Albert Einstein: Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoekDovnload 29.51 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte29.51 Kb.
Aan: het college van B & W.

Postbus 53

1800 BC Alkmaar
Aan: de leden van de Alkmaarse Gemeenteraad.
Alkmaar 30 januari 2012
Albert Einstein:
Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.


Gemeenteraad: laat niet B&W voor u denken, maar trek uw eigen plan!
Reactie van de indieners van het burgerinitiatief over de Achterdam op het advies van B&W Alkmaar aan de raad, d.d. 24-01-2012.
Vooraf: kern burgerinitiatief
Prostitutie behoort, vanwege de overlastgevende randverschijnselen, niet thuis in de historische binnenstad. Een Achterdam zonder prostitutie biedt grote kansen voor wonen, werken en economie. Die kans moet de gemeente nu aangrijpen, want komt prostitutie in het bestemmingsplan Achterdam, dan gaat die daar nooit meer weg.
Het burgerinitiatief bevat twee voorstellen:  1. Doe een onderzoek naar de mogelijkheden, voor- en nadelen van een alternatieve locatie voor de prostitutie.

  2. Stel zolang een besluit tot vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan uit.


Tot september 2012 geldt het voorbereidingsbesluit, in die periode blijft rechtens de situatie aan de Achterdam ongewijzigd. In de tussentijd kan het onderzoek plaatsvinden.
Advies B&W en reactie indieners burgerinitiatief
B&W:
B&W adviseert het voorstel van de burgers voor een onderzoek naar een alternatieve locatie af te wijzen. Samengevat stelt B&W:1. Bestemming van de prostitutie aan de Achterdam past in het politieke beleid van

de afgelopen jaren.

2. Openbare orde, veiligheid en leefbaarheid kunnen met intensief toezicht en

handhaving adequaat worden bewaakt.

3. Het is geen probleem van de regio, Alkmaar moet het zelf oplossen.

4. Verplaatsing kost veel geld.

5. Er is geen alternatieve locatie.
Op het tweede deel van het voorstel: uitstel van de beslissing over het ontwerpbestemmingsplan Achterdam, gaat het college niet in.Indieners:
Ad1. Dat iets beleid is, vormt geen argument om dat beleid te handhaven.

Voortzetting van dit beleid is juist de aanleiding voor dit initiatief! Er is nu een

unieke kans om het beleid te veranderen, die kans komt voorlopig niet of nooit

meer terug.
Wij roepen de raad dan ook op om visie te tonen en verder te kijken dan het bestaande.
Ad 2. De praktijk leert dat toezicht en handhaving maximaal zijn, maar dat overlast

van de randverschijnselen van prostitutie desondanks blijft bestaan. Buiten een

woon- en werkgebied is die overlast minder storend.

Met het bestemmen van de prostitutie aan de Achterdam zegt het stadsbestuur

tegen de burgers daar: die overlast heeft u voor altijd te dragen.
Ad 3 t/m 5: B&W zegt nu al te weten wat de mogelijkheden voor regionale

samenwerking zijn, wat de financiële consequenties inhouden en dat er

geen alternatieve locaties zouden bestaan.

Maar dit zijn nu juist zaken die om een onderzoek vragen!

Wellicht bevestigt een onderzoek stellingen van B&W, maar op dit

moment is er op die punten geen zekerheid.

Hoe dan ook: een onderzoek dient ieders belang en afwijzing daarvan op

grond van de mededeling van B&W dat deze wel weet hoe het zit, is te

kort door de bocht.

Van de raad, de volksvertegenwoordiging, verwachten wij dat die

zelfstandig en kritisch tot een beoordeling komt.We wijzen er opnieuw op dat een onderzoek pas zin heeft als er ruimte is voor wijziging van het ontwerpbestemmingsplan. Schrappen van dat deel van ons voorstel (uitstel bestemmingsplan) vormt de doodsteek voor het burgerinitiatief. Die logica is zo eenvoudig dat wij ervan uitgaan dat B&W dat ook heeft ingezien. Moeten we dit zien als het willens en wetens met voeten treden van inspraak en democratie?
Kortom: B&W is met zijn bezwaren onvolledig en eenzijdig en voert een bedenkelijke strategie.
Onderzoek, wat houdt dat in?

B&W loopt met zijn advies vooruit op de mogelijkheden van een onderzoek. Het is vreemd dat B&W een onderzoek afwijst, zonder dat bekend is wat een onderzoek kan inhouden. Het onderzoek zou wat ons betreft antwoord moeten geven op de volgende vragen:
* zijn buurgemeenten bereid om mee te werken aan het realiseren van alternatieve

locaties? Van belang is hier dat geen enkele gemeente het recht heeft om

prostitutie categorisch te weigeren, met andere woorden: gemeenten hebben

belang bij samenwerking.* zijn exploitanten bereid om mee te werken aan verplaatsen en zo ja onder welke

condities? Komen exploitanten over de brug als ze bijvoorbeeld kunnen

uitbreiden en op termijn meer winst kunnen maken?


* Wat kan Alkmaar leren van andere gemeenten, bijvoorbeeld Arnhem?

De gemeente Arnhem heeft ooit een bestemmingsplan voor het Spijkerkwartier

aangenomen zonder prostitutie. Uiteraard zeer tegen de zin van de exploitanten.

De Raad van State stelde Arnhem in het gelijk omdat Arnhem een alternatieve

plaats voor de prostitutie aanbood.
* welke gevolgen heeft verplaatsing voor de veiligheid van de prostituees en de kans

op vrouwenhandel? Een deskundige liet ons bij voorbaat weten dat verplaatsing

volstrekt niet hoeft te leiden tot meer kans op vrouwenhandel.* Aan welke criteria en eisen moet een alternatieve locatie voldoen?* Welke locaties en behuizingen komen op grond van criteria en eisen voor vestiging

van prostitutie in aanmerking?
B&W gaat niet in op de kansen die de Achterdam zonder prostitutie biedt. Daarover het volgende.
Kansen voor de Achterdam: raad, denkt u mee?

Als indieners van het burgerinitiatief oriënteren we ons inmiddels op alternatieven. We voeren bijvoorbeeld gesprekken met deskundige betrokkenen en we kijken naar ervaringen bij andere gemeenten. We verwachten van de raad dat deze zich ook oriënteert en geïnteresseerd is in onze ervaringen. Daarom informeren we u graag over de stand van zaken.


  1. Schetsontwerp nieuwe Achterdam: met de ‘Tussendam’
    In overleg met deskundigen hebben we een schetsontwerp laten maken hoe de Achterdam er uit kan zien als er geen prostitutie meer is. Dit ontwerp gaat uit van het heropenen van de straat/steeg tussen de Achterdam en Voordam: de ‘Tussendam’. De afwezigheid van de prostitutie plus het openen van de tussenstraat voor wonen en werken, biedt grote economische kansen en rendement. Dit rendement moet worden betrokken in de kosten-baten analyse van de verplaatsing van de prostitutie.  2. Schetsontwerp alternatieve locatie
    Er is ook een ontwerp gemaakt voor een alternatieve behuizing van de prostitutie in het landelijke gebied. Die behuizing, in de vorm van een nieuw te bouwen stolpboerderij, biedt plaats aan meer dan 100 prostitutiekamers. Vanwege de schaalvergroting (t.a.v. de 69 plekken aan de Achterdam) kan dit aantrekkelijk zijn voor de branche. De locatie voldoet aan eisen van bereikbaarheid, veiligheid etc.Bijlagen: ontwerpschets Alkmaar – Achterdam - Tussendam +
begeleidend schrijven Alkmaar Achterdam Tussendam zonder prostitutie


ontwerpschets Boerenerf +

begeleidend schrijven verklaring bij boerenerf schetsontwerp

onderzoek verplaatsing prostitutie Achterdam Alkmaar


Ten slotteVanzelfsprekend zijn we graag tot overleg en uitleg bereid. Maar we zijn ook zo eerlijk om nu te vermelden dat als het gemeentebestuur doorgaat op de ingeslagen weg we alle legale middelen, zullen gebruiken om te voorkomen dat de Achterdam voor nu en de toekomst dé hoerenbuurt van Noord-Holland Noord blijft. In het belang van de stad.

Met vriendelijke groet,
De initiatiefnemers van het burgerinitiatief

J.J. van den Aakster 072-5120468 jjvandea@planet.nl

N.J.A. Praat 06-82056643 njapraat@gmail.com

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina