Agendapunt : 7 Voorstelnr. 2001. 9975 SectorDovnload 12.11 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte12.11 Kb.


Jaar : 2001 Deventer, 19 juni 2001

Agendapunt : 7

Voorstelnr. : 2001.9975

Sector : BB


Onderwerp

Bijdrage inrichting moeder-kind-kliniek Izmit (Turkije).Voorstel


Uit de Algemene Reserve f. 25.000,--- (€ 11.344,51) beschikbaar te stellen als aanvullende bijdrage van de gemeente Deventer voor de inrichting van de moeder-kind-kliniek in Izmit (Turkije).

Overwegingen

Op 17 augustus 1999 vond in Turkije een aardbeving plaats waarbij vele doden te betreuren waren. Uit de Deventer bevolking hebben vier inwoners, op familiebezoek in Izmit, die dag het leven verloren. Ook hebben Turkse Deventenaren veel familieleden bij de ramp verloren. Daarnaast was er grote materiele schade. Veel huizen en (openbare) voorzieningen zijn verwoest en moeten volledig worden opgebouwd.


Vlak na de aardbeving kwam de internationale hulpverlening op gang en zijn gelden bijeengebracht voor de wederopbouw. In Deventer is het Actiecomité Deventer Steunt Turkije gevormd dat ruim f. 320.000,--
(€ 145.209,67) bijeen heeft gebracht voor financiële steun aan de bouw van een moeder-kind-kliniek in Izmit. Een voorziening die hard nodig is. Alle ziekenhuizen in Izmit zijn verwoest of beschadigd en verlenen hun diensten nu vanuit noodgebouwen. De raad van de gemeente Deventer heeft in 2000 met f. 85.000,-- (€ 38.571,32) bijgedragen aan de geldinzameling van het Actiecomité.
Een Deventer delegatie heeft in februari 2001 een bezoek gebracht aan Izmit en was onder de indruk van de wijze waarop de gemeente Izmit de wederopbouw van de stad ter hand neemt en daar zelf ook middelen voor vrijmaakt. Het verslag van dat bezoek heeft u reeds via de commissie ABZ bereikt en ligt ter inzage in de leeskamer van de raad.
Inmiddels is de bouw van de kliniek op een oor na gevild en wordt de officiële opening van 17 augustus 2001 voorbereid. De gemeente Izmit kan met eigen gelden en bijdragen van Amsterdam, Wageningen /Ede, Deventer en de Duitse stad Mannheim voor de afbouw zorg dragen, maar voor de inrichting ontbreken nog middelen. In Deventer is daarom een extra actie gestart voor de inrichting. Het is het streven van het Actiecomité om daarvoor f. 85.000,-- (€ 38.571,32) bijeen te brengen (een gulden per inwoner). Aan de provincie Overijssel, de organisaties in het Actiecomité, diverse Deventer instellingen en het bedrijfsleven is (opnieuw) gevraagd aan dit concrete wederopbouwproject een aanvullende financiële bijdrage te leveren. Ook de raad van de gemeente Deventer wordt door het Actiecomité bij monde van de voorzitter, de burgemeester, en de vice-voorzitter, wethouder Knol, gevraagd een aanvullende financiële bijdrage van f. 25.000,-- (€ 11.344,51) te geven.
De Commissie van advies voor Financiën is schriftelijk over dit voorstel om advies gevraagd.
Burgemeester en wethouders van Deventer,

de secretaris, de burgemeester,


mr. Th. Bakhuizen drs. J. van Lidth de JeudeJaar : 2001

Agendapunt : 7

Voorstelnr. : 2001.9975

Sector : BB
De raad der gemeente Deventer;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 juni 2001, voorstelnummer 2001.9975, sector Burger en Bestuur;

B E S L U I T

Uit de Algemene Reserve f. 25.000,--- (€ 11.344,51) beschikbaar te stellen als aanvullende bijdrage van de gemeente Deventer voor de inrichting van de moeder-kind-kliniek in Izmit (Turkije).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 juli 2001.

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

mr. Th. Bakhuizen drs. J. van Lidth de Jeude
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina