Algemene statutaire vergadering proces-verbaal algemene vergadering van 29 februari 2008 aanwezig of vertegenwoordigdDovnload 33.11 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte33.11 Kb.
ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING

Proces-verbaal algemene vergadering van 29 februari 2008

AANWEZIG OF VERTEGENWOORDIGD

34 LEDEN


aanwezig : 24  ; vertegenwoordigd : 10 ; verontschuldigd : 4

(lijst te bekomen op het secretariaat)


De vergadering heeft plaats in het Sodehotel Woluwe, Mounierlaan 5 te 1200 Brussel en start om 17.30 uur onder het voorzitterschap van Rik Lamoral.
1. Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst en vraagt een minuut stilte voor de overleden leden.
Rik Lamoral stelt vast dat de werkomstandigheden voor de sportjournalisten alsmaar moeilijker worden. Het verheugt hem dan ook dat hij op deze vergadering het allerjongste lid van de vereniging mag verwelkomen, de 18-jarige Thomas Lambeau.
Rik Lamoral dankt secretaris-generaal Jos Segaert voor de samenwerking tijdens zijn vierjarig mandaat en dankt ook de nationale perssyndics (Walter Thijs, Marc Van Landeghem, Roland Lebuf, Pierre Bilic) voor al het geleverde werk.
Rik meldt verder met plezier dat de UEPS in 2007 de beslissing heeft genomen zijn maatschappelijke zetel onder te brengen in Woluwe, op hetzelfde adres als onze vereniging.
2. Goedkeuring proces-verbaal van de algemene vergadering 2007
Eenparig goedgekeurd.
3. Jaarverslag van de secretaris-generaal
Voor de secretaris-generaal was 2007 niet alleen een kapitaal jaar voor de vereniging, het was ook een jaar waar veel kapitaal mee gemoeid was door de aankoop van de nieuwe maatschappelijke zetel in Sint-Lambrechts-Woluwe. Alles oogt gloednieuw waardoor de vereniging klaar is voor de toekomst.
Ook de website werd op een nieuwe leest geschoeid. De overgang verliep moeizaam, maar de eerste resultaten zijn bemoedigend. De website vormt een onderdeel van de overeenkomst met Golazo. Jos Segaert dankt webmaster David Naert die samen met Maurice Loiseau voor de opvolging zorgt. Er zijn nog enkele lacunes, zoals de accreditatiepagina, die in de loop van dit jaar zou moeten opgestart worden.
Ook de Memento is een onderdeel van de overeenkomst met Golazo. De nieuwe uitgave is nog beter dan de vorige en blijft een handig instrument voor journalisten, federaties, clubs en iedereen uit de sportwereld.
Jos Segaert stelt vast dat de druk van organisaties en clubs op de media alsmaar groter wordt. Vrije radio’s, club-TV’s en websites : ze eisen allen hun deel van de koek op. Vooral in het voetbal wordt de vereniging wekelijks geconfronteerd met problemen. Gelukkig kunnen we in de meeste gevallen beroep doen op onze convenant.
We zullen met de nieuwe media moeten leren leven, zegt de secretaris-generaal, en naar constructieve oplossingen zoeken. Hij verwijst naar een voorstel van de Liga Beroepsvoetbal om de convenant aan te passen met de bedoeling meer faciliteiten te verlenen aan de clubmedia. Als journalisten zijn we het onszelf verplicht de dialoog aan te gaan, maar we moeten uitgaan van onze deontologie en de geloofwaardigheid van ons beroep.
Verder zegt de secretaris-generaal het komende jaar werk te zullen maken van aangepaste statuten, een taak die technisch moeilijk ligt en waarvoor we onze juridische adviseurs hard zullen nodig hebben.
De secretaris-generaal geeft vervolgens wat uitleg bij het huidige ledencontingent van de vereniging. In totaal zijn er momenteel 1210 leden die per vleugel als volgt verdeeld zijn : 690 bij VBS, 520 bij de Franstalige vleugel APFJS. Er is nagenoeg evenwicht wat het aantal beroepsleden betreft : 250 Nederlandstaligen en 227 Franstaligen. Bij de fotografen zijn er 59 Nl-talige en 53 Fr-talige leden.
Er kan een veel groter verschil vastgesteld worden tussen het aantal niet-professionele medewerkers van beide vleugels : 381 bij de VBS tegen 240 bij de APFJS.
In vergelijking met vorige jaren is er een lichte aangroei van het totaal aantal leden : 1.182 in 2005, 1.190 in 2006 en nu dus 1.210 in 2007.
Het grootste aantal beroepsleden bevindt zich in de leeftijdsgroep van de dertigers en veertigers (117 en 120). Er zijn 95 leden bij de vijftigjarigen en 48 leden tussen 60 en 70.

Er zijn 20 leden tussen 70 en 80 en nog 5 leden die ouder zijn dan 80. Het oudste lid van de vereniging is Robert Depestele, Bob Deps, die weldra 85 wordt. Tenslotte dient vermeld dat de vereniging 34 leden telt die jonger zijn dan 30.


Jos Segaert sluit zijn speech af met een woord van dank aan alle leden van de Raad van Bestuur die het mogelijk maken dat de vereniging efficiënt werkt. Hij dankt voornamelijk Rik Lamoral die als voorzitter de voorbije vier jaar serieus aan de weg heeft getimmerd. Belangrijke realisaties zoals nieuwe zetel, vijfjarig contract met Golazo en de contacten met Binnenlandse Zaken en advocaten zijn onder zijn mandaat tot stand gekomen.
4. Jaarverslag van de algemeen penningmeester
Christian Hubert geeft uitleg bij het financieel jaarverslag. De volledige aankoop van het vastgoed gebeurde met beschikbare middelen zonder dat daardoor de financiën van de vereniging in gevaar werden gebracht.

Vervolgens meldt hij dat, wat de nieuwe bedrijfswagen betreft, de leasingformule vervangen werd door een aankoop op afbetaling.


De vereniging mag dit jaar een terugstorting verwachten van de BTW.
De penningmeester stelt een verhoging van het lidgeld voor met 5,00 euro. De algemene vergadering keurt dit voorstel goed bij handopsteken, op twee onthoudingen na.
Het lidgeld van de beroepsleden zal dus vanaf volgend jaar 75,00 euro bedragen; dat van de medewerkers 70,00 euro en dat van de actief gepensioneerde oud-journalisten en ereleden 40,00 euro.
5. Verslag van de rekeningnazichters
Rekeningnazichters Bruno Govers en Jacques Limage verklaren dat zij de facturatie en de boekhoudkundige documenten hebben nagekeken en dat er geen op- of aanmerkingen te maken zijn bij het financieel jaarverslag. Zij stellen de algemene vergadering dan ook voor de rekeningen van het voorbije boekjaar algemeen goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuursleden.
De algemene vergadering keurt (bij handopsteken) het financieel verslag goed en geeft kwijting aan de bestuursleden.
6. Benoeming van de rekeningnazichters voor boekjaar 2008
Voor het nazicht van volgend financieel rapport (boekjaar 2008) worden Guido Van Nijverseel en Bernard Cerf als rekeningnazichters aangewezen.
7. Bekrachtiging van toetredingen en aflevering van de perskaarten aan de niet-professionele medewerkers

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (overzicht te bekomen op het secretariaat)


8. Bekrachtiging van statuutswijzigingen
8a. Artikel 19 – gelijkschakeling bestuursmandaten op vier jaar :
Gezien de statuten van de vzw BBS/APBJS, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 2 maart 2001 en gepubliceerd in het Staatsblad van 21 juni 2001;
Gezien de wijziging van statuten van dezelfde vzw, voortaan gekend als Sportspress.be, goedgekeurd door de algemene vergadering van 24 februari 2006;

Gezien de statuutswijziging betreffende de overdracht van maatschappelijke zetel van Karel Martelstraat 54, 1000 Brussel naar Joseph Hansesquare 1/app C401 te 1200 Brussel;


Gezien artikel 19 “Raad van Bestuur”, dat de benoemingsmodaliteiten bepaalt van de bestuurders, hun aantal, de criteria voor verkiesbaarheid en de termijnen voor bepaalde en onbepaalde mandaten;
De Algemene Vergadering van Sportspress.be - Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten van vrijdag 29 februari 2008:
1. bekrachtigt de overdracht van maatschappelijke zetel naar het hierboven vermelde adres te 1200 Brussel.
2. wijzigt artikel 19 – Raad van bestuur als volgt :
De vereniging omvat een nationale raad van bestuur en is onderverdeeld in twee vleugels, de ene Nederlandstalig en de andere Franstalig/Duitstalig.

Elke vleugel stelt zelf haar binnenhuisreglement samen alsook de verkiezingsmodaliteiten van zijn bestuur.
De Raad van bestuur van de Vereniging bestaat uit ten minste zes en ten hoogste veertien leden, te weten de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester, een Nederlandstalig lid en een Franstalig lid die vrij worden verkozen door de Algemene Vergadering.

Vier leden, waaronder de voorzitter van de Franstalige vleugel, worden verkozen op voordracht van het bestuur van de Franstalige vleugel.

Vier leden, waaronder de voorzitter van de Nederlandstalige vleugel, worden verkozen op voordracht van het bestuur van de Nederlandstalige vleugel.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en beide voorzitters van de Nederlandstalige resp. Franstalige vleugel.
Het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap worden beurtelings waargenomen door een lid van de Nederlandstalige vleugel en door een lid van de Franstalige vleugel.
Het aantal bestuurders moet altijd lager zijn dan het aantal werkende leden van de algemene vergadering.
De leden van de Raad van bestuur worden verkozen door de Algemene Vergadering bij geheime stemming en bij absolute meerderheid van stemmen overeenkomstig de bepalingen hieromtrent in art. 18 van de statuten.
Ingeval één of meer kandidaten geen absolute meerderheid behalen, wordt een tweede stembeurt gehouden waarbij dan een betrekkelijke meerderheid volstaat voor benoeming.
De mandaten van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en beide vertegenwoordigers van de vleugels worden nominatief ter stemming gelegd, gezien de Algemene Vergadering over de toewijzing van die mandaten uitspraak dient te doen.
De raad van bestuur wordt onmiddellijk na de Algemene Vergadering door de voorzitter samengeroepen en wijst de andere functies toe.
Alle mandaten hebben een termijn van vier jaar.
De Voorzitter en de Ondervoorzitter zijn aan het eind van hun mandaat in die hoedanigheid niet herkiesbaar. Een aftredende voorzitter kan niettemin kandideren voor het ondervoorzitterschap en een aftredende ondervoorzitter voor het voorzitterschap.
De andere bestuursleden worden verkozen voor vier jaar en zijn herkiesbaar.
De voorzitter en ondervoorzitter worden verkozen tijdens de jaren van de Olympische Zomerspelen (OS).

De bestuursleden die worden aangeduid door het bestuur van de vleugel worden het daaropvolgende jaar verkozen (OS+1).

De vertegenwoordiger van de Nederlandstalige vleugel en die van de Franstalige vleugel worden het tweede daaropvolgende jaar verkozen (OS+2).

De secretaris en penningmeester worden het derde jaar verkozen (OS+3).
Ingeval een mandaat vroegtijdig beëindigd wordt, zal een plaatsvervangend bestuurder (lid van dezelfde vleugel als het ontslagnemend bestuurslid) verkozen worden om het mandaat uit te doen tot de volgende algemene vergadering. Aan het eind van dat plaatsvervangend mandaat, is het betrokken bestuurslid uittredend en herkiesbaar.
Wanneer een lid van de Raad van bestuur in de loop van een kalenderjaar bij drie opeenvolgende vergaderingen afwezig blijft, kan de Raad van bestuur aan de algemene vergadering diens afzetting voorstellen. Het bestuurslid moet wel eerst de kans krijgen gehoord te worden door de algemene vergadering en het recht krijgen zich te verdedigen, voor zover het betrokken lid een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag richtte aan de secretaris-generaal.
Elk mandaat kan te allen tijde ontnomen worden, maar enkel door de Algemene Vergadering na advies van het bestuur van de vleugel waartoe het betrokken lid behoort.
De raad van bestuur komt ten minste eenmaal per trimester samen bij oproeping door de secretaris-generaal of op verzoek van ten minste drie leden van de Raad van bestuur van de Vereniging.
De oproepingen voor de vergaderingen van de Raad van bestuur van de Vereniging dienen zeven dagen vooraf te worden verzonden.
Ingeval van hoogdringendheid, kan de Raad van bestuur enkel op geldige wijze beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig is. Na een nieuwe oproeping kan evenwel over de agendapunten van de vergadering worden gestemd ongeacht de samenstelling van de Raad van bestuur op dat ogenblik.
De besluiten worden genomen bij absolute meerderheid behalve die waarbij aan de Algemene Vergadering de toelating, de uitsluiting of de afzetting van een lid van de Raad van bestuur wordt voorgesteld, voor welke besluiten een tweederde meerderheid van de stemmen vereist is. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit, doorslaggevend. Onthoudingen worden niet meegerekend bij de telling van het aantal stemmen.
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan. Zij zijn enkel aansprakelijk binnen de grenzen van hun mandaat.”
3. Wijzigt artikel 21 – raad van bestuur-vrijblijvend mandaat als volgt:
De bestuurders oefenen hun functie vrijblijvend uit. Gemaakte onkosten bij het uitoefenen van hun mandaat kunnen vergoed worden. In dat geval zal de algemene vergadering het bedrag van de vergoeding vastleggen.”

8b : Maatschappelijke zetel – overdracht naar J. Hansesquare 1 app C401, 1200 Brussel

9. VERKIEZINGEN

Kandidaten : 1. Voorzitter : Maurice Loiseau (mandaat van 2008-2012)

2. Ondervoorzitter : Rik Lamoral (2008-2012)

3. Penningmeester : Christian Hubert (2008-2011)

4. Rechtstreeks verkozen NL-talig bestuurslid : François Colin (2008-2010)
De kandidaten worden verkozen bij geheime stemming (24 aanwezigen + 10 vertegenwoordigd = 34 stembulletins).
Uitslag : Voorzitter: Maurice Loiseau  (32 stemmen)

Ondervoorzitter : Rik Lamoral (32 stemmen)

Penningmeester : Christian Hubert (32 stemmen)

NL-talig bestuurslid : François Colin (33 stemmen)
Herbenoeming van de vertegenwoordigers van de Vleugels binnen de Raad van Bestuur (mandaat tot algemene vergadering 2009)

VBS : Ronny Ceuleers (voorzitter), David Naert, Roland Lebuf en Diederik Van Vaerenbergh.

APFJS : Marc Gérardy (voorzitter), Dominique Delhalle, Thierry Sinte, Alain Mayez.
Maurice Loiseau wordt dus verkozen als nieuwe voorzitter van Sportspress.be als opvolger van Rik Lamoral die ondervoorzitter wordt. De nieuwe voorzitter betreurt dat er geen jonge tegenkandidaten waren, maar begrijpt dat de alsmaar groter wordende werkdruk daar ongetwijfeld verantwoordelijk voor is.
Hij verheugt zich op zijn nieuwe functie die hij met evenveel enthousiasme tegemoet ziet als het begin van zijn loopbaan in de sportjournalistiek in 1959…
10. Interpellaties en allerlei
VBS-voorzitter Ronny Ceuleers dankt Rik Lamoral voor al het geleverde werk en overhandigt hem namens de Vlaamse vleugel een geschenk.
Ook Thierry Sinte dankt de uittredende voorzitter voor zijn toewijding gedurende dit mandaat. Thomas Lambeau, het jongste lid van de vereniging, overhandigt hem namens de Franstalige vleugel een afscheidscadeau.

De vergadering loopt ten einde om 18.30 uur waarna alle aanwezige leden een cocktail wordt aangeboden.**********
Samenstelling van de raad van bestuur van de BBS na afloop van de algemene vergadering van 29 februari 2008
Voorzitter : Maurice Loiseau (FR) van 2008 tot 2012.

Ondervoorzitter : Henri (Rik) Lamoral (NDL) van 2008 tot 2012.

Secretaris-generaal : Jozef Segaert (NDL) tot 2011.

Penningmeester : Christian Hubert (FR) tot 2011.

NL-talig bestuurslid : François Colin van 2008 tot 2010.

FR-talig bestuurslid : Pierre Bilic tot 2010.

Vier mandaten van de NL-talige vleugel (vertegenwoordiging) : Ronny Ceuleers, David Naert, Roland Lebuf, Diederik Van Vaerenbergh tot 2009.

Vier mandaten van de FR-talige vleugel (vertegenwoordiging) : Marc Gérardy, Dominique Delhalle, Alain Mayez, Thierry Sinte tot 2009.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina