Alle elektrische installaties op arbeidsplaatsen. Voor alleDovnload 15.81 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte15.81 Kb.
Arbeidsplaatsen – Elektrische installaties – Minimale voorschriften voor de “oude” installaties

Infodocument

Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties -
Minimale voorschriften voor de ‘oude’ installaties

Sinds december 2012 geldt er wetgeving inzake veiligheid voor alle elektrische installaties op arbeidsplaatsen. Voor alle verplichtingen, zie de wetgeving ten gronde. (1)De ‘oude’ elektrische installaties moeten uiterlijk op 31.12.2018 voldoen aan minimale voorschriften. De maatregelen om dat te verwezenlijken zijn gefaseerd opgelegd. (2)

Een oude elektrische installatie is een elektrische installatie, waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen:

a) ten laatste op 01.10.1981 voor de elektrische installaties van de inrichtingen die geen elektriciteitsdienst hebben die bestaat uit gewaarschuwde of bevoegde personen die beschikken over de bekwaamheden gekenmerkt door de code BA 4 of BA 5, zoals bepaald in artikel 47 van het AREI;

b) ten laatste op 01.01.1983 voor de andere installaties.

Eerste controle van een oude installatie op de minimale voorschriften

De oude elektrische installaties moeten ten laatste op 01.01.2014 voor de eerste maal gecontroleerd worden op de minimale voorschriften door een erkend organisme. (3)


Aanpassingen om te voldoen aan de minimale voorschriften en periodieke controles om te blijven voldoen

Eventuele aanpassingen moeten tegen 31.12.2016 zijn uitgevoerd.

De uiterste datum 31.1202016 kan worden uitgesteld tot 31.12.2018, mits een gedetailleerd
uitvoeringsplan tegen 31.12.2016 is opgesteld op advies van de bevoegde preventieadviseur en van het comité PBW.

Zolang ze in gebruik wordt gehouden en niet is aangepast, moet ze voldoen aan de bepalingen uit het ARAB en moet de werkgever maatregelen nemen om de veiligheid van de werknemers te bevorderen.

Het uitvoeringsplan moet ten minste de volgende elementen bevatten:

1° de redenen waarom de in het eerste lid bedoelde datum niet kan worden gerespecteerd,

2° de eventuele opeenvolgende uitvoeringsfasen die de werkgever zal naleven om de installatie in overeenstemming te brengen met de minimale voorschriften en de daaraan verbonden termijnen,

3° de uiterste datum voor dewelke de installatie aan de minimale voorschriften zal beantwoorden,

4° het verslag van de eerste controle door het erkend organisme,

5° het advies van de bevoegde preventieadviseur,

6° het advies van het Comité voor preventie en bescherming op het werk.
Na aanpassing van de oude elektrische installatie, volgen periodieke controles om na te gaan of ze blijft voldoen aan de minimale voorschriften. (4)

Voldoet ze niet (meer), dan moet de werkgever ze in overeenstemming laten brengen. Zolang ze in gebruik wordt gehouden en niet is aangepast, moet de werkgever maatregelen nemen om de veiligheid van de werknemers te bevorderen.


Minimale voorschriften

1. De elektrische installatie is zodanig uitgevoerd dat de werknemers beschermd zijn tegen de risico’s van rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking, tegen de gevolgen van overspanningen te wijten aan inzonderheid isolatiefouten, schakelingen en atmosferische invloeden, tegen brandwonden en andere gezondheidsrisico’s alsmede tegen de niet elektrische risico’s te wijten aan het gebruik van elektriciteit.

Wanneer het niet mogelijk blijkt om voormelde risico’s uit te schakelen door maatregelen inzake het ontwerp of door collectieve beschermingsmaatregelen of om de risico’s op een ernstig letsel in te perken door het nemen van materiële maatregelen, dient de toegang tot deze installatie uitsluitend te worden voorbehouden aan de werknemers waarvan de bekwaamheid gekenmerkt is door de code BA 4 of BA 5 zoals bepaald in artikel 47 van het AREI.

2. De elektrische installatie is zodanig uitgevoerd dat:

1° gevaarlijke lichtbogen en gevaarlijke oppervlaktetemperaturen worden vermeden of de risico’s die er aan verbonden zijn worden beperkt;

2° oververhitting, brand en ontploffing worden vermeden of de risico’s die er aan verbonden zijn worden beperkt.

3.1. Elke stroombaan is beschermd door minstens één beschermingsinrichting, die een over-belastingstroom onderbreekt vooraleer een opwarming kan ontstaan die schadelijk is voor de isolatie, de verbindingen, de geleiders of de omgeving.

Elke stroombaan is beschermd door een beschermingsinrichting die een kortsluitstroom onderbreekt vooraleer gevaarlijke effecten ontstaan.

3.2. In afwijking van de bepalingen van 3.1., is het toegelaten bepaalde stroombanen niet te beschermen tegen overstroom, mits de voorwaarden en nadere regels bepaald in de artikelen 119, 123 en 126 van het AREI nageleefd worden.

4.1. Met het oog op het uitvoeren van werkzaamheden buiten spanning, moet de scheiding van de elektrische installatie of van individuele stroombanen op een veilige en betrouwbare wijze uitgevoerd kunnen worden.

4.2. De functionele besturing van machines gebeurt op een veilige wijze.

4.3. De gevolgen van spanningsdalingen of van het wegvallen van de spanning en het weder-opkomen ervan brengt de werknemers niet in gevaar.

5. De elektrische installatie is opgebouwd met elektrisch materieel, dat zodanig gebouwd is dat het bij een correcte installatie en correct onderhoud, en bij gebruik volgens zijn bestemming, de veiligheid van personen niet in gevaar brengt.

In voorkomend geval voldoet het materieel aan de bepalingen van de besluiten genomen in uitvoering van de communautaire richtlijnen die ter zake van toepassing zijn.


6. Het gebruikte elektrisch materieel is ofwel door zijn constructie ofwel door een bijkomende bescherming, aangepast aan de aanwezige en redelijkerwijze te verwachten uitwendige invloeden en gebruiksomstandigheden.

7. Er wordt rekening gehouden met de eventuele instructies van de fabrikant van het elektrisch materieel, met betrekking tot de installatie, het onderhoud en het veilig gebruik van dit materieel.

8. In de gevallen bedoeld in de artikelen 261 tot 264 van het AREI signaleert de werkgever de in dit besluit bedoelde elektrische installaties overeenkomstig de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.


Andere verplichtingen dan het AREI en de wetgeving over de elektrische installaties

Een elektrische installatie is een arbeidsmiddel en valt onder de toepassing van die wetgeving. (5) (6)Sinds 2012 zijn er basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen en enkele bepalingen gelden voor de elektrische installatie (7):

  • de elektrische installatie moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat zij geen brand- en ontploffingsgevaar oplevert en dat personen op afdoende wijze worden beschermd tegen ongevallenrisico’s die uit directe of indirecte aanraking kunnen voortvloeien,

  • bij het ontwerp, de uitvoering en de keuze van het materiaal en de beschermingsvoorzieningen moet rekening worden gehouden met de spanning, de externe invloeden en de deskundigheid van de personen die toegang hebben tot delen van de installatie.


Referenties(1) Koninklijk besluit (KB)  van 04.12.2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

(2) Nieuwe elektrische installaties vallen sinds de jaren 1981/1983 onder het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Elektrische installaties van vóór die tijd worden hier ‘oude’ installaties genoemd.
(3) De lijst van de erkende organismen is gepubliceerd op de website van de FOD Economie, op
http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/lijsterkendecontroleorganismen.jsp
(4) De frequentie van de controles is momenteel 5-jaarlijks voor laagspanning en jaarlijks voor hoogspanning (art. 271 en 272 van het AREI).
(5) KB van 27.03.1998 over het welzijnsbeleid.
(6) KB van 04.05.1999 over het gebruik van arbeidsmiddelen.
(7) KB van 10.10.2012 over de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden.

© Provikmo, 2013


Provikmo geeft u deze informatie op vrijwillige basis. Daarbij streven we er steeds naar om dit op een zeer zorgvuldige manier te doen. Gelet op deze middelenverbintenis, kan op basis van deze informatie nooit de aansprakelijkheid van Provikmo vzw ingeroepen worden.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina