Algemene verkoopsvoorwaarden van woongelegenhedenDovnload 13.79 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte13.79 Kb.Algemene verkoopsvoorwaarden van woongelegenheden

I. TOELATINGSVOORWAARDEN
Om een woning of appartement, hierna ook woongelegenheid genoemd, te kunnen kopen dient voldaan aan elk van volgende voorwaarden :
1. De kandidaat-koper(s) mogen op het ogenblik van het lichten van de aankoopoptie geen woning of bouwgrond in volle eigendom hebben.

Kandidaat-kopers die over dergelijke eigendom beschikken kunnen evenwel worden toegela­ten indien het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het goed minder dan € 2.000 bedraagt.

Kopers die over meer eigendom beschikken dan voornoemd maximum kunnen worden toege­laten indien zij een voldoende deel ervan verkopen tijdens de periode waarbinnen de aankoopbelofte geldt. Indien kandidaten op het ogenblik van het vervallen van de aan­koopbelofte niet aan deze voorwaarde voldoen, wordt hun kandidatuur onontvankelijk en hun voorlopige toewijzing zonder voorwerp.

Ten bewijze van het vervullen van deze voorwaarde wordt een verklaring van de ontvan­ger van de registratie en domeinen, bevoegd voor de woonplaats van betrokkene(n), voor­gelegd zowel bij de inschrijving van de kandidaat-koper(s) als bij het lichten van de aan­koopoptie door SOLVA.

De kandidaat-kopers wordt er de aandacht op gevestigd dat de aankoopoptie niet zal wor­den gelicht door SOLVA zolang de voornoemde verklaring van het registratiekantoor niet wordt overgemaakt.

2. Er wordt een inkomensgrens van € 75.039 netto gezamenlijk belastbaar inkomen als boven­grens ingesteld. Deze inkomensgrens zal elk jaar worden geïndexeerd als volgt :

61.973,38 x index april jaar x ( basis 1996)

index april 2001( basis 1996)

Ter beoordeling of aan deze voorwaarde is voldaan leggen de kandidaat-kopers het aanslagbiljet van de personenbelasting betreffende de inkomsten van het tweede jaar voorafgaand aan het indienen van het inschrijvingsformulier (zie verder) voor. Ingeval twee of meerdere personen samen aankopen en er in hun hoofde afzonder­lijke aanslagbiljetten zijn, zullen de inkomens worden samengevoegd.II. VERKOOPSVOORWAARDEN
1. De kandidaat-koper die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en ingevolge toepassing van de toewijzingsprocedure een woongelegenheid worden toegewezen dient een aankoopbe­lofte te ondertekenen waarbij een voorschot dient betaald. Deze aankoopbelofte geldt voor de erin aangeduide termijn en zal door SOLVA worden gelicht op voorlegging door de kan­didaat-kopers van het bewijs dat de kandidaat-koper voldoet aan de voorwaarde van niet-eigendom (zie artikel I, 1 hierboven).
2. De woongelegenheid moet bewoond zijn door de kandidaat-kopers binnen een termijn van 1 jaar na het verlijden van de authentieke akte.
3. De kandidaat-kopers hebben een verplichting tot het persoonlijk bewonen van de woonge­legenheid gedurende een aaneensluitende periode van 10 jaar vanaf de registratie van de kandidaat-koper(s) in het bevolkingsregister. De kandidaat-kopers bezorgen onverwijld een uittreksel uit het bevolkingsregister aan SOLVA. Deze verplichting geldt voor beide kandi­daat-kopers zo gezamenlijk wordt aangekocht. Ingeval van echtscheiding, beëindiging van samenlevingscontract of feitelijk samenwonen of ingeval van overlijden van één van beide gezamenlijk aankopende kandidaat-kopers dient deze verplichting overgenomen door de mede-kandidaat-koper.

4. Gehele en gedeeltelijke vervreemding onder levenden van de zakelijke rechten op de grond en de woning (zoals onder meer verkoop, verhuring, vestigen van erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik, recht van gebruik of bewoning, ruiling, inbreng in een vennootschap) zijn verboden tot zolang de bovenvermelde termijn van 10 jaar niet is verstreken. Het aanbieden tot vervreemding wordt hiermee gelijkgesteld.

Het is de kopers verboden op of in de aangekochte eigendom een drankslijterij uit te baten of een industriële, ambachtelijke of handelsactiviteit uit te oefenen.

Van de bovenstaande verbodsbepalingen kan enkel afgeweken worden mits een voorafgaan­delijk en uitdrukkelijk akkoord van SOLVA desgevallend onder voorwaarden.


5. Naast hoger gestelde voorwaarden moeten de kopers zich uiteraard houden aan alle wette­lijke verplichtingen terzake.
6. Indien aan één of meerdere van de hierboven vastgelegde voorwaarden niet wordt voldaan, beschikt SOLVA over een terugkooprecht waardoor het kwestieuze goed terug in haar pa­trimonium wordt opgenomen.

Daartoe wordt in de authentieke verkoopsakte een recht van terugkoop opgenomen welk zal gelden voor 5 jaar. De uitoefening van het terugkooprecht door SOLVA wordt middels aangetekend schrijven tegen ontvangstmelding bekendgemaakt. De datum van ontvangst­melding zal gelden als de datum waarop de terugkoop is geschied. Beide partijen verbinden zich ertoe binnen de kortst mogelijke termijnen een notaris aan te stellen ter realisering van de terugkoop. Alle kosten verbonden aan de terugkoop - inclusief deze in het kader van het bodemsaneringsdecreet - zijn ten laste van de koper. Betaling, eigendoms- en risico-over­dracht in het kader van de terugkoop zullen geschieden bij het verlijden van de authentieke akte van terugkoop.

De terugkoop zal gebeuren tegen de verkoopprijs zoals vermeld in de oorspronkelijke authen­tieke akte. Alle andere kosten blijven voor rekening van de in gebreke zijnde koper.

De gebeurlijk bij betwisting gedane kosten voor de terugkoop ( aanmaningen, gerechtsdeur­waardersexploten, kosten gerechtelijke procedure en advocatenkosten…) zullen van de te­rugkoopprijs in mindering worden gebracht, met een maximum van 10% van de oorspron­kelijke verkoopprijs.

Indien aan één of meerdere van de hierboven vastgelegde voorwaarden niet wordt voldaan en SOLVA afziet van het uitoefenen van het terugkooprecht of de termijn van 5 jaar voor­noemd is verstreken, dient door de kopers een boete betaald die wordt bepaald op 10 % van de verkoopprijs zoals vermeld in de oorspronkelijke authentieke akte van verkoop. Deze schadevergoeding is gekoppeld aan de Abex-index overeenkomstig volgende formule : boete x nieuw indexcijfer

oorspronkelijk indexcijfer


waarbij het oorspronkelijk indexcijfer de Abex-index is van de maand voorafgaand aan het ondertekenen van de aankoopbelofte en het nieuw indexcijfer de Abex-index van de maand die aan de beslissing tot het toepassen van de boete voorafgaat.
7. Onverminderd het voorgaande heeft SOLVA ten allen tijde het recht de ontbinding van de verkoop in rechte te vorderen bij niet-naleving van hoger genoemde voorwaarden. Ingeval van ontbinding zal zij tot niets anders verplicht zijn dan tot terugbetaling van de oorspronke­lijke verkoopprijs. Alle andere kosten blijven voor rekening van de in gebreke zijnde koper.
8. In geval van overmacht of bijzondere omstandigheden, die de kopers beletten te voldoen aan hun verplichtingen, kunnen de kopers een gemotiveerd verzoek indienen tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van bovengenoemde sancties. Hierover oordeelt SOLVA autonoom.

9. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen in de authentieke verkoopakte worden opgenomen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina