Alleen gebruiken als in het bestek de uav 1989 van toepassing zijn verklaard en het bestekDovnload 26.38 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte26.38 Kb.

ATTENTIE!

Alleen gebruiken als in het bestek de

UAV 1989 van toepassing zijn verklaard en het bestek niet afkomstig is van de opdrachtgever of diens architect.

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN WERK – UAV 1989


Nr.

OFFERTE: (datum) 20


De aannemer: (naam)

(adres)


(plaats)

biedt hierbij aan met inachtneming van de in het bestek vermelde voorwaarden de hieronder omschreven werkzaamheden in aangenomen werk uit te voeren in opdracht en voor rekening van:


De opdrachtgever: 1)
De van toepassing zijnde Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 (UAV 1989) zijn bijgevoegd. 1a)
Plaats uit te voeren werk: 2)
Omschrijving werkzaamheden: 3)

Bestek: 4)


Tijdstip aanvang werkzaamheden: 5)

Oplevering na werkbare dagen. 6)


Aannemingsom excl. BTW €

BTW €


________________________

Totaal €


(zegge: )
Betalingstermijnen: 7)
Bijzonderheden: 8)
De aannemer doet deze offerte gestand gedurende dagen. 9)

In gevallen van strijdigheid tussen de inhoud van deze aannemingsovereenkomst enerzijds en de het bestek anderzijds prevaleert het in deze overeenkomst bepaalde.


De aannemer

OPDRACHTBEVESTIGING: (datum) 20

De opdrachtgever: (naam)

(adres)


(plaats)

bevestigt hierbij conform bovenvermelde offerte en met inachtneming van de in het bestek vermelde en door hem ontvangen voorwaarden aan


De aannemer:

gevestigd te:

opdracht te hebben gegeven tot uitvoering van de in de offerte omschreven werkzaamheden.
De opdrachtgever


© NVOB Mei 2000 I - 100Toelichting op UAV 1989 – bestek niet van opdrachtgever
Algemeen

In dit model wordt ervan uit gegaan dat het bestek door of namens u is vervaardigd, en dat in dat bestek de UAV 1989 van toepassing zijn verklaard. In dat geval moet u aan de opdrachtgever de UAV 1989 ter hand stellen.


Is het bestek niet van u afkomstig maar van de opdrachtgever of diens architect, en zijn de UAV 1989 van toepassing verklaard, gebruik dan het model Contractvorming - 11, genaamd “UAV 1989: overeenkomst van aanneming van werk waarbij het bestek afkomstig is van de opdrachtgever of diens architect”.
Indien er slechts sprake is van een technische omschrijving of van een open begroting, adviseren wij u dringend om de AVA 1992 toe te passen en te kiezen voor het “AVA 1992-model aannemingsovereenkomst”. Dat model heeft dezelfde opzet als deze UAV 1989 model-aannemingsovereenkomst.
LET OP!

Sinds september 2003 zijn er nieuwe regels opgenomen in het Burgerlijk Wetboek over aanneming van werk. Deze nieuwe regeling is sterk geënt op de bestaande bouwrechtpraktijk, met name zoals die is ontwikkeld onder de UAV 1989. Toch zijn er ook verschillen. Op sommige onderdelen is de wet van toepassing naast, of zelfs in plaats van, de UAV 1989.
Voor een aantal onderwerpen geeft de wet dwingende voorschriften, die altijd gelden naast de UAV 1989. Het betreft de volgende onderwerpen:

 • meerwerk: u kunt alleen een verhoging van de prijs als gevolg van meerwerk vorderen, als u de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op ”de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging” (art. 7:755 BW);

 • bekende verborgen gebreken: voor verborgen gebreken waarmee u bekend bent en die u heeft verzwegen, bent u nog aansprakelijk tot twintig jaar na oplevering (art. 7:762 BW);

 • bouw van woning in opdracht van consument: voor deze overeenkomsten gelden altijd (ook) de bepalingen uit de wet, zoals bijvoorbeeld een bedenktijd van 3 dagen en het recht om 5% van de aanneemsom in te houden (afdeling 2, artt. 7:765 t/m769 BW).

Daarnaast zijn er voorschriften van regelend recht in de wet opgenomen, waarover de UAV 1989 niets regelt. Voor deze onderwerpen mag u zelf iets anders regelen dan in de wet staat, afwijking is dus toegestaan. Vermeldt dat dan wel expliciet in de overeenkomst! Regelt u hierover niets in de overeenkomst, dan geldt wat er in de wet staat: • bepaling van de prijs: als er geen prijs is bepaald en ook geen richtprijs, is een redelijke prijs verschuldigd. Bij de bepaling van de prijs moet u rekening houden met de ‘gewoonlijk door u bedongen prijzen en de door u terzake van de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen” (art. 7: 752 BW);

 • richtprijs: als u een richtprijs afgeeft, mag u die prijs met niet meer dan 10% overschrijden, tenzij u de opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd. U moet al waarschuwen als het waarschijnlijk is dat de richtprijs met meer dan 10% wordt overschreden (art. 7:752 BW);

 • ontbinding: als het waarschijnlijk is dat het werk niet op tijd of niet behoorlijk wordt opgeleverd, kan de rechter de overeenkomst geheeld of gedeeltelijk ontbinden op vordering van de opdrachtgever. Als aannemer kunt u ontbinding vorderen als waarschijnlijk wordt dat de opdrachtgever niet of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen zal voldoen, of als u de overeenkomst niet kunt uitvoeren door een omstandigheid die u niet aan te rekenen valt (art. 7:756 BW);

 • verloren of tenietgaan van de zaak: dit artikel bepaalt wat de opdrachtgever verschuldigd is als de zaak waarop het waaraan het werk moet worden uitgevoerd, teniet gaat of verloren raakt, ook voor het geval de zaak zich nog onder de aannemer bevond (art. 7:757 BW);

 • herstel van gebreken: zijn er gebreken waarvoor u aansprakelijk bent, dan moet de opdrachtgever u i.b. de gelegenheid tot herstel geven (dit onverminderd uw eventuele aansprakelijkheid als gevolg van een gebrekkige oplevering). De opdrachtgever kan herstel van de gebreken vorderen, tenzij de kosten daarvan in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding (art. 7:759 BW).Noten:
1) Naam en adres opdrachtgever/ster.
1a) Zie hierboven. UAV 1989 volledig ter beschikking stellen (overhandigen/toesturen)!
2) Plaatsaanduiding, bijvoorbeeld Stationstraat ...……....... , Leeuwarden.
3) Veel aandacht moet worden besteed aan een duidelijke omschrijving van de aangeboden werkzaamheden. Tussen partijen moet precies vaststaan welke beschrijvingen, tekeningen etc. onderdeel uitmaken van de aannemingsovereenkomst. Geef deze bescheiden ook een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding.

Voorbeeld: de bouw van een woonhuis met garage op basis van besteknummer A 831 van Architectenbureau De Bruin, nota van inlichtingen d.d. 8 februari 20...…....

bestektekening(en) nummer(s) B 31 d.d. 8 september 20.…....., alsmede de door de

aannemer overgelegde open begroting d.d. .....................................................……………..................

Bespreek tevoren goed met de opdrachtgever en/of met de directie welke bescheiden als contractstukken zullen gelden. Het is het beste als alle contractstukken door partijen worden gewaarmerkt (voorblad handtekening, vervolg bladen paraaf).
4) In de UAV 1989 is het bestek als volgt gedefinieerd (par. 1 lid 1): “de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing”. Overeenkomstig par. 2 lid 2 UAV 1989 behoren tot het bestek ook de op het werk van toepassing verklaarde normen van het Normalisatie-instituut, drie maanden voor de dag van aanbesteding.
Vermeldt hier:


 1. de technische omschrijving van architectenbureau [naam] van [datum] met daarin opgenomen de administratieve voorwaarden;

 2. de 1e nota van inlichtingen van [datum];

 3. de 2e nota van inlichtingen van [datum];

 4. de tekeningen [omschrijving tekeningen];

 5. het proces-verbaal van aanwijzing van [datum];

5) Het is van belang om goed vast te stellen wanneer de werkzaamheden zullen starten in verband met het kunnen bepalen van de werkelijke bouwtijd ten opzichte van de overeengekomen bouwtijd.

Let er op dat de UAV 1989 in par. 7 lid 1 als uitgangspunt neemt, dat als datum van aanvang van het werk wordt aangemerkt de vijfde werkdag na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen. Zou dit te snel voor u zijn, dan dient u er dus voor zorg te dragen dat er in de aannemingsovereenkomst een andere aanvangsdatum wordt vastgelegd!


6) De bouwtijd kan uitgedrukt worden in:

a. een aantal werkbare werkdagen (registratie bijhouden!);

b. een aantal kalenderdagen, weken of maanden;

c. door een bepaalde dag (datum) te noemen.


Vaak wordt in het bestek ook een bouwtijd genoemd. Zie er op toe dat de in de aannemingsovereenkomst op te nemen bouwtijd daarop aansluit.
7) Betalingstermijnen; zorg er voor dat in ieder geval het aantal termijnbetalingen en de tijdstippen waarop deze mogen worden gefactureerd, worden vastgelegd. Bij nieuwbouwwoningen in opdracht van consumenten kan de opdrachtgever slechts worden verplicht tot het doen van betalingen die overeenstemmen met de voortgang van de bouw.

8) Hier kunnen bijzonderheden worden vermeld die partijen hebben afgesproken bijvoorbeeld: in afwijking van de UAV 1989 zullen de termijnen door de opdrachtgever niet binnen vier weken doch binnen twee weken na factuurdatum worden voldaan.9) Ten aanzien van alle offertes is het van belang om aan te geven hoelang u die gestand wilt doen. Niet zelden gebeurt het dat een offerte als de onderhavige wordt toegestuurd aan de opdrachtgever en dat deze meer dan een half jaar later de opdracht verleent. De aannemer wil dan graag zijn begroting herzien, waartegen de opdrachtgever zich op het standpunt stelt dat er een overeenkomst tot stand gekomen is omdat er sprake is van een aanbod en van een aanvaarding van dat aanbod. Een veel gehanteerde termijn is een termijn van 30 dagen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina