Alef-von-der-cnyppenborch-infoDovnload 5.84 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte5.84 Kb.
019072-alef-von-der-cnyppenborch-info

ÙCbÙDDE FAMILIEGESCHIEDENIS KNIPPENBURG.ÙC/bÙD De ruime documentatie gevonden over de Westfaalse en Gelderse familie van de 14e tot de 18e eeuw, is het resultaat van vele opzoekingen, die mede tot doel hadden om de aansluiting te vinden met de Limburgse familietak, om alzo een opklimmende stamreeks te kunnen opstellen vanaf heden tot het jaar 1309. Door de overeenstemming van de familiewapens, weten wij dat de verbinding mogelijk moet zijn; doch de betreffende oorkonde of akte, die dit moet staven, is nog niet gevonden. Van de bestaande genealogieën over het Westfaals geslacht, is deze die opgenomen werd in het werk van Dr.jur.Otto Gerlach, de "Stammfolge Grillo", zonder twijfel de betrouwbaarste en de volledigste. Daarom hebben wij deze stamreeks aangevuld met vondsten uit het archief, de literatuur en andere genealogieën. Deze aanvullingen over het familieverband zijn niet altijd met elkander in overeenstemming, hetgeen nieuwe problemen schept. Dr.Schetter, archivaris te Bottrop schreef hierover:: Er valt op te merken bij het benutten van vroegere bronnen over de Knippenburgen, dat door het ontbreken van geboorte-, huwelijks- en overlijdingsopgaven uit de parochieregisters en die beginnen meestendeels niet vòòr de 17e eeuw \endash slechts zelden klare en grondige opgaven door andere bronnen verstrekt worden. Zo laat de geslachtsopvolging zich slechts zeer, zeer moeilijk bepalen. (1) Over de bronnen van het geslacht Knippenburg op de Knippenburg en op Temminghoven, schrijft Dr.Franz Rommel: Voorafgaande opmerking: De stamboomverzameling Spiessens (2) bevindt zich in het staatsarchief van Münster. De resultaten over de Temminghover tak van de Knippenburgen; berusten op bronnenstudies uit het staatsarchief van Düsseldorf. Hiervoor komen in aanmerking de betreffende beleningsakten van 1553 tot 1804 .(3) Er bestaat ook een gedrukte Familiegeschiedenis Lindgens, 2 delen 1927-1931, door Carl vom Berg. Hierin is de genoemde aktenbundel eveneens gebruikt, doch slechts heel weinig. innenkort zal een familiegeschiedenis Grillo verschijnen, waaraan ik gedeeltelijk mijn medewerking verleende. Ook daarin wordt de stam Knippenburg behandeld. Als voornaamste bronnen voor de oudere stamopvolging komen de grondboeken van de abdij van Werden in aanmerking, alsook materiaal uit het stadsarhief van Essen en het Vestisch archief van Recklinghausen. (4) Dr.Gerlach in zijn Stammfolge Grillo, zegt tenslotte over de stamboom van der Knippenburg: De stamreeks von der Knippenburg werd opgesteld met de vriendelijke medewerking van de heer staatsarchiefraad in rust Dr. phil. Helmut Dahm uit Düsseldorf; de stamboom Westerholt, dank zij de gedienstige zorgen van de leraar met rust Dr.phil. Adolf Dorfder en dit voor het eerst op basis van de oorkonden in het Vestisch Archief te Recklinghausen. ÙCuÙDÙCbÙDVoetnoten:ÙC/uÙD (1) ÙC/bÙDBrief van 17.2.1972; ÙCbÙD(2) ÙC/bÙDGenealogische Sammlung zur Geschichte westfälischer delsfamilien, Sammlung Max von Spiessen; ÙCbÙD(3) ÙC/bÙDStaatsarchiv Düsseldorf, Kleve, Lehen 140 - Temminghof,1-475 (4) Archiv der stadt Duisburg - Dr. Franz Rommel, Duisburg - Hamborn 29.6.1953: Das Geschlecht von der Knippenburg in Bottrop und auf Temminghove. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Alef wurde am 24.8.1309 in Stift Essen mit Sohn Bruyn und am 15.10.1321 urkundlich erwähnt. Dr.Gerlach noemt de stamhouder van het geslacht Alef (Alf) van Cnyppenborch; doch deze schrijfwijze vinden wij in de twee bekende oorkonden niet terug. Op verzoek van Engelbert, graaf van der Mark, zal op 24.8.1309 diens neef Otto, graaf van Thekenburg (= Tecklenburg) zijn vazal Bruno, zoon van Adolf van Cnyppenburch van zijn verplichtingen van het vazalrecht en van de dienstbaarheid ontslaan en hem als vazal overdragen aan de meesteres en abdis van het Stift te Essen. Otto, de graaf van Tecklenburg bezit echter geen eigen zegel, daarom zal de oorkonde bekrachtigd worden met het zegel van zijn oom Engelbert van der Mark, die de beschermheer is van het vorstelijk stift te Essen. Op 15.10.1321 wordt Adolf van Knyppenburgh genoemd als getuige in een oorkonde van Hugo van Hurst (= v.d.Horst) schoonzoon van zijn zoon Bruno. Deze oorkonde handelt over de verkoop van een stuk landbouwgrond, genoemd "Mine Clothe" aan Arnold van Paphendorpe. Volgens de stamreeks Grillo had de stamhouder Adolf slechts één zoon : Bruno. De Sammlung Spiessen noemt een tweede zoon : Alef.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina