Algemene beschouwingen van de vvd-fractie naar aanleiding vanDovnload 49.73 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte49.73 Kb.


“De tering naar de nering!”
ALGEMENE BESCHOUWINGEN

VAN DE VVD-FRACTIE

NAAR AANLEIDING VAN

DE

PROGRAMMABEGROTING 2005VAN DE

GEMEENTE LOPPERSUM
Fractie


Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

Datum

8 november 2004

Inleiding

Wij geven onze beschouwingen dit jaar een motto mee, “De tering naar de nering!”. Daar zal het de komende jaren om moeten gaan.


Dat door beleidswijzigingen en bezuinigingen in Den Haag de uitkering van het gemeentefonds onder druk zou komen te staan was al vóór 2002 bekend. Dat de gevolgen van een stagnerende economie in Nederland niet aan onze gemeente voorbij zouden gaan, was ook te verwachten. Leest u de verschillende circulaires er maar op na.

Ondanks het feit dat we dat wisten zijn er wel besluiten genomen, die voor onbepaalde tijd, een grote druk op de gemeentebegroting zullen leggen.


De inkomsten werden te hoog geschat en aan de uitgavenkant werd niet gesnoeid.

Dat bleek ook wel uit de tussenrapportage die we op 2 november in een extra raadsvergadering hebben besproken.


Na de extra raadsvergadering van 2 november 2004 blijkt dat we voor het jaar 2005 al met een begrotingstekort beginnen van zo ongeveer € 500.000,00.

De begroting moet in meerjarenperspectief weer sluitend worden. Wij hebben grote twijfels of deze theoretische voorstelling van zaken de praktische werkelijkheid wordt.


Kijkend naar het huidige jaarlijkse structurele begrotingstekort, de te verwachten tekorten voor de jaren 2006, 2007 en 2008 zoals die door u zijn aangegeven en toekomstige tegenvallers, zal nieuw beleid dat geld kost, voor onafzienbare tijd moeilijk te verwezenlijken zijn.
De huidige financiële situatie van de gemeente is o.a. te wijten aan de extra uitgaven voor de handhaving van de VROM taken, het minder geld krijgen uit het gemeentefonds en de afnemende economie.

Het college heeft wel ieder begrotingsjaar de begroting “uitgekamd” en zelfs een kaasschaaf met dikkere plakken gehanteerd. Daarmee is eigenlijk alleen aan symptoombestrijding gedaan, maar zijn er tot op heden geen consequenties voor het te voeren beleid getrokken.


Het is dan ook wel heel erg gemakkelijk om alléén naar het bezuinigende Den Haag te wijzen en niet de hand in eigen boezem te steken. Want in uw voorstellen blijft onderbelicht dat er naast bezuinigingen, ook een cultuuromslag in ambitie en te voeren beleid zal moeten komen in 2005.
We zouden onszelf een brevet van onvermogen geven, als we de burgers van onze gemeente Loppersum met maximale tarieven zouden belasten in plaats van het beleid op basis van “de tering naar de nering” bij te stellen.

Wij zoeken naar kostenreductie, in plaats van in hoofdzaak naar inkomstenverhoging.Programmabegro-

ting 2005 :Wij zijn geschrokken van de door u geschilderde financiële situatie van onze gemeente en we begrijpen dat we na een periode van kleine overschotten, de komende jaren met begrotingstekorten moeten leven.


Ook voor de VVD-fractie is de aanbiedingsbrief een feit waar we niet omheen kunnen.

Wij hopen dan ook op een constructieve vergadering in februari 2005, wanneer we n.a.v. de eerste tussenrapportage gaan discussiëren over de door u voorgestelde bezuinigingen voor de volgende jaren.

Van invulling van extra wensen voor 2005, zal weinig terecht kunnen komen.
Als eerste opdracht vinden wij dat de gemeente terug moet naar de uitvoering van haar kerntaken:
Welke taken het betreft zal voor de behandeling van de notitie “ Loppersum in evenwicht” duidelijk moeten zijn.

Evenals bij het ophalen van het huisvuil vindt de VVD fractie dat er gekeken moet worden welke andere taken ook op die manier tegen het licht kunnen worden gehouden.


In de tweede plaats dient er niet alleen te worden bezuinigd, maar dient er ook te worden gereorganiseerd. Het uitgavenbeleid moet in samenhang worden bijgesteld. In een bedrijf wordt ook naar de eigen personele bezetting gekeken.
We denken dat nog wat financiële ruimte te verkrijgen is door:


  • uitbesteding van werkzaamheden zodat we kunnen bezuinigen op de personele bezetting.

  • nog meer voordeel halen uit onze samenwerkingsverbanden zoals Marenland, administratie, sociale zaken en misschien nog nieuwe samenwerkingen. Nu betalen we alleen maar.

  • geen extra uitgaven meer te doen voor representatie.

  • nader onderzoek in hoeverre de overige gebouwen bij sportaccommodaties kunnen worden geprivatiseerd.

Géén onnodige posten in de begroting 2005 handhaven, o.a.:


* niet uitgevoerde investeringen van 2003 en 2004 in beschouwing nemen.


Programma 1.

Algemeen Bestuur

en gemeentelijke organisatie

Bestuurlijke samenwerking.


Personeel


De griffier

Dualisme

De VVD-fractie wil de samenwerking met de gemeenten beperken tot de buur gemeenten Delfzijl en Appingedam en niet de lappendeken verder uitbreiden met Winsum en de Marne. Samen met Delfzijl en Appingedam meer inzetten op besparingsmogelijkheden.

Misschien kunnen we als gemeente Loppersum samen met Appingedam en Delfzijl als “Twee Stromenland” een duidelijk geluid laten horen aan onze kant van de provincie.
Er moet meer gebruik worden gemaakt van binnen deze gemeenten aanwezige ambtelijke kennis. Inventarisatie hiervan vinden wij een eerste stap. De voordelen van samenwerking, besparingen en kwaliteitsverbetering komen nog onvoldoende uit de verf.
Wij willen bij voorkeur geen nieuwe ambtelijke aanstellingen, zoals nu ook weer is gebeurd op RZ en voor de nieuwe huisvesting.

Er zal naar meer uitbestedingsmogelijkheden moeten worden gezocht, wanneer dit voordeliger blijkt te zijn.


Onze vraag hierbij is: Hoe is de stand van zaken op dit moment in het verbetertraject van de organisatie?
Wij dragen het management van de ambtelijke organisatie op, zich meer in te spannen om het mogelijk te maken dat de griffier zich bezig kan houden met die taken waarvoor zij is aangenomen, zonder de kosten van extra uren. Haar secretariaatswerkzaamheden dienen in hoofdzaak door de organisatie te worden opgevangen.

Na ruim 2 jaar dualisme is het goed om eens terug te kijken. We hebben ondertussen ook met de raad een eerste aanzet gedaan tot evaluatie.

Is het een verbetering ten opzichte van het monisme of is het leerproces niet optimaal tot stand gekomen? De bedoeling van het dualisme is toch ook om de raadsleden minder te belasten met vergaderingen, zodat zij meer tijd krijgen om hun volksvertegenwoordigende rol optimaal te kunnen invullen.

Zo gezien is het tot nog toe teleurstellend. Het afgelopen jaar hebben we lange vergaderingen gehad, met zelfs een “ nacht van Loppersum”. De raad zelf moet zich dat aantrekken, daar het presidium de agenda van de raadsvergaderingen bepaalt. De grote vraag voor 2005 zal moeten zijn: waar houdt kaderstellen op en begint de uitvoering.

Om de grote vergadercultuur terug te dringen zou volgens ons de agenda anders opgezet moeten worden. De uitvoering aan het college over laten en in de raad nog uitsluitend over belangrijke beleidszaken praten, waardoor mogelijk 3 of 4 agendapunten als bespreekpunten op de agenda komen.
Het college geeft in zijn antwoord op het raadsprogramma aan dat de bestuursopdrachten inzichtelijk gemaakt zullen worden via een matrix, zoals als blanco is weergegeven op de linkerpagina in de programmabegroting.

U geeft aan dat we deze matrix uiterlijk in de maand september 2004 gepresenteerd zouden krijgen.Onze vraag hierbij is: wanneer kunnen wij deze matrix tegemoet zien ?Wat willen we bereikenPrioriteiten

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

activiteiten 2005Programma 2

Financiën en belastingen
OZB

De VVD-fractie kan met de voorgestelde eenmalig extra verhoging van de OZB akkoord gaan. Ons verkiezingsprogramma staat echter alleen trendmatige verhoging toe, maar bij de huidige en toekomstige financiële situatie van onze gemeente, ontkomen wij niet aan meer dan trendmatige verhoging van de OZB voor 2005.

Programma 3.

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Het woonplan 2004 voorziet in het beschikbaar stellen van 5 bouwkavels aan de Hink Oostingstraat te ’t Zandt.

In uw investeringsplan 2005 is de verbetering van de leefomgeving Hink Oostingstraat als p.m. post geraamd.

De VVD fractie vindt dit te vrijblijvend en niet passend bij onze doelstelling om ruimtelijke plannen te ontwikkelen met een aangenaam woon- ,werk-, en verblijfsklimaat.


De VVD fractie wil dan ook graag bij dit punt een amendement indienen op het investeringsplan 2005, als onderdeel van de programmabegroting 2005, om te komen tot het ontwikkelen van een plan voor de Hink Oostingstraat.

De kosten wil de VVD graag dekken uit programma 5: openbare werken, door de bomen langs de sportvelden in Zeerijp een jaar langer te laten staan en de inventarisatie van de monumentale bomen ook nog een jaar uit te stellen.

Programma 4.

Economische Zaken

De VVD-fractie wil dat ondernemen in de gemeente Loppersum mogelijk blijft.

Op bladzijde 37 in de programmabegroting staat dat het uitgangspunt is niet te koersen op nieuwe ontwikkelingen is dat in de ogen van de VVD in tegenspraak met de opdracht van de raad aan het college.

Of verstaat het college wat anders onder nieuwe ontwikkelingen?

Programma 6.

Openbare orde en veiligheid

In de toelichting op bladzijde 44 geeft het college aan dat een drijvende zuigkorf voor de 3 brandweergroepen zeer wenselijk is.

In het nieuwe beleid staat echter dat er geen drijvende zuigkorf en geen turboflares worden aangeschaft voor de brandweergroep in ’t Zandt.

Bovendien staat de arbo aanpassing van de garage in ’t Zandt als p.m. post geraamd.


Onze vraag hierbij is; mogen wij hieruit concluderen dat het college al vooruit loopt op de beslissing in 2005 aangaande het regionaal repressief dekkingsplan van de regio Groningen?

Een tweede vraag bij dit programmaonderdeel is: Wat verstaat het college onder uitgaanstenues?


Wordt er rekening gehouden met de wensen van onze brandweer mannen en vrouwen?


Programma 8.

Onderwijs

Als opdracht aan het college heeft de raad hier geformuleerd dat we graag een plan ontwikkeld zien om de opzet van de brede school uit te breiden met een aantal extra activiteiten, bijvoorbeeld sport en cultuur. Ook zal in dat plan gekeken moeten worden hoe het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs een extra impuls kan krijgen door samen met het huis van de sport te kijken naar de mogelijkheden van samenwerking tussen de diverse sportverenigingen en het basisonderwijs.
Programma

9 (en 15)

De verenigingen dienen meer voor de eigen zaak te gaan en meer aan zelfredzaamheid te doen, door bijvoorbeeld naar sponsoring te zoeken, in plaats van een beroep te doen op de armlastige overheid. De periode tussen nu en 2008 zien wij als een afbouwperiode voor gemeentelijke subsidies, die in andere tijden zijn ontstaan.


Ook de vanzelfsprekendheid, waarmee bijvoorbeeld de voetbalverenigingen worden bevoordeeld bij het onderhoud van de voetbalvelden van de gemeente t.o.v. overige sportverenigingen, is niet meer van deze tijd.


Programma12

Sociale voorzieningen
Ouderenraad / steunpunt

WWB

Wij vinden de sociale functie van een ouderenadviseur erg belangrijk. Vandaar dat we het college voorstellen z.s.m. een seniorenraad in te stellen, die gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan de raad.

Wij hopen dat wij niet, zoals elders, ons steunpunt in ’t Zandt moeten opheffen.

Het liefst zien wij in andere kernen ook steunpunten ontstaan waarbij het vrijwilligerswerk wordt bevorderd.

Door het fantastische werk van deze vrijwilligers is het mogelijk dat vele ouderen in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

Voor de uitkeringsgerechtigden gaat er door de nieuwe Wet Werk en Bijstand het een en ander veranderen. De nadruk wordt gelegd op werkaanvaarding boven uitkering.

Door de economische recessie is dat echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, daar zijn wij ons wel degelijk van bewust. Maar de wet geeft ruime mogelijkheden om mensen via allerlei vormen van steun toch aan het werk te helpen, daar komt van het Rijk veel geld voor.

De gemeente heeft dus een inspanningverplichting om te zorgen voor een goed uitstromingsbeleid, want dan houden we geld over en als we het niet goed doen komen we geld te kort en dienen we uit eigen middelen bij te dragen. Wij hopen dan ook dat de verdere implementatie van de samenwerking met Appingedam en Delfzijl zal zorgen voor verbetering van de totale kwaliteit van de dienstverlening.


Slotwoord


Wij danken het ambtelijk personeel voor zijn werk en inzet in het afgelopen jaar.

Tot slot voorzitter nog een citaat uit onze prachtig ontworpen strategische visie.

"Het is de ambitie om de goede kwaliteiten van onze gemeente te behouden en te versterken"

Wat aansluit bij een van die kwaliteiten is een strofe uit het gedicht “Dit
vlakke laand” van de Groninger dichter Haarm Diek:

krekt doarom is mie


dit vlakke laand
van hier tot gunder
en rondom bekeken
zo weerd en zo laif.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina