Afstudeerscriptie voor de opleiding Psychologie, Universiteit Twente, EnschedeDovnload 271.89 Kb.
Pagina1/5
Datum22.07.2016
Grootte271.89 Kb.
  1   2   3   4   5
Afstudeerscriptie voor de opleiding Psychologie,

Universiteit Twente, Enschede
De sociale marketing benadering van preventieactiviteiten in het kader van de campagne Alcohol en Opvoeding
Een onderzoek naar de behoeften van ouders ten aanzien van preventieactiviteiten voor kinderen in de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar
Lena Tetzlaff
Augustus 2009In opdracht van:

Tactus Verslavingszorg

Onder begeleiding van:

dr. H. Boer (Universiteit Twente)

dr. A. Braakman (Universiteit Twente)

Beppie ten Broeke (Tactus Verslavingszorg)

Samenvatting
Jongeren in Nederland drinken niet alleen vroeg, maar ook vaak en veel. Het alcoholgebruik onder jongeren is toegenomen, vooral onder de jongere leeftijdsgroepen. Ook ouders spelen hierin een sleutelrol. De massamediale campagne Alcohol en Opvoeding is door het Trimbos-instituut ontwikkeld om ouders meer bewust te maken van de risico's van drinken op jonge leeftijd. Tactus Verslavingszorg sluit aan bij deze campagne en houdt zich actief hiermee bezig. Helaas is de opkomst van ouders tijdens de preventieactiviteiten lager dan gewenst. Tactus Verslavingszorg wil weten welke behoeften ouders hebben ten aanzien van preventieactiviteiten en hoe deze beter op de behoeften afgestemd kunnen worden.

Het doel van dit onderzoek is daarom inzicht te krijgen in de behoeften van ouders ten aanzien van preventieactiviteiten en de positionering van preventieactiviteiten te onderzoeken. Door een betere afstemming op de behoeften van ouders kan de opkomst tijdens preventieactiviteiten verhoogd worden. Om dit onderzoek uit te voeren is een nieuwe vragenlijst op basis van de Protection Motivation Theory en de sociale marketing benadering ontwikkeld. Via de website van Tactus Verslavingszorg kon de vragenlijst online worden ingevuld. De steekproef bestaat uit 230 ouders van kinderen in de leeftijdsgroep tussen 12 en 16 jaar. Uit dit onderzoek komt naar voren dat ouders vooral behoefte hebben aan informatie over negatieve gevolgen van alcoholgebruik van hun kinderen en aan het stellen van regels ten aanzien van alcoholgebruik. Over de positionering van een preventieactiviteit valt te zeggen dat ouders als voorlichtingsproduct vooral een ouderavond geschikt vinden. Een DVD hebben ouders als niet geschikt beoordeelt. Als meest geschikte plaats kan de school of een buurthuis worden genoemd. Een Tactus Verslavingszorg preventiemedewerker of een expert op het gebied alcohol is voor ouders de meest geschikte persoon om voorlichting te geven. Een andere getrainde ouder die voorlichting geeft hebben ouders als minder geschikt beoordeelt. Er mag geconcludeerd worden dat de voorkeur voor een preventieactiviteit goed voorspeld kan worden door de behoeften van ouders. De sociale marketing benadering is een geschikt model om de positionering van een preventieactiviteit in beeld te brengen. De relatie tussen de behoeften van ouders en de positionering van de preventieactiviteiten is nog niet eerder onderzocht.Abstract
Young people in the Netherlands do not only start to drink early, but frequntly and a lot as well. The alcohol consumption under young people has increased, especially in the younger age groups. Their parents play a key role as well. The Trimbos-instituut has developed the mass media campaign Alcohol and Education to make parents more aware of the dangers of drinking in young age. Tactus Verslavingszorg participate in this campaign and occupy themselves actively. Unfortunately the rise of parents during the prevention activities is lower than desirable. The purpose of this research is to get insight in the needs of parents with respect to prevention activities and examine the positioning of prevention activities. A better match between their needs and prevention activities can raise the participation of parents during prevention activities. To conduct this investigation a new questionnaire has been developed with the Protection Motivation Theory and social marketing approach. The questionnaire could be filled out online on the internetsite of Tactus Verslavingszorg. The sample exists of 230 parents with children aged between 12 and 16 years. The most inportant conclusions from this research were that parents want and need more information about the negative impact of alcohol consumption for their children. They also need to know how to provide rules with respect to alcohol consumption of their children. Most important concerning the positioning of a prevention activity is that parents find an evening for parents most convincing as prevention activitiy. The most suitable place for a prevention activitiy is a school or a community center. A Tactus Verslavingszorg employee or an expert for alcohol are the person most suitable for parents to give alcohol prevention. The research illustrates that the preference for a prevention activity can be well predicted by the needs of parents. The social marketing approach is a suitable model to test the positioning of a prevention activity. The relation between the needs of parents and the positioning of the prevention activities has been not previously investigated.
Voorwoord
De scriptie die voor u ligt is tot stand gekomen in het kader van mijn afstudeeropdracht voor de studie psychologie aan de Universiteit Twente. Gedurende een half jaar heb ik me bij Tactus Verslavingszorg bezig gehouden met een behoefte onderzoek voor ouders ten aanzien van preventieactiviteiten en alcoholvoorlichting voor hun kinderen tussen twaalf en viertien jaar. Hierbij heb ik veel geleerd over de werkwijze en uitvoering van preventiewerk. Van begin tot eind heb ik met heel veel plezier en enthousiasme aan dit onderzoek gewerkt.
De uitvoering zou echter niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van een aantal mensen. Daarom wil ik in eerste instantie mijn begeleiders van de Universiteit Twente, drs. Annemarie Braakman en dr. Henk Boer danken. Door hun kritische kijk en hun adviezen is een theoretisch gefundeerd en wetenschappelijk onderbouwd eindresultaat ontstaan. Met creatieve en nieuwe ideeën hielden zij mij meer dan eens de wetenschappelijke spiegel voor.
Vervolgens wil ik Tactus Verslavingszorg danken. Zij hebben mij de kans gegeven een interessant en uitdagend onderzoek uit te voeren. Mijn dank gaat ook uit naar mijn begeleiders binnen Tactus Verslavingszorg Beppie ten Broeke, Anja van de Riet en Marloes Postel. Door hun enorme inzet en betrokkenheid konden zo veel respondenten worden geworven. Ook bedankt voor het ‘meelezen’ en meedenken tijdens de hele periode. De hele afdeling Preventie & Consultancy wil ik danken voor de gezelligheid en de leuke tijd bij Tactus Verslavingszorg, in het bijzonder Melissa Laurens, mijn kamergenote.
Ook mijn collega Martijn wil ik danken voor een leuke en gezellige periode. Bedankt voor je steun en de prettige samenwerking.

Als laatste maar zeker niet als minste wil ik mijn familie en vrienden danken die mij altijd gesteund hebben en overtuigd waren dat ik dit tot een goed eind zou brengen. Zonder hun vertrouwen en aanmoediging was dit niet gelukt.

Münster, 06.08.09

Lena TetzlaffInhoudsopgave
Samenvatting 2
Abstract 3
Voorwoord 4
Inhoudsopgave 5
1. Inleiding 7

1.1. Achtergrond 7

1.2. Prevalentie van alcoholgebruik door jongeren 8

1.3. Gevolgen van alcoholgebruik door jongeren 9

1.4. Ouders en opvoeding ten aanzien van alcoholgebruik door hun kinderen 10

1.5. De campagne Alcohol en Opvoeding 11

1.6. Tactus Verslavingszorg 11

1.7. Probleemstelling 13


2. De sociale marketing benadering 14

2.1. De sociale marketing benadering 14

2.2. De sociaal cognitieve factoren 16

2.3. Protection Motivation Theory 17

2.4.Onderzoeksvragen 19
3. Methode 20
3.1. Respondenten 20

3.2. Procedure 20

3.3. Meetinstrumenten 21

3.3.1. Vragen vanuit de sociale marketing benadering 21 3.3.2. Vragen over de behoeften van ouders 22

3.3.3. De situatiegebonden variabelen 23

3.4. Statistische analyse 24


4. Resultaten 25
4.1. Situatiegebonden gegevens van de deelnemende ouders 25

4.2. Situatiegebonden gegevens van de kinderen van de deelnemende ouders 25

4.3. Alcoholgebruik van de deelnemende ouders, hun kinderen en de vrienden van hun 27

Kinderen

4.4. De behoeften van ouders ten aanzien van preventieactiviteiten 27

4.5. Voorkeur voor een voorlichtingsproduct en een voorlichtinggevende instantie 28

4.6. Geschiktheid van een plaats voor preventieactiviteiten 29

4.7. Samenhangen tussen de behoeften van ouders en hun voorkeur voor plaats 29

4.7.1. Geschiktheid van thuis of bij vrienden als locatie voor een preventieactiviteit 30

afhankelijk van de behoeften van de ouders

4.7.2. Geschiktheid van een sportvereniging als locatie voor een preventieactiviteit 31

afhankelijk van de behoeften van de ouders

4.7.3. Geschiktheid van school als locatie voor een preventieactiviteit afhankelijk 31

van de behoeften van ouders

4.7.4. Geschiktheid van een buurthuis als locatie voor een preventieactiviteit 32

afhankelijk van de behoeften van de ouders

4.8. Samenhangen tussen behoeften van ouders en hun voorkeur voor een 33

voorlichtingsproduct

4.8.1. Voorkeuren voor voorlichtingsproducten afhankelijk van de behoeften 34

van ouders

4.9. Samenhangen tussen behoeften van ouders en voorkeur voor een 35

voorlichtinggevende instantie

4.9.1.Voorkeuren voor verschillende voorlichtinggevende instanties afhankelijk 37

van de behoeften van de ouders


5. Conclusie 39
5.1. Behoeften van ouders wat betreft preventieactiviteiten 39

5.2. Positionering van de preventieactiviteiten- een sociale marketing benadering 40

5.3. Concrete aanbevelingen wat betreft de specifieke behoeften van ouders 42

5.4. Discussiepunten 44

5.5. Suggesties voor verder onderzoek 45

Referenties 46
Bijlage 51

1. Inleiding

1.1. Achtergrond
Dat jongeren in de adolescentie beginnen alcohol te drinken is geen nieuw verschijnsel. Nieuw is echter de sterke toename van alcoholgebruik door jongeren. Zo blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut (Monshouwer et al. 2004) dat alcoholgebruik onder jongeren in Nederland de afgelopen jaren sterk is gestegen. Monshouwer et al. (2004) vond dat alcoholgebruik onder jongeren tot vijftien jaar in 2003 sterk gestegen was ten opzichte van 1999, vooral bij meisjes. In 1999 had 38% van de twaalfjarige meisjes ooit alcohol gedronken, in 2003 was dit percentage gestegen tot 68%. Ook nieuwe verschijnselen zoals “binge drinking” nemen steeds meer toe. Dorsselaer et al (2007) vond in haar onderzoek naar alcoholgebruik onder jongeren dat 75% van de respondenten in 2005 vijf of meer glazen bij een gelegenheid hebben gedronken tegenover 64% in 2003. Negatieve gevolgen die kunnen optreden door overmatig alcoholgebruik zijn auto-ongelukken veroorzaakt door dronkenschap, vandalisme, vroegtijdige seksuele handelingen en criminaliteit (Bonomo et al., 2001). Verder verhoogt drinken op jonge leeftijd en excessief drinken het risico op de ontwikkeling van een verslaving op latere leeftijd (Ellickson et al. 2003). Ook de beschadiging van de hersenfuncties kunnen als gevolg van overmatig alcoholgebruik optreden (Hiller- Sturmhoefel, 2004).

Nederlandse jongeren behoren tot de stevigste drinkende jongeren in Europa. Deze resultaten komen uit de European School Survey on Alcohol and other Drugs (Hibell et al. 2009), een grootschalig onderzoek van het Swedish Council in 35 landen naar voren. Uit dit onderzoek blijkt verder, dat jongeren de risico’s van overmatig alcoholgebruik als laag inschatten. Mogelijk wijst dit erop dat in Nederland (overmatig) alcoholgebruik door jongeren een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen is, aldus het ESPAD rapport. Dit fenomeen is niet alleen bij jongeren maar ook bij ouders te vinden. Ouders zien (overmatig) alcoholgebruik door hun kinderen vaak niet als een probleem. Zij overzien de risico‘s niet en onderschatten de invloed van hun eigen houdingen en normen ten aanzien van alcoholgebruik door hun kinderen. Dat deze normen van ouders een grote invloed op alcoholgebruik van kinderen kan hebben blijkt uit het onderzoek van Wood et al. (2004). Volgens hen zijn de normen van ouders positief gerelateerd aan het alcoholgebruik van hun kinderen. Ouders spelen daarom een kenmerkende rol voor kinderen. Toch weten ouders vaak niet hoe zij de opvoeding van hun kinderen moeten aanpakken en hun eigen normen en waarden ten aanzien van alcoholgebruik kunnen overbrengen op hun kinderen. Zij vinden het moeilijk grenzen te stellen en vragen meestal niet om hulp bij hiervoor aangewezen instanties. Ouders zijn daarmee ook moeilijk te bereiken voor preventieprogramma’s waarin voorlichting en tips voor de opvoeding ten aanzien van alcoholgebruik door hun kinderen wordt gegeven.


1.2. Prevalentie van alcoholgebruik door jongeren

Jongeren in Nederland beginnen tamelijk vroeg met het drinken van alcohol. Uit onderzoek van Prins (2008) komt naar voren dat jongeren gemiddeld op hun 13e voor het eerst alcohol drinken (12,8 jaar).Van de twaalfjarigen zegt 21,8% dat ze alcohol drinken en nog eens 38,4% heeft het wel eens geprobeerd. Minder dan de helft van de twaalfjarige heeft nog nooit alcohol gedronken. Verder vond Prins (2008) dat de leeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken samen hangt met het schoolniveau: vmbo’ers drinken gemiddeld met 12,4 jaar voor de eerste keer alcohol, bij jongeren op de havo is dat 13,1 jaar en bij vwo’ers 13,5 jaar. Met het stijgen van de leeftijd neemt het percentage jongeren dat alcohol drinkt toe. Van de zestienjarigen drinkt al 82,4% (-en nog eens 10,1% heeft het wel eens geprobeerd). Tegen hun 18e drinken jongeren bijna allemaal: 86,8% van de jongeren drinkt alcohol en 6,7% heeft het wel eens geprobeerd.

Monshouwer et al. (2004) deden onderzoek naar de hoeveelheid alcohol die jongeren drinken. Uit het onderzoek komt naar voren dat in groep zeven en acht jongeren vooral thuis en bij vrienden of familie drinken, in het voortgezet onderwijs drinken zij ook vaak in disco’s en clubs. Vanaf dertien jaar wordt in het weekend meestal meer dan één glas gedronken. Bijna één op de vijf jongens en één op de tien meisjes van vijftien drinkt meer dan tien glazen (Monshouwer et al. 2004).

Als reden voor het alcoholgebruik gaf de overgrote meerderheid van de doelgroep uit het onderzoek van Prins (2008) aan voor de gezelligheid te drinken (89,2%). De helft van de deze drinkende jongeren gaf aan zich veel vrijer te voelen als ze alcohol hadden gedronken (48,0%). Een kleine groep (10,7%) gaf expliciet aan te drinken om dronken te worden en 1% erkend dat ze niet zonder alcohol kan.
1.3. Gevolgen van alcoholgebruik door jongeren

Overmatig alcoholgebruik in de adolescentie kan ernstige gevolgen hebben. Alcohol kan op korte en lange termijn gevolgen veroorzaken. De kans op een “black-out” na te veel alcohol is groot. De persoon weet dan niet meer wat gebeurd is tijdens de periode waarin gedronken werd (Lemmers, 2001). Omdat alcohol een verdovend middel is wordt door overmatig alcoholgebruik de doorgave van prikkels verstoord. De lichamelijke reactie is veel langzamer en motoriek en coördinatie zijn sterk aangetast (White et al. 2002). Verder kunnen jongeren bewusteloos raken door te veel alcohol. Dan is er sprake van een alcoholvergiftiging. Ook verhoogt alcohol de kans op auto-ongelukken. Al bij matig alcoholgebruik is de kans op een ongeluk groter (Poppelier et al. 2002). Tenslotte worden jongeren seksueel vaak actiever als zij alcohol hebben gedronken (Cooper et al. 1994). De ontremming is weg en zij schatten risico’s lager in. Dit kan leiden tot onveilige seks, ongewenste zwangerschap of zelfs verkrachting (Abbey & Grunbaum, 2002). Ook is er een verhoogde kans op gewelddadig en agressief gedrag (Boelema et al. 2009).

Lange termijn gevolgen kunnen betrekking hebben op de hersenen van jongeren. Lange tijd werd aangenomen dat alcoholgebruik tijdens de late adolescentie minder schadelijk is dan tijdens de vroege en middenadolescentie. De hersenen groeien echter nog tot het 24e levensjaar. Uit onderzoek van Boelema et al. (2009) kwam naar voren dat ook jongeren in de leeftijdscategorie van zestien tot achttien jaar nog steeds zeer kwetsbaar zijn voor de beschadiging van de hersenen. Alcoholgebruik kan de hersenen beschadigen en de ontwikkeling verstoren. Dit leidt tot structurele veranderingen, die blijvende functionele stoornissen tot gevolg hebben (Zeigler et al. 2005). Jongeren zijn daarmee veel kwetsbaarder ten aanzien van negatieve gevolgen en beschadiging van de hersenfuncties dan volwassenen (Hiller-Sturmhoefel, 2004). Ook het cognitief functioneren, kan door alcoholgebruik beïnvloedt worden. Vooral langdurig en excessief alcoholgebruik leidt tot leer- en geheugenproblemen en slechtere prestaties op school. Bovendien maakt alcoholgebruik op jonge leeftijd waarschijnlijk bevattelijker voor afhankelijkheid op latere leeftijd Jongeren die voor hun 15e beginnen met drinken van alcohol lopen een verhoogd risico verslaafd te raken op een latere leeftijd (Dawson et al. 2000).


1.4. Ouders en opvoeding ten aanzien van alcoholgebruik door hun kinderen

Het Trimbos-instituut heeft in 2007 een Peilstudie uitgevoerd naar alcohol-, roken-, en drugsspecifieke opvoeding (Verdurmen et al. 2007). Uit dit onderzoek blijkt dat ouders weinig zicht hebben op de hoeveelheid alcohol, die hun kinderen drinken. Jongeren in deze studie dronken drie keer zoveel glazen alcohol dan ouders dachten. De hoeveelheid alcohol werd door ouders sterk onderschat. Desniettemin vinden bijna alle ouders het drinken van grote hoeveelheden alcohol schadelijk. De verschillen tussen ouders zijn vooral zichtbaar in de opvattingen ten aanzien van beginnend gebruik. Ouders denken dat ze relatief weinig invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kinderen. Afspraken om tot een bepaalde leeftijd geen alcohol te drinken worden zelden gemaakt. Toch bleek uit onderzoek van Koutakis et al. (2008) dat de betrekking van ouders bij alcoholafspraken met jongeren hun alcoholgebruik en de hoeveelheid van alcohol kan verminderen. Naarmate de leeftijd van hun kind stijgt, worden ouders toleranter ten aanzien van alcoholgebruik. De strengere opvattingen van ouders ten aanzien van de leeftijd waarop alcohol drinken geaccepteerd wordt, lijken niet te worden omgezet in effectieve regels. In het onderzoek van Verdurmen et al. (2007) wordt verder geconstateerd dat er een duidelijke samenhang is tussen alcoholgebruik van de ouders en alcoholgebruik van hun kind. Hoe meer alcohol ouders drinken, des te meer drinken hun kinderen.

Ook Dawson (2000) heeft het verband onderzocht tussen het percentage familieleden dat alcoholproblemen heeft en het vroeg beginnen met drinken door jongeren. Zij vond een positief verband. Uit deze onderzoeksresultaten mag geconcludeerd worden dat ouders een voorspellende rol in nemen wat het alcoholgebruik door hun kinderen betreft. Van der Vorst et al. (2007) deden onderzoek naar alcohol specifieke regels, persoonlijkheid en alcoholgebruik door jongeren. Zij ondervonden dat het stellen van duidelijke alcohol specifieke regels het alcoholgebruik van kinderen vermindert. Heeft het kind al een drinkpatroon ontwikkeld kan het te laat zijn voor het stellen van alcohol specifieke regels. Van der Vorst et al. (2007) concludeerden dat ouders overmatig alcoholgebruik door hun kinderen kunnen voorkomen door het stellen van duidelijke alcohol specifieke regels. Leeftijd en persoonlijkheid van de kinderen hadden hierop geen invloed. Dit onderzoek bevestigt het nut en de belangstelling voor het stellen van regels. Helaas stellen ouders in de praktijk meestal geen regels. Hiervoor kunnen verschillende verklaringen worden gevonden. Het kan te maken hebben met een vaak overheersende onduidelijkheid onder ouders hoe regels in de opvoeding van hun kinderen, vooral ten aanzien van alcoholgebruik van jongeren gesteld moeten worden (Graaf et al. 2007). Ook slechte communicatie, geen toezicht op de activiteiten en een slechte band met hun kinderen waren redenen om geen regels te stellen (Cohen & Linton, 1995). Deze verklaringen bevestigen dat ouders het moeilijk vinden regels te stellen ten aanzien van alcoholgebruik door hun kinderen.

Om de belangrijke rol van ouders bij de opvoeding op het gebied van alcoholgebruik van hun kinderen onder de aandacht te brengen zijn landelijke organisaties opgericht die preventie aanbieden op dit gebied. Een van deze organisaties is het Nederlandse instituut voor geestelijke gezondheid en verslaving (het Trimbos-instituut). Dit instituut houdt zich bezig met projecten en campagnes op het gebied van bepaalde thema’s binnen de GGZ, de verslavingszorg en de maatschappelijke opvang.


1.6. De campagne Alcohol en Opvoeding

De campagne Alcohol en Opvoeding is een door het Trimbos-instituut ontwikkelde landelijke massamediacampagne. Deze campagne is primair gericht op ouders met kinderen van de leeftijd van tien tot zestien jaar. Het doel is om alcoholgebruik door jongeren op jonge leeftijd zo lang mogelijk uit te stellen. Ook het stellen van regels ten aanzien van alcoholgebruik neemt een belangrijke plaats in binnen de campagne Alcohol en Opvoeding. De campagne biedt vooral advies en ondersteuning voor opvoeding aan ouders (Graaf et al. 2007). Bij de implementatie van de campagne Alcohol en Opvoeding in de regio's, wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur en netwerken. De Tactus Verslavingszorg vestigingen in de regio’s Twente en Zwolle sluiten aan bij deze campagne en houden zich actief hiermee bezig.
1.7. Tactus Verslavingszorg
Tactus is een regionale instelling voor verslavingszorg in het oosten van Nederland. Het werkgebied beslaat de regio’s Twente, het stedendriehoek (Deventer, Zutphen en Apeldoorn), Oost Gelderland, Noord- Veluwe, Flevoland en Zwolle. Tactus Verslavingszorg heeft in totaal 900 medewerkers en behandelt rond 6000 cliënten per jaar.

Tactus Verslavingszorg richt zich op mensen die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan alcohol, drugs of medicijnen. Cliënten zijn mensen die vrijwillig hulp zoeken of die mede door hun verslaving in aanraking zijn gekomen met de justitie. Een tweede doelgroep is het sociale netwerk van de cliënt zoals de partner, de familie, de school of de werkgever. De behandelingen en interventies van Tactus Verslavingszorg worden op de individuele behoeften en klachten van de cliënt afgestemd. Online behandelen is hierbij een nieuwe behandelingsvorm. Deze behandeling zorgt voor een snelle toeleiding naar zorg en bereikt bepaalde doelgroepen die in de reguliere behandeling niet zo snel te vinden zijn.

In Nederland wordt verslavingspreventie volgens het schema van Mrazek en Haggerty (1994) gedefinieerd. Dit spectrum onderscheidt vier vormen van preventie: Universele, selectieve, geïndiceerde en zorggerichte preventie. Tactus Verslavingszorg richt zich op universele en geïndiceerde preventie. Universele preventie is gericht op de algemene bevolking om kennisoverdracht en gedragsveranderingen te bewerkstellingen. Voorbeelden hiervan in de verslavingspreventie zijn preventie op scholen en massamediale campagnes zoals Alcohol en Opvoeding. Gëindiceerde preventie is gericht op groepen die meer risico lopen. Voorbeelden hiervan zijn groepinterventies gericht op verslaafde ouders en hun kinderen. De aandacht voor geïndiceerde preventie neemt steeds meer toe.

Het circuit Preventie & Consultancy binnen Tactus Verslavingszorg houdt zich bezig met het voorkomen, terugdringen of beperken van problemen die ontstaan door het gebruik van verdovende middelen. Dit gebeurt door voorlichting, beleidsadvisering en het geven van trainingen. Verder informeert Tactus Verslavingszorg onder meer over de risico’s van gebruik en ondersteunt cliënten. Om cliënten te bereiken worden scholen benaderd en ook telefonische spreek- en inloopuren aangeboden. Ook wordt er bijzondere aandacht besteed aan bepaalde groepen zoals kinderen van ouders met psychische en verslavingsproblemen of jongeren met gedragsproblemen die een hoger risico lopen middelen te gebruiken. Hiernaast doet het circuit mee in landelijke campagnes voor alcoholmatiging en drugspreventie zoals de bovengenoemde massamediacampagne van het Trimbos-instituut. Voor de campagne Alcohol en Opvoeding verzorgt Tactus Verslavingszorg informatieavonden voor ouders op scholen, gemeentehuizen of sportverenigingen. Om extra aandacht en publiciteit te genereren worden de ouderavonden ook in de vorm van een kroegentocht aangeboden. Ook organiseert Tactus Verslavingszorg ‘homeparties’ bij ouders thuis en informeert over de gevolgen van alcoholgebruik door jongeren. Voor ouders die geïnteresseerd zijn in een intensiever aanbod organiseert Tactus Verslavingszorg oudercursussen ‘Pubers en Alcohol’. Tijdens deze preventieactiviteiten worden informatie, advies en opvoedingssteun gegeven. Ook concrete handvatten en tips voor het stellen van regels over alcoholgebruik van hun kinderen zoals ‘Het Alcohol Nee Contract’ zijn wezenlijke bestanddelen van een preventieactiviteiten voor ouders.
  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina