Algemene voorwaarden deelnemers Nova Kompas wandeltocht 2013 Artikel 1: DefinitiesDovnload 6.58 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte6.58 Kb.
Algemene voorwaarden deelnemers Nova Kompas wandeltocht 2013

Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: het door AV Nova in enig jaar te organiseren wandelevenement Nova Kompas Wandeltocht'.

  2. b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

  3. c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

  4. d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Av Nova) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan. 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.2. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats.

2.3. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Persoonsgegevens

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Hiervan wordt uitsluitend gebruik gemaakt ten behoeve van communicatie m.b.t. de wandeltochten van AV Nova.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina