Algemene leden vergaderingDovnload 24.28 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte24.28 Kb.

20-08-16 Mixed Hockeyclub Rosmalen

Opgericht 31 januari 1968
ALGEMENE LEDEN VERGADERINGMaandag 23 oktober 2013, aanvang 20.00 uur

Aanwezig
Peter Neefs, JP Oosterveld, Mike Klooster, Roderick Popelier, Bart Bernasco, Peer van den Bouwhuijsen, Gerard Glaudemans, Inge Vossen, Harmen Spijkers, Laurens Spijkers, Dorrie de Rouw, Saskia Hopman, Michiel Hopman, Angeline Lacquet, Hilde Verhees, Norbert Storm, Joep Korsten, Harmen Pollmann, Jan Pennings, Ron Geurts, William van Tuel, Andy Vugts.
Afwezig met kennisgeving
Govert Weinberg, Annemarie Pollmann, Wieger Pollmann, Coco van de Goorberg, Sietske van Schagen, Maaike Croonen en Adrienne Derksema.
Bestuur
Jan van Hecke (voorzitter), Frank Verhees (portefeuille hockey), Gaby Westelaken (portefeuille sponsoring en marketing), Petra Glaudemans (portefeuille hockey), Davy van der Veeken (penningmeester) en Erik van Peursem (secretaris). 1. Opening

Jan van Hecke opent de Algemene Ledenvergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

Geen mededelingen of ingekomen stukken.
 1. Notulen Algemene ledenvergadering van 22 oktober 2012

Er zijn geen op- of aanmerkingen ten aanzien van de notulen van de Algemene ledenvergadering van 22 oktober 2012, zodat deze ongewijzigd worden aangenomen.
 1. Terugblik en vooruitblik

Aan de hand van een sheet blikt Jan van Hecke zowel terug op het afgelopen seizoen als vooruit naar de toekomst. Het betreft, zoals hij aangeeft, slechts een greep uit ……


Terugblik
Het seizoen 2012-2013 was het eerste seizoen met waterveld, hetgeen geresulteerd heeft bijgedragen aan een betere prestaties van de eerste lijns-teams.
Verder is het algeheel niveau van de teams, getuige de resultaten, hoger dan de voorafgaande seizoenen.
Het seizoen was wederom gezellig met een aantal nieuwe en reeds eerder georganiseerde activiteiten (Autumn Party, familietoernooi, Dolce Vita toernooi, AB-toernooi).
Vooruitblik
Op 30 november aanstaande is de Autumn Party The Second. Uitnodigingen zijn verstuurd. Kaarten kunnen gereserveerd worden.
Er is recentelijk een TC Trainingen in het leven geroepen om verbetering in de structuur van de trainingen te bewerkstelligen. William van Tuel, trainer van dames 1, is als trainingscoördinator aangesteld.
Verdere verbetering van de accommodatie, met name het clubhuis zal de komende periode aandacht krijgen.
Het komende seizoen zullen sportiviteit en respect nadrukkelijk worden belicht, mede omdat het een speerpunt van de KNHB is.
Het zaalhockey zal worden uitgebreid naar (meerdere) breedteteams, waarbij de zaalcapaciteit de beperkende factor is. 1. Financiën

Davy van der Veeken gaat achtereenvolgens in op het gerealiseerde resultaat over het seizoen 2012-2013, de gerealiseerde balans per 30 juni 2013 en de begroting voor het seizoen 2013-2014. Vervolgens komt de kascommissie nog aan het woord.


Realisatie resultaat 2012-2013
Davy van der Veeken presenteert het resultaat aan de hand van de staat van herkomst en besteding van middelen.
Er is een groei van de contributie geweest, welke voor een substantieel deel wordt veroorzaakt door de prestatietoeslag die aan de eerste lijns-teams in rekening is gebracht.

De hoogte van de subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch afhankelijk is van het aantal jeugdleden.

De overige bedrijfskosten houden met name verband met de nieuwe velden (Kunstgrasvelden 1 en 4).
Realisatie balans per 30 juni 2013
De balans per 30 juni 2013 toont een gezond eigen vermogen.
Begroting seizoen 2013-2014
Davy licht diverse posten van de begroting toe. Verder geen bijzonderheden ten opzichte van vorig seizoen.
Contributieverhoging
De contributieverhoging overeenkomstig de CBS index september 2013 - Contributie sportverenigingen 2,63% wordt aangenomen. De prestatietoeslag van € 50,- en de familiekorting (maximaal € 750,- aan contributie) blijven ongewijzigd.
Kascommissie
Dorrie de Rouw heeft samen met Gijs Bolsius de kascommissie over het seizoen 2012-2013 gevormd. Zij vangt aan met de penningmeester te complimenteren voor zijn werkzaamheden van het afgelopen seizoen. Het was wederom zeer inzichtelijk.
De kascommissie adviseert de leden de jaarrekening 2012-2013 zonder voorbehoud goed te keuren en het bestuur decharge voor het afgelopen seizoen gevoerde beleid te verlenen. Vervolgens keurt de vergadering de jaarrekening goed en verleent het bestuur decharge.
Tot slot worden Dorrie de Rouw en Gijs Bolsius tot leden van de kascommissie voor het seizoen 2013-2014 benoemd.


 1. Wijziging statuten vereniging MHC Rosmalen en huishoudelijk reglement

Er zijn drie voorstellen:
 1. integrale wijziging statuten conform modelstatuten KNHB;

 2. voorstel tot aanpassing huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd door de Algemene

ledenvergadering van 15 december 1993:

Artikel 4 nieuw:Alle commissieleden zoals genoemd op de website van MHC Rosmalen, onderdeel “Organisatie” die geen spelend lid zijn, worden geacht seniorlid van de vereniging te zijn en hebben daarmee toegang tot en stemrecht in de ALV.”

 1. voorstel tot aanpassing huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd door de Algemene

ledenvergadering van 21 juni 2004:

Artikel 12 nieuw:

Het bestuur heeft de bevoegdheid door de KNHB aan de vereniging opgelegde boetes te verhalen op leden c.q. teams. Van deze bevoegdheid zal in ieder geval gebruik worden gemaakt bij een tweede of volgende boete die wordt opgelegd aan een lid.”
Voorstel a wordt unaniem aangenomen. Ten aanzien van voorstel b komt de suggestie vanuit de vergadering om hieraan expliciet toe te voegen, dat dergelijke leden geen contributie verschuldigd zijn.

Bij voorstel c wordt door de vergadering voorgesteld om toe te voegen, dat het moet gaan om boetes binnen één seizoen.
 1. Accommodatie

Jan Pennings licht het door Stichting Kunstgras Rosmalen (SKR) gevoerde beleid toe.


Het beleid over het seizoen 2012-2013 was niet anders dan voorgaande jaren. Door de aanleg van twee nieuwe velden (kunstgrasvelden 1 en 4) was het financieel een zwaar jaar dat net boven nul is geëindigd.
De belangrijkste punten waren de overname van de kleedkamers en de sterke stijging van de energiekosten (er wordt inmiddels gekeken naar technische oplossingen zoals het installeren van tijdklokken).
Jan van Hecke gaat nader in op de stand van zaken met betrekking tot het clubhuis.
Het materialenhok is een puinhoop. In november zal een aanvang worden gemaakt met de bouw van een nieuw materialenhok aan de zijde van veld 1, naast het terras.
Het clubhuis zal gerenoveerd gaan worden, waarbij nadrukkelijk naar de constructie zal worden gekeken. Doelstelling is vooralsnog om het kenmerkende dak met de drie punten te handhaven.
Het streven is om de uitbreiding van het clubhuis in de winterstop of komende zomer te realiseren. De gedachten zijn om in het interieur met flexibele wanden te werken, zodat het mogelijk wordt meerdere ruimtes te creëren; multifunctionaliteit staat voorop. Voorts wordt onderzocht om “ontsluiting” richting de velden 2, 3 en 4 te bewerkstelligen.


 1. Jeugdbestuur

Sjoerd van Boxtel, de nieuwe voorzitter van het jeugdbestuur, licht de stand van zaken nader toe.


Het jeugdbestuur bestaat op dit moment uit zes personen. Het is dus een relatief klein clubje om de zaken te organiseren.
Ook het komende seizoen heeft het jeugdbestuur weer een aantal activiteiten op het programma staan: D-diploma en spelmiddag voor de D-jeugd, C-feest en dropping voor de C-jeugd en voor de A- en B-jeugd een AB-feest.
De Grote Clubactie zal naar schatting € 2.000,- opbrengen. Het voornemen bestaat om een snelheidsmeter aan te schaffen en rode (scheidings)balken. 1. Bestuurswijziging

Gaby Westelaken neemt afscheid als bestuurslid met de portefeuille Marketing en Sponsoring. Het bestuur heeft de keuze gemaakt geen nieuw bestuurslid voor deze portefeuille voor te dragen, maar een commissie Marketing en Sponsoring in te stellen die binnen de portefeuille Financiën en dientengevolge onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester valt.


Gaby wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en bijdrage aan de werving van sponsoren voor de club in de afgelopen jaren. Na ontvangst van bloemen geeft Gaby op zijn beurt aan de bijdrage graag te hebben geleverd en hij wenst de club en het bestuur succes in de komende jaren.


 1. Rondvraag

Harmen Spijkers vraagt aandacht voor twee zaken: • naar zijn mening zou de communicatie ten aanzien van evenementen verbeterd kunnen worden. Nu is het organiseren van evenementen en dan met name voor wat betreft de bar afhankelijk van de afspraken die de organisatie met Andy Vugts maakt. Jan van Hecke geeft aan, dat er een Evenementen Coördinatieteam wordt ingesteld die de diverse evenementen meer moet gaan coördineren. Verder komt er een evenementenprotocol, zodat daar ook uniformiteit tot stand kan worden gebracht;

 • de uitstraling van de horeca kan zijns inziens beter. Hij doet de suggestie een klankbordgroep in te stellen. Hij denkt dat er met weinig inspanning snel rendement te behalen valt.

Roderick Popelier vraagt of het klopt, dat vanaf een bepaald niveau van de mini’s niet meer op niveau wordt geselecteerd. Deze hebben naar zijn idee ook minder training. Zijn vraag is verder of we zo geen talentjes missen. Jan van Hecke geeft aan dat er al de nodige stappen zijn gemaakt. Harmen Pollmann is van mening dat je - waar je de grens ook legt - altijd een schifting krijgt. De kwaliteit van trainingen zou voorop moeten staan. Michiel Hopman stelt dat op dit punt al de nodige stappen zijn gezet. Scouting van talenten vindt al volop plaats. Verder is er selectiebeleid voor de mini’s in de maak. JP Oosterveld stelt dat bij de mini’s niet alleen het hockeyniveau van belang is, ook de sociaal-emotionele aspecten zijn belangrijk.


Peter Neefs vraagt of het mogelijk is fatsoenlijke WIFI te krijgen. Verder stelt hij voor het aangekondigde Evenementenprotocol in de Algemene ledenvergadering in te brengen. Evenementen en bar zijn er voor de leden en zouden geen winstpakker ten koste van de leden moeten zijn. Kostendekkend werken zou voldoende moeten zijn. Jan van Hecke geeft aan het hier mee eens te zijn, maar vult aan dat de club er ook niet slechter van mag worden. Dit wordt breed gedragen door de vergadering.
JP Oosterveld vraagt naar de veldcapaciteit mede in het licht van een eventuele Busy Guys Thursday (BGT) of een bedijfscompetitie. Frank Verhees geeft aan dat de velden qua trainingen volgepland zijn.
Andy Vugts vraagt aandacht voor het tijdig uitzetten van de verlichting ten einde energie te besparen.


 1. Afsluiting

Jan van Hecke sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en een drankje.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina