Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BibobDovnload 105.83 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte105.83 Kb.

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BibobInvulinstructie
In dit formulier wordt onder meer gebruik gemaakt van meerkeuzevragen. Indien meer dan één keuze mogelijk is, staat dit aangegeven als ‘Meerdere keuzes mogelijk’. Let op! De vragen verwijzen naar bijlagen. Deze bijlagen moeten inclusief documenten worden teruggezonden. Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier en/of een weigering gegevens te verstrekken kan leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel het weigeren of intrekken van de vergunning (artikel 4 Wet Bibob).1 De Vergunning
1A Deze vergunning(aanvraag) betreft (vakje aankruisen):


 • Vergunning artikel 3 Drank- en Horecawet

 • Exploitatievergunning t.b.v. horeca

 • Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop

 • Exploitatievergunning t.b.v. seksinrichting

 • Exploitatievergunning t.b.v. escortservice

 • Exploitatievergunning t.b.v. smart-, of growshop

 • Artikel 40 Woningwet (bouwvergunning)

 • Artikel 61a Woningwet (vervreemding onroerende zaken woningcorporaties)

 • Artikel 8.1 Wet milieubeheer

 de (aangevraagde) vergunning betreft een gecoördineerde vergunning(aanvraag) met:

 een bouwvergunning

 een lozingsvergunning

 niet van toepassing • Artikel 5 Wet goederenvervoer

 • Artikel 5 Wet personenvervoer 2000

 • Artikel 6 Opiumwet (opiumontheffingen)

 • Anders, namelijk: ___________________________________________________________
In deze kolom zijn de bijlagen vermeld die bijgevoegd moeten worden.
U vindt deze op het bijlagenvel


1B De (aangevraagde) vergunning voor deze locatie is


 • een nieuwe vergunning

 • een verlenging van de bestaande vergunning

 • een wijziging of verandering van de bestaande vergunning

 • een overname van een bestaande vergunning
  (de onderneming wordt daarmee de nieuwe drijver van de inrichting), ga door naar vraag 1c.

 • Niet van toepassing (er is geen sprake van een vergunningaanvraag), ga door naar vraag 1d
1C Deze vraag enkel beantwoorden indien er sprake is van overname van de vergunning!
Vul de gegevens betreffende de overgenomen vergunning in:

Vergunningnr.: ________________________

Verleend op d.d.: ________________________

Naam vorige vergunninghouder: ________________________________________________________


Voeg bij deze vraag de in bijlage 1a genoemde documenten toe.


Ga naar

Bijlage1a

1D Het pand waarop deze vergunning van toepassing is

Wordt het pand waarin de onderneming wordt gevestigd gehuurd?
 • Nee Is het pand waarin de onderneming wordt / is gevestigd in eigendom van

aanvrager-/vergunninghouder?

Ja  Wat was het aankoopbedrag van het pand?

€ ______________________

Wat is de huidige WOZ-waarde van het pand?

€ ______________________

Hoe heeft u dit toen gefinancierd?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Voeg nu de documenten genoemd in Bijlage 1c genummerd toe
Nee  beantwoord nu volgende vragen:

U heeft aangegeven dat u het pand niet in eigendom heeft / huurt:

Wie is dan de eigenaar van het pand?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Wat voor een overeenkomst is er gesloten met betrekking tot het exploiteren van het pand?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Voeg nu de documenten genoemd in Bijlage 1d genummerd toe.


Ga naar


Bijlage 1b

Bijlage 1c

Bijlage 1d


1E Deze vraag 1e enkel beantwoorden indien er sprake is van een bouwvergunning.
Bent u eigenaar van het perceel waarop gebouwd dan wel verbouwd gaat worden?


 • Nee wat is uw relatie met de eigenaar?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Heeft u toestemming van de eigenaar?

Nee

Ja voeg nu bijlage 1e toe.


 • Ja Wat zijn de verwachte bouwkosten?

€ ______________________

Waar zijn deze kosten op gebaseerd?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ga naar

Bijlage 1e

2 De onderneming
2A Onderneming waarvoor de vergunning wordt aangevraagd of is verleend
(hierna ‘de onderneming’)

Naam van de onderneming: __________________________________________________________

Handelsnaam: _____________________________________________________________________

Statutaire vestigingsplaats:___________________________________________________________

(is vermeld in de akte van oprichting)

Straat + huisnr. : ___________________________________________________________________

Postcode: __________________________________ Plaatsnaam: __________________________

Telefoonnr.: ________________________________ Fax: _________________________________

E-mail: ____________________________________ Burgerservicenr.:_______________________

KvK-nr.: ___________________________________

Contactpersoon : ___________________________________________________________________

Tel. contactpers: ___________________________________________________________________


2B Betreft de onderneming een eenmanszaak?


 • Ja vul hieronder uw persoonlijke gegevens in:

Achternaam: ____________________________________________________________________

Voorna(a)m(en): __________________________________________________________________

Geboortedatum: ______ / ______/ 19 _______ Geboorteplaats: ________________________

Straat + huisnr.: _________________________________________________________________

Postcode: _______________________________ Plaatsnaam: ___________________________

Telefoonnr.: _____________________________ Fax: __________________________________

E-mail: _________________________________ Burgerservicenr.:________________________
Voeg nu bijlage 2a genummerd toe:


 • Nee geef de ondernemingsvorm aan en vul de gegevens in:

 Naamloze Vennootschap (NV)  Besloten Vennootschap (BV)

Bij BV of NV, nr. verklaring van geen bezwaar verleend: ________________________________

(Dit gegeven is te vinden in de oprichtingsakte of de akte van statutenwijziging.)

 Vennootschap Onder Firma (VOF)  Commanditaire Vennootschap (CV)

 Rechtspersoon naar buitenlands recht

Zo ja, welk land? __________________________________________________________

Welke rechtsvorm? ________________________________________________________

 Stichting  Vereniging

 Maatschap  Anders namelijk:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Voeg nu bijlage 2b genummerd toe:Ga naar

Bijlage 2a

Bijlage 2b


2C Bent u in de laatste drie jaren voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in loondienst werkzaam geweest:


 • Ja Voeg nu bijlage 2c genummerd toe:
 • Nee op welke wijze heeft de aanvrager / vergunninghouder in zijn/haar levenonderhoud voorzien?

 als zelfstandig ondernemer

 via een uitkering, namelijk: _________________________________________________

 anders, namelijk: _______________________________________________________________________Ga naar

Bijlage 2c2D Uw onderneming is een onderneming die:


 • langer bestaat dan 1 jaar

Voeg nu bijlage 2d genummerd toe:


 • korter bestaat dan 1 jaar

Voeg nu bijlage 2e genummerd toe:


 • in de afgelopen 12 maanden is gewijzigd van ondernemingsvorm of statuten

Voeg nu bijlage 2f genummerd toe:Ga naar

Bijlage 2d

Bijlage 2e

Bijlage 2f

3 Bestuur en zeggenschap
Geef aan welke natuurlijke- en rechtspersonen in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier betrokken zijn (geweest) bij de onderneming, in één of meerdere van de volgende hoedanigheden

 • Financier

 • Bestuurder

 • Gevolmachtigde

 • Vermogensbeheerder

 • Commissaris

 • Procuratiehouder

 • Beheerder

 • Houder van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon

 • Een andere hoedanigheid die leiding/zeggenschap/toezicht mogelijk maakt(e).

Geef dit aan in bijlage 3Ga naar

Bijlage 3

4 Betrokkenheid bij andere ondernemingen
Is de onderneming in de afgelopen vijf jaar als bestuurder, aandeelhouder, maat of (stille) vennoot betrokken (geweest) bij andere onderneming(en),* zoals een NV, BV, CV, VOF, Stichting, rederij, maatschap of een rechtspersoon naar buitenlands recht?

* Bijvoorbeeld als eigenaar / bestuurder / commissaris / (commanditaire en/of stille) vennoot /gevolmachtigde / beheerder / houder van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon.


 • Nee ga naar vraag 5
 • Ja, de ondernemer(s) en/of onderneming zijn/is betrokken (geweest) bij andere ondernemingen:

Geef aan bij welke ondernemingen men betrokken is (geweest) en in welke hoedanigheid

in bijlage 4 en voeg ook de daar gevraagde documenten genummerd toe.

Ga naar

Bijlage 4

5 Situatie van de onderneming
Heeft de onderneming of één of meerdere van de onder vraag 3 vermelde ondernemer(s) en/of onderneming(en) opeisbare schulden aan de Belastingdienst?


 • Nee ga naar vraag 6
 • Ja, wat voor schulden?

 omzetbelasting

 vennootschapsbelasting

 inkomstenbelasting

 anders:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Voeg nu de in bijlage 5 genoemde documenten genummerd toeGa naar

Bijlage 5


6 Wijze van financiering
Geef aan hoe de onderneming waarvoor de vergunning wordt aangevraagd is of wordt gefinancierd.
Meerdere keuzes mogelijk.


 • Door middel van een geldlening/krediet, aangegaan bij een (bank)instelling of een particulier:

Voeg nu de in bijlage 6a genoemde documenten genummerd toe
Geef aan hoe dit eigen vermogen de vijf jaar voorafgaand aan de financiering is opgebouwd:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Voeg nu de in bijlage 6b genoemde documenten genummerd toe


 • Door middel van eigen vermogen verkregen middels een erfenis of schenking:

Voeg nu de in bijlage 6c genoemde documenten genummerd toe
 • Anders:

Geef aan hoe de onderneming gefinancierd is of wordt:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Voeg nu de in bijlage 6d genoemde documenten genummerd toeGa naar

Bijlage 6a


Bijlage 6b


Bijlage 6c


Bijlage 6d

7 Eerder aangevraagde en/of verleende vergunningen
7A Hebben de ondernemer(s) en/of onderneming(en) binnen de afgelopen vijf jaar beschikt over een vergunning of een vergunning aangevraagd in het kader van:

 1. Vergunning artikel 3 Drank- en Horecawet

 2. Exploitatievergunning t.b.v. horeca

 3. Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop

 4. Exploitatievergunning t.b.v. seksinrichting

 5. Exploitatievergunning t.b.v. escortservice

 6. Exploitatievergunning t.b.v. smart-, of growshop

 7. Artikel 40 Woningwet (bouwvergunning)

 8. Artikel 61a Woningwet (vervreemding onroerende zaken woningcorporaties)

 9. Artikel 8.1 Wet milieubeheer

 10. Artikel 5 Wet goederenvervoer

 11. Artikel 5 Wet personenvervoer 2000

 12. Artikel 6 Opiumwet (opiumontheffingen)

 13. Anders, namelijk: _______________________________________________
 • Nee ga naar vraag 8
 • Ja, voeg nu de in bijlage 7a genoemde documenten genummerd toe

Ga naar

Bijlage 7a7B Heeft de onderneming met betrekking tot een (of meerdere) van de vergunning(en) zoals hierboven vermeld in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met één of meer van de volgende situaties?

1) Weigering van de vergunning

2) Intrekking van de vergunning

3) Verstrekking onder voorwaarden

4) Aanvraag, die nog in behandeling is

5) Oplegging van een bestuurlijke boete

6) Toepassing van bestuursdwang/last onder dwangsom

7) Buiten behandeling stelling en/of intrekking van een aangevraagde vergunning
 • Nee ga naar vraag 8
 • Ja, voeg nu de in bijlage 7b genoemde documenten genummerd toe

Ga naar

Bijlage 7b

8 Strafrechtelijke onderzoeken en vervolging
Zijn de ondernemer(s) en/of onderneming(en) – genoemd bij de vragen 1 en 3 – de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins in negatieve zin in aanraking geweest met Politie en/of Justitie?


 • Nee ga naar vraag 9
 • Ja, vul de gegevens op bijlage 8 in

Ga naar


Bijlage 8

9. Verklaring
De ondergetekenden verklaren:

 • in hun hoedanigheid van bestuurders van de onderneming dan wel degene (adviseur/gemachtigde) die dit formulier namens de onderneming heeft ingevuld, dat dit formulier naar waarheid is ingevuld;

 • dit op instructie van de bestuurders en namens de onderneming te hebben gedaan;

 • dat zij weten volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden.

Datum: __________________________________ Plaats: __________________________________


Handtekening(en), namen en hoedanigheid van de bestuurders van de onderneming:

Naam: __________________________________ Naam: __________________________________

Hoedanigheid: ____________________________ Hoedanigheid: ____________________________
Handtekening: ____________________________ Handtekening: ____________________________
Naam: __________________________________ Naam: __________________________________

Hoedanigheid: ____________________________ Hoedanigheid: ____________________________


Handtekening: ____________________________ Handtekening: ____________________________
NB: Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier en/of een weigering gegevens te verstrekken kan leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel het weigeren of intrekken van de vergunning (artikel 4 Wet Bibob). Het bewust verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar in de zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte) en kan leiden tot weigering dan wel intrekking van de vergunning (artikel 3 lid 6 Wet Bibob).Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Pagina van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina