Algemene Ledenvergadering seizoen 2013 – 2014Dovnload 23.3 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte23.3 Kb.

Algemene Ledenvergadering seizoen 2013 – 2014
1: Opening ALV 2013/2014 dd 6 november 2014
Rob Kooyman heet de aanwezige leden hartelijk welkom op de ALV van het seizoen 2013/2014. Tijdens deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af over het afgelopen seizoen, zowel op bestuurlijk als op financieel terrein. Anderzijds worden de plannen en de begroting voor het seizoen 2014/2015 ter goedkeuring voorgelegd.
Er is bericht van verhindering ontvangen van: Rick Tiebie, Marco Kippersluis, Rick Lamberts, Wim Lamberts, Leo Both, Daan vd Eng, Ruben de Jong en Tim Eriks. Aanwezig zijn 40 leden.
Allereerst een terugblik op afgelopen seizoen en vooruitkijken naar het huidige seizoen.
Sportief gezien gaf afgelopen seizoen een gemengd beeld. Meervogels 1 eindigde in het rechterrijtje, maar werd in de thuiswedstrijden gedeeld 2de door thuis ongeslagen te blijven en 29 punten te behalen. Uit werden er maar 8 punten gescoord. Het 2de draaide een prima 1ste seizoenshelft, maar miste uiteindelijk zelfs de nacompetitie. Na afloop van het seizoen is afscheid genomen van hoofdtrainer Sem Wokke en hebben we René van Elsland als nieuwe hoofdtrainer gecontracteerd.

De overige senioren deden het over het algemeen prima. Helaas moesten we het 3de al na een paar wedstrijden terugtrekken en lukte het het 6de niet om het laatste punt voor het kampioenschap binnen te halen. Bij de jeugd waren maar liefst 4 kampioenen en wist B1 via de nacompetitie promotie naar de hoofdklasse te behalen. Een prestatie om trots op te zijn.
Naast Meervogels zijn er inmiddels meer gebruikers van Cloppenburch. De AMAK is natuurlijk al heel lang medegebruiker en daar is afgelopen jaar de MTB-club bij gekomen. Zoals altijd is dat weer even wennen. De Gemeente heeft hiervoor, als eigenaar van Cloppenburch, het initiatief genomen. Grote voordeel is dat Ton Kramer, de eigenaar vd club, veel op Cloppenburch is en ook een oogje in het zeil houdt. Nadeel is natuurlijk dat je als medegebruiker ook rechten en plichten hebt. Zo zijn er plannen om de 2 parcours met elkaar te verbinden. Dit betekent dat het afscheidingshek met de parkeerplaats zal worden verplaatst en dat daarachter gefietst gaat worden. We willen niet dat er een clubhuis wordt geplaatst, dus we zijn in gesprek hoe ze gebruik kunnen maken van onze voorzieningen.
De club is financieel (gelukkig) goed op orde. Afgelopen seizoen hebben we plm. € 13.500,- overgehouden, maar door de verbouwing van bijna € 42.000,- resteert een verlies van ruim € 28.000,-. De plus is vooral te danken aan een fors hogere opbrengst uit de kantine en hogere diverse baten. Voor het komend seizoen wordt de ALV voorgelegd om zowel de contributie als de kantineprijzen gelijk te houden en dat is deze tijden goed nieuws.
Veel van onze (verbouwings)wensen zijn inmiddels gerealiseerd. Denk daarbij aan het wedstrijdsecretariaat, de scheidsrechter kleedkamers, de entree, de doorgang, het keukenluik, het dak, de ventilatie, de stroomvoorziening. We vinden dat we nog niet klaar zijn en willen de komende tijd gaan we kijken naar de kleedkamers, de gangen, de kantine en de bestuurskamer. Het bestuur zal straks weer toestemming vragen aan de leden om hiervoor geld beschikbaar te stellen.
Ook afgelopen weken is er aandacht geweest voor “Zonder RESPECT geen Voetbal”. Alle jeugdteams (en diverse ouders) hebben een update gehad en de leiders/trainers hebben een lezing gehad over positief coachen (deze staat sinds kort op onze website). Onze speerpunten zijn duidelijk zichtbaar bij de entree van ons complex!

  • Wij houden van voetbal, een prachtige sport

  • Wij komen hier voor ons plezier

  • Wij respecteren en accepteren elkaar

  • Wij moedigen aan op een positieve manier


Helaas zijn afgelopen seizoen ons een aantal dierbaren ontvallen. Leden van Verdienste mevr. Mathijssen, die oa de kantine runde aan de buurtweg en (kapelaan) Karregat, die oa jaren als jeugdtrainer actief was. Voormalig sponsor Jaap Verduin Bloemen en op veel te jonge leeftijd Patrick Kaandorp, die als speler, leider en lid vd accommodatie commissie actief is geweest. Van Patrick hebben we op gepaste wijze afscheid kunnen nemen, hier in ons clubhuis. We zijn allen veel dank verschuldigd voor wat ze voor onze club hebben betekend.
Hiermee is het openingswoord beëindigd en gaat de vergadering verder met ap 2: de notulen van de ALV van 14 november 2013.

2: NOTULEN algemene ledenvergadering 14 november 2013De notulen van de algemene ledenvergadering van 14 november 2013 door de leden akkoord bevonden.

3: Jaarverslag van de wedstrijdsecretaris seizoen 2013/2014Geen op- of aanmerkingen.
4: Jaarverslag van de jeugdcommissie seizoen 2013/2014
Geen op- of aanmerkingen.

5: Financieel overzicht seizoen 2013 – 2014

De penningmeester Jan van der Eng vraagt aan de leden of er nog vragen zijn omtrent het financieel overzicht seizoen 2013-2014. Jan ligt nog even toe dat er voor de verbouwingen die gedaan zijn in het seizoen 2012/2013 en seizoen 2013/2014 een budget was welk reeds was aangevraagd in eerdere algemene ledenvergaderingen. Daarnaast blijkt ook dat het eerdere gedane verzoek van de kascontrolecommissie om diverse, specifieke voorzieningen te treffen niet handig is aangezien er soms onvoorziene posten voorbij komen (stroomvoorziening, ventilatiesysteem). Mochten er specifieke reserves zijn kunnen die hiervoor niet aangewend worden. Het bestuur kijkt allereerst naar de noodzaak van de verbouwing in plaats van al te reserveren voor een specifieke bestemming. Het bestuur verzoekt goedkeuring om het negatieve exploitatie saldo ad. € 28.275,58 in mindering te brengen op het eigen vermogen, waarna nog een eigen vermogen resteert van € 105.348,--.Rob Kooyman vraagt aan de leden van de algemene ledenvergadering of zij goedkeuring geven voor de cijfers seizoen 2013-2014. De leden van de ALV gaan hiermee akkoord. Het financieel verslag is goedgekeurd door de leden.
6: Verslag Kascontrolecommissie
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door de commissie welk dit jaar bestond uit Daan van der Eng, Tim Broersen en Jurre Schoolderman in aanwezigheid van de penningmeester Jan van der Eng. De commissie heeft tijdens het onderzoek geen onvolkomenheden in de administratie aan het licht gebracht. De penningmeester wordt gecomplimenteerd met de goed gevoerde administratie en de uitgebreide toelichtingen hierop en zijn vermogen om de kosten te beperken waar mogelijk.

De kascontrolecommissie wil het bestuur alleen het advies meegeven om gebruik te maken van een administratie in de cloud, waardoor de continuïteit en bereikbaarheid van de gegevens wordt gewaarborgd. De penningmeester heeft op dat moment al aangegeven dat dit op termijn zeer waarschijnlijk gaat plaatsvinden met behulp van Sportlink. Op dit moment is de programmatuur van Sportlink nog niet goed genoeg bevonden. In de toekomst wordt dit zeker verder bekeken in het bestuur. De kascontrolecommissie stemt hier mee in.

De kascontrolecommissie stelt voor om het bestuur voor haar gevoerde beleid decharge te verlenen voor het boekjaar 2013/2014.

Rob Kooyman vraagt aan de aanwezige leden of zij met het verslag van de kascontrole –commissie akkoord gaan. De leden van de ALV gaan akkoord en verlenen het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in het seizoen 2013/2014.

Rob Kooyman meldt dat het bestuur inmiddels een commissie heeft gevormd die een administratie in de cloud zal onderzoeken.7: Verkiezing nieuw Kascontrolelid
Niemand is periodiek aftredend, dus de commissie bestaande uit Daan van der Eng, Jurre Schoolderman en Tim Broersen gaat ook komend seizoen de boeken controleren.

8 Begroting seizoen 2014 – 2015Jan van der Eng vraagt over er nog vragen zijn omtrent de begroting 2014/2015 en vraagt aan de leden of zij akkoord kunnen gaan dat het bestuur de contributies voor dit seizoen niet verhoogd en de kantineprijzen ook op het huidige peil laat. Het bestuur streeft ernaar om de vereniging zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Vanuit de leden komen er geen vragen.

Rob Kooyman vraagt aan de leden of zij de begroting 2014/2015 willen accorderen. De leden van de ALV gaan akkoord met de begroting 2014/2015.

Rob Kooyman geeft al aan dat we nog niet klaar zijn met de verbouwing. Het pand is 40 jaar oud en we zullen dus regelmatig (groot) onderhoud uit moeten gaan voeren. Rob vraagt aan Michel Swinkels een toelichting hierop te geven. Michel Swinkels meldt dat onder andere de plafonds in de kleedkamers vernieuwd moeten worden, de kantine willen we opknappen (suggesties voor vloer/plafond enz. zijn welkom), de bestuurskamer is klein en willen vergroten door het oude administratiehok erbij te trekken. Henk Putter verzoekt Michel onder de vloer te kijken. Recent heeft henk samen met Piet een leiding doorgespoten maar er kwam geen water tevoorschijn. Henk vraagt aan Michel of hij de riolering wil bekijken op eventuele lekkages. Dit verklaart misschien ook waarom oa het Gerrit Beentjesplein aan het verzakken is. Ook de schrobputjes lopen nu niet. Michel zal er zo spoedig mogelijk naar laten kijken (met camera het riool bekijken). Joran Kaptein vraagt wat er mis is met de huidige bestuurskamer. Rob meldt dat we regelmatig plaatsgebrek hebben in de huidige bestuurskamer. Tijdens de wedstrijden van Meervogels 1 zitten er bestuursleden van de tegenstander, ouders van de pupil vd week, pupil van de week, pers, trainers, scheidsrechter in de bestuurskamer en het lukt vrijwel nooit dat iedereen kan zitten. Het bestuur verwacht voor de komende periode voor onderhoud en verbouwing € 50.000,-- nodig te hebben en vraagt de leden van de ALV hiervoor al toestemming. De leden van de ALV gaan hiermee akkoord.


9: Verkiezing Bestuursleden
Periodiek aftredend Jan van der Eng, Michel Swinkels, Edwin Smit en Rob Kooyman.

Allen zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld dus automatisch worden Rob, Edwin en Michel voor de komende 3 jaar en Jan op zijn verzoek voor 1 jaar benoemd.
De Technische Commissie is in 2013 versterkt met een oud-selectiespeler in de persoon van Sjaak Krom en is aanspreekbaar voor zowel de spelers als de technische staf. Naast Sjaak heeft Gerrit Beentjes namens de Jeugd zitting in de Technische Commissie en is hij het aanspreekpunt. Rob Kooyman zorgt dat de informatie richting het hoofdbestuur komt.

10: Speldjes 25 / 50 jaarBob Pepping en Jan Deijle zijn aanwezig om de bloemen en het speldje in ontvangst te nemen. Zij zijn 25 jaar lid van onze vereniging.
En 3 leden zijn maar liefst 50 jaar lid en dat zijn Ab Broertjes, John Putter en Jan van der Eng. Ab is al vele jaren trainer van de allerkleinsten, heeft 2 rechterhanden en is in 1984 benoemd als Lid van Verdienste. John is jarenlang voetballer, leider geweest en is natuurlijk nog steeds scheidsrechter en de vader van een bekende Akersloter. En dan Jan, scheidsrechter, oud-speler, al jarenlang ons financiële geweten is in 2000 al beloond als Lid van verdienste. Ab en Jan zijn aanwezig en ontvangen uit handen van Rob de herinneringsspeld en bloemen. John is afwezig en Rob zal de bloemen en speld bij hem brengen.

11: Algemene zaken
Naast de kantineopbrengst en de contributies, zijn de sponsorgelden een belangrijke inkomstenbron. Afgelopen seizoen zijn de sponsorzuil en de sponsorborden gerealiseerd en worden er allerlei plannen ontwikkeld om de banden met de sponsors meer aan te halen. Daarnaast is de sponsorcommissie druk bezig om nieuwe sponsoren aan onze club te binden. Zo zal er 22 januari weer een sponsorbijeenkomst georganiseerd worden, waarvoor we ook de selectie en diverse echte vrijwilligers zullen uitnodigen. Rob vraagt nogmaals aan de leden of er nog vragen cq opmerkingen zijn omtrent de uitgevoerde verbouwing of verdere plannen van het bestuur. Er komen geen vragen meer vanuit de ALV.

12: RondvraagTim Koelman: Kan de onderhoudscommissie kijken naar het kozijn bij de deur vanuit de kantine naar het terras want het tocht hier. Kozijn niet afgekit? Michel zal dit zo spoedig mogelijk nalopen en zorgen dat het in orde komt.

Is het mogelijk om het speelhuisje te verplaatsen? Het bestuur heeft hier intern ook al over gesproken en meldt dat het huisje in overleg met Frans Kerssens en Michel verplaatst mag worden naar de zijkant van de Meerhal. De grond is daar wel een stuk natter.

Niek van der Eng: Kost het heel veel extra om naast sport 1 ook abonnement op Fox Sport Internationaal te nemen? Daarop is Engels, Italiaans voetbal te zien). Jan zal kijken hoeveel extra dit zal gaan kosten. Nu kost Fox Sport ons rond € 1.200,-- per jaar.

Kiki Lust: Er zijn nog niet in alle kleedkamers spiegels. Vooral bij traningensavonden zitten de dames in kleedkamers zonder spiegels maar het lukt ook niet altijd om de dames in de “dames”kleedkamer te plaatsen. Michel meldt dat dit vorige week besproken is in het bestuur maar dat het hem nog niet gelukt was om ervoor te zorgen dat in alle kleedkamers spiegels hangen. Ook willen de dames graag een extra stopcontact in de kleedkamer. Ook vraagt Kiki bij wie ze moet zijn voor nieuwe sokken voor de dames. Kiki wordt verwezen naar Ton vd Eng, die regelt de kleding.

Ruben de Jong: De digitale Meerbode is verdwenen. Wat gaat er gebeuren met de adverteerders welk in de Meerbode stonden? De sponsorcommissie is deze groep al aan het benaderen om Meervogels op een andere wijze te sponsoren.


13: SluitingDe voorzitter, Rob Kooyman, bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit vervolgens de vergadering.
Namens het bestuur,
Peronne Lamberts

Secretaris

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina