Agendasettingtheorie: de agendasettingtheorie gaat er vanuit dat de media weinig invloed hebben op het denken van mensen, maar wel veel invloed op de onderwerpen waarover men denktDovnload 221.59 Kb.
Pagina1/3
Datum26.08.2016
Grootte221.59 Kb.
  1   2   3
Massamedia

Agendasettingtheorie:de agendasettingtheorie gaat er vanuit dat de media weinig invloed hebben op het denken van mensen, maar wel veel invloed op de onderwerpen waarover men denkt.

Niet alleen de agenda van de consument wordt zo beinvloed, ook de politieke agenda.Communicatieproces

Informatie kan via veel manieren verspreid worden. Dat gaat via een communicatieproces. Zo’n communicatieproces begint altijd bij een zender en eindigt altijd bij een ontvanger. Er zijn verschillende manieren om de informatie van zender naar ontvanger te brengen: face-to-face, indirect en 1 zender meer publiek

Voorbeeld van een simpel communicatieproces: Marco Borsato(zender) zingt (medium) op de televisie (medium) over zijn leven (boodschap). Jongeren (ontvangers) kijken naar TMF (zender) en kopen vervolgens de CD met het nummer (feedback).

Cultivatietheorie:

mensen die veel naar bv. soaps kijken, kunnen de werkelijkheid gaan verwisselen met de ‘televisiewerkelijkheid’.

Criteria voor de selectie van nieuws

Als de gebeurtenissen:actueel zijn; uitzonderlijk zijn: opvallend en onverwacht; gevolgen hebben voor grotere groepen mensen; dichtbij plaatsvinden; continuïteit kennen; ondubbelzinnig en begrijpelijk zijn; over prominente personen gaan; ‘negatief’ zijn; een human interestkarakter hebben (drama, conflict, emotie oproepen, identificatiemogelijkheden), er geen andere belangrijker geachte gebeurtenissen zijn. Andere factoren zijn de kosten om van een item verslag te kunnen geven; voldoende afwisseling ten aanzien van ‘soorten’ nieuws; de vraag of de doelgroep het item wil lezen of zien; aantrekkelijk maken van verslaggeving om zo een groot publiek te hebben (met name om commerciële motieven).

Digitalisering

Alle veranderingen in de maatschappij als gevolg van ontwikkelingen in de ICT. Bijvoorbeeld dat we eerder weten wat er gebeurd in het buitenland door het gebruik van internet.

Dominante cultuur

Dominante cultuur is het geheel van waarden, normen en kenmerken dat door de meeste mensen binnen een samenleving wordt geaccepteerd. Het is vooral de cultuur van de goep(en) met de meest invloedrijke politieke of economische positie.

Directe communicatie

Communicatie waarbij geen technologische hulpmiddelen worden gebruikt (tegenovergestelde van indirecte communicatie)

Diagonale consentratie

Verschillende producten van massamedia: cross-ownership, dus naast dagbladen ook televisie- en/of radiozenders/omroepen

Duaal omroepbestel

Onder het duale omroepbestel verstaan we dat er zowel commerciële zenders als publieke omroepen wettelijk zijn toegestaan.

Duaal omroepstelsel

Het omroepenspectrum bestaat uit publieke en commerciële omroepen.

Eenzijdige communicatie

Als de boodschap maar één kant op gaat. (Tegenovergestelde van meerzijdige communicatie)

Economisch handelen

Het opzetten van nieuwe bladen om drukcapaciteit volledig te kunnen benutten of om deelmarkten aan te boren.

Het ontwikkelen van nieuwe producten en media om daarmee te komen tot marktvergroting.

Het ontstaan van grotere productie-eenheden uit efficiencyoverwegingen.

Samengaan van activiteiten in één organisatie zodat redactie, productie en distributie bij elkaar in de organisatie komen.

Samenwerken met of overnemen van andere bladen

Verweving met andere diensten op het gebied van informatievoorziening.Framingtheorie:

een vervolg op de agendatheorie. De media bepalen het onderwerp, maar ook de manier waarop dit gebracht wordt, de invalshoek van waaruit het onderwerp belicht wordt.

Functies massamedia Algemeen

-Informeren

-Socialiseren (sociaal of gemeenschappelijk maken)

-Amuseren

-Sociale cohesie (De samenhang tussen mensen in een gemeenschap, de sociale relaties tussen mensen)Functies massamedia Politiek

Informatieve functie: Informatie over wat er in de Politiek gebeurt overbrengen aan de massa

Spreekbuisfunctie: de mening van de burger verwoorden, openlijk maken. Vooral naar de politieke machthebbers.

Commentaarfunctie: via de massamedia wordt commentaar gegeven op politieke besluiten en alles wat daar mee samenhangt.

Onderzoeksfunctie: Journalisten onderzoeken bepaalde zaken, waar de politiek mogelijk tegen op moet treden.

Waakhondfunctie: Het controleren of de politici zich wel goed “gedragen”.

Gevolgen technologische, informalisering, ontzuiling en globalisatie voor massamedia

Marktgerichtheid

Door de informalisering maken we veel meer gebruik van de massamedia. En door internet kunnen we ook op elk moment van de dag gebruik maken van massamedia. Hierdoor is de media commercieel aantrekkelijk geworden en is de massamedia een echte markt geworden. Het doel is vaak winst, de massamedia is marktgericht geworden.

Persconcentratie

Door de commercialisering van de media willen media zo goedkoop mogelijk produceren daarom horen bijvoorbeeld kranten in Nederland bij een paar grote uitgeverijen, wat mensen bespaard. Nieuwsredacties zitten ook vaak bij elkaar in een gebouw. Dit zijn twee voorbeelden van persconcentratie: De pers concentreert zich tot een paar belangrijke centra. Gevolg hiervan kan zijn monopolievorming. Daarnaast neemt de variatie af.

Monopolievorming

Over de hele wereld zijn er nog maar een paar nieuwsleveranciers. Ook in Nederland komt het nieuws vooral van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Het nieuws kan hierdoor eenzijdig worden, er wordt namelijk nog maar van een kant belicht.

Marktsegmentering

De media is steeds meer gericht op een bepaalde doelgroep, om zoveel mogelijk kijkers te krijgen. De zenders worden afgestemd op een bepaalde groep kijkers, zodat adverteerders heel gericht kunnen adverteren. Het medialandschap veranderd.Horizontale concentratie

Verschillende vormen van een product binnen massamedia.

ICT

Informatie en Communicatie technologie

Identiteiten kranten en omroepen

NCRV => CDA - christen-democratisch

AVRO => VVD - liberaal

TROS => VVD - liberaal

KRO => CDA - christen-democratisch

VARA => PvdA - sociaal-democratisch

De Volkskrant noemt zich progressief. Vroeger kahtoliek, nu links.

De Telegraaf noemt zich neutraal, toch wordt De Telegraaf gezien als een rechtse krant

Trouw is een protestants-christelijke krant. Politiek staat ze enigszins links van het midden.

NRC Handelsblad kan een liberale krant genoemd worden.

Het Parool is socialistisch. De partij die de ideeën van Het Parool het meeste steunt is de PvdA.Indoctrinatie:

langdurig, systematisch en heel dwingend eenzijdige opvattingen en meningen opdringen aan het publiek.

Injectienaaldtheorie:

een injectienaald spuit het publiek ‘druppeltje voor druppeltje’ vol met bepaalde ideeën.

Inkomsten publieke omroep

Publieke omroepen ontvangen voornamelijk inkomsten van het rijk dat wordt aangevuld door de STER-inkomsten (reclame) en inkomsten van de leden.

Internalisatie

Wanneer de socialisatie zover is gegaan dat de cultuur als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Internationalisering

Het contact tussen landen wereldwijd neemt steeds meer toe.

Interpersoonlijke communicatie

Als er boodschappen worden uitgewisseld tussen personen, massacommunicatie is gericht op een publiek, op de massa.

Nature-nurture debat.

Het nature-nurture-debat (aanleg-opvoeding-debat) is de discussie omtrent de oorsprong van de eigenschappen van een individu. In deze discussie bestaan meerdere standpunten, die variëren tussen twee extremen:

Nature: alle eigenschappen van het individu zijn bepaald door aanleg, bijvoorbeeld het genetisch materiaal.

Nurture: alle eigenschappen van het individu zijn bepaald door opvoeding, met name door de leefomgeving.

Manipulatie:

opzettelijk worden er feiten weggelaten of verdraaid.

Marktsegmentatie

Het verschijnsel dat in de tijdschriftenmarkt en vanuit de (commerciële) omroepen steeds meer uitgaven of programma's verschijnen voor specifieke doelgroepen.

Medialogica

Situatie waarin de manier van politiek bedrijven gestuurd wordt door de media (hierbij gaat het minder om inhoud, achtergrond en feiten van politieke kwesties en meer om emoties, schandalen en personalisering) medialogica is omvattend begrip voor nieuwsfeiten met hoge entertainmentswaarde, mediahypes en mediaframes.

Media concentratie

De samensmelting van verschillende vormen van massamedia.

Media Frames

Framing is een overtuigingstechniek in communicatie. De techniek bestaat eruit woorden en beelden zo te kiezen, dat daarbij impliciet een aantal aspecten van het beschrevene worden uitgelicht. Deze uitgelichte aspecten helpen om een bepaalde lezing van het beschrevene of een mening daarover te propageren. Zowel in de politiek als in de reclame wordt framing bewust ingezet. Voorbeelden: Gevolgenframe, conflictframe, machteloosheidframe, human-impactframe, moraliteitsframe.

mediahype

Een mediahype is een buitengewone aandacht voor een bepaald onderwerp in de media.

Media à Soorten

Gedrukte media: pers – dagbladen, weekbladen, tijdschriften

Audiovisuele media: – omroep – radio, televisie

Digitale media: – communicatie-infrastructuur – internet


Multiple-step-flowtheorie:

massamedia hebben vooral indirect invloed via opinieleiders, mensen met veel informeel gezag.

Nieuwe media

Hiermee worden alle digitale media bedoelt: Internet, mobiele telefonie en digitale televisie bijvoorbeeld.

Normen

Normen zijn meer specifieke gedragsregels, opvattingen over hoe je je hoort te gedragen, die voortkomen uit waarden.

Ontzuiling

Door de ontverzuiling gingen mensen buiten hun “zuil” kijken en wilde dus ook meer amusement. Dat bood de commerciële omroep en daarom werd de omroepwet vervangen door de Mediawet.

Propaganda:

opzettelijk eenzijdige informatie geven om mensen te beïnvloeden.

Redactiestatuut

Hierin wordt de relatie tussen (hoofd)redactie en directie geregeld en de onafhankelijkheid van de redactie zoveel mogelijk gewaarborgd.

Referentiekader

Iedere persoon heeft een eigen referentiekader. Daarmee wordt de algemene samenhang van alle factoren bedoeld die voor een persoon, of zelfs een hele gemeenschap, de psychische werkelijkheid op een zeker ogenblik vormt. Dit heet ook wel selectieve perceptie.Selectieve perceptie:

de ontvanger neemt de informatie nooit objectief waar, maar vervormt de informatie zodanig dat deze zoveel mogelijk past binnen zijn referentiekader.

Socialisatie & internalisatie

Socialisatie is het proces waarbij iemand de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van de groep krijgt aangeleerd. Er is sprake van internalisatie als de cultuur als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Socialisatieproces

het proces waarbij iemand de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn samenleving of groep aanleert.

Doel: aanpassing van het individu aan zijn omgeving, maar ook de instandhouding en continuering van de cultuur over een periode van vele jaren. Naarmate je meer normen waarden aanneemt, ontwikkel je een eigen persoonlijkheid.stereotypering

Een stereotypering is een vaststaand beeld van een groep mensen aan wie je allemaal dezelfde kenmerken toeschrijft.

“Alle Surinamers zijn lui”.Subculturen

Subculturen zijn groepen waarvan de waarden, normen en andere cultuurkenmerken op bepaalde punten afwijken van de dominante cultuur.Taken van de overheid

- Er voor zorgen dat vrijheid van meningsuiting bewerkstelligd kan worden.

Verbale communicatie

Gesproken of geschreven communicatie, non-verbale communicatie zijn alle andere vormen (bijvoorbeeld pictogrammen)

Vergroten consumptiemogelijkheden

Er is steeds meer keuze. Vroeger waren er een paar modellen telefoon, nu zijn er wel honderd verschillende mobieltjes.

Verschil kaderkranten / populaire massakranten

• Populaire massakranten: kranten die zich richten op een groot lezerspubliek. En waarschijnlijk geen echte richting hebben.

Massakrant: Telegraaf en Algemeen Dagblad
• Kaderkranten: kranten die zich richten op een bepaalde doelgroep van lezers. En daarmee hun doelgroep dus verkleinen.

Kaderkrant: Volkskrant en Trouw

Verticale concentratie

Verschillende productieniveaus van massamedia: persbureaus, drukkerijen et cetera

Volledig programma

Een volledig programma is er alleen voor de publieke omroepen.

De televisietijd van de publieke omroep wordt gebruikt voor een volledig programma. 25% is voor cultuur, 5% voor educatieve programma’s, 25% voor amusement en 20% is vrij in te vullen.

Een publieke omroep moet tenminste 50% van de zendtijd besteden aan programma’s van Europese productie.


Vooroordeel

Een vooroordeel is een mening over iets of iemand zonder kennis van zake.

“Hé een vrouw die kaartleest? Dat kan ze toch niet.”Waarden

Waarden zijn uitgangspunten of principes die mensen belangrijk en nastrevenswaardig vinden.

Welvaartsvergroting

Na de tweede wereld oorlog bouwt Europa steeds verder op en de Westerse economie groeit en groeit. De welvaart stijgt in Nederland, wat betekent dat mensen steeds meer behoefte en geld hebben voor luxeproducten en meer vrije tijd hebben.

WOB

De Wet Openbaarheid van bestuur. Deze wet is sinds 1980 van kracht en verplicht de overheid tot het geven van informatie, uitgezonderd van persoonlijke affaires binnen het koninklijk huis, de staatsveiligheid of bedrijfsgeheimen.


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina