben ervan overtuigd dat u zich op dit terrein ook buiten de Kamer zult blijven inspannen. Ik wens u succes, maar bovenal een goede gezondheid toe. Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mijnheer Ed Anker. U hield u sinds het begin van uw Kamerlidmaatschap bezig met justitie en binnenlandse zaken. In het laatste jaar kwam daar de onderwijsportefeuille nog bij. Moeiteloos leek u zich nu eens hard te maken voor de rechten van kinderen van asielzoekers, dan weer voor het gebruik van Nederlandse producten tijdens representatieve diners. Menigmaal gaf u uw mening over het aantal spoeddebatten in de Kamer. Tijdens een regeling van werkzaamheden uitte u zelfs wel eens uw zorgen via Twitter. Het is dan ook wel ironisch te noemen dat u uw maidenspeech hield tijdens -- wat ik noem -- een spoeddebat. Tot slot: u riep de parlementairehoffelijkheidsprijs in het leven. Zelf voldoet u ruimschoots aan de criteria om deze prijs eens in de wacht te slepen; extra jammer dat u nu vertrekt. Het ga u evenwel goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mevrouw Mei Li Vos. U bent sinds 1 maart 2007 lid van de Tweede Kamer. U had toen al naam gemaakt met de oprichting en het voorzitterschap van het Alternatief voor Vakbond. Sinds het begin van uw lidmaatschap hebt u zich ontwikkeld tot een felle debater en mede daardoor tot een veel geziene -- en graag geziene -- publieke figuur. Eén van uw belangrijke verdiensten was het door de Kamer aangenomen initiatiefwetsvoorstel over ruimere formulering van het verbod om mededingingsafspraken te maken. Dit wetsvoorstel diende u in 2008 in, samen met collega's Ten Hoopen van het CDA en Aptroot van de VVD. Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mijnheer Paul Tang. In 2007 werd u Kamerlid. Bij uw aantreden had u de ambitie om uw kennis van de economie in te brengen in de politiek. Daar bent u naar mijn indruk uitstekend in geslaagd. Een enkele collega kwalificeerde uw betogen soms plagerig als "filosoferen", maar dat moet, denk ik, verklaard worden door het stijlverschil tussen economen en juristen. U bent een veelzijdig man: tijdens debatten haalde u vaak toepasselijke regels uit popsongs aan. U groeide op in Alkmaar, bent fan van AZ en ook een actief en een -- naar mij is gezegd -- verdienstelijk voetballer. Dat u werd geselecteerd voor het Kamerelftal is dan ook niet zo verwonderlijk. Van uw collega-voetballers hoorde ik wel dat u er af en toe wat moeite mee hebt om de bal aan een ander af te staan. U bent ook een actief Kamertwitteraar. Onlangs riep u de minister van Financiën op om het twitteren niet op te geven. U hoef ik dit niet te vragen. Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mijnheer Eddy Bilder. Tijdens uw Kamerlidmaatschap vielen u verschillende typeringen ten deel. Naast betrouwbaar, authentiek en scherp bent u ook sober genoemd. Hoewel u graag wat meer met uw benen in de spreekwoordelijke modder had gestaan, hebt u zich met overgave op een aantal technische dossiers gestort. U hield u ook bezig met de gemeentelijke herindeling, waarbij uw ervaringen als wethouder van de gemeente Ermelo goed van pas kwamen.
U bent meerdere malen rapporteur geweest voor de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de begroting kritisch te beoordelen. Mijnheer Bilder, binnenkort bent u weer baas over uw eigen agenda in uw geliefde Ermelo, waar u beter bekend bent onder de Engelse term "builder". Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mijnheer Hugo Polderman. Vrij onverwacht kwam u in 2006 vanaf de kandidatenlijst in de kieskring Tilburg, de fractie van de SP versterken. U was bijzonder actief op het gebied van LNV waar u zich inzette voor de paling, Natura 2000, antibioticagebruik in de veehouderij, het Europese zuivelbeleid, maar ook voor "de kleine oorlog van boer Kok", de zogenoemde "oormerkweigeraar". Daarnaast ken ik u als een actief deelnemer aan de hoorzitting Prijsvorming in de agro-nutriketen. In het debat over genetisch gemodificeerde organismen legde u de ministers van LNV en VROM regelmatig het vuur na aan de schenen. Uw collega's verraste u met een glaasje gentechvrije melk. Uw fijnzinnige humor zal in dit huis node gemist worden. Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mijnheer Paul Lempens. Na de verkiezingen in 2006 kwam de 25ste SP-zetel voor u beschikbaar. In een interview met de Kamerbode zei u eens: "als Kamerlid moet je de blik naar buiten gericht houden". Uit uw maidenspeech en ook uit latere debatten bleek dat u zich aan die woorden hield. Tijdens debatten over bijvoorbeeld sociale werkvoorziening werd duidelijk dat u intensief contact heeft met mensen en organisaties in Nederland, en vooral in de thuisregio Limburg, om de vinger aan de pols te houden en op die manier uw Kamerlidmaatschap vorm te geven. Nu verlaat u de Kamer, maar niet de politiek. U bent in maart dit jaar teruggekeerd in de gemeenteraad van Weert, waar u eerder al raadslid was. Ik wens u daarmee veel succes. Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mevrouw Marianne Besselink. U bent sinds november 2006 lid van deze Kamer. U was al jong op het politieke pad. Als achttienjarige werd u in 1991 in Drenthe gekozen als jongste provinciale statenlid van Nederland. Daarna werd u bestuursadviseur van de burgemeester van Groningen en vervolgens directiesecretaris Stadsbeheer. Hier in de Kamer zette u zich vol overgave in voor de portefeuilles kenniseconomie, innovatie, onderzoek, hoger onderwijs, voortgezet onderwijs en lerarenbeleid. Een belangrijke leus van u was: "Je kansen moeten niet afhankelijk zijn van het gezin waarin je geboren wordt". Denkend aan gezinsvorming, mag ik u heel veel geluk wensen in de komende periode? Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mevrouw Marianne Langkamp. Sinds november 2006 bent u lid van de Kamer, nadat u al een paar jaar medewerker en coördinator van de SP-fractie was geweest. De afgelopen tijd stond bij u vooral het kind centraal. Uw zorg ging niet alleen uit naar de groeiende wachtlijsten in de Jeugdzorg; uw allereerste schriftelijke Kamervraag ging over groeiende wachtlijsten voor zwemlessen. U was mede betrokken bij het initiatiefvoorstel van mevrouw Kant over speelruimte voor kinderen. Met verve en overtuiging nam u deel aan de parlementaire werkgroep toekomstverkenning jeugdzorg, de vergaderingen van de commissie voor de Werkwijze en het Presidium, waarvan u vanaf december 2006 plaatsvervangend lid was. Toen u ooit in een interview gevraagd werd wat "uw Jan-moment" was -- het gaat dan over Jan Marijnissen -- zei u dat u de wandelingen met Jan langs de Hofvijver zo zou missen. U mijmerde daarbij samen over politieke vraagstukken en sloot de wandeling standaard af bij de haringkar met twee maal twee haringen en een bekertje melk. Ik hoop dan ook dat u beiden binnenkort de Hollandse nieuwe weer eens goed bij de staart zult vatten. Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mevrouw Samira Bouchibti, sinds 30 november 2006 bent u lid van de Kamer. Als woordvoerder jeugd- en gezinsbeleid sprak u onder meer over jeugdzorg, kindermishandeling, flitsscheidingen en opvoedingsondersteuning. Ik wil uw maidenspeech over eergerelateerd geweld op 8 maart 2007 niet onvermeld laten. Op enig moment zei u, nog niet aan het eind van uw warme en bewogen betoog: "Voorzitter. Ik ga bijna afronden, want het lampje brandt". Na afloop van uw inbreng merkte ik op: "Wij hebben in uw maidenspeech allemaal kennisgenomen van uw overtuiging en van de wijze waarop u die hier naar voren hebt gebracht. U bleek zelfs al kennis te hebben van het functioneren van het lampje!" Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mijnheer Ton Heerts, ik moet als Voorzitter wel eens een blad voor de mond nemen, maar niet bij Ton Heerts. Tegen hem kan iedereen verfrissend openhartig zijn, maar houd er rekening mee dat hij dat ook tegen ons is. Na drieënhalf jaar gaat u de Kamer verlaten. Maar in die tijd stak u de handen wel uit de mouwen. U behartigde voor uw fractie een flink deel van de Justitieportefeuille, en nog veel meer: BZK, VWS, SZW. Als het nodig was deed u de financiële beschouwingen er ook nog even bij. Mijnheer Heerts, u werkte hard, was betrokken en recht door zee. In dezelfde stijl heeft u nu de keuze gemaakt om u niet voor herverkiezing beschikbaar te stellen. U kiest voor uw persoonlijk leven, omdat dat nu voorrang heeft. Wij zeggen u gedag, maar ik ben ervan overtuigd dat dat niet voorgoed is, want u kunt natuurlijk nooit al uw energie kwijt bij -- als ik het goed heb begrepen -- de Apeldoornse Boys en FC Twente, al is de laatste kampioen! Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mijnheer Ernst Cramer, tijdens uw Kamerlidmaatschap vanaf 2006 heeft u zich deskundig en actief ingezet op een omvangrijke portefeuille. Vooral in de spoordossiers profileerde u zich als een kenner. Het duizelde mij soms van de vaktermen: ERTMS, TLB1+ en zelfs de krokodil, blijkbaar geen ongebruikelijke verschijning op het spoor, passeerden de revue. Ook op het terrein van LNV was u actief, bijvoorbeeld met uw motie over de "combikip", een dier dat vervolgens regelmatig in Kamerdebatten voorbijkwam. U was ook lid van de commissie-De Wit. Met uw goede humeur en relativerende humor droeg u bij aan de goede sfeer. Met een kwinkslag, streng doch rechtvaardig, hield u als ondervoorzitter van de Kamer de vergadering bij mijn afwezigheid in de hand. Tussen de bedrijven door vond u ook nog tijd om uw belevenissen met het publiek te delen via uw weblog. Tijdens werkbezoeken haalde u soms halsbrekende toeren uit om er mooie foto's bij te kunnen zetten, zoals een open legervoertuig op het strand of een watertaxi op een onstuimige Waddenzee. Het is duidelijk: wij verliezen in u een kleurrijk Kamerlid. Het ga u goed.

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mijnheer Jack Biskop, Kamerlid sinds november 2006. Als woordvoerder beroepsonderwijs maakte u zich sterk voor een wettelijk kader om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Ook brak u veelvuldig een lans voor de REA-colleges, samenwerkende scholingsinstituten, die zich richten op het opleiden van jongeren met een forse beperking. U nam daarnaast samen met de heer Depla het initiatief om een parlementair onderzoek naar competentiegericht onderwijs in het mbo te laten uitvoeren. U was ondervoorzitter van de vaste commissie EZ en lid van de contactgroep-België. In de Kamer viel u niet alleen op door uw gedegen vakkennis, maar ook door zeer mooie vulpennen. Op Hyves vermeldt u dat u vulpennen niet alleen verzamelt, maar ze ook zo veel mogelijk gebruikt. We zijn benieuwd welke pennenvruchten we nog van uw hand te zien zullen krijgen. Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mijnheer Jan Schinkelshoek, vanaf de eerste dag, 30 november 2006, zette u op overtuigende wijze het beeld van de bescheiden volbloed parlementariër neer. Tegelijkertijd schrok u er niet voor terug om u op de meest uiteenlopende beleidsterreinen te manifesteren: binnenlandse zaken, Nederlands-Antilliaanse Zaken, onderwijs en cultuur, de betrekkingen met België en Duitsland en recentelijk in de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel. Deze opsomming is nog niet volledig. Bij uw aantreden in 2006 stelde u zich ten doel een bijdrage te leveren aan het eerherstel van de Tweede Kamer. Niet alleen tijdens al uw optredens in deze Kamer, maar ook in de Commissie voor de Werkwijze en als plaatsvervangend lid van het Presidium.

Een motie van uw hand vormde het startsein voor de stuurgroep Parlementaire zelfreflectie. Daarmee hebt u een wezenlijke bijdrage geleverd aan de versterking van de Kamer. Dat proces is nog lang niet voltooid en ik hoop dan ook dat u erbij betrokken blijft vanuit welke positie dan ook. Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)
De voorzitter: Mijnheer Hans van Leeuwen. U bent sinds de verkiezingen van 2006 lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was u gemeenteraadslid in Leidschendam-Voorburg. Naast uw politieke werkzaamheden bent u actief beeldend kunstenaar. In de Kamer wist u uw beide passies goed te combineren. U voerde in de Kamer het woord over cultuur en ruimtelijke ordening. Ook was u lid van de Kunstcommissie van de Kamer. In de Kamerbode noemde u kunst een prima remedie tegen vastgeroest denken. Gelet op uw actieve levensstijl hoeven wij allerminst bang te zijn dat wij u ooit vastgeroest aan zullen treffen. Ik wens u een kleurrijke toekomst toe. Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mevrouw Janneke Schermers. U bent sinds 2006 lid van de Tweede Kamer. Betrokkenheid bij mens en maatschappij waren een belangrijke drijfveer in uw leven, vertelde u toen u werd gekandideerd voor de Tweede Kamer. U was woordvoerder volksgezondheid, in het bijzonder voor die onderwerpen waar witte jassen bij betrokken zijn, zo zei u in menig voorstelrondje. In een notendop: ziekenhuiszorg, ketenzorg, verloskunde, bloedvoorziening, intensive care, geneesmiddelenbeleid en ambulancezorg. U zette zich in voor verhoging van de kwaliteit van de gezondheidszorg en voor de patiëntveiligheid. De medische bagage die u bij intrede in de Kamer meebracht, was zeer welkom. Die bagage zorgde menigmaal voor verduidelijking bij collega's en zelfs bij de verantwoordelijk minister. Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De voorzitter: Mijnheer Paul Kalma. U had en hebt altijd invloed op het politieke debat. Dat was voor de aanvang van uw Kamerlidmaatschap al zo. Het is alsof het niet uitmaakt of u wel of niet persoonlijk in de Kamer aanwezig bent. Toen u in 2006 als Kamerlid aantrad, zei u dat u een bijdrage wilde leveren aan de vermindering van de vluchtigheid die de politiek soms kenmerkt. Het strikt afrekenen van de politiek op resultaat is naar uw mening een te beperkte taakopvatting voor een politicus. U hebt het u niet gemakkelijk gemaakt en de handen uit de mouwen gestoken. Soms handhaafde u eigen standpunten in weerwil van de opvattingen in uw omgeving. U gaf ook anderen de mogelijkheid om hun opvattingen duidelijk naar voren te brengen, onlangs nog door de verdediging van twee initiatiefwetsvoorstellen mee te helpen voeren: de voorstellen over het correctief en over het raadgevend referendum. U verlaat nu de Kamer, maar nogmaals: ik twijfel er niet aan dat uw mening in deze zaal nog vaak te horen zal zijn. Het ga u goed!

**
(geroffel op de bankjes)


De

  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina