Afvalbeheersplan voor de zeevaart 2016-2018 Inhoudsopgave Inleiding 5Dovnload 184.06 Kb.
Pagina9/9
Datum20.08.2016
Grootte184.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6.Overleg- en klachtenprocedure

6.1Structureel overleg


De gebruikers van de waterwegen onder beheer van nv De Scheepvaart zijn vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van nv De Scheepvaart. De toepassingsmodaliteiten van de Richtlijn EG/2000/59 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen werd goedgekeurd in zitting d.d. 27 juni 2007 van de Raad van Bestuur. Het vorige afvalbeheersplan voor de zeevaart 2013-2015 werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 13 november 2012.

De gebruikers van de waterwegen onder beheer van Waterwegen en Zeekanaal NV hebben zich sedert een aantal jaren verenigd via de VZW Waterwegen en Zeekanaal. Deze VZW is ontstaan uit de industriële en dienstverlenende bedrijven en gebruikers van het Zeekanaal. Sinds haar oprichting in 1982 heeft de vereniging actief bijgedragen tot de promotie van het gebruik van de waterweg. Overleg tussen beide partners gebeurt op reguliere basis. Voor verdere details over deze vereniging en de doelstellingen die zij nastreeft wordt verwezen naar http://www.verenigingwenz.be.

Gezien de waterwegbeheerders verantwoordelijk zijn voor de opmaak en uitvoering van het afvalbeheersplan, overleggen de vertegenwoordigers van de Vlaamse waterwegbeheerders periodiek met vertegenwoordigers van de OVAM en de zeehavens. Dit overleg heeft tot doel de gegevens over de procedures in het afvalbeheersplan per haven-/waterwegbeheerder uit te wisselen, de gegevens met betrekking tot de ingezamelde hoeveelheden bij iedere beheerder te vergelijken en het kostendekkingsysteem per beheerder te evalueren.

Indien nodig wordt in dit overleg de aanzet gegeven tot mogelijke aanpassingen of wijzigingen van het afvalbeheersplan. Voor nieuwe voorstellen die aanleiding geven tot wijziging van het afvalbeheersplan of de uitvoering ervan, worden de vergaderingen, al naargelang het onderwerp, uitgebreid met vertegenwoordigers van de verenigingen van scheepsagenturen in de respectievelijke havens/waterwegen en/of vertegenwoordigers van de sector van de havenontvangstvoorzieningen.

Overleg tussen de Havens, de OVAM en vertegenwoordigers van de havenontvangstvoorzieningen gebeurt tenminste 3 maal per jaar. Eén maal per jaar wordt dit overleg aangevuld met vertegenwoordigers van de rederijen en de scheepsagenturen.

6.2Klachten


nv De Scheepvaart / Waterwegen en Zeekanaal NV hechten erg veel belang aan een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening. Een goede communicatie is daartoe van het grootste belang. Bent u toch niet tevreden met een beslissing of handeling van nv De Scheepvaart / Waterwegen en Zeekanaal NV of heeft u een andere klacht, dan vernemen wij dat graag. Dit kan op drie manieren:

 1. Bij elke sluis ligt een klachtenboek. Hierin kunt u de klacht noteren. Uw klacht wordt doorgegeven aan onze klachtenmanager. 1. U kunt ook zelf contact opnemen met de klachtenmanager:


nv De Scheepvaart

Waterwegen en Zeekanaal NV

Klachtenmanager

Havenstraat 44


3500 Hasselt
Tel.: ++32 (0)11 29 84 00
klachten@descheepvaart.be

Ombudsdienst
Afdeling Coördinatie en Ondersteuning
Koning Albert II-laan 20, bus 14
1000 Brussel
Tel ++32 (0)2 553 02 22
ombudsdienst@WenZ.be 1. Via de website van nv De Scheepvaart kunt u een klachtenformulier invullen en verzenden via de link http://www.descheepvaart.be/Klachtenformulier.aspx. Via de website van Waterwegen en Zeekanaal NV kunt u zich richten tot de klachtencoördinator (zie http://www.wenz.be/nl/contact/Klachten/).

7.HANDHAVING

7.1Federaal


In het Koninklijk Besluit van 1 september 2004 betreffende de afgifte van scheepsafval en ladingresiduen en tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement werden volgende artikelen opgenomen:

Artikel 3 §1: De kapitein van een schip, niet zijnde een vissersvaartuig of een pleziervaartuig waarmee ten hoogste 12 passagiers mogen worden vervoerd, dat op weg is naar een Belgische haven, vult het formulier, dat door het bevoegde gewest is vastgesteld, waarheidsgetrouw en nauwkeurig in en verstrekt de informatie aan de autoriteit of instantie die door het bevoegde gewest voor dat doel is aangewezen:

 • ten minste 24 uur vóór aankomst, indien de aanloophaven bekend is;

 • zodra de aanloophaven bekend is, indien die informatie minder dan 24 uur voor aankomst beschikbaar is;

 • uiterlijk bij vertrek uit de vorige haven, indien de duur van de reis minder dan 24 uur bedraagt.

De in het eerste lid bedoelde informatie wordt ten minste tot de volgende aanloophaven aan boord bewaard en desgevraagd ter beschikking gesteld van de autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie.

Artikel 7 §1: De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren die daartoe aangesteld zijn, kunnen elk schip inspecteren om na te gaan of het voldoet aan artikelen 4 en 6 van dit besluit.

Artikel 5 §2: Voor inspecties van andere schepen dan vissersvaartuigen en pleziervaartuigen waarmee ten hoogste 12 passagiers mogen worden vervoerd, geldt het volgende:

 • bij de selectie van te inspecteren schepen besteden de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren die daartoe aangesteld zijn bijzondere aandacht aan:

 • schepen die niet aan de aanmeldingsvoorschriften van artikel 3 hebben voldaan;

 • schepen waarbij het onderzoek van de door de kapitein overeenkomstig artikel 3 aangemelde informatie andere redenen aan het licht heeft gebracht voor de veronderstelling dat het schip niet aan dit besluit voldoet;

 • deze inspectie vindt plaats in het kader van het koninklijk besluit van 13 september 1998 houdende havenstaatcontrole en wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement; de in het besluit vermelde vereiste van 25% inspecties is van toepassing;

 • indien de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren die daartoe aangesteld zijn het resultaat van de inspectie niet bevredigend achten, zorgen ze er voor dat het schip de haven niet verlaat voordat het zijn scheepsafval een ladingresiduen bij een havenontvangstvoorziening heeft afgegeven overeenkomstig de artikelen 4 en 6;

 • wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat een schip is uitgevaren zonder aan artikel 4 of artikel 6 te hebben voldaan, stellen de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren die daartoe aangesteld zijn de bevoegde autoriteit van de volgende aanloophaven daarvan in kennis en verlenen ze aan dat schip geen toestemming de haven te verlaten alvorens een evaluatie van de factoren met betrekking tot de naleving van dit besluit door het schip, zoals de juistheid van de overeenkomstig artikel 3 verstrekte informatie, heeft plaatsgevonden.

7.2Gewestelijk


Hoofdstuk 5, onderafdeling 5.2.10 van het VLAREMA bevat alle bepalingen waarbij de gewestelijke bevoegdheden van richtlijn 2000/59/EC in Vlaamse wetgeving werden omgezet. De OVAM is als toezichthoudende overheid bevoegd om deze bepalingen inzake scheepsafval te handhaven.

8.Verantwoordelijken

  1. nv De Scheepvaart


Contactadres

Chris DANCKAERTS, gedelegeerd bestuurder

nv De Scheepvaart

Havenstraat 44

B-3500 HASSELT

Tel: +32(0)11.298.400

Fax: +32(0)11.221.277

e-mail: info@descheepvaart.be

web: www.descheepvaart.be


Contactpersoon 24/24 u

RIS Hasselt

24/24u. tel: +32(0)11.298.400

Fax: +32(0)11.298.565

e-mail: ris.hasselt@descheepvaart.be.


Verantwoordelijke voor de uitvoering van het plan

Miek Hasevoets

tel. +32 (0)11.298.414

e-mail: m.hasevoets@descheepvaart.be
  1. Waterwegen en Zeekanaal NV


Contactadres

Ir. Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder

Waterwegen en Zeekanaal NV

Oostdijk 110

B-2830 WILLEBROEK

Tel: +32(0)3.860.62.74

Fax: +32(0)3.860.62.78

e-mail: info@wenz.be

web: www.wenz.be


Contactpersoon 24/24 u

RIS Evergem

24/24u. tel: +32(0)9.253.94.71

Fax: +32(0)9.253.56.64

e-mail: ris.evergem@wenz.be


Verantwoordelijke voor de uitvoering van het plan

Ben Quintelier, Beleidsmedewerker IMZ

tel. +32 2 553 77 19

fax. +32 2 553 75 76

e-mail: Ben.Quintelier@wenz.be9.BIJLAGEN9.1Bijlage 1: Lijst van havenontvangstvoorzieningen

9.1.1Bijlage 1.1. : Lijst van havenontvangstvoorzieningen langs het Albertkanaal


 1. Vaste havenontvangstvoorziening voor Marpol Annex V

Sluis Wijnegem

2110 Wijnegem
 1. Mobiele havenontvangstvoorzieningen voor Marpol Annex I

De actuele lijst van geregistreerde, tot het kostendekkingsysteem toegelaten mobiele havenontvangstvoorzieningen op het Albertkanaal is terug te vinden op de website http://www.descheepvaart.be/Rubriek/Beroepsvaart/Afvalbeheersplan-zeevaart.aspx.

9.1.2Bijlage 1.2. : Lijst van havenontvangstvoorzieningen langs het zeekanaal Brussel-Schelde


 1. Vaste havenontvangstvoorziening voor Marpol Annex V

Zeesluis Wintam

Nattenhaasdonk 18 A

2880 Bornem


 1. Mobiele havenontvangstvoorzieningen voor Marpol Annex I

De actuele lijst van geregistreerde, tot het kostendekkingsysteem toegelaten mobiele havenontvangstvoorzieningen op het Zeekanaal Brussel-Schelde is terug te vinden op de website http://www.wenz.be/nl/beroepsvaart/Afvalbeheersplan_zeevaart/.

9.2Bijlage 2: Afgiftebewijs Marpol Annex V, ingezameld in de vaste havenontvangstvoorzieningReporting Form Disposal of Marpol annex V in accordance with EU Directive 2000/59

(Meldingsformulier Afgifte van Marpol annex V afval in overeenstemming met EU Richtlijn 2000/59)1. Vessel characteristics (karakteristieken van het vaartuig)

Vessel’s name (naam van het vaartuig) :      

IMO nr :      

Callsign (roepnaam) :      

Flag (vlag) :      

BT :      2. Information about actual Marpol annex V disposal (informatie over de huidige afgifte van Marpol annex V afval)

Type of Marpol Annex V
(soort Marpol V-afval)

Actually disposed quantity of Marpol annex V in m³
(Werkelijk afgegeven hoeveelheid Marpol V-afval in m³)

Waste of food
(voedselrestanten)

     Plastic
(plastic)

     Glass
(glas)

     Other: garbage
(overig: restafval)

     
3. Declaration (Verklaring)

During her stay on the maritime Albert canal / canal Brussels to river Schelde3, above identified vessel has fulfilled all requirements concerning the disposal of Marpol annex V in accordance with EU Directive 2000/59.


(Het bovengemeld vaartuig heeft gedurende haar verblijf op het Albertkanaal / Zeekanaal Brussel – Schelde3 voldaan aan alle verplichtingen met betrekking tot de afgifte van Marpol annex V afval en dit in overeenstemming met de EU Richtlijn 2000/59)


Date (datum) :      

For the Harbour Master (voor de Havenkapitein)/the servant of the Lock in Wijnegem (voor de sluisbediende in Wijnegem)3,

Name (naam) :      

Signature (handtekening) :      


Function (functie) : The financial official at Wintam Lock/


The Servant of Wijnegem Lock3
(de ontvanger te Wintam /sluisbediende Wijnegem)

9.3Bijlage 3: Model van meldingsformulier aan de waterwegbeheerder van de hoeveelheid afvalstoffen (Marpol Annex I) opgehaald door de mobiele havenontvangstvoorziening


De ondergetekende, vertegenwoordiger van de havenontvangstvoorziening, dient de volgende minimuminformatie te leveren van een schip dat afval heeft afgegeven aan de waterwegbeheerder.

1. HAVENONTVANGSTINSTALLATIE- EN HAVENGEGEVENS

1.1 Naam en adres havenontvangstinstallatie:      

1.2 Datum en uur afvalafgifte:      

1.3 Haven en ligplaats/terminalnaam (bv. kaai/terminal/steiger):      

2. SCHEEPSGEGEVENS

2.1 Naam van het schip:      

2.4 IMO-nummer:      

2.2 Eigenaar of exploitant:      

2.5 Bruto tonnage:      

2.3 Kengetal of -letters:      

2.6 Vlaggenstaat van het schip:      

2.7 Aard van het schip: Olietanker Chemische tanker Stortgoedschip Containerschip
 Ro/Ro-schip Ander vrachtschip Passagiersschip Andere (specificeer)      

3. AARD EN HOEVEELHEID AFVAL

Soort afval

Hoeveelheid
(m³)


MARPOL Annex I-gerelateerd
Aard van oliehoudend afval:
Oliehoudend lenswater (bilges)

     

Oliehoudende residuen (slib)

     

Oliehoudend waswater (slops)

     

Vuil ballastwater

     

Schilfers en slib van tankreiniging

     

Andere (gelieve te specificeren.......)

     

Datum:      /      /      (dd/mm/jjjj)

Naam en handtekening, stempel1 Gewijzigd door richtlijn 2002/84/EG (5 november 2002) en richtlijn 2007/71/EG (13 december 2007)

2 Haven is gedefinieerd in de richtlijn als ‘Plaats of geografisch gebied met verbeteringswerkzaamheden en voorzieningen die voornamelijk dienen voor de ontvangst van schepen, met inbegrip van visserijvaartuigen en pleziervaartuigen’.

3 delete one of them (schrap 1 van beiden)
1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina