Agenda jaarvergadering 8 april a sDovnload 19.57 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte19.57 Kb.
Agenda jaarvergadering 8 april a.s.
14.00 uur - ontvangst met koffie/thee met een roomsoes


  • welkom
  • Gebed (voorbede fam. De Leeuw)

i.v.m. het overlijden van Jaap de Leeuw op 25 maart j.l.


  • zingen Berijmde Schriftgedeelten nr. 24 (wijs Psalm 134)

“Wij roepen Koning Christus aan”


  • lezen Markus 14 : 1 – 11 “De zalving in Bethanië”
  • meditatie “Verstoring van de orde”
  • verslag van de themamiddag van 4 maart j.l. betreffende “ouderen mishandeling”
  • Financieel verslag 2013
  • Verslag kascontrolecommissie.

Kascontrolecommissie, t.w. Geert Zwaan en Jan Smit, bedanken voor haar werk. Afscheid nemen van Geert Zwaan als kascontroleur en aankondigen dat zijn plaats zal worden ingenomen door Dirk Dijkman. (eventueel decharge penningmeester)


  • mededelingen

Er zullen zich binnen het bestuur enige wijzigingen voordoen.

Wim Vijn heeft na vele jaren penningmeester te zijn geweest te kennen gegeven zijn functie te willen neerleggen.

Ankie Korving zal de functie van penningmeester van Wim overnemen. Dan hebben we een vacature voor secretaris en daarin zal worden voorzien door Gerdien Rustenburg die momenteel al de verslagen van de themamiddagen maakt.

Het bestuur beraadt zich nog of het nodig is om een extra bestuurslid te zoeken en te benoemen. Als we in oktober afscheid nemen van Wim zijn er 4 bestuursleden en twee dames voor de activiteitencommissie. En we hebben de indruk dat dat voor ons leden aantal voldoende is.


In het verleden werden de themamiddagen altijd begonnen met een Psalm en afgesloten met een lied uit Johan de Heer. U hebt inmiddels wel gemerkt dat ik daar af en toe een beetje van afwijk. Als iemand daar moeite mee heeft zou ik dat graag willen horen. Dat hoeft niet hier in de vergadering. Dat kan straks in de pauze, maar u mag mij ook op een andere manier benaderen. In de volgende nieuwsbrief zal ik daar ook nog even melding van maken.


  • zijn er nog vragen of heeft er iemand nog iets op te merken??

15.00 uur - Pauze waarin u kunt genieten van een kopje koffie of thee met gebak.


15.15 uur - Het woord geven aan mevr. A. Mantel. (schilderijen van van Dokkum.)
16.00 uur - 2e Pauze waarin u door de dames verwendt zal worden met een glaasje en een

hapje.
16.15 uur - 2e gedeelte van mevr. A. Mantel


17.00 uur - Mevr. Mantel bedanken voor haar lezing. Nu zullen de tafels worden afgeruimd en

gereedgemaakt voor de maaltijd


17.30 uur - de maaltijd wordt geopend door Hans Frelink.

Na de maaltijd

Lezen Romeinen 8 : 31 – 34

Korte meditatie over vers 34

Zingen Gezang 178 : 5 en 7

Gebed
19.00 uur - afsluiting van de maaltijd door Ciska Vijn

zingen “Daar ruist langs de wolken”

dankgebed


Bedankjes

De dames bedanken die deze voortreffelijke maaltijd mogelijk hebben gemaakt. In het bijzonder de vrijwilligers die het bestuur hebben bijgestaan om dit mogelijk te maken.

Rinske Kramer, Ria ……………,

De aanwezigen bedanken voor hun aanwezigheid. Een fijne zomer/zomervakantie toegewenst en graag tot ziens in oktober
Lied 24: 1 4 (wijs Psalm 134)
1

Wij roepen Koning Christus aan,

van God, de Vader, uitgegaan:

in menslijk vlees en menslijk bloed

heeft ons Gods eigen Zoon ontmoet.
4

In heel de wereld is gehoord

dit blijde evangeliewoord

en waar de tijding werd geloofd,

is Hij erkend als Heer en Hoofd.


Gezang 178: 5 7


5

Jezus Christus is gestorven,

Is verrezen ook voor mij,

Heeft de zegepraal verworven,

En het leven ook voor mij.

Aan Gods rechterhand gezeten,

Zal Hij nimmer mij vergeten,

Maar, uit deernis met mijn lot,

Treedt Hij voor mij in bij God.
7

Ruwe stormen mogen woeden,

Alles om mij heen zij nacht,

God, mijn God zal mij behoeden.

God houdt voor mijn heil de wacht.

Moet ik lang zijn hulp verbeiden,

Zijne liefde blijft mij leiden;

Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,

Voert Hij mij in ’t eeuwig licht.


Daar ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam,

Die hemel en aarde verenigt te zaâm,

Geen naam is er zoeter En beter voor 't hart;

Hij balsemt de wonden en heel alle smart.

Kent gij, kent gij die naam nog niet'

Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied

2

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,Want Hij kwam om zalig te maken op aard.

Zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf,

Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.

Kent gij, kent gij, die Jezus niet,

Die om ons te redden de Hemel verliet.

3

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,En engelen zingen voortdurend Zijn lof;

O, mochten wij allen om Jezus eens staan,

Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:

Jezus! Jezus! Uw naam zij d'eer!

Want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

“Verstoring van de orde”


n.a.v. Markus 14 : 1 - 11
Er heerst een bedrijvige sfeer in het land. Nog even en het Pascha wordt gevierd. Dat betekt de jaarlijkse grote schoonmaak, want er mocht geen restje oud zuurdeeg in de huizen worden gevonden. Dat betekent een plaats regelen om met familie of met vrienden het paaslam te eten. Zo gaat dat ieder jaar. Laat niemand dit ritme verstoren.

Dat dit zou kunnen gebeuren door het optreden van Jezus is een zorg van de eleiders en zij doen er alles aan om dat te voorkomen.

Simon van Bethanië heeft Jezus en Zijn discipelen uitgenodigd voor de maaltijd. Misschien wel uit dankbaarheid voor de genezing van zijn melaatsheid. Een gepast gebaar van hem.

En dan plotseling wordt de rust verstoord door de binnenkomst van een vrouw. Zij hoort hier niet! Zij doet iets extreems wat totaal buiten de normale orde van handelen valt. Haar optreden veroorzaakt een enorme opschudding. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Maar Jezus neemt deze orde verstoorster echter in bescherming en Hij maakt de onrust zelfs nog groter door over Zijn aanstaande begrafenis te spreken.

Wij kunnen ons leven keurig op orde hebben: onze liefdadigheid, onze godsdienst of onze PCOB middagen. Jezus plaatst er Zijn kruis dwars op. Laten we ons door Hem storen of willen we ons het liefst van Hem ontdoen.

Gebed
Groot en genadig God. Voor wij deze feestelijke bijeenkomst beginnen willen wij naderen voor Uw aangezicht om U een zegen te vragen. Here het is voor ons heel gewoon dat wij in alle rust en vrijheid bij elkaar mogen komen, maar op zo veel plaatsen in deze wereld is het niet mogelijk om bij elkaar te komen en tot U te bidden. En wij moeten het belijden Here wij zijn niet beter dan al die mensen die dit niet uit Uw hand hebben ontvangen. Wilt U vanmiddag bij ons zijn. Wilt U ons een gezegende middag geven.
Wij bidden U Here voor de familie de Leeuw, die nog maar zo kort geleden werden met het verlies van Jaap de Leeuw. Wilt U hen leiden, ja wilt U meegaan op de levensweg die zij moeten gaan en geef da zij kracht en troost mogen putten uit Uw nabijheid.
Dit alles veagen wij niet omdat wij dat verdient hebben, maar wij mogen pleiten op de verdienste van Uw Zoon, onze Here Jezus Christus. Hoor dan ons bidden en ons danken in Jezus naam. Amen.
Gebed voor de maaltijd.
Heer in de hemel, ook voor wij deze maaltijd met elkaar beginnen willen wij naderen voor Uw aangezicht om U een zegen te vragen over deze maaltijd. En dat willen wij doen Here met het gebed dat Uw Zoon ons heef geleerd in Uw Woord.

Onze Vader die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede,

gelijk in de hemel alszo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk en de kracht

en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.AmenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina