Afstudeerscriptie Analyse over voor- en naschoolse opvang binnen de gemeente Den HaagDovnload 467.61 Kb.
Pagina14/18
Datum20.08.2016
Grootte467.61 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

5.6 Stap 5: Strategische keuze


De actoren in het netwerk kiezen strategieën om elkaar te beïnvloeden om zo hun doelstellingen te realiseren. De keuze van de strategie wordt bepaald door de perceptie van de actor en de strategische keuze van de andere actoren. De actor kan ervoor kiezen om het proces te doen stagneren door hindermacht te gebruiken. Een actor kan ook het proces versnellen door mee te werken en realisatiemacht te gebruiken. In de game theorie gaat het hier om het geven en nemen om elkaar tegemoet te komen.

Gemeente Den Haag

Uit de interviews kwam duidelijk naar voren dat de gemeente Den Haag tussen 2005 en 2007 – wat als periode 1 aangeduid wordt – ervoor heeft gekozen om zich afzijdig op te stellen. Zij heeft toen dus een vermijdende strategie toegepast. Die keuze kwam voort uit de gedachte dat de marktwerking eerst een kans moest krijgen en zijn eigen dynamiek had. De gemeente veronderstelde dat de vraag naar BSO vanuit de basisscholen en het aanbod van BSO vanuit de kinderopvanginstellingen elkaar door marktwerking zouden vinden. De gemeente heeft een onderzoekende en informerende rol op zich genomen.

Uit interviews blijkt dat de gemeente in periode twee na de perceptieverandering de strategie heeft aangepast door (na 2007) eerst volgens een coöperatieve strategie en daarna volgens een faciliterende strategie te opereren.

In de eerste ronde heeft de gemeente een coöperatieve strategie toegepast om partijen (basisschoolbesturen, kinderopvanginstellingen en gemeente) bij elkaar te brengen in een netwerkomgeving waarin interactie met elkaar kon plaatsvinden. Hier kwam ieders perceptie aan bod en vonden framing en re-framing plaats. Nadat de actoren in het netwerk een gezamenlijk gedragen perceptie hadden geformuleerd, is uiteindelijk het convenant kinderopvang ‘Een plek voor ieder kind’ ondertekend. In de tweede ronde is volgens een faciliterende strategie gewerkt door de gemeente Den Haag, omdat de in het convenant gemaakte afspraken door alle partijen uitgevoerd moesten worden. De gemeente Den Haag heeft hier de ondersteunende rol voortgezet. De gemeente heeft dit gedaan door gemeentepanden weer te verhuren aan kinderopvanginstellingen, een projectleider aan te stellen om het samenwerkingverband tussen de kinderopvanginstellingen en basisscholen te bevorderen, 18 miljoen euro beschikbaar te stellen voor toekomstige BSO bouw en een overlegstructuur op te zetten.F
Aspecten van weerstand in de vorm van onvermogen:

Periode 2005-2007: Door de vermijdende strategie van de gemeente konden de basisscholen en kinderopvanginstellingen de aspecten van onvermogen (BSO-ruimte, overleg, mankracht) niet verhelpen waardoor de wachtlijsten BSO toenamen. Periode na 2007: Werden de aspecten van onvermogen wel verholpen doordat de gemeente instrumenten heeft ingezet om het onvermogen te verhelpen.


iguur 5.10: Toepassing strategische keuze op het conceptuele model


Actie periode 2005-2007: Gemeente Den Haag heeft de vermijdende strategie toegepast.Actie periode na 2007: Gemeente Den Haag heeft eerst de coöperatieve strategie toegepast en daarna de faciliterende strategie toegepast.

Gemeente Den HaagStrategische keuze
Basisschoolbesturen

In de eerste periode 2005-2007 is de gebruikte strategie van de gemeente niet goed gevallen bij de basisschoolbesturen. Zij vonden dat BSO op hun bord werd gelegd zonder enige vorm van ondersteuning, wat niet werd gewaardeerd. De basisschoolbesturen hebben door de jaren heen maatschappelijke onderwerpen opgepakt zoals gezonde voeding, taalachterstanden en integratie, die in een relatief kort tijdsbestek gerealiseerd dienden te worden. Het realiseren van de BSO leek hier als een schep bovenop te komen. De basisschoolbesturen hadden verwacht dat de gemeente Den Haag een faciliterende rol zou oppakken. Dit gebeurde niet en dat leidde tot onbegrip en frustratie bij de basisschoolbesturen. Met deze perceptie hebben de basisschoolbesturen gekozen voor een vermijdende strategie.

In de tweede periode (na 2007), toen de gemeente van strategie veranderde en zich meer coöperatief en faciliterend opstelde, veranderde de perceptie en daarmee ook de strategie van de basisschoolbesturen. Deze verandering is niet van de ene op de andere dag gegaan. Basisschoolbesturen stelden zich ook coöperatief op. Basisschoolbesturen hadden er ook belang bij om de BSO te realiseren.

Kinderopvanginstellingen

Kinderopvanginstellingen hebben steeds volgens de coöperatieve strategie gehandeld. Dit is niet verwonderlijk, aangezien kinderopvanginstellingen private ondernemingen zijn die de continuïteit moeten waarborgen en winst willen maken. Ze hebben de opdracht nodig om diensten als BSO aan te kunnen bieden. Zij hebben vanaf het begin de rol als aanbieder van BSO opgepakt door basisschoolbesturen voorlichting te geven over de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot BSO.


5.7 Besluitvorming


Hieronder worden de besluitvormingsprocessen weergegeven die uit de interviews en data-analyse naar voren zijn gekomen.

De belangrijkste momenten en besluiten zijn in de tabel hieronder in chronologische volgorde opgenomen.Tabel 5.11: Belangrijke momenten en besluiten in het proces van implementatie van buitenschoolse opvang

Datum

Besluit/moment

Betrokken partijen

1-1-2005

Gemeentepanden worden niet meer verhuurd voor kinderopvang

Gemeente Den Haag en kinderopvanginstellingen.

27-10-2006

Haagse pilot BSO

Gemeente Den Haag, 4 kinderopvanginstellingen, 7 basisscholen en 4 basisschoolbesturen.

27-11-2007

Meer huisvesting voor kinderopvang te realiseren

Gemeente Den Haag en kinderopvanginstellingen. Gemeentepanden worden weer verhuurd aan kinderopvanginstellingen63.

Eind 2007

Plan van aanpak ‘wegwerken wachtlijsten BSO’

Gemeente Den Haag en kinderopvanginstellingen (taskforce BSO)

1-6-2008t/m 11-12-2008

Convenant kinderopvang ‘Een plek voor ieder kind’

Gemeente Den Haag, kinderopvanginstellingen en de basisschoolbesturen.

2009

Aanbieden van een investeringskrediet van 18 mln. euro

Gemeente Den Haag en kinderopvanginstellingen

De gemeente Den Haag heeft in 2005 besloten om geen gemeentepanden meer te verhuren aan kinderopvanginstellingen en de kinderopvanginstellingen ook niet meer te subsidiëren. Dit hing samen met het feit dat de gemeente sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 geen wettelijke verantwoordelijkheid meer had met betrekking tot de uitbreiding van de kinderopvang en buitenschoolse opvang.
De gemeente Den Haag heeft een taskforce BSO in het leven geroepen en met de kinderopvanginstellingen rond de tafel gezeten om de capaciteit van BSO toe te laten nemen en de wachtlijsten te verminderen. Dit is een arena waarin de gemeente Den Haag en kinderopvanginstellingen gewerkt hebben aan meningsvorming. Doordat ze beide dezelfde belangen en doelen nastreefden kwamen ze binnen korte tijd (na 4 bijeenkomsten) tot een achttal actiepunten. Alle actiepunten zijn overgenomen door de gemeente Den Haag. Een van de actiepunten was het creëren van een overlegstructuur tussen de basisscholen, kinderopvanginstellingen en de gemeente.

In de tweede helft van 2008 is er intensief gesproken tussen kinderopvanginstellingen, schoolbesturen en de gemeente Den Haag over de vraag hoe de samenwerking tussen instellingen voor de kinderopvang en schoolbesturen eruit moest zien. Deze intensieve gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot een convenant waarin samenwerking tussen de instellingen voor kinderopvang en basisschoolbesturen werd gerealiseerd. Het convenant is op 11-12-2008 ondertekend door 14 instellingen voor kinderopvang, 18 Haagse schoolbesturen en de gemeente Den Haag. Het convenant is voor de periode 2010-2015 vastgesteld.


De kern van dit convenant is dat instellingen voor kinderopvang en de schoolbesturen voor basisonderwijs gezamenlijk onderschrijven dat onderwijs en kinderopvang intensief moeten samenwerken om voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar doorlopende ontwikkelingslijnen te realiseren.

Uit de besluitvorming kan worden opgemaakt dat de partijen als kinderopvanginstellingen, Haagse basisschoolbesturen en de gemeente Den Haag intensief met elkaar hebben gecommuniceerd in een arena waarbij verschillende rondes te onderscheiden zijn.

In de eerste ronde heeft de gemeente Den Haag een meerjarenconvenant gesloten met kinderopvanginstellingen en basisschoolbesturen. Voordat het convenant kinderopvang ‘Een plek voor ieder kind’ door alle partijen getekend kon worden, was er nog eerst een lange weg te bewandelen.

Partijen zijn gezamenlijk op studiereis geweest naar Denemarken om daar te kijken hoe de Denen het hebben aangepakt. Rond deze reis is veel contact geweest en zijn veel gesprekken gevoerd. Hier konden de partijen elkaars perceptie van het probleem en van mogelijke oplossingen communiceren. Hierdoor vonden framing en re-framing plaats en werd een gedragen perceptie van probleem en oplossing gecreëerd.


Dit is vervolgens opgenomen in het convenant kinderopvang ‘Een plek voor ieder kind’, waar alle partijen hun handtekening onder hebben gezet.
In de tweede ronde heeft de gemeente Den Haag het proces ondersteund bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken uit de eerste ronde. Dit heeft de gemeente gedaan door instrumenten in te zetten om het onvermogen van de basisscholen en kinderopvanginstellingen af te laten nemen.
Opmerkelijk is dat de gemeente Den Haag na de invoering van BSO (2005) tot 2007 weinig tot niets heeft gedaan en zich afzijdig gehouden. Haar perceptie was dat het niet haar taak was om hierin een rol te vervullen. Zij liet dit aan de marktwerking over.

BSO kwam in deze periode moeizaam op gang. De basisschoolbesturen hadden niet de middelen (het vermogen) om direct actie te ondernemen. De houding van de gemeente Den Haag vond men frustrerend, omdat de basisschoolbesturen hadden verwacht dat de gemeente zou faciliteren met het bieden van kennis, budgettaire middelen, ruimtes en een overlegstructuur.641   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina