Afwezig: / Verontschuldigd: Anneleen VerslagDovnload 82.75 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte82.75 Kb.
Jeugdraad 30 september 2014.
Aanwezig: Christophe, Thijs, Keanu, Bert, Phoebe, Maxime, Thomas P., Cheyenne, Jolein, Fran, Mariska, Eveline, Philippe, An, Schepen De Buck, Davy, Hannes, Thomas, Melissa

Afwezig: /

Verontschuldigd: Anneleen

Verslag: An (jeugddienst) / 20u – 23u52


 1. Samenstelling jeugdraad

Voorzitter:

Philippe Van Labeke wordt algemeen verkozen tot voorzitter en blijft nog één jaar op post. Dit wordt zijn allerlaatste jaar als voorzitter van de jeugdraad. Wie zich kandidaat wil stellen kan en mag dit nog zeker doen. Philippe wil graag van dit jaar gebruik maken om vice-voorzitter te worden en iemand anders wegwijs te maken in het voorzitterschap.

Penningmeester:

ook deze functie blijft Philippe nog even waarnemen.

Secretaris:

gemakkelijkheidshalve blijft deze functie toebedeeld aan de jeugddienst.

Bestuursleden:


 • Chiro Scheldering: Thijs Vansteenwinckel

 • Chiro Geertrui: Fran Van Wesemael

 • Chiro Gontrode: Melissa Bekaert

 • JGM Schorpieon: Thomas Petit

 • KSJ Melle: Sam De Neve

 • Jeugd Rode Kruis: Maxime Vandemaele

 • Onafhankelijk: Christophe Van Labeke
 1. Aanpassen lijst jeugdraadleden

 • Chiro Scheldering: Thijs Van Steenwinckel & Keanu Van De Velde

 • Chiro Geertrui: Fran Van Wesemael & Eline Alliet

 • Chiro Gontrode: Hannes Meirsman, Thomas Vandenbogaert & Melissa Bekaert

 • JGM Schorpioen: Thomas Petit

 • KSJ Melle: Sam De Neve

 • JRK Melle: Maxime Vandemaele, Enya Heyndrickx & Phoebe Allen

Er wordt een lijst doorgegeven waarop iedereen de gegevens voor zijn/haar vereniging kan aanpassen.
 1. Doorgeven van de adressen van de volwassen begeleiders en hoofdleiding

Gelieve ook aan de lijst de namen van de volwassen begeleiders en hoofdleiding toe te voegen.


 1. In te dienen subsidies

Even jullie aandacht: jullie subsidies graag indienen tegen 17 november 2014.

Jullie ontvangen alvast een map met zowel een overzicht van de reglementen alsook de bijhorende formulieren. Jullie mogen de originele bewijsstukken in de map steken, de jeugddienst zorgt voor de kopies. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
 1. Toelagen 2014

Nog even de toelagen voor 2014 meedelen:


Vereniging

Bedrag
JGM Schorpioen

595,85

toelage voor aankoop en/of aanpassingen aan roerende en/of onroerende goederen

aankopen kluisChiro Gontrode

2.917,07

-1.780,01

1.137,06


toelage voor aankoop en/of aanpassingen aan roerende en/of onroerende goederen

nieuwe chauffages station en proefhoeve

nieuwe ruit station

nieuwe dampkap

nieuwe dakgoot


KSJ Melle-Vogelhoek

2.863,56

toelage voor aankoop en/of aanpassingen aan roerende en/of onroerende goederen

installatie nieuwe buitendeur


 1. Bespreken verslag radenoverleg

Op 16 september vond het overleg van de adviesraden plaats. Philippe volgde deze vergadering voor ons op. Vanuit de jeugdraad wordt er telkens bij het begin van elk werkjaar een activiteitenkalender opgemaakt. Dit om overlappingen tegen te gaan. De OAR is vragende partij of de jeugdverenigingen geen invulling kunnen geven aan de Seniorenweek? De Seniorenweek is een week die nationaal vastligt. Aan de jeugdverengingen en het jeugdhuis wordt dan ook gevraagd om naar volgend jaar toe dit idee in overweging te nemen en eens na te denken of er geen activiteit georganiseerd kan worden ikv de Seniorenweek.


 1. Toereikendheid toelage inzake busvervoer voor de kampen

Vorig jaar besliste het college, in kader van de opstelling van het BBC, om de gemeentelijke schoolbus niet meer in te zetten voor het kampvervoer. Vanaf 2014 werd voor elke verenging voorzien in een toelage van 500 euro voor kampvervoer. De jeugdraad schreef een advies inzake het BBC en notuleerde hierin de opmerking dat de toereikendheid van de toelage geëvalueerd zou worden op de eerste jeugdraad van het nieuwe werkjaar.

Bij navraag aan de verenigingen werden volgende tekorten gesignaleerd: • Chiro Melle: gezamenlijke opleg van 700 euro

 • KSJ Melle: kwam net toe maar hun weekend is hier nog niet in rekening gebracht

Aangezien zij de bus enkel gebruiken voor het terugbrengen van de kinderen van kamp konden zij vroeger nog eens rekenen op 1 rit met de schoolbus voor hun weekend.

 • Chiro Gontrode: opleg van 450 à 500 euro

De jeugdverengingen zijn het er dan ook over eens dat de bestaande toelage van 500 euro niet toereikend is en om vanuit de jeugdraad een advies te schrijven.


 1. Busregeling kampen 2015

 • Chiro Melle ~ klein kamp

  • Locatie: De Pinte

  • Wanneer: 7 – 11 juli

 • Chiro Geertrui

  • Locatie: Our

  • Wanneer: 5 – 15 augustus

 • Chiro Scheldering

  • Locatie: Our

  • Wanneer: 15 – 25 augustus

 • Chiro Gontrode

  • Locatie: Paliseul

  • Wanneer: 20 – 30 juli

 • KSJ Melle-Vogelhoek

  • Locatie: ?

  • Wanneer: terug op 30 juli

 • Jeugd Rode Kruis Melle

  • Locatie: Tesenderlo

  • Wanneer: 1 – 10 juli
 1. Rockconcours

Het gemeentebestuur van Melle organiseert een Rockconcours. Er worden een aantal data voorgesteld maar de Jeugdraad blijft bij de eerste optie die werd voorgelegd nl.: 27 maart 2015.

Het voorstel tot reglement wordt voorgelegd. De toegangsprijzen werden vastgesteld op 5€ VVK en 7€ ADK. Aan de jeugdverenigingen en jeugdhuis ‘Schorpioen’ wordt tevens gevraagd of er iemand interesse heeft om op die avond de bar te verzorgen, daarna kan de vereniging ook een fuif organiseren.

De jeugdverengingen en het jeugdhuis vinden de toegangsprijzen die gevraagd worden duur. Het rockconcours is er voor beginnende groepjes, dus nog geen naambekendheid. Bovendien is het dan ook moeilijk om de entourage die dergelijke groepjes met zich meebrengen toegangsgeld te vragen.

De jeugdraad vindt het dan ook beter om de toegang gratis te houden om drempelverlagend te werken. An neemt dit mee naar het volgend college van burgemeester en schepenen.

Het reglement zit wel OK.


 1. Gekende activiteiten

27/03/2015: Rockconcours – gemeente Melle

03/06/2014: start Melse FeestenInplannen milieuweek

Overlopen van de data die al bezet zijn.

Aan de desbetreffende verenigingen wordt gevraagd om zo vlug mogelijk hun data door te sturen zodat er een activiteitenkalender kan opgemaakt worden en dit kan voorgelegd worden op de volgende jeugdraad.

Mochten er data gekozen worden die reeds bezet zijn kan dit besproken worden op de volgende jeugdraad. Nadien worden latere wijzigingen zo vlug mogelijk doorgegeven aan de jeugddienst en de jeugdraad.
 1. Kerstmarkt

De startvergadering van de Kerstmarkt vond plaats op 18 september 2014.

Zijn er nog andere verenigingen die willen deelnemen hieraan? Chiro Scheldering is bereid om net zoals andere jaren ook mee te werken. Dit wordt eerst nog eens besproken binnen hun leiderskring
 1. Fuifcoaches

De jeugddiensten van de regio Rhode & Schelde slaan de handen in elkaar en starten met een intergemeentelijke opleiding tot Fuifcoach.

Naar analogie van de opleiding in Merelbeke zal dit verder doorgetrokken worden naar de gemeenten die deel uit maken van de regio Rhode & Schelde.

Dit najaar nog zal de jeugdraad van Oosterzele samen met de jeugddienst van Melle de opleiding tot Fuifcoach organiseren.

In het voorjaar zal de jeugddienst van Destelbergen dit organiseren.

Op basis van het principe van Merelbeke komen volgende thema’s aan bod:


 • Wetgeving (vrijwilliger en portierswet): dinsdag 21 oktober

 • Preventie en veiligheid: woensdag 22 oktober

 • Omgaan met drugs en alcohol: woensdag 29 oktober

 • Omgaan met verbale agressie: dinsdag 4 november

 • Omgaan met fysieke agressie: woensdag 5 november

 • EHBO: datum nog niet gekend

Voor Oosterzele en Melle zal dit doorgaan in de collegezaal telkens van 19u30 tot 22u.

Datum die nog niet gekend is wordt zo vlug mogelijk meegedeeld.

Inschrijven kan bij de jeugddienst.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het gebruiksreglement inzake gemeenschapscentrum werd aangepast. Bij het huren van Studio M voor fuiven zullen ook twee personen afgevaardigd moeten zijn die deze opleiding gevolgd hebben.

Deze opleiding is een aanrader en wordt jullie gratis aangeboden.


 1. Fuifbandjes

Er worden opnieuw fuifbandjes voorzien. Kleuren zijn rood, oranje en groen zelfde principe als de verkeerslichten.

 • Rood: -16 jarigen

 • Oranje: +16 jarigen

 • Groen: +18 jarigen

Het systeem van de fuifbandjes is van toepassing in de gemeenten die behoren tot de regio Rhode & Schelde nl.: Oosterzele, Destelbergen, Merelbeke en Melle. Drugpunt zal deze bandjes bestellen.


 1. Opleiding inzake Eerste Hulp bij Brand

De jeugddienst zal een vorming inrichten voor de jeugdverenigingen en jeugdhuis inzake Eerste hulp bij Brand. Deze vorming zal doorgaan op zaterdagvoormiddag 8 november.

De vorming omvat een theoretisch en een praktisch luik.

Gelieve dit te communiceren naar jullie leiding. Inschrijven kan alvast bij de jeugddienst.


 1. Jeugdraad op Facebook

Thomas Petit stelt zich kandidaat om een facebookpagina te maken van de Jeugdraad van Melle. De voorzitter merkt wel op dat Thomas zelf zal moeten instaan om deze pagina up to date te houden daar facebook niet toegankelijk is voor de jeugddienst.


 1. Evenementenformulier

Iedereen die een activiteit organiseert moet een evenementenformulier indienen bij de infodienst.

Het evenementenformulier is te downloaden via www.melle.be onder de rubriek ontspannen.

Formulieren die niet tijdig werden ingediend worden dan ook niet meer behandeld.

Er is teven ook een aanvraag voor vrijwilligersverzekering te downloaden.

Alle formulieren dienen bij de infodienst ingediend te worden en niet bij de Provincie of politie of andere instantie.


 1. Digitale nieuwsbrief

Wie activiteiten heeft voor de digitale nieuwsbrief Vrije Tijd voor de maand oktober kan tot volgende week doormailen naar de verantwoordelijke Filip op volgend mailadres: webmaster@melle.be


 1. Rondvraag bij de verenigingen betreffende hun kampen

 • Chiro Scheldering

  • Huur van de bus: afspraken werden goed geregeld maar praktisch was het moeilijker dan met de buschauffeur van de gemeente.

  • Kampplaats: in omgeving van vakantiechalets dus dat gaf wel soms wat problemen

  • Inschrijvingsgeld kamp: 120€ - 1ste kind, 115€ - 2de kind, 110€ - 3de kind

  • Budget toereikend: toelage was niet toereikend, samen met de meisjeschiro was er nog een opleg van +/- 700€. Daarbij komt nog eens de kost van de vrachtwagenchauffeur van 800€

 • Chiro Geertrui

  • Huur van de bus: afspraken werden goed geregeld maar idem als bij chiro Scheldering was het praktisch gezien moelijker dan met de buschauffeur van de gemeente.

  • Inschrijvingsgeld kamp: 135€ - 1ste kind, 130 – 2de kind, 125€ - 3de kind

  • Budget toereikend: net break-even

 • KSJ Melle-Vogelhoek

  • Gebruik gemeentelijke schoolbus: goed, kwamen nipt toe met de toelage maar verwachten dus nog een rekening voor hun weekendvervoer

  • Inschrijvingsgeld kamp: 120€ - 1ste kind, 110€ - 2de kind

  • Budget toereikend: neen, verlies van 500€

 • Chiro Gontrode

  • Gebruik gemeentelijke schoolbus: algemeen goed

  • Inschrijvingsgeld kamp: 130€

  • Budget toereikend: nog geen berekening

 • Jeugd Rode Kruis Melle

  • Gebruik gemeentelijke schoolbus: goed

  • Inschrijvingsgeld kamp: 125€

  • Budget toereikend: kwamen nipt toe
 1. UIT-databank

Sinds 2005 beschikt de Vlaamse overheid met de UITdatabank over een uitzonderlijk instrument voor de verzameling en verspreiding van cultuur- en vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en Brussel.

Een concert, voorstelling, tentoonstelling of film? Cursussen, architectuur erfgoed of evenement? Wandelingen, sportevenementen, kaartavonden of kermissen? Het krijgt allemaal zijn plaats in de UITdatabank, die dag na dag verder groeit. Elk jaar worden zo’n 75.000 activiteiten ingevoerd.

De databank zelf is niet voor het publiek, het is enkel een centrale verzamelplaats. Je hoeft maar één keer in te voeren in de UITdatabank om je aanbod te zien verschijnen in een heleboel agenda’s. Intussen maken al meer dan 240 online, gedrukte en mobiele kanalen gebruik van de UITdatabank. Waaronder de meeste grote media en tal van steden en gemeenten.

Voer vanaf nu je activiteit via de UITdatabank in en we invoert die haalt er veel UIT!
 1. Evaluatie Grabbelpas 2014

De activiteiten op zich waren goed, de inschrijvingen waren dit jaar iets minder. Het slechte weer heeft ook velen op het laatste moment doen afhaken die alsnog vertrokken op reis. Met de dienst Vrij Tijd zijn er wel plannen om alles eens te bekijken op lange termijn en de samenwerking tussen de diensten te verbeteren.


 1. Openingsweekend Schorpioen

De ‘vaste’ nadars werden na de kermisperiodes niet teruggeplaatst en daardoor waren er enkele kleine akkefietjes met de buren.

Er wordt vanuit de kern gevraagd of er opnieuw een aantal vaste nadars geplaatst kunnen worden aan het jeugdhuis. An geeft dit onmiddellijk door aan de werkmannen.

De kern betreurt het ook dat de buren geen contact opnamen met Thomas rechtstreeks ipv onmiddellijk naar de burgemeester te bellen.

An merkte op dat er destijds een GSM werd aangekocht zodat de buren naar een vast nummer konden bellen. De kern repliceerde dat dit systeem niet werkt omdat er met de vaste gsm niet veel gebeld wordt en de kaart vervalt. Thomas bracht de buren hiervan op de hoogte en gaf ook zijn eigen gsmnr op waarop zij hem steeds konden bereiken.

In de toekomst kan er veel directer op de bal gespeeld worden als de buren bellen naar Thomas.

Tomas heeft ondertussen wel al een gesprek achter de rug met de buren.
 1. Opkuisactiedag

Net als vorig jaar zou er in Melle terug een Opkuisactie doorgaan.

Voor de verenigingen wordt dit net als vorig jaar gepland in een volledige maand. Zo hebben de verenigingen de kans om zelf een geschikte zondagmiddag uit te kiezen wat hen best past.

De maand wordt volgende jeugdraad vastgelegd in overeenstemming met de activiteitenkalender van de verenigingen en het jeugdhuis.

De gemeente zal net als vorig jaar materiaal ter beschikking stellen hiervoor zoals: vuilniszakken, handschoenen, prikkers,…

Volgend jaar 26 september 2015 zal het slotevenement van Kom Op Tegen Kanker plaatsvinden.

De voorzitter stelt voor om tegenover elke kilo ingezameld afvalmateriaal een geldbedrag te storten.

Dit zal volgende jeugdraad verder uitgewerkt worden.


 1. Vrijstelling onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing is een belasting die van toepassing is op alle eigenaars van een grond en/of gebouw. In principe zijn gebouwen en gronden van jeugdbewegingen hiervan vrijgesteld, maar dan moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wie komt in aanmerking voor de vrijstelling?

Een eigenaar, vruchtgebruiker, bezitter, erfpachter of opstalhouder van een gebouw is in principe belastingplichtig en moet daarom onroerende voorheffing betalen. Als dit gebouw echter wordt ‘bewoond’ door een jeugdverenging, dan kan de belastingplichtige worden vrijgesteld van onroerende voorheffing.

Voor jeugdverenigingen zijn er 2 opties; • De jeugdvereniging (vzw of feitelijke vereniging) is zelf eigenaar, vruchtgebruiker, bezitter, erfpachter of opstalhouder van het pand. In dit geval kan de jeugdvereniging zelf de vrijstelling aanvragen (dit doe je via een bezwaarschrift).

 • De jeugdvereniging (vzw of feitelijke verenging) huurt of gebruikt het gebouw van een privé-persoon, een parochiale of dekenale vzw, een school… In dit geval kan de eigenaar (= belastingplichtige) een vrijstelling aanvragen (via bezwaarschrift).

Om de vrijstelling aan te vragen, dien je een bezwaarschrift in te dienen op het moment dat je het aanslagbiljet in de bus krijgt. Dit is geen eenmalige actie, maar zal ieder jaar herhaald moeten worden telkens je de aanslagbrief in de bus krijgt.

Zie site Scoutsen en Gidsen Vlaanderen – rubriek dienstverlening.
 1. Bespreking begroting 2015

  • Voor de gemeente Melle werden volgende trekkingsrechten bepaald:
Gewone trekkingsrechten

17.855,27

Prioriteit Jeugd en cultuur

5.356,58

Totale trekkingsrechten 2013

23.211,85
  • Raming van de kosten van de verenigingen

   • chiro Scheldering: +/- 17.500 euro

afwerking vloer zoals vloer leidingslokaal, tegels sanitaire blok, keukenblad, noodtrap, vaste duurzame opbergrekken berging, omheining gat rond leidingslokaal,…

   • chiro Geertrui: 4.126,10 euro

renoveren en brandveilig maken van de lokalen: plaatsen en leveren van dubbel glas, isolatie, plafond en wanden voorzien van gyproc

   • chiro Gontrode: +/-4.200 euro

chauffages, zolder renoveren, deuren WC’s, raam aan het station, nieuwe voordeur, hekken station, nieuwe vloer in het Rakwi en Aspilokaal, 2 keukens

   • KSJ Melle-Vogelhoek: +/- 4.577,50 euro

behandeling materialen tegen houtworm/schimmel, plaatsen alu platen en osb panelen, gasvuren vervangen van de verwarming

   • JGM Schorpioen: +/- 5.265,36 euro

Aankopen projector, barkrukken, ladder, renovatiewerken (deur drankkot, toiletten en deur toiletten, verlichting toog), aankoop kleine pc voor de digitalisering van de muziekcollectie en om aan te sluiten met de bestaande muziekinstallatie

  • Investeringsfonds

Uit de budgetbesprekingen blijkt duidelijk dat Chiro Scheldering, ondanks hun nieuwbouw, voor de afwerking met een tekort zit. Om de wekelijkse werking niet in het gedrang te brengen moet dit aangepakt worden. De jeugdraad beslist dan ook unaniem dat zij dit jaar nog kunnen rekenen op een toelage conform de besprekingen binnen de jeugdraad in overleg met alle verenigingen. Er wordt eveneens beslist dat de toelage wel degelijk moet gebruikt worden voor de uitvoering van de belangrijkste zaken in functie van hun ledenwerking. Dit zal duidelijk moeten blijken uit de facturen.

Daar Chiro Scheldering voor 2015 mag rekenen op een toelage zal er geen geld in het investeringsfonds voorzien worden.

De jeugdraad beslist om vanaf 2016 terug te starten met een investeringsfonds om zo terug een spaarpot aan te leggen voor andere verengingen naargelang de nood het hoogst is. Vanaf 2016 beslist de jeugdraad om minstens 6.000 euro te voorzien in het investeringsfonds.

De begroting 2015 ziet er dus uit als volgt:
Omschrijving

Bedrag

Kadervorming

2.000,00

Speelpleinen

Gemeentelijke speelpleinwerking

Particuliere speelpleinwerking

650,00


500,00

Jeugdvakanties

5.000,00

Jeugdverengingen

4.672,28

Jeugdhuizen

934,00

Culturele Manifestaties

197,11

Infrastructuurverbetering

chiro Geertrui3.102,00


Projecten

800,00

Toelage
Prioriteit brandveiligheid

0

Prioriteit Jeugd en cultuur:

5.429,19

Toelage aan JGM Schorpioen voor aankoop en/of aanpassingen aan roerende en/of onroerende goederen

4.379,63

Toelage aan chiro Gontrode voor aankoop en/of aanpassing aan roerende en/of onroerende goederen

3.580,88

Toelage aan KSJ Melle-Vogelhoek voor aankoop en/of aanpassing aan roerende en/of onroerende goederen

3.863,63

Toelage aan chiro Scheldering voor aankoop en/of aanpassing aan roerende en/of onroerende goederen

3.930,88Investeringsfonds
2015

0

2016

De jeugdraad beslist unaniem om vanaf 2016 minstens 6.000 euro te voorzien in het investeringsfond.

 1. Nog even kort: uitbetaling van de toelagen

Verenigingen die facturen betalen kunnen hun facturen + bewijs van betaling indienen bij de financiële dienst. Het bedrag wordt zo spoedig mogelijk gestort op jullie rekening.

Ontvangen jullie facturen van grote bedragen die jullie niet kunnen voorschieten dan kunnen jullie de facturen indienen bij de financiële dienst met vermelding dat jullie onvoldoende middelen hebben. De financiële dienst zal het bedrag van de facturen op jullie rekening storten zodat jullie dat kunnen doorstorten naar de desbetreffende firma. Jullie moeten wel binnen de 14 dagen een betalingsbewijs aan de financiële dienst kunnen voorleggen dat jullie de facturen wel degelijk betaald hebben. 1. Folders

Foldertjes ivm de te volgen vormingscursussen voor het komende najaar zijn te verkrijgen via de jeugddienst.


 1. Rondvraag

Chiro Gontrode

Nodigt jullie allemaal graag uit voor hun Chirocafé op vrijdag 21 november 2014.

JGM Schorpioen

Gaat dit weekend op kernweekend en zal daarna pas een activiteitenkalender kunnen verspreiden. Vergeet alvast niet om deze kalender door te sturen naar de buren.

Chiro Geertrui

Hoop jullie allemaal te mogen verwelkomen op hun Mosselsouper op zaterdag 22 november 2014.

Jong CD&V

Wie zin heeft in een quiz kan terecht op 7 november 2014 in het GOC van Gontrode
 1. Afspreken datum volgende jeugdraad

Volgende jeugdraad is gepland op maandag 27 oktober 2014 om 20u in het jeugdhuis ‘Schorpioen’.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina