Agendanummer: 4Dovnload 29.81 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte29.81 Kb.Zaaknr.:

350057
Agendanummer:

8.4
Datum raadsvergadering:

1 juli 2010
Aan:

de Gemeenteraad
Verzenddatum:

4 juni 2010
Betreft:

Drechtwerk - Ontwerp Jaarverslag 2009 en Accountantsverslag, , Ontwerp Begroting 2011 met meerjarenraming, Prestatieafspraken 2010Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van Drechtwerk heeft op 7 april 2010 het ontwerp jaarverslag 2009 vastgesteld en besloten deze ter visie voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek om reactie, uiterlijk kenbaar te maken voor 15 juni 2010. Op 7 april 2010 heeft het Dagelijks Bestuur van Drechtwerk ook de ontwerp begroting 2011 met meerjarenraming vastgesteld en besloten deze ter visie door te leiden naar de gemeenteraden. Het Dagelijks Bestuur zal deze inbreng vervolgens aan het Algemeen Bestuur van Drechtwerk voorleggen bij de vaststelling van de begrotingen.


Het college heeft bij de behandeling van de stukken geconstateerd dat de door het Bestuur van Drechtwerk gestelde uiterste reactietermijn van 15 juni 2010 niet strookt met uw vergadercyclus. Het college heeft het Bestuur van Drechtwerk hiervan inmiddels per brief op de hoogte gesteld. Een afschrift van deze brief treft u bij de stukken aan.
Ten slotte is het Dagelijks Bestuur van Drechtwerk op 16 december 2009 voor 2010 prestatie-afspraken met de Directie van Drechtwerk overeengekomen. Deze afspraken worden u hierbij ter kennisneming voorgelegd.
De directie van Drechtwerk zal bij de behandeling in uw raadscommissie aanwezig zijn om eventuele technische vragen van uw zijde over de stukken te beantwoorden.
Voor de goede orde wijzen wij u er op dat voor uw raadsvergadering ook stukken ter behandeling worden voorgelegd over de bestuursstructuur van Drechtwerk.


Ontwerp jaarverslag Drechtwerk 2009 en Accountantsverslag

2009 is het eerste volledige jaar voor Drechtwerk waarin de toekomstvisie, vastgesteld in 2008, het uitgangspunt en referentiekader zijn geweest. Voor de goede orde worden hierna de kernpunten van de toekomstvisie kort vermeld. De hoofdlijn van de toekomstvisie is de transformatie van Sw-bedrijf Drechtwerk tot een marktgericht mensontwikkelbedrijf met tegelijkertijd een gezonde bedrijfsvoering. Dit betekent dat inzet moet worden gepleegd op de beweging ‘van binnen naar buiten’(doorstroom en uitstroom Sw-personeel), verkorting van de wachttijden, verbetering van de toegevoegde waarde, verbetering van de efficiency van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de organisatie en daarmee verhoging van de voorspelbaarheid van financiële uitkomsten. Voor de planperiode 2009-2010 is vervolgens een ondernemingsplan ‘Drechtwerk in beweging’ opgesteld, waarin het Algemeen Bestuur en de directie van Drechtwerk prioriteit legden bij vier strategische punten: beweging van binnen naar buiten; structurele verbetering exploitatieresultaat; ketenbenadering; verbetering van de relatie met gemeenten en stakeholders. Voor het jaar 2009 zijn daarbij ook prestatie-afspraken met de directie van Drechtwerk vastgelegd.


Eind 2008/begin 2009 werd het bestuur van Drechtwerk geconfronteerd met aanzienlijke problemen in de huisvesting en brandveiligheid van gebouwen van het Sw-bedrijf. Op verschillende momenten is uw raad over de ontwikkelingen in dit dossier geïnformeerd. Met inzet van middelen is de brandveiligheid van bestaande gebouwen op het vereiste en voor de veiligheid van Sw-medewerkers en personeel van Drechtwerk gewenste niveau gebracht, en kon op 2 september 2009 de start van de nieuwbouw worden gevierd.
Daarnaast kreeg Drechtwerk in diezelfde periode te maken met een aantal forse tegenslagen in de aansturing en de organisatie, die gevolgen bleken te zijn van de bedrijfsstructuur en –cultuur. Het bestuur zag zich genoodzaakt een aantal stevige maatregelen af te kondigen, voor bedrijf, aansturing en personeel. Vervolg op dit maatregelenpakket was de opstelling van een ontwikkelplan Drechtwerk, voor de noodzakelijke organisatie- en cultuurontwikkeling binnen Drechtwerk. Dit ontwikkelplan is uw raad op 14 augustus 2009 met een begeleidend memo ter informatie toegezonden. Op 14 december 2009 heeft de directeur van Drechtwerk, de heer Wilke, uw commissie WOS in een presentatie nader geïnformeerd over het ontwikkelplan Drechtwerk. De leidende principes voor de organisatiestructuur en –cultuur van Drechtwerk zijn: centraal stellen van de arbeidsontwikkeling van de medewerkers en centralisatie van de organisatie om meer grip op de processen te krijgen. Deze principes zijn eenduidig te herleiden tot de hoofdlijn van de in 2008 ingezette transformatie van Drechtwerk tot een marktgericht mensontwikkelbedrijf met tegelijkertijd een gezonde bedrijfsvoering.
In het jaarverslag 2009 wordt de voortgang op de vier strategische punten uit het ondernemingsplan 2009-2010 (blz. 1-2) en de realisatie van de prestatie-afspraken met de directie (blz. 4-7) toegelicht.
1. De beweging van binnen naar buiten is, zeker in het licht van de economische situatie, niet eenvoudig, maar kent vooruitgang. Was eind 2007 de verdeling tussen beschut binnen, beschut buiten, detachering/begeleid werken nog 52%, 30%, 18%, eind 2009 was de verdeling 47%, 31%, 22%.
2. Het exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering over 2009 is binnen de begroting gebleven. De gewijzigde begroting 2009 ging uit van een tekort van € 3.299.000,- het reële resultaat over 2009 komt uit op een tekort van € 2.921.000,- een positief verschil met de gewijzigde begroting van € 378.000,-.

Het Algemeen Bestuur van Drechtwerk stelt voor om deze € 378.000,- op te nemen in een weerstandsreserve. Ultimo 2009 was het weerstandsvermogen van Drechtwerk € 0,- (zie blz. 14 van het ontwerp jaarverslag voor een nadere toelichting).


Op 1 maart 2010 heeft uw raad, bij de behandeling van de raadsinformatiebrief van het Algemeen Bestuur van Drechtwerk van 4 januari 2010, kennisgenomen van het voornemen van het Bestuur de kosten voor het ontwikkelplan en de maatregelen voor de brandveiligheid ten laste te brengen van 2009. Hierbij heeft u vastgesteld voor een definitief oordeel over de toedeling en verantwoording van deze extra kosten het jaarverslag 2009 af te wachten.
De uitvoering van het ontwikkelplan kost eenmalig € 2,3 mln. Het Algemeen Bestuur van Drechtwerk stelt voor ter dekking van dit bedrag € 750.000,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve die gevormd is bij de uittreding per 1 januari 2009 van de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk. Met inbegrip van deze onttrekking resteert ultimo 2009 nog € 2,937 mln in deze bestemmingsreserve (zie blz. 33 van het jaarverslag). Voor het resterende bedrag van € 1.550.000,- stelt het Algemeen Bestuur voor dekking te vragen via de gemeentelijke bijdragen van de deelnemende gemeenten.
Voor onze gemeente betekent dit een extra bijdrage van € 36.837,- over 2009. Zoals al aan uw raad is gemeld bij de behandeling van de raadsinformatiebrief van Drechtwerk van 4 januari 2010, kan onze gemeente deze extra incidentele bijdrage bijna volledig voldoen uit de door de gemeente ontvangen bonus uit het jaarlijkse convenant met Drechtwerk. Het dan nog resterende minimale bedrag valt weg tegen de al door Drechtwerk op basis van de begrotingen 2009 berekende bijdragen en de lagere reële reguliere bijdrage voor onze gemeente op basis van het reële exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering. Zie blz. 21 van het jaarverslag voor een cijfermatig overzicht van de verdeling van het exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering, de resultaten van het convenant (bonus/malus), de verdeling van de kosten voor het ontwikkelplan en de gecumuleerde bijdrage per gemeente over 2009.
3. Ter versterking van de keten voor de onderkant van de arbeidsmarkt heeft Drechtwerk in 2009 samenwerking gezocht met de Sociale Dienst Drechtsteden en het UWV/Werkbedrijf.
4. Ook met andere partijen wordt samenwerking gezocht, als onderdeel van de strategie de relatie met gemeenten en stakeholders te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking van DrechtwerkGastvrij met een reguliere partyservice. Ook over 2009 hebben de deelnemende gemeenten convenanten met Drechtwerk afgesloten voor de afname van diensten en werken. Voor onze gemeente gold voor 2009 een omzetdoelstelling van € 232.000,-. Ultimo 2009 bleek de gemeente diensten en werken te hebben weggezet bij Drechtwerk voor € 372.000,- (zie blz. 19 van het jaarverslag). Over het resultaat over 2009 is uw raad via de leesmap met een memo van 9 maart 2009 geïnformeerd.

In het jaarverslag wordt een beknopte vooruitblik gegeven op de in 2010 te nemen besluitvorming over de bestuursstructuur van Drechtwerk en de relatie met de deelnemende gemeenten. Zoals hierboven al is gemeld worden de voorstellen hiertoe u ter behandeling aangeboden.


Ten slotte kan worden medegedeeld dat de accountant een goedkeurende verklaring zal geven bij de opgestelde jaarrekening ten aanzien van de getrouwheid en rechtmatigheid. Ter informatie is het accountantsverslag bij het jaarverslag gevoegd.
Overwegingen:

  • Burgemeester en wethouders hebben kennisgenomen van het ontwerp jaarverslag 2009 van Drechtwerk. Het college heeft daarbij moeten constateren dat de leesbaarheid en vergelijkbaarheid van de jaarrekening met de begroting te wensen overlaten. Het voorstel van het Algemeen Bestuur van Drechtwerk het positieve verschil van € 378.000,- tussen het bedrijfsresultaat zoals opgenomen in de gewijzigde begroting 2009 en de jaarrekening 2009 op te nemen in een weerstandsreserve wordt onderschreven, maar daarbij plaatsen burgemeester en wethouders wel de opmerking dat deze weerstandsreserve wordt gevormd uit de reguliere bijdragen van de deelnemende gemeenten. Onderkend wordt dat een bedrijf als Drechtwerk het vermogen moet hebben om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen om zijn taken te kunnen voortzetten, maar daarbij zal de eis moeten gelden van adequate en tijdige besluitvorming en verantwoording door het bestuur van Drechtwerk.

  • Burgemeester en wethouders onderschrijven het belang van de organisatieontwikkeling van Drechtwerk. Uitvoering van het ontwikkelplan is essentieel om een organisatiestructuur en –cultuur te realiseren, waarin de arbeidsontwikkeling van de Sw-medewerkers centraal staat én tegelijkertijd grip is op de bedrijfsvoerings- en financiële processen. Die uitvoering vergt veel inspanningen en aanzienlijke middelen, maar inmiddels zijn, onder leiding van de directeur van Drechtwerk, eerste resultaten te zien. Het voorstel van het Algemeen Bestuur de kosten voor het ontwikkelplan en de maatregelen voor de brandveiligheid ten laste te brengen van 2009 wordt onderschreven. Daarbij moet wel geconstateerd worden dat door een deel van deze kosten te onttrekken uit de bestemmingsreserve die gevormd is bij de uittreding van de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk, deze reserve eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was, zal zijn uitgeput. Het belang van optimale sturing door het bestuur en de directie op de financiële resultaten van het Sw-bedrijf wordt hiermee alleen maar groter.Voorstel

U wordt voorgesteld kennis te nemen van het ontwerp jaarverslag Drechtwerk 2009 en daarbij aandacht te vragen voor de leesbaarheid en vergelijkbaarheid van de jaarrekening met de begroting. U wordt voorgesteld het voorstel van het Algemeen Bestuur van Drechtwerk te onderschrijven het positieve verschil van € 378.000,- tussen het bedrijfsresultaat zoals opgenomen in de gewijzigde begroting 2009 en de jaarrekening 2009 op te nemen in een weerstandsreserve, maar daarbij wel de opmerking te plaatsen dat, hoewel onderkend wordt dat een bedrijf als Drechtwerk het vermogen moet hebben om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen om zijn taken te kunnen voortzetten, de eis moet gelden van adequate en tijdige besluitvorming en verantwoording door het bestuur van Drechtwerk, mede omdat deze weerstandsreserve wordt gevormd uit de reguliere bijdragen van de deelnemende gemeenten. Verder wordt u voorgesteld het voorstel van het Algemeen Bestuur van Drechtwerk te onderschrijven de kosten voor het ontwikkelplan en de maatregelen voor de brandveiligheid ten laste te brengen van het resultaat over 2009 en daarbij € 750.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve gevormd bij de uittreding van de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk, en de resterende € 1.550.000,- te dekken uit de gemeentelijke bijdragen van de deelnemende gemeenten. Vanuit de constatering dat met de onttrekking uit de bestemmingsreserve deze reserve eerder dan de oorspronkelijk beoogde einddatum uitgeput zal zijn, wordt u voorgesteld bij het bestuur en de directie nadrukkelijk aandacht te vragen voor een strikte sturing op de financiële resultaten van het Sw-bedrijf.
Ontwerp begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014

In de ontwerp begroting 2011 zijn de doelstellingen en acties uit de eerdere visies en plannen, alsook de gewijzigde begroting 2010, vertaald in een (meerjaren-)exploitatie. Drechtwerk zal de komende jaren met veel veranderingen in de omgeving te maken krijgen. Die veranderingen betreffen niet alleen de aanstaande besluitvorming over de bestuursstructuur van Drechtwerk en de mogelijke omvorming van het bedrijf tot een vennootschap, maar ook ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en veranderingen in afzetmarkten voor de onderdelen van Drechtwerk.


Ultimo 2011 moet, vanuit de beweging van binnen naar buiten, een verdeling van 40% (beschut binnen), 27% (beschut buiten), 33% (detachering/begeleid werken) gerealiseerd zijn.

Bij de leerbedrijven (Elektronica, Metaal&Assemblage, Kassen) werken Sw-medewerkers beschut binnen, binnen de leeromgeving van Drechtwerk. De primaire doelstelling van dit cluster is ontwikkeling van Sw-medewerkers, echter wel met strakke sturing op kosten. Binnen het cluster zal in de komende jaren inzet worden gepleegd om Drechtwerk zich een positie te laten verwerven op de markt voor reïntegratieactiviteiten voor doelgroepen zonder Sw-indicatie. Deze activiteit is volledig resultaatneutraal in de begroting opgenomen.

Bij de werkbedrijven (Gastvrij, Facilitair, Groen, Schilders) werken Sw-medewerkers beschut buiten, onder directe leiding van Drechtwerk op locatie. In dit cluster is vooral de combinatie van werken en ontwikkelen op een vakgebied belangrijk, met als doel medewerkers uit te plaatsen in het reguliere bedrijfsleven. Belangrijk instrument hierbij zal zijn samenwerking (in verschillende vormen) met commerciële partners en leer/werkbedrijven.

Bij het cluster detacheringen/begeleid werken gaat het om Sw-ers die onder directe leiding van de externe opdrachtgever op locatie werken.

Met het ontwikkelplan is de afdeling OTAC (Ontwikkeling, Test en Training, Advies en Coaching) opgezet. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van de Sw-ers op weg nar een zo regulier mogelijke werkplek, passend bij de mogelijkheden en kansen van de Sw-medewerker.
Ultimo 2011 begroot Drechtwerk een resultaat voor gemeentelijke bijdrage van -€ 2.834.000,-, wat een begrote reguliere bijdrage voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht betekent van € 60.000,-.

Voorstel

U wordt voorgesteld kennis te nemen van de ontwerp begroting Drechtwerk 2011 en meerjarenraming 2012-2014 en daarbij te constateren dat de ontwerp begroting financieel en beleidsmatig in lijn is met de toekomstvisie en het ontwikkelplan voor Drechtwerk.
Prestatie-afspraken voor 2010 tussen Drechtwerk en deelnemende gemeenten

Voor het jaar 2010 zijn, net als over 2009, prestatie-afspraken tussen de deelnemende gemeenten, vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuur van Drechtwerk, en de directeur van Drechtwerk vastgesteld. Voor de afspraken voor 2010 heeft de set prestatie-afspraken over 2009 de basis gevormd, maar in goed overleg tussen bestuur en directie zijn de afspraken in een andere opzet en meer outputgericht geformuleerd, die zich richten op de kernopdrachten van het Sw-bedrijf (mensontwikkeling en een gezonde bedrijfsvoering).


De directie van Drechtwerk rapport periodiek aan het bestuur van Drechtwerk over de voortgang op de prestatie-afspraken. In het jaarverslag over 2010 zal over de jaarontwikkeling op de vijf prestatie-afspraken worden gerapporteerd.

Voorstel

U wordt voorgesteld de prestatie-afspraken voor 2010 tussen Drechtwerk en de deelnemende gemeenten voor kennisgeving aan te nemen.


Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht


De secretaris, De burgemeester,


De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;


gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2010

voorstelnummer 350054

besluit :

  • Kennis te nemen van het ontwerp jaarverslag Drechtwerk 2009, maar daarbij het bestuur en de directie van Drechtwerk te verzoeken in de toekomst aandacht te besteden aan de leesbaarheid en vergelijkbaarheid van een jaarrekening met een begroting.

  • Ten aanzien van het ontwerp jaarverslag Drechtwerk 2009 het voorstel van het Algemeen Bestuur van Drechtwerk te onderschrijven het positieve verschil van € 378.000,- tussen het bedrijfsresultaat zoals opgenomen in de gewijzigde begroting 2009 en de jaarrekening op te nemen in een weerstandsreserve, maar daarbij wel de opmerking te plaatsen dat, hoewel onderkend wordt dat een bedrijf als Drechtwerk het vermogen moet hebben om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen om zijn taken te kunnen voortzetten, de eis moet gelden van adequate en tijdige besluitvorming en verantwoording door het bestuur van Drechtwerk, mede omdat deze weerstandsreserve wordt gevormd uit de reguliere bijdragen van de deelnemende gemeenten.

  • Ten aanzien van het ontwerp jaarverslag Drechtwerk 2009 het voorstel van het Algemeen Bestuur van Drechtwerk te onderschrijven de kosten voor het ontwikkelplan en de maatregelen voor de brandveiligheid ten laste te brengen van het resultaat over 2009 en daarbij € 750.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve gevormd bij de uittreding van de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk, en de resterende € 1.550.000,- te dekken uit de gemeentelijke bijdragen van de deelnemende gemeenten, en daarbij, vanuit de constatering dat met de onttrekking uit de bestemmingsreserve deze reserve eerder dan de oorspronkelijk beoogde einddatum uitgeput zal zijn, bij het bestuur en de directie nadrukkelijk aandacht te vragen voor een strikte sturing op de financiële resultaten van het Sw-bedrijf.

  • Kennis te nemen van de ontwerp begroting Drechtwerk 2011 en meerjarenraming 2012-2014 en daarbij te constateren dat de ontwerp begroting financieel en beleidsmatig in lijn is met de toekomstvisie en het ontwikkelplan voor Drechtwerk.

  • De prestatie-afspraken voor 2010 tussen Drechtwerk en de deelnemende gemeenten voor kennisgeving aan te nemen.

  • Bovenstaande kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van Drechtwerk en het bestuur te verzoeken de reactie van de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.
Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn open­bare vergadering van


1 juli 2010.
De griffier, De voorzitter,
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina