Alkmaar in cijfers; een demografische opdrachtDovnload 22.7 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte22.7 Kb.
Praktische opdracht 5 atheneum CM/EM

2003/2004

Alkmaar in cijfers;

een demografische opdracht.
De praktische opdracht voor wiskunde en aardrijkskunde.
Datum : activiteitenperiode van maandag 23 t/m vrijdag 27 februari 2004

Docent: Mevr. G. Venema en dhr P.Beeren

Ingeroosterde lestijd: twee keer drie uur: 3 uur comp.lokaal, 3 uur veldwerk.

.

Het cijfer telt bij wiskunde voor 20 % mee, dat is tweemaal zo zwaar als een proefwerk. Bij Aardrijkskunde telt het ook voor 20% mee, even zwaar als een proefwerk.Bovendien zal het cijfer bij Wiskunde en Aardrijkskunde ook voor 20 % meetellen in de zesde klas.

Het is dus zaak goed je best te doen om op deze manier wat minder goed gemaakte proefwerken te compenseren.


Jullie werken in principe met z’n vieren aan de opdracht.

Per groepje wordt een verslag ingeleverd en een Powerpoint-presentatie van 8 tot 10 minuten verzorgd.

Op het moment van schrijven(12-2-2004) staan er gegevens op de site van 1-1-2003. Mocht het binnenkort veranderen naar 1-1-2004, dan gebruik je de meest actuele cijfers.
Voor het wiskundige gedeelte van deze opdracht is het nodig dat je met behulp van je grafische rekenmachine in staat bent om gegevens in te voeren en daarmee voorspellingen te doen over bijvoorbeeld de bevolkingsaantallen in de toekomst.

Bronnen: je wiskunde boek voor de formules van lineaire groei ,exponentiële groei en geremde exponentiele groei ( de logistische kromme).

Met behulp van practicum 8 is het mogelijk om formules op te stellen van allerlei grafieken.

Daarbij is de letter r een maat voor de nauwkeurigheid van die formule.

Hoe dichter de waarde van r bij 1 (of –1) ligt, des te betrouwbaarder is de formule van de functie die door de opgegeven punten gaat.

Werk eerst dit practicum 8 uit het boekje Wiskunde A casio practicum door.


Voor het Aardrijkskundige gedeelte van de opdracht gebruik je bijgevoegd materiaal.Ook lees je de begrippen op de site van Alkmaar en uit de studiemap Migratie en mobiliteit(blz.84-85). Soms is het handig om bij een uitwerking nog even te kijken naar enkele opdrachten van het onderwerp Migratie en Mobiliteit.

De overige informatie haal je van de website van de gemeente Alkmaar, jullie veldwerk en eventueel eigen verzameld materiaal, zoals over de wijk Vroonermeer.

Grote Bosatlas blz. 47 is handig voor opdracht 3.


De wijken

Zuid:


West:

Daalmeer/Koedijk:

Overdie:

De Mare:

Oudorp:

Inhoudsopgave


Inleiding

1 Bevolkingsopbouw in de wijk

2 Loop der bevolking

3 Allochtonen

4. Vergelijking met het centrum

5. Een nieuwbouwwijk: Vroonermeer

6. Enquête (40 personen)+ veldwerk

Besluit
7. Presentatie en werkstuk inleveren.: 11 maart 2004, 4e en 5e uur in lok 135.


Lees eerst alles goed door! Inventariseer de werkzaamheden .Verdeel vooraf de taken.

Denk aan het maken van een inleiding/besluit en een logboek waarin je aangeeft wie wat ,waar en wanneer (dus ook hoeveel tijd) heeft gedaan. Gebruik jullie eigen woorden. Knippen en plakken van de site wordt niet gewaardeerd!
1. Bevolkingsopbouw in de wijk.
a. .Maak een eigen overzichtskaart van Alkmaar en geef daarin aan waar de wijk ligt (Dus niet de kaart van de site gebruiken)

b. Geef een schatting van de oppervlakte van de wijk en bepaal de bevolkingsdichtheid.

c. Bekijk de bevolkingspiramide van jullie wijk. Is er sprake van een piramide model, urnmodel of granaatmodel?Waar baseren jullie dat op?

d.Teken een schematische bevolkingspiramide van de wijk in drie delen: 0-19 jaar, 20-65 jaar en 65 jaar en ouder. Gebruik percentages. Via control c=knippen en control v=plakken kun je de cijfers in Excel zetten en bewerken.

e. Wat betekent het begrip demografische druk volgens de site van Alkmaar/CBS?

f. Bereken de demografische druk voor 1-1- 2003. Vermeld de absolute getallen en het percentage. Wat is er veranderd sinds 1995?

g. Loopt dit in één lijn met de prognose 2002-2017 van de gemeente? Geef een toelichting.

h. Waarom is de gemeente Alkmaar geïnteresseerd in de demografische druk van de wijk. Betrek ook de prognose van de dem. druk (2002-20017) in jullie antwoord.
2.Loop der bevolking.
Bekijk de loop der bevolking 1998 t/m 2002

Aan de hand van deze gegevens ga je zelf een prognose maken voor 2010

Maak eerst practicum 8 van het boekje G&R VWOA Casio practicum.Voeg de antwoorden

toe aan jullie werkstuk.


a. Maak een prognose op basis van lineaire groei door eerst een lineaire formule op te stellen

door de gevonden punten en vervolgens te extrapoleren.

b. Maak een prognose op basis van exponentiele groei door een exponentiele functie op te stel

len door de zelfde punten en daarna weer te extrapoleren.


c. Controleer de cijfers over de totale bevolking door voor deze periode geboortecijfers,

sterftecijfers en migratieoverschot na te gaan en geef met een berekening aan hoe je

uitgaande van het totaalcijfer in 2003 aan de cijfers voor de voorafgaande vijf jaren komt.
3. Allochtonen in de wijk.

a. Wat is de omschrijving van het begrip allochtoon volgens het CBS?

b. Maak een tabel met aantallen allochtonen afkomstig uit de zes werelddelen.(zie tabellen)

c. Maak een wereldkaart met pijlen (stroomdiagrammen) naar jullie wijk, waarin de

herkomst per werelddeel duidelijk wordt.

d. Noteer voor de zeven jaren: 1997-2003 de procentuele verdeling westerse en niet-westerse

allochtonen. Is er in deze periode iets veranderd in de procentuele verdeling?

e. In Nederland is (in 2002) 31% van de allochtonen Surinamer,Turk of Marokkaan. Hoe is dat in jullie wijk in 2003?


4. Vergelijking met de wijk Centrum.
Jullie gegevens zullen soms duidelijk verschillen van die uit het Centrum.

  1. Bekijk voor het jaar 2001 de demografische druk

  2. Wat is het verschil met jullie wijk?

  3. Vergelijk ook de geboortecijfers, sterftecijfers en migratieoverschotten

  4. Wat is het verschil met jullie wijk?

  5. Bekijk de herkomst van allochtonen naar werelddeel in het Centrum.Wat is het verschil?

  6. Is er een andere procentuele verdeling westerse en niet westerse allochtonen?

  7. Probeer als conclusie een verklaring te bedenken voor deze verschillen.
5. Enquête en veldwerk

a.Ga samen in het totaal veertig personen interviewen.Denk om de beleefdheidsnormen!

Stel je voor, zeg waar je het voor doet en bedank iemand altijd voor de moeite.
0. Woont u in deze wijk.(zo nee, dan ander persoon vragen)

1. Hoe lang woont u in deze wijk ? 0-1 jr/1-5jr/5-10jr/>10 jr

2. Hoe vaak bent u verhuisd binnen de gemeente? 0 keer/1/2/>2keer

3. Hoe vaak bent u buiten de gemeente verhuisd.? 1keer/2/>2 keer

4. Woont U met plezier in deze wijk? Ja/nee

5. Zou U nog willen verhuizen? Ja/nee

6. Waarom zou U willen verhuizen? Ruimtegebrek/werk/kosten/overig

7. Wat is Uw nationaliteit?

8. Hoeveel allochtonen (%) verwacht U dat er in Uw wijk wonen.

b. Zet de 8 resultaten in overzichtelijke tabellen. Gebruik een procentuele verdeling.

c. Zet je gegevens in een staafgrafiek.

d. Wat zijn jullie conclusies? Vergelijk enquête vraag 5 met de cijfers van de statistiek van de gemeente(zie:Welbevinden).Wijkt het percentage erg af ? Bespreek het verschil.

d. Maak twee foto’s van het jongste en oudste gebouw, volgens jullie.Vermeld het adres erbij. e. Maak minimaal vier foto’s van karakteristieke inrichtingselementen in de wijk

Zorg dat jullie alle vier er een keer opstaan.Vermeld waarom je deze foto’s genomen hebt. Zet ook het adres bij de foto. De foto’s mogen door het gehele werkstuk gebruikt worden.


6. Vergelijking met de Vroonermeer; vervolg veldwerk.

Een hele andere wijk is: de Vroonermeer. Deze wijk is een buurt van de wijk Huiswaard. We willen dat jullie:

a. een kort stukje schrijven over het ontstaan van deze wijk.(Zoek op internet)

b. Jullie maken weer vier foto’s van kenmerkende inrichtingselementen in deze nieuwe wijk. Jullie staan ook hier weer elk een keer op de foto.

c. Maak een vergelijking met jullie eigen wijk t.a.v. demografische druk, percentage allochtonen en voorzieningenniveau. Jullie moeten een beschrijving geven, want er is nog geen statistiek beschikbaar van de Vroonermeer.

d. Eigen inbreng en initiatief worden extra beloond; wat vinden jullie nog goed om te vermelden t.a.v. deze buurt?7.Presentatie

Je verslag moet uiterlijk op 11 maart helemaal af zijn.

Op die datum (donderdag) houdt iedere groep een presentatie van ong.10 minuten tijdens het 4e en 5e uur in lokaal 135.

Mocht het werk onvoldoende zijn dan krijg je na teruggave een week de tijd om het werk te verbeteren.


Veel plezier en succes! P.Beeren en G.Venema


bijlagen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina