Algemene Directie Statistiek en Economische InformatieDovnload 0.53 Mb.
Pagina1/10
Datum19.08.2016
Grootte0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie


Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van de jaarlijkse enquête naar de structuur van ondernemingen in de vorm van gestructureerde databestanden
Referentiejaar 2012 – 1.0

De informatie opgenomen in deze handleiding kan onderworpen worden aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit of betrekking heeft op het gebruik van deze handleiding.


Uitgave: juni 2013

Druk: Eerste druk

Versie van de taxonomie: sbs-common-2013-04-15

Referentie van het document: Protocole_XBRL_SBS_NL_2013-04-15.pdf

Dit document is eveneens beschikbaar in het Frans met als referte Protocole_XBRL_SBS_FR_2013-04-15.pdf© FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Alle rechten voorbehouden.


Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits de bron wordt vermeld.

Voorwoord


Dit document is bestemd voor personen of ondernemingen die software ontwikkelen waarmee gebruikers de documenten van de enquête naar de structuur van ondernemingen kunnen opmaken om via een elektronisch databestand doorgestuurd te worden naar de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI).

Het "Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van de enquête naar de structuur van ondernemingen in de vorm van gestructureerde databestanden" ("XBRL-protocol voor de enquête naar de structuur van ondernemigen" genoemd in het vervolg van de tekst), is het geheel van technische voorwaarden bedoeld in artikel 7, §2, van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van ondernemingen.

De versie 2012-1.0 van het "XBRL-protocol voor de enquête naar de structuur van ondernemingen ", zijnde voorliggend document, beschrijft de voorwaarden waaraan de verschillende documenten van de enquête naar de structuur van ondernemingen, moeten voldoen om vanaf oktober 2012 via Internet te worden doorgestuurd en door de ADSEI te worden aanvaard.

U kan het geheel van documenten en bestanden raadplegen op de website van de ADSEI:http://statbel.fgov.be/xbrl

De documenten van de enquête naar de structuur van ondernemingen die via Internet worden doorgestuurd naar de ADSEI moeten voldoen aan de versie van de taxonomie en het "XBRL-protocol voor de enquête naar de structuur van ondernemingen" die op dat moment van toepassing zijn.

Indien een document van een onderneming hieraan niet beantwoordt, dan zal deze geweigerd worden door de ADSEI.

Indien u als lezer en gebruiker van dit document technische vragen mocht hebben, dan kan u die richten naar het centrum voor gegevensverzameling, sectie ondernemingen, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, WTCIII, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, faxnr. 02 277 96 66, e-mail: info.structuurenquete@economie.fgov.be

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie is steeds bereid om, indien u software heeft ontwikkeld die gebaseerd is op dit "XBRL-protocol voor de enquête naar de structuur van ondernemingen", uw testbestanden te testen op de aanvaardbaarheid. Indien de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie zulke testbestanden als aanvaardbaar verklaart, houdt dit echter geen goedkeuring in van de software zelf die de testbestanden heeft gegenereerd; als later mocht blijken dat cliënten van uw software documenten via een elektronisch databestand doorsturen die niet door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie kunnen worden aanvaard, dan zal de ADSEI met u contact opnemen als het geweigerde bestand via het element "SoftwareVendor" een verwijzing naar uw software bevat. We raden u dan ook aan om dit element, waarvan de inhoud niet in de door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie aangemaakte beeldbestanden wordt gereproduceerd, te gebruiken.
Inhoudstafel


Voorwoord 3

.1 Algemeen 9

.1.1 Validatie 9

.1.2 Gebruikte eenheid voor de documenten 10

.2 Instance documenten aanmaken 11

.2.1 Basisstructuur 11

.2.1.1 De codering 11

.2.1.2 Namespaces 11

.2.1.3 SchemaRef 12

.2.1.4 Context 12

.2.1.5 De eenheden 14

.2.2 De elementen 14

.2.2.1 De attributen 14

.2.2.2 De beperkingen 15

.2.3 Tuples 15

.2.4 Verboden elementen 15

.3 De taxonomie 17

.3.1 Architectuur van de taxonomie 17

.3.2 Schemakeuze 20

.3.3 Verschil in labels 21

.3.4 De attributen van een element 21

.3.4.1 De periode 21

.3.4.2 Het datatype 21

.3.4.3 Balance 21

.3.4.4 Abstract 21

.3.4.5 Nillable 22

.3.5 De attributen van de presentatie 22

.3.5.1 De role 22

.3.5.2 Code 23

Dit attribuut werd gedefinieerd voor intern gebruik. 23

.3.5.3 Display 23

Dit attribuut werd gedefinieerd voor intern gebruik. 23

.3.5.4 Font 23

Dit attribuut werd gedefinieerd voor intern gebruik. 23

.3.5.5 Number 23

Dit attribuut werd gedefinieerd voor intern gebruik. 23

.3.6 De Data Types 23

.3.7 De lijsten 25

.3.7.1 Algemene principes 25

.3.7.2 Het beheer van de waardelijsten 27

.4 Gedetailleerde doorlichting van de elementen uit de documenten van de enquête naar de structuur van ondernemingen 28

.4.1 De eenvoudige structuren 28

.4.1.1 De eenvoudige elementen 28

.4.1.2 De eenvoudige tuples 28

.4.2 De complexe structuren 29

.4.2.1 Activiteiten van de onderneming 29

.4.2.2 Te specificeren industriële activiteiten 31

.4.2.3 Te specificeren bouwactiviteiten 33

.4.2.4 Te specificeren handelsactiviteiten 33

.4.2.5 Te specificeren dienstenactiviteiten 34

.4.2.6 Door buitenlandse rechtspersonen of natuurlijke personen aangehouden deelnemingen in de onderneming 34

.4.2.7 Activiteiten van de vereniging 35

.4.2.8 Waardering aangekochte voorraad 37

.4.2.9 Upload informatie 37

Bijlage 1: Lijst van de rekenkundige en logische controles voor de ondernemingen, per Presentation role 38

Role: Statistische bijlage bij het volledig schema van de jaarrekening 38

Role: Statistische bijlage bij het verkort schema van de jaarrekening 44

Role: Gedetailleerde vragenlijst 49

Role: Vragenlijst verenigingen 54

Role: Vereenvoudigde vragenlijst 60

Role: Jaarlijkse bijlage over de materiële investeringen m.b.t. milieuvervuiling 63

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – accountants, boekhouders en belastingsconsulenten 64

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – advies op het gebied van markt- en opinieonderzoek 65

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – advies op het gebied van bedrijfsbeheer 66

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – arbeidsbureaus, uitzendbureaus en andere personeelsvoorziening 67

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – diensten op het gebied van informatietechnologie, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante diensten, inhoud voor webportalen, uitgeverijen van computerspellen. 68

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – reclamebureaus en handelsbemiddeling in advertentieruimte of reclametijd 69

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – technische testen en toetsen 70

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – Ingenieurs 71

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – Architecten 72

Role: Bijlage over de omzet in de dienstensectoren – Rechtskundige dienstverlening 73

Bijlage 2: Template van een instance document 74

Bijlage 3: Waardelijsten gebruikt in de be-br-bs-sbs-2011-07-01 taxonomie 75

- 76


Bijlage 6: Lijst identificatiecodes 76

Woordenlijst 77

Lijst van de tabellen en voorbeelden 79
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina