Afvalbeheersplan voor de zeevaart 2016-2018 Inhoudsopgave Inleiding 5Dovnload 184.06 Kb.
Pagina6/9
Datum20.08.2016
Grootte184.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Verwerkingsmethoden van scheepsafval en ladingresiduen


Overeenkomstig artikel 25 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen moeten houders van bedrijfsafvalstoffen en afvalstoffenmakelaars en -handelaars de afvalstoffen nuttig toepassen of verwijderen:

1° binnen de onderneming waarin de afvalstoffen zijn ontstaan of worden behandeld, in overeenstemming met de milieuvergunning, vermeld in artikel 11, of met de andere toepasselijke wettelijke, decretale of reglementaire voorschriften;

2° door afgifte aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig artikel 11 houder is van een vergunning voor de verwijdering of nuttige toepassing van de afval­stoffen, of die voldaan heeft aan de meldingsplicht, of die een geregistreerde afvalstof­fenhandelaar of -makelaar is als vermeld in artikel 13;

3° door afgifte aan een in een ander gewest of land gevestigde natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig de daar geldende wetgeving de afvalstoffen:

a) mag verwijderen als er geen merkelijk dichterbij gelegen, vergunde verwijderingsinrichting is die de afvalstoffen op een verantwoorde wijze kan verwijderen onder vergelijkbare voorwaarden;

b) nuttig mag toepassen

Overeenkomstig artikel 4.5.1. van het VLAREMA is de toepassing van de verwijderingshandeling “D1 – storten op of in de bodem” verboden voor:


  1. afvalstoffen waarvoor overeenkomstig artikel 4.5.2 een verbrandingsverbod geldt;

  2. gemengd stedelijk afval;

  3. afvalstoffen die met het oog op de nuttige toepassing ervan afzonderlijk zijn ingezameld; afvalstoffen die door hun aard, hun hoeveelheid of hun homogeniteit overeenkomstig de beste beschikbare technieken in aanmerking komen voor hergebruik of voor materiaalrecyclage;

  4. de brandbare of voor materiaalrecyclage in aanmerking komende fracties die ontstaan bij het sorteren of voorbehandelen van huishoudelijke afvalstoffen of met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;

  5. oude en vervallen geneesmiddelen.

Overeenkomstig artikel 4.5.2. Van het VLAREMA is de toepassing van de verwerkingshandelingen “R1 - hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking” en “D10 - verbranding op het land” verboden voor:

  1. afvalstoffen die door hun aard, hun hoeveelheid of hun homogeniteit

overeenkomstig de beste beschikbare technieken in aanmerking komen voor hergebruik of voor recyclage.

Het verbod geldt evenwel niet voor handeling R1 met de volgende afvalstoffen, als de calorische waarde ervan groter is dan 11.500 kJ/kg:

a) plantaardig afval van land- en bosbouw;

b) plantaardig afval van de voedingsmiddelenindustrie;

c) vezelachtig plantaardig afval, afkomstig van het sorteren, ziften en wassen bij de rauwe pulp en de papierproductie;

d) houtafval;

e) kurkafval;


  1. gemengde afvalstoffen die overeenkomstig een code van goede praktijk, vastgesteld door de minister, in aanmerking komen voor uitsortering, en de uitgesorteerde stromen die in aanmerking komen voor hergebruik en recyclage. Het huishoudelijk restafval, dat wordt ingezameld naast de verplichte selectieve fracties zoals bepaald in het uitvoeringsplan voor huishoudelijke afvalstoffen, valt niet onder dit verbrandingsverbod.

De langs het Albertkanaal/Zeekanaal Brussel - Schelde ingezamelde scheepsafvalstoffen dienen volgens de hierboven opgesomde bepalingen te worden verwerkt.
In de praktijk komt het erop neer dat de vloeibare oliehoudende afvalstromen (bilges, sludges, waswaters) al dan niet na opwerking (scheiding van water, olie en sediment) ingezet worden als vervangingsbrandstof, of voor de productie van nieuwe olie/brandstof, of geregenereerd worden tot nieuwe basisolie.

Het sediment wordt verbrand (met recuperatie van de calorische energie) in een vergunde verbrandingsinstallatie voor gevaarlijke afvalstoffen, terwijl het gezuiverde afvalwater wordt geloosd.

De vaste scheepsafvalstoffen (scheepsvuilnis, ladinggerelateerde afvalstoffen, stuwhout, verpakkingen, …) worden na sortering in de mate van het mogelijke gerecycleerd of nuttig toegepast.

Oude en vervallen geneesmiddelen kunnen gratis ingeleverd worden bij de leverancier van nieuwe geneesmiddelen.

Afvalstoffen die vallen onder het toepassingsgebied van Verordening 1774/2002/EG inzake dierlijke bijproducten, worden na inzameling rechtstreeks afgevoerd naar daartoe vergunde verbrandingsinrichtingen.

    1. Ingezamelde hoeveelheden


Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ingezamelde hoeveelheden MARPOL Annex I en V sinds 2009.
nv De Scheepvaart

Waterwegen en Zeekanaal NV

Jaartal

MARPOL Annex V

MARPOL Annex I

MARPOL Annex V

MARPOL Annex I

2009

Het kostendekkingsysteem is sinds 1/2/2012 in uitvoering. Vanaf dan worden de afgegeven hoeveelheden geregistreerd.

226 m³

Afgifte niet opgenomen in afvalbeheerplan

2010

199 m³

2011

304 m³

0 m³

2012

89 m³

0 m³

258 m³

0 m³

2013

110 m³

0 m³

234 m³

0 m³

2014

68 m³

0 m³

303 m³

0 m³

Tabel Overzicht ingezamelde hoeveelheden huisvuil van 1/2/2012-heden


1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina