Algemeen Samenstelling en taakverdelingDovnload 32.92 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte32.92 Kb.
GMR jaarverslag 2014-2015
Inleiding
Dit is het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van SOPOW Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk. In dit jaarverslag wordt een verslag gegeven van de werkzaamheden van de GMR in het schooljaar 2014 – 2015. 1. Algemeen


1.1. Samenstelling en taakverdeling

De GMR bestaat uit 8 leden: elke school vaardigt één lid af naar de GMR. Een GMR-lid heeft meestal zitting in de MR van de betrokken school. De wet voor medezeggenschap (WMS) biedt de mogelijkheid om als niet MR lid namens de MR deel te nemen aan de GMR bijeenkomsten.


In het schooljaar 2014 – 2015 namen de volgende MR-en deel aan de vergaderingen:


School


Lid

Obs Bargerpaske Michèle Spijkstra-Ruyten (ouder)

Obs Miste&Corle Natasja Piek (personeel)

Obs De Kolibrie Karin Burgers (ouder)

Obs De Schakel Francis Brockötter (personeel)

Obs De Stegeman Carla Willemsen (personeel) Zij is vervanger voor Kim ten Bosch i.v.m. zwangerschapsverlof.

Obs Woold Mirelle de Ridder (personeel)

Obs Kotten Niels van Druten (personeel)

Obs ’t Waliën Peter ten Dolle (ouder)
Het Dagelijks Bestuur bestond uit Natasja Piek (voorzitter) en Karin Burgers (secretaris). Monique ten Hoeve is notulist.

1.2 De vergaderfrequentie

De GMR is in dit schooljaar 5 x bij elkaar geweest De vergaderdata 2014/2015 waren als volgt: 29-10, 10-12, 25-2; 20-5 en 26-6. De locatie wordt gerouleerd over de scholen.


De secretaris heeft overleg met Natasja Piek en Frans Heming (vervanger van Peter Schot) en per 1-1-2015 met Pauline Boogerd (de nieuwe Voorzitter College van Bestuur), bereidt de vergadering voor, schrijft agenda uit. De voorzitter zit de vergadering voor.


1.3 Rol Bestuur SOPOW

Bij de vergaderingen was veelal de Algemeen directeur van SOPOW (Frans Heming en per 1-1-2015 Pauline Boogerd) aanwezig. De rol van het voorzitter college van bestuur is die van gesprekspartner en informant. Dit alles is gericht op goed bestuurlijk verkeer tussen het College van bestuur en GMR. De GMR agenda is gesplitst in een deel waar de Voorzitter college van bestuur bij zit en een deel waar hij niet van de partij is. De GMR besluit zonder aanwezigheid van het Bestuur.


1.4 Themaraden

De GMR werkt met 4 themaraden. Hier heeft ten minste 1 GMR lid zitting in. De raden worden verder aangevuld met personeelsleden en/of ouders. De standpunten van de themaraad worden overgenomen door de GMR1.


Themaraden binnen de GMR zijn:

o Themaraad Personeel

o Themaraad onderwijs en kwaliteit

o Themaraad Financiën

o Themaraad communicatie (deze is niet bezet)

In de themaraad Personeel hebben zitting Michele Spijkstra, Maurice Pampiermole.


In de themaraad Onderwijs en kwaliteit hebben zitting Liesbeth Schroder ERUIT, Annemieke Wouters en Natasja Piek.

In de themaraad Financiën hebben zitting Peter ten Dolle,Francis Brockotter en Wendy Wiggers.

De themaraad Communicatie heeft geen leden. Als hieraan behoefte is kan deze ingevuld worden.

Besloten wordt om de themaraden Personeel en organisatie *,en Onderwijs en kwaliteit samen te voegen.2. De werkzaamheden 2013– 2014
2.1 De reguliere zaken

Ook dit jaar kwamen weer de volgende zaken aan de orde: Regeling beoordelingsgesprekken en Regeling functioneringsgesprekken, het arbobeleidsplan, de begroting, het bestuursformatieplan, het zorgplan, het arbeidsduur en normjaartaak, mobiliteit en het vakantierooster.
 • Regeling Beoordelingsgesprekken en Regeling Functioneringsgesprekken

Er is een nieuwe CAO. De BAPO-regeling is afgeschaft. Per personeelslid wordt individueel besproken wat de gevolgen zijn van de wijzigingen. De vele veranderingen die zijn beschreven in de nieuwe CAO zijn te complex. De implementatie van veranderingen is niet gehaald in dit jaar. De invoering is uitgesteld naar januari 2016.


 • Arbobeleidsplan 2013 – 2017 en protocol Verzuim en re-integratiebegeleiding

Omdat het arbobeleidsplan tot 2017 geldig is, is dit niet besproken. Ook protocol verzuim en re-integratiebegeleiding wordt waar nodig aangepast, zodat het overeenkomt met de nieuwe CAO. Ook dit is uitgesteld naar het volgende schooljaar.


De begroting is in februari 2014 besproken met de themaraad Financiën. We ontkomen niet aan krimp, SOPOW zal hier zo adequaat mogelijk mee omgaan. Waar mogelijk zullen activiteiten binnen de SOPOW gecombineerd gaan worden, zodat de kosten gereduceerd worden. Het bestuur blijft dit jaar gehuisvest op Beatrixpark. Jaarlijks zal de huisvesting van het bestuur besproken worden. Het advies van de themaraad is in te stemmen met de begroting, dit heft de GMR gedaan.


 • De bestuursformatieplan 2014-2015

Het bestuursformatieplan is besproken met de themaraad personeel, zij hebben met het plan ingestemd

De belangrijkste punten uit het plan zijn: • Het aantal leerlingen en de daaraan gekoppelde formatie wordt niet meer bepaald op basis van T-1 maar op basis van T-0.

 • Op de bekostiging van de bovenschoolse voorzieningen wordt een verhoging toegepast van 5,48% om het toenemend gebruik van de BAPO regeling te compenseren en de continuïteit van SOPOW te waarborgen..

 • Het AZC is begroot op 60 leerlingen.

 • De LGF (leerlinggebonden financiering) gaat weg vallen. De SOPOW teert in op vermogen. Ook dit jaar is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn op de formatietoedeling van de scholen. Er wordt voor 2014-2015 uitgegaan van de huidige aantallen LGF-leerlingen en de bestaande toedelingssystematiek.

 • Passend onderwijs heeft niet tot herverdeel effecten tussen de scholen van SOPOW en scholen van Samenwerkingsverband Brevoordt geleid.

 • SOPOW heeft 110 medewerkers in dienst met een vaste aanstellen en 3 medewerkers met een tijdelijke aanstelling. Een breed draagvlak voor mobiliteit is noodzakelijk.

 • Verhouding man-vrouw per 1-8-2014 is 18-82 bij SOPOW. Landelijk is dit 16-84

 • De formatieve inzet voor komend schooljaar is 80,50, dit is gelijk aan het voorgaande jaar. I.v.m. onzekerheden over het leerlingenaantal van AZC en de verwachte krimp zal de Kolibrie indien nodig gebruik maken van tijdelijke aanstellingen.

 • Per 1-1-2015 treedt de Wet werk en zekerheid in. Tijdelijke vervangers moeten in vaste dienst worden genomen. De bekostiging is hier niet op afgestemd en heeft financiële gevolgen. Mogelijke oplossing is een vervangingspool. Voor onze regio is dit geregeld bij PON. Aansluiting bij PON wordt besloten voor 1-1-2015 en een keuze in de regeling werkgelegeheidsbeleid

 • De formatieve inzet is in meerjarig perspectief doorgerekend. Ten opzichte van de toedeling is er in schoolraar 2016-2017 een overformatie van 2,39 FPT en voor 2017-2018 van 2,74 FPE. • Zorgplan 2014 – 2015 & Passend Onderwijs.

Door het hoge verwijzingspercentage binnen het samenwerkingsverband Brevoordt en SOPOW wordt de zorgformatie bijna volledig ingezet op De Korenburg. Elke school dient 2 lesuren per groep voor interne begeleiding op te nemen in haar formatieplan. Deze wijziging van de bekostiging van WSNS en passende onderwijs zijn niet verwerkt in de formatietoedeling 2014-2015


 • Evaluatie arbeidsduur en normjaartaak

In de nieuwe CAO wordt de 40-urige werkweek ingevoerd. VOSABB heeft een stappenplan opgesteld voor de invoering van CAO-PO. Dit is nog niet afgerond. De individuele gevolgen worden per medewerker besproken.

 • Mobiliteit

Mobiliteit is een vast agendapunt ook op de MR agenda. In het kader van de Sopow-aanstelling kunnen de leerkrachten op alle 8 basisscholen geplaatst worden. In de praktijk blijkt dat de leerkrachten erg schoolgebonden zijn en daardoor niet flexibel inzetbaar zijn. Het kan wenselijk (bijvoorbeeld ter verbetering van het Sopow-gevoel) dat er meer mobiliteit is. Wenselijk is dat bestaande specialismen blijven bestaan op de scholen. Er wordt een inventaris per school gemaakt van de aanwezige specialismen. Waar mogelijk/nodig zullen expertises uitgebreid worden.

 • Het vakantierooster 2014-2015 en 2015-2016

Dit is in 2013-2014 besproken.
2.2 Specifieke zaken

Naast de reguliere zaken heeft de GMR aandacht besteed aan de volgende zaken:Werkkostenregeling:

Deze regeling is vanaf 1-1-2015 voor iedere werknemer verplicht. SOPOW heeft ervoor gekozen om t.a.v. de huidige regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen geen wijzigingen door te voeren.Fusie Korenburg

Een afvaardiging van de MR van de Korenbrug heeft gesprek met SOPOW gevoerd. Een fusiemogelijkheid wordt ook onderzocht door bureau Infinite. Relevante stukken worden nu al vergeleken. De fusie met de Korenburg is afgeblazen.

Voortdurend wordt gezocht naar coöperatieve partners. De onderzoeken lopen nog steeds.

Krimp

De krimp zal de grootste gevolgen voor de 3 buurtschapsscholen Miste/Corle, Woold en Kotten hebben. Over hoe de Sopow verder om kan gaan met de totale krimp zijn een paar bijeenkomsten geweest bij Frerikshof onder leiding van Henk Jan Kok. Deze waren in eerste instantie informerend over de gevolgen van de krimp. Over hoe hier mee om te gaan zijn nog geen afspraken gemaakt.


3 Planning


3.1 Vergaderdata GMR 2014 – 2015 Alle vergaderingen van de GMR zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats onder leiding van de voorzitter van de GMR.

De vergaderdata voor de GMR in 2014 - 2015 zijn voor de eerste drie vergaderingen vastgesteld op 9-9-2015, 11-11-2015, 6-1-2016.

Normaliter wordt de eerste vergadering gepland in september. Deze is vervallen, omdat er onvoldoende agendapunten waren. Het jaarverslag wordt in november besproken.

3.2 Jaarplanning GMR 2014 – 2015

Oktober 2014

(normaliter in

september)


Welkom nieuwe leden. Jaarverslag GMR concept .

1e aanzet tot begroting

Financieel jaarverslag – zie brief themaraad financiën.

Tussentijdse financiële rapportage.
Oktober

2e aanzet begroting.

November

Begroting besluitvormend.

Strategisch plan SOPOW (1x per 2 jaar; start 2012).Optioneel:

Document werving en selectie ( 1x per 3 jaar; start 2010).December

Themaraden


Januari

1e aanzet

bestuursformatieplan.
Februari
Maart
April
Mei

Zorgplan Brevoordt.
Bestuursformatieplan.
Themaraden.
Bestuursformatieplan besluitvormend.


Juni

Arbo beleidsplan evalueren.
1

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina