Afstudeerscriptie Analyse over voor- en naschoolse opvang binnen de gemeente Den HaagDovnload 467.61 Kb.
Pagina18/18
Datum20.08.2016
Grootte467.61 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Literatuurlijst
 • Bekkers V. (2007), Beleid in beweging, achtergronden, benaderingen, fasen en aspecten van beleid in de publieke sector, Lemma Den Haag, 2007.

 • Braster, J.F.A. (2000). ‘De kern van casestudy’s’. Assen: van Gorcum.

 • Bruijn H. de, Heuvelhof ten E. (2007), Management in netwerken, over veranderen in een Multi-actorcontext, Lemma Den Haag.

 • Bruijn H. de, Heuvelhof E. ten, Veld R. in ’t (2008), Procesmanagement, over procesontwerp en besluitvorming, SDU Den Haag.

 • Hupe P.L., Beukenholdt-ter Mors M.A. en Klaassen H.J. (2000), Publiek Onderhandelen, een vorm van eigentijds besturen, Samson.

 • Klijn, E.H. (2007), Managing Complexity: Achieving the Impossible? Management between complexity and stability; a network perspective. Critical Policy Analysis (2007) vol.1 no.3 pp 252-277.

 • Koppenjan, J. en Klijn, E.H. (2004), Managing uncertainties in networks, a network approach to problemsolving and decision making, Routledge London.

 • Rhodes R.A.W. (1997), Understanding Governance, policy networks, governance, reflexivity end accountability, Open University Press Buckingham, Philadelphia.

 • Hoppe, R. (1989) Het beleidsprobleem geproblematiseerd, Muiderberg: Continho.

 • Emmans B.J.M, Interviewen: theorie, techniek en training. Wolters-Noordhoff, 1986.

 • Litjens, B.P.E.A. De structuur van beleidsnetwerken. Bestuurskunde, jaargang 9, nr. 3, 2003

 • Propper, I.M.A.M. Samenwerking of autonomie in beleidsnetwerken. Bestuurskunde, jaargang 9, nr.3, 2003

 • Lindblom, Ch. (1959), The science of muddling through, Public Administration Review, vol. 19

Bestuurlijke stukken gemeente Den Haag:

 • http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2010/RIS170853.PDF Voortgangsrapportage kinderopvang 23-02-2010

 • http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS159878A.PDF convenant kinderopvang ‘Een plek voor ieder kind’.

 • http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2011/RIS178208.PDF voortgang convenant kinderopvang ‘Een plek voor ieder kind’

 • http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS146024A.PDF (Ruimte voor ontwikkeling van kinderen)

 • http://zbs.denhaag.nl/internet?session=1025320820&infile=details.glu&loid=148285&rs=2086861&hitno=-1 (voor- en naschoolse opvang, vraag Pastoors)

 • http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS150732.PDF (Plan van Aanpak, vergroten capaciteit BSO, Taskforce met 8 actiepunten.)

 • http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS150744.PDF (Principebesluit realisatie accommodaties kinderopvang)

 • http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS155261A.PDF (Wegwerken wachtlijsten BSO, Gemeentelijke taskforce BSO Den Haag)

 • De Onderwijsraad, “Een vlechtwerk van opvang en onderwijs”

Kamerstukken:

 • Kamerstuk 30 300, nr. 14 , motie voor- en naschoolse opvang

 • Tweede Kamer, Algemene Politieke Beschouwingen, 22 september 2005, Handelingen 3-129

 • Tweede Kamer, Algemene Politieke Beschouwingen, 22 september 2005, Handelingen 3-130

 • Tweede Kamer, Algemene Politieke Beschouwingen, 22 september 2005, Handelingen 3-131

 • Kamerstuk 30 300 VIII, nr. 57

 • Kamerstuk 30 300 VIII, nr. 226

 • Kamerstuk 30 300 VIII, nr. 137

 • Kamerstuk 30 300 VIII, nr. 137, blz. 6

Krantenartikelen:

 • De Groene Amsterdammer, 129 (2005) 40: blz. 10-11

 • Maandblad van de Besturenraad, SBM februari 2006 nummer 6.

 • NRC-Handelsblad, “School moet makelaar in kinderopvang worden”, 25 oktober 2006

 • NRC-Handelsblad, “Heeft die motie nog wat opgeleverd?”, 1 februari 2008

 • Trouw, “Kom afspraken over kinderopvang na”, 16 augustus 2007

 • NRC Handelsblad, “CDA en ChristenUnie remmen opvang af”, 5 september 2007

 • Persbericht Onderwijsraad, 27 februari 2006

Websites:

 • www.cpb.nl/org

 • http://www.werkgroeponderwijskinderopvang.nl

 • http://zbs.denhaag.nl, motie 1.1 Voorstel om m.i.v. het schooljaar 2006 bij een beperkt aantal scholen

 • Positionpaper over kinderopvang van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: www.minderregelsmeerservice.nl/smartsite

Interviews:

 • Joke ten Berg Senior beleidsmedewerker onderwijsbeleid gemeente Den Haag;

 • Max Verhoeven Algemeen directeur Stichting Katholiek onderwijs de Zwerm;

 • Marianne Wolters Beleidsmedewerker De Haagse Scholen;

 • Beleidsmedewerker Lucas onderwijs.


Vragenlijsten:


 • 32 Openbare basisscholen

 • 7 Christelijke basisscholen

 • 5 Katholieke basisscholen

 • 1 Bijzondere basisschoolBijlage 1 Vragenlijst basisscholen


1.   Op welke wijze heeft u kennisgenomen van de motie-Van Aartsen/Bos (2005) die betrekking had op de uitvoering van de voor- en naschoolse opvang?

2.   Welke stappen heeft uw basisschool destijds genomen om de voor- en naschoolse opvang uit te voeren? (bv. het makelaarsmodel)

3.   Wat was destijds uw perceptie op de uitvoering?

4.   Hoe lagen de verhoudingen tussen uw basisschool en de gemeente met betrekking tot de uitvoering?

5.   Welke verwachtingen had uw basisschool van de gemeente? (bv. gereserveerd geld of locatie)

6.   Welke afspraken werden gemaakt tussen uw basisschool en de gemeente?

7.   In welk opzicht was uw basisschool afhankelijk van de gemeente?

8.   Hoe verliep de interactie tussen de basisscholen en de gemeente? En in welke vorm vond de interactie plaats?

9.  Was de gemeente, naast de basisscholen  de enige actor die bijdroeg aan de uitvoering? Of waren ook nog andere actoren hierbij betrokken? Zo ja, welke actoren?

10. Was er sprake van weerstand bij de Haagse basisscholen toen zij de wettelijke taak kregen de voor- en naschoolse opvang te regelen? Zo ja, in welke mate was er dan weerstand en op welke manier kwam de weerstand tot uiting?

11. Wat heeft de gemeente gedaan om de weerstand te beperken en welke instrumenten werden hiervoor ingezet?

12. Wat waren de knelpunten die uw basisschool ondervond  ten aanzien van de voor- en naschoolse opvang?

13. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van voor- en naschoolse opvang bij uw basisschool?

14. Vindt u dat de  implementatie met betrekking tot de uitvoering van de voor- en naschoolse opvang  succesvol is geweest? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?


Bijlage 2 Vragenlijst gemeente Den Haag


1.   Op welke wijze werd de gemeente op de hoogte gesteld van de motie-Van Aartsen/Bos met betrekking tot de implementatie van de voor- en naschoolse opvang?

2.   Welke stappen heeft de gemeente genomen met betrekking tot de implementatie van de voor- en naschoolse opvang?

3.    Wat was de perceptie van de gemeente op de uitvoering?

4.   Hoe lagen de verhoudingen tussen de basisscholen en de gemeente met betrekking tot de uitvoering?

5.   Welke verwachtingen had de gemeente van de basisscholen?

6.   In welk opzicht was de gemeente afhankelijk van de basisscholen?

7.   Hoe verliep de interactie tussen de basisscholen en de gemeente? En in welke vorm vond de interactie plaats?

8.   Was de gemeente, naast de basisscholen de enige actor die bijdroeg aan de uitvoering van de implementatie? Of waren ook nog andere actoren hierbij betrokken?

9.   Was er sprake van weerstand bij de Haagse basisscholen toen zij de taak kregen de voor- en naschoolse opvang te regelen? Zo ja, in welke mate was er dan weerstand en op welke manier werd deze weerstand kenbaar gemaakt?

10. Wat heeft de gemeente gedaan om de weerstand te beperken en welke instrumenten werden  hiervoor ingezet?

11. Wat waren de knelpunten voor de gemeente ten aanzien van de implementatie?

12. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van voor- en naschoolse opvang?

13. Vindt de gemeente dat de uitvoering van de voor- en naschoolse opvang geslaagd is? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

Bijlage 3 Vragenlijst basisschoolbesturen


 1. Op welke wijze werden de Haagse basisscholen op de hoogte gesteld van de motie-Van Aartsen/Bos met betrekking tot de implementatie van de voor- en naschoolse opvang?

 2. Welke stappen heeft uw schoolbestuur genomen met betrekking tot de implementatie van de voor- en naschoolse opvang?

 3. Wat was de perceptie van uw schoolbestuur op de uitvoering?

 4. Hoe lagen de verhoudingen tussen uw schoolbestuur en de gemeente met betrekking tot de uitvoering?

   5. Welke verwachtingen had uw schoolbestuur van de gemeente?

   6. Welke afspraken werden gemaakt tussen uw schoolbestuur en de gemeente?

  7. In welk opzicht was uw schoolbestuur afhankelijk van de gemeente?

8. Hoe verliep de interactie tussen uw schoolbestuur en de gemeente? En in welke vorm vond de interactie plaats?

  9. Was de gemeente, naast de basisscholen/schoolbesturen de enige actor die bijdroeg aan de uitvoering van de implementatie? Of waren ook nog andere actoren hierbij betrokken? Zo ja, welke actoren?

10. Was er sprake van weerstand bij de Haagse basisscholen toen zij de taak kregen de voor- en naschoolse opvang te regelen? Zo ja, in welke mate was er dan weerstand en op welke manier werd deze weerstand kenbaar gemaakt?

11. Wat heeft de gemeente gedaan om de weerstand te beperken en welke instrumenten werden hiervoor ingezet?

12. Wat waren de knelpunten ten aanzien van de implementatie?

13. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van voor- en naschoolse opvang?

14. Vindt uw schoolbestuur dat de implementatie met betrekking tot de uitvoering van de voor- en naschoolse opvang  succesvol is geweest? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?


Bijlage 4 Afkortingenlijst


APB: Algemene Politieke Beschouwingen

BSO: Buitenschoolse opvang

OCW: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

WOK: Werkgroep Onderwijs Kinderopvang

VNG: Vereniging van de Nederlandse Gemeenten1 Bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/arbeidsmarkt-vogelvlucht/structuur-arbeidsmarkt/2006-arbeidsmarkt-vv-participatie-art.htm

2 Kamerstuk 30 300, nr. 14 , motie voor- en naschoolse opvang

3 De Groene Amsterdammer, 129 (2005) 40: blz. 10-11

4 Maandblad van de Besturenraad, SBM februari 2006 nummer 6.

5 NRC-Handelsblad, “School moet makelaar in kinderopvang worden”, 25 oktober 2006

6 NRC-Handelsblad, “School moet makelaar in kinderopvang worden”, 25 oktober 2006

7 NRC-Handelsblad, “Heeft die motie nog wat opgeleverd?”, 1 februari 2008

8 Trouw, “Kom afspraken over kinderopvang na”, 16 augustus 2007

9 De Onderwijsraad, “Een vlechtwerk van opvang en onderwijs”

10 NRC Handelsblad, “CDA en ChristenUnie remmen opvang af”, 5 september 2007

11 Tweede Kamer, Algemene Politieke Beschouwingen, 22 september 2005, Handelingen 3-129

12 Tweede Kamer, Algemene Politieke Beschouwingen, 22 september 2005, Handelingen 3-130

13 Tweede Kamer, Algemene Politieke Beschouwingen, 22 september 2005, Handelingen 3-131

14 Kamerstuk 30 300 VIII, nr. 57

15 www.cpb.nl/org

16 Kamerstuk 30 300 VIII, nr. 226

17 Adviesrapport “Een vlechtwerk van opvang en onderwijs”, februari 2006

18 Persbericht Onderwijsraad, 27 februari 2006

19 Adviesrapport “Een vlechtwerk van opvang en onderwijs”, blz 10, februari 2006

20 Kamerstuk 30 300 VIII, nr. 137

21 Kamerstuk 30 300 VIII, nr. 137, blz. 6

22 http://www.werkgroeponderwijskinderopvang.nl

23 Brief Vereniging van Nederlandse Gemeenten, datum 17 januari 2006

24 Positionpaper over kinderopvang van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: www.minderregelsmeerservice.nl/smartsite

25 http://zbs.denhaag.nl, motie 1.1 Voorstel om m.i.v. het schooljaar 2006 bij een beperkt aantal scholen een pilot op te starten om ervaring op te doen met de uitvoering van de voor- en naschoolse opvang. Vergaderstuknummer 27 oktober 2005.

26 Brief van de Gemeente Den Haag over de uitvoering pilot voor- en naschoolse opvang (motie 1.1), d.d. 28 maart 2006

27 Brief Gemeente Den Haag over tussenrapportage pilot voor- en naschoolse opvang, d.d. 19 juli 2007, blz. 2

28 Brief Gemeente Den Haag over tussenrapportage pilot voor- en naschoolse opvang, d.d. 19 juli 2007

29 Brief van Gemeente Den Haag, tussentijdse rapportage over voor- en naschoolse opvang, d.d. 19 juli 2007

30 Beantwoording schriftelijke vragen over kinderopvang op scholen, d.d. 20 februari 2007

31 Litjens, B.P.E.A. De structuur van beleidsnetwerken. Bestuurskunde, jaargang 9, nr. 3, 2003

32 Propper, I.M.A.M. Samenwerking of autonomie in beleidsnetwerken. Bestuurskunde, jaargang 9, nr.3, 2003

33 Bekkers, blz. 124, 2007

34 Koppenjan en Klijn, managing uncertainties in networks, blz. 3-6, 2004

35 Bekkers, blz.169, 2007

36 Cohen, 1976

37 Koppenjan en Klijn, Managing uncertainties in networks, 2004

38 Bekkers, blz 92, 2007

39 Bekkers, blz 210, 2007

40 Koppenjan en Klijn, managing uncertainties in networks, 2004

41 Koppenjan en Klijn, managing uncertainties in networks, blz. 45, 2004

42 Koppenjan en Klijn, managing uncertainties in networks, blz. 47, 2004

43 Koppenjan en Klijn, managing uncertainties in networks, blz. 48, 2004

44 Koppenjan en Klijn, managing uncertainties in networks, blz. 135-146, 2004

45 Koppenjan en Klijn, managing uncertainties in networks, blz. 144, 2004

46 Koppenjan en Klijn, managing uncertainties in networks, blz. 146, 2004

47 Koppenjan en Klijn, managing uncertainties in networks, blz. 49, 2004

48 Koppenjan en Klijn, managing uncertainties in networks, blz.156, 2004

49 De Bruin en Ten Heuvelhof, Managing in netwerken, over veranderen in Multi-actorcontext, blz.41,2007

50 Lindblom, Ch. (1959), The science of muddling through, Public Administration Review, vol. 19, pp. 79-88

51 Koppenjan en Klijn, managing uncertainties in networks, (2004):50

52 Koppenjan en Klijn, managing uncertainties in networks, blz. 185, 2004

53 Klijn en Koppenjan, 2000

54 http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS147764.PDF

55 http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS159878A.PDF

56 http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2010/RIS170853.PDF

57 http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2010/RIS170853.PDF

58 Kingdon’s stream model: Pauly,2001: 25

59Bron: http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS146024A.PDF

60 Bron: http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS155261A.PDF

61 http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS150732.PDF

62 Bron: http://zbs.denhaag.nl/internet?session=1906722574&infile=details.glu&loid=178208&rs=2126992&hitno=1

63 Bron: http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS150744.PDF

64 http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2010/RIS170853.PDF en http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS159878A.PDF

65 Bron: http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2010/RIS170853.PDF
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina