Algemene Voorwaarden Zorgmarketing euDovnload 34.23 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte34.23 Kb.

Algemene Voorwaarden Zorgmarketing.eu
Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten door Zorgmarketing.eu, worden de navolgende algemene voorwaarden gehanteerd welke integraal deel uitmaken van de offerte resp. de overeenkomst houdende opdracht en overige werkzaamheden. Zorgmarketing.eu is een onderdeel van FactorRood.
1. Definities

Verstaan wordt onder:    1. Opdrachtnemer: de (rechts) persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en/of marketing

    2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan de opdrachtnemer heeft verleend.

    3. Opdracht of project: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door de opdrachtnemer

    4. Zorgmarketing.eu is een label/merk van FactorRood. FactorRood VOF is de rechtspersoon.


2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zorgmarketing.eu als dienstverlener optreedt.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Zorgmarketing.eu uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Zorgmarketing.eu uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan inbreng van derden wordt betrokken.

2.5 Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van opdrachtgevers worden nadrukkelijk niet erkend en worden afgewezen.


3 Overeenkomst, offerte en bevestiging

3.1 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 21 dagen geldig na offertedatum. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.2 Zorgmarketing.eu kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Zorgmarketing.eu niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.


4 De uitvoering van de overeenkomst

4.1 Zorgmarketing.eu zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het advies heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zorgmarketing.eu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Zorgmarketing.eu worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zorgmarketing.eu zijn verstrekt, heeft Zorgmarketing.eu het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Zorgmarketing.eu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zorgmarketing.eu is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Zorgmarketing.eu zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Zorgmarketing.eu de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Zorgmarketing.eu daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6 Geheimhouding

6.1 Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.7 Inschakelen van derden

7.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

7.2 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het advies, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

7.3 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

7.4 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
8 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

8.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

8.2 Alle door Zorgmarketing.eu verstrekte stukken, zoals bijvoorbeeld rapporten en adviezen zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Zorgmarketing.eu worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht ander dan dat uit de overeenkomst voortvloeit. Deze stukken blijven eigendom van Zorgmarketing.eu.

8.3 Zorgmarketing.eu behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.4 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

8.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.


9 Opschorting en ontbinding

9.1 Indien de factuur niet binnen 4 weken na factuurdatum voldaan is, kan Zorgmarketing.eu alle werkzaamheden opschorten totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

9.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens zoals bedoeld in 4.3 niet tijdig aan Zorgmarketing.eu zijn verstrekt, heeft Zorgmarketing.eu het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te stellen.

9.3 De vorderingen van Zorgmarketing.eu aan de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Zorgmarketing.eu ter kennis gekomen omstandigheden die Zorgmarketing.eu goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien Zorgmarketing.eu de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

9.4 In de genoemde gevallen in 9.3 is Zorgmarketing.eu bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Zorgmarketing.eu schadevergoeding te vorderen.
10 Gebreken, klachttermijn

10.1 Een gebrek met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en of het factuurbedrag, dient, schriftelijk, binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Zorgmarketing.eu te worden kenbaar gemaakt.

10.2 Een gebrek, bedoeld als in het eerste lid van dit artikel schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

10.3 Vorderingen van de opdrachtgever gebaseerd op de stelling dat de door Zorgmarketing.eu verleende diensten niet voldoen aan de overeenkomst, verjaren door verloop van 1 jaar na afloop van de dienstverlening.


11 Honorarium en bijkomende kosten

11.1 Het honorarium kan bestaan uit een van tevoren overeengekomen bedrag voor de te verrichte werkzaamheden en of kan worden berekend op basis van tarieven per door Zorgmarketing.eu gewerkte tijdseenheid.

11.2 Indien Zorgmarketing.eu met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Zorgmarketing.eu desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Zorgmarketing.eu mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Zorgmarketing.eu kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

11.3 Het honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten en productiekosten.

11.4 De opdrachtgever is gehouden aan Zorgmarketing.eu op haar verzoek een door Zorgmarketing.eu in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen.

11.5 Bij opdrachten met een langere looptijd, zal het honorarium in maandelijkse termijnen worden gefactureerd, voorafgaand aan de definitieve afrekening.

11.6 Indien Zorgmarketing.eu met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Zorgmarketing.eu niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de Overeenkomst op te zeggen.
12 Betaling

12.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,- excl. BTW.

12.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Zorgmarketing.eu en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Zorgmarketing.eu onmiddellijk opeisbaar zijn.
Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van Zorgmarketing.eu, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

13.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid Zorgmarketing.eu maximaal het bedrag van het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

13.3 Zorgmarketing.eu is nimmer gehouden tot vergoeding van enige vorm van vermogensschade.

13.4 Opdrachtgever vrijwaart Zorgmarketing.eu tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
14 Overmacht

14.1 Indien Zorgmarketing.eu haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk, kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, ziekte van werknemers, en andere stagnatie in normale gang van zaken, in zijn onderneming, worden de verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Zorgmarketing.eu alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Zorgmarketing.eu in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichting en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

14.2 Zorgmarketing.eu heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Zorgmarketing.eu haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Opdrachtgever heeft het recht, in geval als de situatie bedoelt in lid 1 en 2 zich voordoet over een periode langer dan 4 weken, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.4 Indien Zorgmarketing.eu bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
15 Overige bepalingen

15.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

15.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

15.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.15.4 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.
Hoorn, januari 2015

Algemene voorwaarden Zorgmarketing.eu Pagina /

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina