Algemene Directie Statistiek en Economische InformatieDovnload 2.61 Mb.
Pagina1/38
Datum19.08.2016
Grootte2.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie


Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van de jaarlijkse enquête naar de structuur van ondernemingen in de vorm van gestructureerde databestanden
Versie 2011 – 2.0

De informatie opgenomen in deze handleiding kan onderworpen worden aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit of betrekking heeft op het gebruik van deze handleiding.


Uitgave: augustus 2011

Druk: Eerste druk

Versie van de taxonomie: be-br-bs-sbs-inr-2011-07-01

Referentie van het document: Protocole_XBRL_SBS_NL_2011_v2.0.pdf

Dit document is eveneens beschikbaar in het Frans met als referte Protocole_XBRL_SBS_FR_2011_v2.0.pdf© FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Alle rechten voorbehouden.


Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits de bron wordt vermeld.

Voorwoord


Dit document is bestemd voor personen of ondernemingen die software ontwikkelen waarmee gebruikers de documenten van de enquête naar de structuur van ondernemingen kunnen opmaken om via een elektronisch databestand doorgestuurd te worden naar de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI).

Het "Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van de enquête naar de structuur van ondernemingen in de vorm van gestructureerde databestanden" ("XBRL-protocol voor de enquête naar de structuur van ondernemigen" genoemd in het vervolg van de tekst), is het geheel van technische voorwaarden bedoeld in artikel 7, §2, van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van ondernemingen.

De versie 2011-2.0 van het "XBRL-protocol voor de enquête naar de structuur van ondernemingen ", zijnde voorliggend document, beschrijft de voorwaarden waaraan de verschillende documenten van de enquête naar de structuur van ondernemingen, moeten voldoen om vanaf oktober 2011 via Internet te worden doorgestuurd en door de ADSEI te worden aanvaard.

U kan het geheel van documenten en bestanden raadplegen op de website van de ADSEI:http://statbel.fgov.be/xbrl

De documenten van de enquête naar de structuur van ondernemingen die via Internet worden doorgestuurd naar de ADSEI moeten voldoen aan de versie van de taxonomie en het "XBRL-protocol voor de enquête naar de structuur van ondernemingen" die op dat moment van toepassing zijn.

Indien een document van een onderneming hieraan niet beantwoordt, dan zal deze geweigerd worden door de ADSEI.

Indien u als lezer en gebruiker van dit document technische vragen mocht hebben, dan kan u die richten naar het centrum voor gegevensverzameling, sectie ondernemingen, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, WTCIII, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, faxnr. 02 277 96 66, e-mail: xbrl.ese@economie.fgov.be

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie is steeds bereid om, indien u software heeft ontwikkeld die gebaseerd is op dit "XBRL-protocol voor de enquête naar de structuur van ondernemingen", uw testbestanden te testen op de aanvaardbaarheid. Indien de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie zulke testbestanden als aanvaardbaar verklaart, houdt dit echter geen goedkeuring in van de software zelf die de testbestanden heeft gegenereerd; als later mocht blijken dat cliënten van uw software documenten via een elektronisch databestand doorsturen die niet door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie kunnen worden aanvaard, dan zal de ADSEI met u contact opnemen als het geweigerde bestand via het element "SoftwareVendor" een verwijzing naar uw software bevat. We raden u dan ook aan om dit element, waarvan de inhoud niet in de door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie aangemaakte beeldbestanden wordt gereproduceerd, te gebruiken.
Inhoudstafel


Voorwoord 3

.1 Algemeen 9

.1.1 Validatie 9

.1.2 Gebruikte eenheid voor de documenten 10

.2 Instance documenten aanmaken 11

.2.1 Basisstructuur 11

.2.1.1 De codering 11

.2.1.2 Namespaces 11

.2.1.3 SchemaRef 12

.2.1.4 Context 12

.2.1.5 De eenheden 14

.2.2 De elementen 14

.2.2.1 De attributen 14

.2.2.2 De beperkingen 15

.2.3 Tuples 15

.2.4 Verboden elementen 16

.3 De taxonomie 17

.3.1 Architectuur van de taxonomie 17

.3.2 Schemakeuze 20

.3.3 Verschil in labels 21

.3.4 De attributen van een element 21

.3.4.1 De periode 21

.3.4.2 Het datatype 21

.3.4.3 Balance 22

.3.4.4 Abstract 22

.3.4.5 Nillable 22

.3.5 De attributen van de presentatie 22

.3.5.1 De role 22

.3.5.2 Code 44

Dit attribuut werd gedefinieerd voor intern gebruik. 44

.3.5.3 Display 44

Dit attribuut werd gedefinieerd voor intern gebruik. 44

.3.5.4 Font 44

Dit attribuut werd gedefinieerd voor intern gebruik. 44

.3.5.5 Number 44

Dit attribuut werd gedefinieerd voor intern gebruik. 44

.3.6 De Data Types 45

.3.7 De lijsten 46

.3.7.1 Algemene principes 46

.3.7.2 Het beheer van de waardelijsten 47

.4 Gedetailleerde doorlichting van de elementen uit de documenten van de enquête naar de structuur van ondernemingen 48

.4.1 De eenvoudige structuren 48

.4.1.1 De eenvoudige elementen 48

.4.1.2 De eenvoudige tuples 48

.4.1.2.1 Contactpersoon binnen de onderneming 49

.4.2 De complexe structuren 49

.4.2.1 Naam en adres van de onderneming 50

.4.2.2 Contact buiten de entiteit 51

.4.2.3 Activiteiten van de onderneming 52

.4.2.4 Te specificeren industriële activiteiten 52

.4.2.5 Te specificeren bouwactiviteiten 53

.4.2.6 Te specificeren handelsactiviteiten 53

.4.2.7 Te specificeren dienstenactiviteiten 54

.4.2.8 Door buitenlandse rechtspersonen of natuurlijke personen aangehouden deelnemingen in de onderneming 54

.4.2.9 Activiteiten van de vereniging 55

.4.2.10 Waardering aangekochte voorraad 55

.4.2.11 Upload informatie 56

.4.2.12 Te specifiëren aankopen van andere grond- en hulpstoffen 56

.4.2.13 Te specifiëren aankopen van andere goederen en diensten 57

.4.2.14 Beschrijving overige weg- en waterbouwkundige werken 57

.4.1.1 Beschrijving overige bouwwerken 58

.4.1.2 Beschrijving overige metaalproducten 58

.4.1.1 Beschrijving overige informaticaproducten, elektronische en optische producten 59

.4.1.2 Beschrijving overige elekrtische apparatuur 59

.4.1.1 Beschrijving overige machines, apparaten en werktuigen 60

.4.1.2 Beschrijving overige transportmiddelen 60

.4.1.3 Beschrijving overige materiële vaste activa 61

Bijlage 1: Lijst van de rekenkundige en logische controles voor de ondernemingen, per Presentation role 62

Role: Statistische bijlage bij het volledig schema van de jaarrekening 62

Role: Statistische bijlage bij het verkort schema van de jaarrekening 66

Role: Gedetailleerde vragenlijst 70

Role: Vragenlijst verenigingen 74

Algemene controle 76

(ABS([TURN]) + ABS([STOCKFINI]) + ABS([PROD]) + ABS([MEMGIFSUB])+ABS([REVE]) + ABS([PUR]) + ABS([STOCKPUR]) + ABS([WAGES]) + ABS([DEPRETOT])+ABS([COST])) > 0 76

Role: Vereenvoudigde vragenlijst 78

Role: Jaarlijkse bijlage over de materiële investeringen m.b.t. milieuvervuiling 81

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – accountants, boekhouders en belastingsconsulenten 82

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – advies op het gebied van markt- en opinieonderzoek 83

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – advies op het gebied van bedrijfsbeheer 84

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – arbeidsbureaus, uitzendbureaus en andere personeelsvoorziening 85

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – diensten op het gebied van informatietechnologie, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante diensten, inhoud voor webportalen, uitgeverijen van computerspellen. 86

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – reclamebureaus en handelsbemiddeling in advertentieruimte of reclametijd 87

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – technische testen en toetsen 88

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – Ingenieurs 89

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – Architecten 90

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – Rechtskundige dienstverlening 91

ROLE: Lopende uitgaven voor milieubescherming 511

[CE010000] + [CE020000] + [CE030000] + [CE040000] + [CE09000] = [COSTENV] 511

Bijlage 2: Template van een instance document 513

Bijlage 3: Waardelijsten gebruikt in de be-br-bs-sbs-2011-07-01 taxonomie 518

Bijlage 4: Lijst die voorzien is van het element ‘Andere’ 519

(*): De lijsten bevinden zich in de “Value list” taxonomie van de DTS van de balanscentrale van de Nationale Bank van België. De ADSEI heeft geen eigen “Value List” taxonomie aangemaakt. 519

Bijlage 5: Combinatiemogelijkheden tussen de verschillende Presentation roles 520

Bijlage 6: Lijst identificatiecodes 521

Woordenlijst 528

Lijst van de tabellen en voorbeelden 530

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina