Algemene informatie statuten der d. V. I. N. Huishoudelijk reglement der d. V. I. NDovnload 0.83 Mb.
Pagina1/11
Datum07.10.2016
Grootte0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Inhoud vademecum der D.V.I.N.


 1. ALGEMENE INFORMATIE
 1. STATUTEN DER D.V.I.N.
 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER D.V.I.N.
 1. BESTUURS REGLEMENT
 1. REGELS GEBRUIK WEBSITE
 1. REGLEMENT GESCHILLEN EN TUCHTCOMMISSIE
 1. PROTOCOL LID VAN VERDIENSTE
 1. KRINGGROEP REGLEMENT
 1. RASSTANDAARD
 1. DOBERMANN KARAKTER TEST
 1. DOBERMANN GEDRAGS TEST
 1. PUPINFO
 1. D.V.I.N. JAARPRIJS EXTERIEUR

D.V.I.N. JEUGD JAARPRIJS EXTERIEUR


 1. AFRICHTINGSINSIGNES EN JAARPRIJZEN AFRICHTING
 1. D.V.I.N. PAKWERKERS
 1. INFORMATIE COMMISSIE WERKHONDEN
 1. FORMULIEREN EXAMENS EN WEDSTRIJDEN
 1. ZUCHTTAUGLICHKEITSPRÜFUNG
 1. SELECTIE EISEN IDC
 1. STATUTEN EN HUISHOUDELIJKREGLEMENT KRINGGROEPEN

ZELF TOEVOEGEN


Namen en adressen :

Bestuur:
Voorzitter Mr. H. H. Dalmijn

Sierduif 29

3435 BJ Nieuwegein

voorzitter@dobermannvereniging.nl
Secretaris Mevr. Joke Havik Schaft

Oostzijde 292

1508 ET Zaanstad

tel/fax 075 6210170 mobiel 0653331558secretaris@dobermannvereniging.nl
Penningmeester Dhr. Peter Zwaan

Noordweg 12

4675 RP Amma Jacobapolder

penningmeester@dobermannvereniging.nl

Vice-voorzitter Dhr. Roeland Herreveld

Ten Katelaan 28

3723 DS Bilthoven

Tel: 030-6585664

vicevoorzitter@dobermannvereniging.nl

Commissaris africhting Dhr. Christ van Dinteren

& CA P. ketelaarstraat 3

4942 VJ Raamsdonkveer

tel.

commissarisafrichting@dobermannvereniging.nlAfrichtingsadministratie Anneloes Vernooij

Eerste Keucheniusstraat 37 huis

1051 HP Amsterdam

Tel:


africhtingadministratie@dobermannvereniging.nl
Ledenadministratie Elzina Havik-de Bruin

Roggestraat 58

3882 GT Putten

Tel. 0341-370450 GSM 06-10779913Ledenadministratie@dobermannvereniging.nl

Tentoonstellingadm. Hendrik Dekker

Van Eysingalaan 10

9291 EG Kollum

tel. 0511-453641cbe@dobermannverniging.nl
Geschillen en tuchtcomm. H.H.K. Bolhuis

p/a Oostzijde 292

1508 ET Zaandam

Tel. 075-6210170 bank 62.29.51.262 t.n.v. H.H.K. Bolhuis


Redactie Elly Elsenaar

Willem Alexanderstraat 33

3238 XA Zwartewaal

tel: 0181-665505redactie@dobermannvereniging.nl

Andere voor U belangrijke adressen zie colofon clubblad

Ondergetekende, mr. Evert Fikkert, notaris te Dalfsen, verklaart, dat na akte van statutenwijziging, drieëntwintig mei tweeduizend één voor ondergetekende notaris verleden, de doorlopende tekst der statuten van Vereniging Dobermann Vrienden in Nederland

( D.V.I.N.) gevestigd te ’sGravenhage, luidt als onderstaand vermeld: -----------
Dalfsen, 23 mei 2001 .
Was getekend.
STATUTEN ------------------------------------------------------------------------------------------------

NAAM EN ZETEL ---------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

De vereniging draagt de naam : DOBERMANN VRIENDEN IN NEDERLAND ( D.V.I.N.)

en is gevestigd te ’s-Gravenhage. ------------------------------------------------------------------------

DUUR -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 2.----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. De vereniging, die is opgericht op één juli negentienhonderd zevenentwintig een is--------

verlengd per één februari negentienhonderd achtenvijftig, duurt onbepaalde tijd voort.----------

2. Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op

3. Kynologisch gebied in Nederland, hierna te noemen de Raad van Beheer.------------------------

Artikel 3 wordt vervangen door een nieuw artikel 3, luidende: --------------------------------------DOEL EN MIDDELEN. ---------------------------------------------------------------------------------

Artikel 3.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. De vereniging heeft ten doel:-------------------------------------------------------------------------

a. de instandhouding en verbetering van het ras de Dobermann ---------------------------------

b. fokkers en liefhebbers van de Dobermann nader tot elkaar te brengen, en -----------------

geïnteresseerden -------------------------------------------------------------------------------------

voor de fokkerij van dit ras in Nederland voor te lichten;--------------------------------------

c. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in

het algemeen en het voorkomen en bestrijden van eventuele erfelijke gebreken binnen

dit ras in het bijzonder.------------------------------------------------------------------------------


 1. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:---------------------------------------

 1. het houden van vergaderingen;-------------------------------------------------------------------

 2. het doen houden van lezingen en het geven van cursussen op kynologisch gebied;------

 3. het houden en steunen van clubmatches, tentoonstelling en dergelijke;--------------------

 4. het bevorderen van het geven van africhtings- en gehoorzaamheidsoefeningen aan de –

Dobermann.-----------------------------------------------------------------------------------------

e haar leden voor te lichten bij de aankoop, import, dekking ,benevens alles wat de------

f fokkerij van de Dobermann betreft.-------------------------------------------------------------

g het bevorderen van de inschrijving , zowel van nesten als van enkele honden in de -----

Nederlandse hondenstamboekhouding ---------------------------------------------------

h het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen bij de ----

Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, gevestigd te ------

Amsterdam, een verder te noemen: Raad van Beheer;----------------------------------------

i behulpzaam te zijn bij de vorming en de instandhouden van een goed--------------------- keurmeestercorps;----------------------------------------------------------------------------------

j andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd

met de Statuten,Reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.----------


 1. a. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en--------

overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot

naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van

Beheer.-----------------------------------------------------------------------------------------------


 1. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de ----------------------Geschillencommissie voor de Kynologie en het tuchtcollege voor de Kynologie zoals

weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.---

 1. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe

de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van beheer zal zijn gehouden

op grond van de statuten en de reglementen van de Raad van Beheer en de door de

organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.----------------------


 1. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens

de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van

Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de

Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging -----------

rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 46 boek 2 van het

burgerlijk Wetboek. -------------------------------------------------------------------------------

LIDMAATSCHAP DONATEURS.--------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 4.------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. De vereniging kent gewone leden, gezinsleden en ereleden . Waar in de statuten wordt ----

gesproken van leden worden daaronder genoemde categorieën verstaan, tenzij anders is –

vermeld.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Gewone leden zijn natuurlijke personen, die zich voor het lidmaatschap hebben ------------

aangemeld en daartoe door het bestuur zijn toegelaten. In geval van niet-toelating staat

betrokkene beroep open op de algemene ledenvergadering.------------------------------------ 1. Het gezinslidmaatschap is mogelijk voor een echtgenoot/ echtgenote , inwonende kind

van een gewoon lid, of een natuurlijk persoon waarmee een gewoon lid een----------------

 1. samenlevingsverband heeft aangegaan.-----------------------------------------------------------

 2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging of wel de kynologie ---

verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemene ledenvergadering zijn

benoemd met een meerderheid van ten minste vier/ vijfde gedeelte der geldig

uitgebrachte stemmen, op voordracht van het bestuur of schriftelijk van ten minste vijf leden. Op ereleden rusten generlei geldelijke verplichtingen.-----------------------------------


 1. De vereniging kent donateurs, die als zodanig geen lid van de vereniging zijn.Donateurs zijn

zij , die een door de algemene ledenvergadering vast te stellen jaarlijkse donatie, dan wel

een eenmalige donatie aan de vereniging doen toekomen en door het bestuur als zodanig

worden worden aangemerkt.---------------------------------------------------------------

Donateurs hebben toegang tot alle ledenvergaderingen , lezingen en andere ----------------

bijeenkomsten. Zij bezitten geen stemrecht .-------------------------------------------------

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.---------------------------------------------------------------

ARTIKEL 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Het lidmaatschap eindigt:----------------------------------------------------------------------------------

door de dood van het lid-------------------------------------------------------------------------------

door opzegging van het lid ----------------------------------------------------------------------------

door opzegging namens de vereniging , na de uitspraak van de algemene ledenvergadering

Deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het --------

lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de

vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;-------------------------------------------------

door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de ---

statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op --------------

onredelijke wijze benadeelt.--------------------------------------------------------------------------- 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur na uitspraak van de -------

 2. algemene ledenvergadering. ---------------------------------------------------------------------

 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts ----

geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met in achtneming van een --------

opzegtermijn van drie maanden.------------------------------------------------------------------

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.----


 1. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap --------

eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was ------

opgezegd.-------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de

verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit

te sluiten.-------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, na uitspraak van de Algemene ledenvergadering .---------------------------------------------------------------------

 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft -------------

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.------------------------

 1. Bij beëindiging van het lidmaatschap van het gewone lid, vervalt dertig dagen na deze

beëindiging het aan hem verbonden gezinslidmaatschap, tenzij het gezinslid binnen dertig

dagen na deze beëindiging schriftelijk aan de secretaris der D.V.I.N. te kennen geeft het

lidmaatschap te willen continueren. --------------------------------------------------

JAARLIJKSE BIJDRAGE -----------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------

1. De gewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de

algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën

worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. -----------------------------------

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen ---------------------------------

Ereleden zijn van betaling van een jaarlijkse bijdrage vrijgesteld --------------------------GELDMIDDELEN ---------------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: -----------------------------------------------------------

a. contributie van de gewone leden ----------------------------------------------------------------------

b. donaties, --------------------------------------------------------------------------------------------------

c. schenkingen, legaten en erfstellingen, zullende de erfstellingen slechts mogen worden-------

aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; ------------------------------------------------

d. alle andere wettige inkomsten.-------------------------------------------------------------------------
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina