Afvalbeheersplan voor de zeevaart 2016-2018 Inhoudsopgave Inleiding 5Dovnload 184.06 Kb.
Pagina8/9
Datum20.08.2016
Grootte184.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Verminderde afvalbijdrage voor milieuvriendelijke schepen

 1. Principe


Schepen hebben recht op een vermindering van de afvalbijdrage indien:

 • zij hun afval vermeld onder MARPOL Annex I hebben afgegeven aan een geregistreerde/vergunde havenontvangstvoorziening langs het Albertkanaal / Zeekanaal Brussel – Schelde;

 • zij kunnen aantonen dat zij in het bezit zijn van de door de OVAM gegeven vermindering van de afvalbijdrage in het kader van artikel 5.2.10.8. 3° van het VLAREMA.

Schepen die over een vermindering beschikken, dienen deze informatie aan nv De Scheepvaart/Waterwegen en Zeekanaal NV te verstrekken en dit uiterlijk 90 kalenderdagen na aankomstdatum van het schip in de haven. Eens deze termijn verstreken, kan de vermindering op de afvalbijdrage niet meer bekomen worden.
   1. Procedure voor aanvraag van verminderde afvalbijdrage voor milieuvriendelijke schepen


Schepen die op motoren varen die uitsluitend aangedreven worden door een milieuvriendelijke brandstof (LNG) kunnen van een vermindering van de afvalbijdrage genieten conform artikel 8.2.c. van richtlijn 2000/59/EG en artikel 5.2.10.8.3° van het VLAREMA.

Wanneer een factuur werd opgemaakt vooraleer de waterwegbeheerder op de hoogte werd gebracht van de vermindering zal deze worden gecrediteerd rekening houdende met de ingangsdatum van de vermindering.

Een aanvraag tot vermindering van de afvalbijdrage dient te worden gericht aan:

OVAM – Afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer

Dienst Ketenbeheer en Bedrijven

Stationstraat 110

B-2800 Mechelen

Scheepsafval@ovam.be

Bij deze aanvraag dienen ten minste de volgende bewijsstukken te worden ingesloten: • formele aanvraag tot vermindering afvalbijdrage;

 • naam en IMO-nummer van het betreffende schip;

 • indien van toepassing, voor elke olietanker vanaf 150 GT en elk ander schip vanaf 400 GT een kopie van het oliejournaal van de laatste 6 maanden;

 • indien van toepassing, voor elke olietanker vanaf 150 GT en elk ander schip vanaf 400 GT een kopie van het IOPP-certificaat en het supplement;

 • indien van toepassing, afdoend bewijs dat het betreffende schip uitsluitend op LNG vaart;

 • indien van toepassing, ten minste één recente bunkerverklaring.
   1. Modaliteiten


Schepen die over een vermindering beschikken, dienen deze informatie aan nv De Scheepvaart/Waterwegen en Zeekanaal te verstrekken uiterlijk 90 kalenderdagen na datum van aankomst van het schip. Binnen deze periode zal de eventueel al gestelde factuur worden gecrediteerd rekening houdend met de ingangsdatum van de vermindering. De vermindering wordt jaarlijks bepaald op het moment van de vaststelling van de afvalbijdrage.
  1. Beheer door nv De Scheepvaart/Waterwegen en Zeekanaal van de verworven afvalbijdragen


De afvalbijdragen die door schepen worden betaald in het kader van de bijdrageplicht worden beheerd door respectievelijk nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV.
De definitief verworven afvalbijdragen worden conform de bepalingen van het artikel 5.2.10.8 van het VLAREMA, artikel 41 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en artikel 8 van RL 2000/59/EG, aangewend voor het dekken van de kosten voor het gebruik van de havenontvangstvoorziening .

Afval afkomstig van

MARPOL

Soort afval

Financiële tussenkomst bij de afvalinzameling

Machinekamer / Engineroom

Annex I


Oliehoudend lenswater Oily bilge water

Ja

Oliehoudend residuen (sludge) Oily residues (sludge)

Ja

Schilfers en slib van tankreiniging Scale and sludge from tank cleaning

Neen

Oliehoudend waswater (slops) ex diensttanks en leidingen Oily tank washings (slops) ex servicetanksen pipes

Neen

Annex VI

Ozonafbrekende stoffen en apparatuur welke deze stoffen bevatten Ozone-depleting substances and equipment containing such substances

Neen

Residue van gaswassing Exhaust gas-cleaning residues

Neen

Annex V

Verbrandingsinstallatie, as, oliehoudendepoetsvodden Incinerator, ash, oily rags

Neen

Accommodatie / Accommodation

Annex V

Voedsel-afval Food waste

Neen
Plastiek Plastic

Neen
Vermalen papierwaren, lompen, glas, metaal, flessen, serviesgoed, karton, etc. Ground paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, cardboard, etc.

Neen
KGA Small dangerous waste

Neen
Batterijen, vaten, blikken, lampen, meertouwen, … Batteries, drums, tins, lamps, moorings, ..

Neen
Andere (gelieve te specifiëren .......) Other (please specify .......)

Nee
Annex IV

Sanitair afval Sewage

Neen

Ladingzone / Cargo area

Annex I

Oliehoudendwaswater (slops) Oily tank washings (slops)

Neen
Vuilballastwater Dirty ballast water

Neen
Annex II

NLS residu/water mengsels van de tankwaswaters NLS residue/water mixture for discharge to facility

Neen
Annex V

Stuwhout, separatiekleden of verpakkingsmiddelen, plastiek Floating dunnage, lining, or packing materials, plastics

NeenLadingresiduen, papierwaren, lompen, glas, metaal, flessen, serviesgoed, etc. Cargo residues, paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.

Neen

Tabel: Overzicht financiële tussenkomst bij de afvalinzameling

De waterwegbeheerders zullen evenwel een afname doen van de definitief verworven afvalbijdragen ter dekking van de administratieve kosten voor het beheer van de afvalbijdragen. Deze afname wordt ieder kalenderjaar voor schriftelijke goedkeuring aan de OVAM voorgelegd.

De financiële tussenkomst aan de havenontvangstvoorziening gebeurt op basis van een eenheidsprijs per m³ scheepsafval dat is aangeduid als olieafval afkomstig van de machinekamer (MARPOL, Annex I) en als dusdanig is gemeld aan nv De Scheepvaart / Waterwegen en Zeekanaal.

Deze tussenkomst wordt door de havenontvangstvoorziening uitgekeerd aan het schip onder vorm van een korting op zijn afgiftefactuur. Enkel schepen die afvalbijdrage betalen kunnen beroep doen op een financiële tussenkomst bij de afvalinzameling. Gelet op de grootte van de schepen die het Albertkanaal of zeekanaal Brussel – Schelde aanlopen en de aard en duur van de reis wordt de tussenkomst beperkt tot maximaal 6m³ scheepsafval MARPOL Annex I.

Nv De Scheepvaart/Waterwegen en Zeekanaal NV kan de financiële tussenkomst voor een bepaald schip beperken:


 • op basis van de opslagcapaciteit van de afvaltanks vermeld in het International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP);

 • bij een langer verblijf op het Albertkanaal/Zeekanaal zoals tijdens onderhoudswerkzaamheden;

 • wanneer er een verschil is tussen de aanmelding door het schip en de werkelijk ingezamelde hoeveelheden.

Nv De Scheepvaart/Waterwegen en Zeekanaal NV mag steeds bijkomende informatie ter staving opvragen.

Deze financiële tussenkomst geldt niet voor schepen die door Port State Control, bij het vaststellen van een overtreding, worden verplicht tot afgifte.

Het eenheidsbedrag van de financiële tussenkomst wordt ieder kalenderjaar voor schriftelijke goedkeuring aan de OVAM voorgelegd. Hierbij wordt het afgiftegedrag van de schepen nauwkeurig geëvalueerd.

De kosten verbonden aan de inzameling en verwerking van het scheepsafval die het bedrag van de financiële tussenkomst overstijgen, worden door het schip rechtstreeks aan de havenontvangstvoorziening betaald, op basis van zijn werkelijk afgegeven hoeveelheden en soort scheepsafval.

Om aanspraak te kunnen maken op de financiële tussenkomst, dient de havenontvangstvoorziening aan volgende voorwaarden te voldoen:


 • beschikken over een toelating door nv De Scheepvaart/Waterwegen en Zeekanaal NV;

 • ten opzichte van de waterwegbeheerder een open boekhouding voeren;

 • de factuur voor inzameling en verwerking wordt voor het volledige bedrag opgesteld op naam van het schip. Op deze factuur wordt vermeld dat nv De Scheepvaart/Waterwegen en Zeekanaal NV optreedt als ‘derde betaler’ voor het gedeelte van het bedrag dat wordt teruggegeven. Per kwartaal wordt door de havenontvangstvoorziening aan nv De Scheepvaart en/of Waterwegen en Zeekanaal NV een betalingsverzoek gestuurd met vermelding van het gevorderde bedrag. Aan het betalingsverzoek worden kopieën van de facturen en afgiftebewijzen afgeleverd aan de schepen gehecht, tenzij hiervoor door de waterwegbeheerders vrijstelling wordt verleend;

 • bij uitzondering mag nv De Scheepvaart / Waterwegen en Zeekanaal NV gemotiveerd van de voormelde termijnen afwijken.

In het kader van de transparantie, zoals vereist in artikel 5.2.10.5. van het VLAREMA en artikel 8, §3 van richtlijn 2000/59/EG, wordt de grondslag waarop het kostendekkingsysteem is gebaseerd aan de havengebruikers bekend gemaakt.1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina