Albertdonk 4 4707 xz roosendaalDovnload 32.78 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte32.78 Kb.


Albertdonk 4

4707 XZ Roosendaal


Tel. 0165- 55 59 15


Fax. 0165- 52 77 34

Postbus 1378

4700 BJ Roosendaal

Verslag Algemene Ledenvergadering 2 oktober 2006

Van:

Farida Ouahssain

Datum:

2 oktober 2006

Aan:

Algemene Ledenvergadering

Kenmerk:

V061002

Aanwezigen:

Zie presentielijst

Afwezigen:

Zie absentielijst 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet eenieder welkom.


 1. Mededelingen

 • Jürgen Stoop is wat laat, hij is waarschijnlijk een parkeerplaats aan het zoeken.

 • De heer Mattheussens is ziek, waardoor hij vandaag niet aanwezig kan zijn. Het Algemeen Bestuur zal de heer Mattheussens binnenkort bezoeken.
 1. Ingekomen Stukken

 • Notitie RKV-TWB:

In overeenstemming met het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2006 wordt de notitie RKV-TWB ter informatie aangeboden.


 • Reactie Algemeen Bestuur op motie cluster Woensdrecht:

Cluster Woensdrecht heeft een motie ingediend waarin zij verzoeken om de Regionale Kruisvereniging West-Brabant per 1 januari 2007 op te heffen.
Het Algemeen Bestuur heeft de advocaat Mr. I.M. Van den Heuvel gevraagd om een advies uit te brengen over de motie. Samen met de reactie van het Algemeen Bestuur is het advies opgestuurd naar de voorzitters van de kruisvereniging van cluster Woensdrecht.

Het advies van de advocaat luidt:Mijn advies, samenvattend, is dat u de brief van 31 augustus met de bijlagen van de voorzitters van het cluster Woensdrecht niet als een regelmatig ingediend voorstel zult beschouwen doch als ingekomen stuk ter kennisname waarover niet beraadslaagd zal worden.”
Cluster Woensdrecht zou graag tijdens de vergadering hierover constructief discussiëren. De voorzitter geeft aan dat de inhoud van de motie zeker aanbod zal komen. Het wordt niet terzijde geschoven. Bij punt 10 en 11 zal hierover zeker worden gesproken.
De vraag die rijst is “hoe gaan we de toekomst met elkaar in?”


 1. Verslag 21 november 2005

Het verslag is goedgekeurd.
Met dank aan de notulist.


 1. Jaarverslag 2005

Het jaarverslag 2005 heeft dezelfde vormgeving als het jaarverslag 2004.
Opmerkingen t.a.v. het jaarverslag:

 • Kruisvereniging Hoeven geeft aan dat zij er niet instaan, terwijl zij een verslag hebben toegezonden.

  • Dit zal uitgezocht worden of er daadwerkelijk iets verzonden is. Is dit wel het geval dan zal in het eerst volgende kruisvenster een rectificatie gedaan worden.

 • Uit de vergadering komt de vraag waarom de informatie over de samenwerking met de zorginstellingen algemeen is.

  • De verhalen over de samenwerkingspartners is bewust algemeen gehouden, omdat in 2005 nog geen vorm gegeven was aan de samenwerking. In het jaarverslag 2006 zal er meer ingegaan worden over het aanbod en samenwerking.

 • Uit de vergadering komt de vraag of de registratie van de zorgwinkels per cluster aangegeven kan.

  • Het Algemeen Bestuur zegt toe dat dit aangekaart zal worden.

 • De Algemene Ledenvergadering merkt op dat er weinig actieve plaatselijke afdelingen zijn. Ook worden niet alle plaatselijke afdelingen vermeld met hun ledenaantal. De vraag is of in het volgende jaarverslag alle plaatselijke afdelingen in het verslag vermeld kunnen worden ongeacht de afdelingen passief of actief zijn.

  • Het Algemeen Bestuur zal dit meenemen.
 1. Rapportage ledenbestand

Ter informatie.
Uit de vergadering komt naar voren dat men de aantallen op de ledenlijst niet kan optellen. Er zal een format toegevoegd worden aan dit verslag.


 1. Statutencommissie

De heer Palmen heeft een concept geschreven voor de nieuwe statuten van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant.
Dit stuk is met een begeleiden schrijven naar alle plaatselijke afdelingen opgestuurd, met de vraag of men opmerkingen heeft. Deze kunnen/konden schriftelijk worden opgestuurd.
Tot op heden zijn er geen opmerkingen ontvangen. Dit kan twee redenen hebben:

  1. Het stuk was zo goed dat er geen opmerkingen waren.

  2. Men heeft op deze Algemene Ledenvergadering gewacht.

Uit de vergadering komt naar voren dat het bij de afdelingen niet meer leeft. Zij vragen zich af of het wel nut heeft. De Algemene Ledenvergadering zal geen statuten herschrijven zolang zij niet weten welke kant de Regionale Kruisvereniging West-Brabant op zal gaan.


Het Algemeen Bestuur geeft toe dat de Regionale Kruisvereniging West-Brabant eerst een toekomstplan zal moeten hebben. Aan de hand daarvan kan de statutencommissie weer verder.
De statutencommissie is tot nu toe niet bij elkaar geweest. Dit document is geschreven door de heer Palmen en heeft de statutencommissie ook niet gepasseerd. Men heeft een aantal keren geprobeerd om een afspraak te maken om de statutencommissie bij elkaar te krijgen, maar helaas zonder succes.
Actie/Besluit: De statutencommissie zal verder gaan zodra er een toekomstplan op tafel ligt. 1. Rekenkamer

De rekenkamer heeft het Algemeen Bestuur een brief geschreven waarin de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de individuele leden en de rekenkamer als geheel worden beschreven.
Het Algemeen Bestuur was het hier niet mee eens en heeft besloten om de rekenkamer uit te nodigen voor een bespreking. Afgelopen dinsdag (26 september 06) heeft de bespreking plaatsgevonden. Uit deze bespreking is naar voren gekomen dat het Algemeen Bestuur met een concept voorstel zou komen. Nog voor de Algemene Ledenvergadering is er een conceptvoorstel opgestuurd naar de rekenkamer. Zij moesten snel reageren, zodat dit document tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten kon worden.
De rekenkamer geeft aan dat zij het niet helemaal eens zijn met het conceptvoorstel, maar de basis ligt er. Er zal een vervolgafspraak komen om het conceptvoorstel verder uit te werken.
Uit de vergadering komen 2 vragen naar aanleiding van de documenten die zij hebben ontvangen.

 1. Hoe zit het precies met de totstandkoming van de afspraken?

Men dient eerst de spelregels te kennen, dan kan er een verslag of iets van diens aard worden gemaakt. De rekenkamer dient kritisch te kijken met name naar de doelmatigheid. Dus niet het werk van een accountant overdoen.

 1. Onder wiens verantwoordelijkheid valt de rekenkamer?

De rekenkamer valt onder de Algemene Ledenvergadering. Zij kunnen zonder toestemming van het Algemeen Bestuur contact hebben met de Algemene Ledenvergadering.
De rekenkamer geeft aan dat zij de brief hebben geschreven, omdat zij zich voelde zweven. Het is een initiatief van de rekenkamer geweest. De samenwerking tussen de rekenkamer en het Algemeen Bestuur had opstartproblemen.
Het conceptvoorstel betreft de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de individuele leden en de rekenkamer als geheel is de basis. De vraag is of de basislijn wordt goedgekeurd.
Uit de Algemene Ledenvergadering komt de vraag hoe het Algemeen Bestuur er mee is omgegaan met de harde aanval van de rekenkamer jegens de penningmeester. Het Algemeen Bestuur vindt de uitspraken van de rekenkamer niet terecht en zeker niet professioneel.
Uit de vergadering wordt gevraagd of de twee vergaderingen per jaar gesplitst kunnen worden in het voorjaar een financiële vergadering en in het najaar een algemene vergadering. Dit wordt door de Algemene Ledenvergadering niet gehonoreerd.
Actie/Besluit: De Algemene Ledenvergadering besluit akkoord te gaan met het conceptvoorstel betreft de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de individuele leden en de rekenkamer als geheel, maar er dient nog een afspraak gemaakt te worden met de rekenkamer om het verder uit te werken. De resultaten dienen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 december worden gepresenteerd.


 1. Halfjaaroverzicht 2006/ jaarrekening 2005

Het halfjaaroverzicht 2006 is ter informatie.
Uit de vergadering komt de vraag waarom de kosten van de ledenpasjes nu al zijn betaald. Hier is een logische verklaring voor. Het Verenigingsbureau pakt de ledenpasjes zelf in. Dit schilt per jaar een paar duizend euro. Vandaar dat men dit niet meer laat doen door derden. In september beginnen de medewerksters met het inpakken van de ledenpasjes. Het inpakken van de pasjes wordt bij de dagelijkse werkzaamheden gedaan. Het is geen obstakel voor de rest van de werkzaamheden.
De jaarrekening 2005 wordt niet geaccordeerd omdat er een samenstellingverklaring bij zit in plaats van een accountantsverklaring.
De penningmeester geeft aan dat er inderdaad geen accountantsverklaring bijzit maar een samenstellingverklaring. Maar alle facturen worden wel naar de accountant gestuurd.
Uit de vergadering komt naar voren dat het Algemeen Bestuur een accountant moet gebruiken waarvoor hij is, goedkeuring.
De Algemene Ledenvergadering geeft aan dat de jaarrekening 2005 en de begroting niet goedgekeurd worden, omdat zij te weinig tijd hebben gekregen om het te bestuderen. Daarnaast is er geen accountantsverklaring toegevoegd aan de jaarrekening 2005.
De jaarrekening 2005 en de begroting worden opgeschoven naar de Algemene Ledenvergadering van 14 december 06.
Het Algemeen Bestuur geeft aan dat in de statuten staat dat de begroting en de jaarrekening voor 1 november opgestuurd moeten worden, maar hier zal van worden afgeweken.
Actie/Besluit: De Algemene Ledenvergadering besluit dat de jaarrekening 2005 en de begroting verschoven worden naar de Algemene Ledenvergadering van 14 december. De vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van 14 december zullen minstens 2 weken van te voren opgestuurd worden naar de plaatselijke afdelingen.


 1. Begroting 2006 - 2010

Zie agendapunt 9


 1. Stand van zaken samenwerkingspartners

Presentatie – uitspraken van zorginstellingen en de heer J. Huige. Deze uitspraken zijn naar aanleiding van het thema Kruiswerk 90 jaar jong, oud of overbodig, dat tijdens de festiviteit van het 90 jarig bestaan van Kruisvereniging Oudenbosch over werd gedebatteerd.
De voorzitter geeft aan dat de Regionale Kruisvereniging West-Brabant in ieder geval zal bestaan tot 1 januari 2009 en niet tot 1 januari 2007 wat in de motie staat van Cluster Woensdrecht. Cluster Woensdrecht biedt haar excuses aan voor de datum. Ook zij zien in dat het onmogelijk is.
Tijdens het debat op 21 augustus zijn er belangrijke uitspraken gedaan door GGZ, Tante Louise, Het zorgkantoor, Tweede Kamerlid (VVD), Gemeente Halderberge, TimmersMedizorg. Deze uitspraken kunnen rol spelen in het uiteenzetten van een toekomstplan.
De voorzitter geeft aan dat er per cluster 2 afgevaardigde een werkgroep moeten vormen om eens te buigen over de toekomst van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Er dient een onafhankelijke interne en externe analyses gemaakt te worden. Op een verantwoorde wijze moet er naar gekeken worden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 december dient het Algemeen Bestuur te komen met een concreet tijdspad.
Samen moet de uitdaging aangegaan worden om te kijken hoe het verder moet. De uitspraken van de zorginstellingen en portefeuillehouders waren positief. Nu nog de kansen van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant uitzetten.

Kruisvereniging Oudenbosch geeft aan dat zij hun bevindingen op papier hebben gezet naar aanleiding van de motie van cluster Woensdrecht. Deze brief is niet bekend bij het Algemeen Bestuur.


Uit de vergadering kan men opmerken dat de plaatselijke afdelingen weinig vertrouwen heeft in de toekomst van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Er zijn al meerdere keren nieuwe doelstellingen en missies gepresenteerd, maar deze zijn nog nooit gerealiseerd.
De voorzitter geeft aan dat het Algemeen Bestuur niet iets in de lucht wil houden wat niet in de lucht te houden is. Eerst dient gekeken te worden naar de feiten en dan kunnen er conclusies getrokken worden.
Actie/Besluit: De Algemene Ledenvergadering besluit dat het Algemeen Bestuur met een concreet tijdspad komt.
13. W.v.t.t.k./Rondvraag

 • Kruisvereniging Steenbergen:

  • Kruisvereniging Steenbergen geeft toe dat het lang geleden is dat zij een Algemene Ledenvergadering hebben bijgewoond. Zij vinden dat er veel ideeën zijn, geen besluiten worden genomen. Zij hebben getracht nieuwe bestuursleden te werven, maar zonder succes. Zij hebben ook contact gezocht met Kruisvereniging Dinteloord/De Heen, maar zij hebben aangegeven niet te willen samenwerken. Kortom, de toekomst ziet er niet goed uit.

 • Jan Huige, Kruisvereniging Roosendaal:

  • De heer Huige geeft aan dat in het Verpleeghuis Wiekendael een consultatiebureau wordt geopend.

 • Kees Rennen, Kruisvereniging Hoogerheide/Woensdrecht:

  • Sinds kort zit Medicura in het gebouw van Timmersmedizorg. Heeft de Regionale Kruisvereniging West-Brabant alleen verplichtingen ten opzichte van Medicura of ook ten opzichte van Timmersmedizorg?

   • De Regionale Kruisvereniging West-Brabant heeft alleen verplichtingen ten opzichte van Medicura. Als Medicura zou fuseren met Timmersmedizorg dan zullen de verplichtingen met Medicura stoppen.

14. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en dankt eenieder voor zijn/haar bijdrage.
/5

Verslag Algemene Ledenvergadering – 2 oktober 2006


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina