Als je liefde hebt voor elkaar…Dovnload 28.64 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte28.64 Kb.
Jebron – Liturgie

Slotviering werkjaar 2008 – 2009


Als je liefde hebt voor elkaar….
Decor: in het midden van de kring ligt een lange doek, waarop de verschillende levensfasen worden verbeeld:

Geboren worden – eerste communie – vormsel – relatie (huwelijk) – jubileum – overlijden

Bij elke fase liggen de briefjes met de namen en staat ook een kaars.
1. Welkom

Aan ieder van jullie welkom in deze slotviering, waarmee we ons 33ste werkjaar afsluiten.

Vanaf volgende week tot en met de startdag van 13 september hebben de vieringen plaats op zondagmorgen om 10.30u.

Maar vandaag zijn we samen om te gedenken de dagen van het voorbije werkjaar:

dagen van nieuw leven dat geboren wordt,

dagen van nieuwe stappen die in ‘t leven worden gezet,

dagen van keuzes die worden gemaakt, waarvan we hopen dat we er trouw aan kunnen blijven;

maar ook dagen van afscheid nemen van geliefde mensen.

Kortom, dagen die ons herinneren aan de kracht die we mogen ontvangen én geven, waardoor het leven levenswaard wordt: als je liefde hebt voor elkaar, dan wordt het cynisme overwonnen en kunnen we blijven dromen van een gelukkig en bevrijdend leven samen. En dan zijn we ook in staat om in ons gedenken vergeving te schenken voor de momenten dat we mekaar uit het oog verloren.

Vandaag komen we hier en nu samen om te gedenken, omdat we ons zo aansluiten bij de joodse spreuk: vergeten is ballingschap, gedenken is bevrijding.

En wie bevrijding zegt, spreekt ongenoemd de naam uit van onze God, die wij noemen:

Vader en Moeder van leven,

Zoon en Broeder van solidariteit,

Geest die kracht tot liefde is.


En we zingen nu eerst een ons zeer bekend lied, dat uitdrukking geeft aan de grote verscheidenheid van gevoelens die bij ons opkomen wanneer we “denkend en dankend” in het leven staan:
2. Lied: Uit vuur en ijzer….
3. Waarin we samen willen blijven geloven… (naar Rudy Mergan)

We zeggen samen:We geloven in het licht


Ook als we zo dikwijls alleen maar duisternis zien.

We geloven in de schoonheid

Ook als we zo vaak enkel lelijkheid zien.

We geloven in waarheid en betrouwbaarheid

Zelfs als alom de leugen hoogtij viert.

We willen blijven geloven in de liefde

Zelfs als we geconfronteerd worden met haat.

We geloven in vriendschap en solidariteit

Ook als we soms belogen en bedrogen lijken te worden.

We geloven in de jeugd

Zeker wanneer anderen hen misleiden en misbruiken.

We geloven in onszelf

Ook als anderen ons opzij schuiven en dreigen te vernederen.

We geloven in de vrede

Zeker wanneer de wereld zich klaarmaakt voor de oorlog.

Als we samen in dit alles blijven geloven,

Dan mogen we hopen dat in dit gebeuren


Een glimp zichtbaar wordt de geestkracht

van Degene die wij “Ik zal er zijn” mogen noemen.

Amen.
4. Schriftlezing: Prediker 3, 1-9

Voor alles is er een uur, er is een tijd voor al wat wil onder de hemelen.

Een tijd van baren en een tijd van sterven;

een tijd van planten en een tijd van aanplant rooien.

Een tijd van doden en een tijd van verplegen,

een tijd van afbraak en een tijd van opbouw.

Een tijd van huilen en een tijd van lachen,

een tijd van jammeren en een tijd van dansen.

Een tijd van stenen wegwerpen

en een tijd van stenen opstapelen;

een tijd van omhelzen

en een tijd om je verre te houden van omhelzen.

Een tijd van zoeken en een tijd van verliezen,

een tijd van bewaren en een tijd van wegwerpen.

Een tijd van afscheuren en een tijd van aannaaien,

een tijd van zwijgen en een tijd van spreken.

Een tijd van liefhebben en een tijd van haten,

een tijd van oorlog en een tijd van vrede.

Voor alles is er een tijd en dat is nu eenmaal zo.

Het hangt er maar van af wat wij aanvangen.

met die onoverkomelijke tijden.
4. Als kinderen in ons midden worden geboren…
- Gedenken wij de kinderen die in de loop van het voorbije werkjaar in ons midden zijn geboren:

Kato De Dycker op 22 oktober 2008

Mieke Van den Bossche op 25 april 2009

Marieke De Witte op 22 mei 2009-06-09

Sam (zoontje van Fran D’Hooghe en Tim: 11 juni 2009
- een tekst (Liesbet en Eric)
25 april 2009. Een dag als geen ander.

Mieke, samen hebben we enkele uren serieus arbeid geleverd en net voor middernacht kwam je ter wereld. Je huilde niet veel en je mocht meteen op mij liggen! De mooiste momenten van m’n leven.

Je bent vandaag precies 9 weken jong en het lijkt wel of elke dag onze verwondering toeneemt. Telkens opnieuw weet je ons te vertederen door je guitige lachjes, je heldere blik, ja zelfs door je hartverscheurende wenen. Iedere dag zijn we dankbaar dat we jou voor altijd met ons leven mogen verbinden.
Wens uit India van Arundhati Roy (licht aangepaste versie):
Dat je mag beminnen en bemind worden

Dat je nooit je eigen kleinheid vergeet

Dat je nooit het onuitsprekelijke geweld

Gewoon wordt

En de grove ongelijkheid van het leven

Rondom jou.

Dat je vreugde zoekt,

Ook op de droevigste plaatsen,

Dat je nooit het ingewikkelde vereenvoudigt

Of het eenvoudige ingewikkeld maakt.

Dat je sterkte respecteert, nooit macht.

En boven alles: dat je kijkt, probeert en begrijpt

En dat je nooit wegkijkt.
- een lied: je bent geen klei gebleven

5. Groot worden is gaan in oude sporen en toch eigen wegen gaan…
- We denken nu aan Inneke Coppens en Sara (K. Renneboog), die enige tijd geleden zijn gevormd.

We luisteren eerst naar een tekst uit de Filippijnen:


- een tekst (Karl Gaspar – Filippijnen)

Een kind,

’t verscheen in mijn dromen

met kruiden in de hand,

om de wonden te genezen

van al wie gekwetst was

door de ontberingen, de vervreemding, de ontmenselijking

van het leven.

Een kind,

’t verscheen in mijn hoop

met een glimlach op ’t gezicht,

om de zon te laten zien

aan al wie gevangen zit

in de doodsnood, de angst en de bruutheid

van het leven.
Een kind, ’t stond aan de horizon van morgen

met zon en sterren in de ogen

om het vuur aan te steken

bij al wie is uitgedaagd

door de strijd, de soms fatale kringloop en de wonderen

van het leven.


Vandaag is het kind

van mijn dromen, mijn hoop en mijn morgen geboren.

Teken van onze God,

die toch vreugde schept in het leven.

Lang leve het kind
- een liedje gezongen door Inneke
6. Kiezen is altijd een stukje delen
- In de loop van het voorbije jaar maakten mensen uit de omgeving van onze gemeenschap belangrijke keuzes:

Frederik D’Hooghe en Lieve trouwden met elkaar op 16 augustus 2008

Kato Dohogne en Tom bezegelden hun reeds enige tijd geleden begonnen avontuur op 23 mei van dit jaar.

Toon De Coster en Kim huwden op 4 oktober 2008

Bart Bosteels legde zijn laatste geloften af als broeder jezuïet op 16 mei 2009
En om niet te vergeten – want blijven kiezen is ook elke dag opnieuw een beetje en soms veel blijven delen – er vierden ook mensen uit onze gemeenschap een jubileum:

Hilde en Ignace: 25 jaar getrouwd

Lieve en Geert, Inge en Erik, Nancy en Peter: 20 jaar samen onderweg.
- Een kort woord van Bart Bosteels

Beste vrienden van de gemeenschap van Jebron waar ik zoveel mooie herinneringen aan heb.

Ik wil jullie kort laten meeleven met de heuglijke dag kort geleden in mijn leven.

Ik geloof dat God van me houdt zoals van ons allemaal. Hij wil elke mens onderdompelen in zijn onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde. Ik geloof dat Hij ieder mens die deze Liefde niet afwijst, maar ze aanvaardt en beantwoordt, ieder mens die op zijn eigen unieke manier ingaat op zijn uitnodiging, zijn vreugde zal schenken.

Ik heb jaren geleden al gekozen om als Gezel van Jezus door het leven te gaan,om God tegemoet te komen en Hem te eren maar bovenal ook om medemensen te steunen en me in te zetten voor mensen in nood en zelf een beter mens te worden.

Mijn laatste geloften in de jezuietengemeenschap zijn een vreugdevol thuiskomen bij onze God, gedragen en geborgen door de communauteit van Heverlee waar ik momenteel verblijf.

Ik hoop verder zo'n dienstwerk bij gehandicapten of om het even wat blij verder te zetten.

Guido Debree schreef me :het was een lange weg er naartoe met soms duistere momenten. Ik vermoed dat de vreugde en dank dubbel zijn nu .

Ik dank jullie voor de steun, en wens jullie het beste,

7. Een lied als overgang naar Brood en Wijn: “Naam die zin is van ons leven….”
8. Collecte en praktische punten

9. Gebeuren rond Brood en Wijn
Kiezen is altijd een beetje delen.

En misschien is echt kiezen veel meer dan zomaar een beetje delen.

Als dit geldt voor onze relaties, voor de levenskeuzes die wij maken, voor de kleine uitdagingen die dagelijks op ons afkomen, dan geldt dat ook voor ons als Messiaanse gemeente.

Vanuit de weg van de Messias Jezus worden wij telkens weer uitgenodigd om te kiezen.

Om te kiezen ons leven te delen met zovelen, met elkander.
Daarvoor willen we hier en nu bidden.
- Tafelgebed: “De mens is begonnen met …..
- Als we afscheid nemen……
- een tekst van Abel Herzberg

Afscheid nemen is loslaten

en toch nog iets van die persoon

of die plek waar je geweest bent in je houden.

Je kunt iemand niet vasthouden.

Je moet afscheid nemen ook niet als iets droevigs zien,

eerder als blijdschap.

De mens, die plek

laat iets in jou achter opdat jij er verder mee kunt.

Je kunt blij zijn omdat je rijk bent

dat je die persoon hebt mogen ontmoeten

dat je op die plek bent geweest

en er vol van bent.

Afscheid nemen is dag zeggen

en proberen alleen verder te gaan

met de steun die je gekregen hebt.
Alvorens brood en beker te delen met elkaar willen wie hier nu de namen noemen van hen die hun leven met ons of met sommigen van ons intens hebben gedeeld.

Patrick Libaut, echtgenoot van Trees Debusschere, 16 november 2008

Remi Van Papegem, broer van Linda, 24 februari 2009

Filemon Braeckman, vader van Miek , 28 april 2009


Wie nog graag de naam noemt van iemand uit de eigen familie of vriendenkring, kan nu ook die naam noemen.
Tot besluit van dit gebeuren:

Wij kunnen hier enkel de hoop uitspreken dat jullie toch vooral goede herinneringen aan hun levensdagen mogen meedragen, bewaren en koesteren. En dat die goede herinneringen voor jullie een bron van vertroosting mogen zijn. We hopen dat jullie vertroosting vinden bij elkaar en dat jullie mekaar niet loslaten, maar uiterst nabij blijven.

We hopen ook dat jullie al was het maar “iets” uit hun leven mogen meenemen, waarvan jullie kunnen zeggen: daar kan ik ook van leven, als was het maar even, soms….

We hopen dat jullie ook mogen geloven dat de ENE (JHWH) niets laat verloren gaan van wat door hun handen aan goeds is geschied in deze wereld, hoe bescheiden zij waarschijnlijk ook hebben geleefd en gedaan wat gedaan moest worden.


- Laten we nu tot elkaars vertroosting en tot elkanders levenskracht brood en beker delen met elkaar.

Ondertussen spelen enkele jongeren een stukje muziek.
10. Tot slot: “over de liefde” (Kahlil Gibran)

Laten we tot slot van deze viering nog de tekst beluisteren van Kahlil Giibran, die bij goed beluisteren niet alleen over het huwelijk gaat, maar over elke liefde die wij mekaar kunnen schenken:Heb elkander lief,
maar maak van de liefde geen band:
laat zij veeleer zijn een golvende zee
tussen de kusten van je zielen.
Vul elkanders bekers, maar drink niet uit dezelfde beker.


Geef elkaar van uw brood, maar eet niet van hetzelfde stuk.

Zing en dans tezamen en wees blij,
maar bent ieder alleen,
zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn,
al doortrilt hen dezelfde muziek.
En staat tezamen, maar niet te dicht bijeen:
want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf,


En de eik en de cipres groeien niet in elkanders schaduw.
11. Lied: Onze Vader (melodie Oud Liedboek 308)

Onze Vader

Ref.


God van mensen Vader – Moeder

die in ’t verborgene zijt

in de roep om recht en vrede

weerklinkt onhoorbaar uw Stem


1. Laat ons uw Naam ontdekken

in ’t leven naar uw weg

dat wij toch nooit vergeten

het woord van uw visioen


2. Geen mensen meer gemarteld

geen kind’ren meer ontheemd

de minste mens gegeven

het brood voor elke dag


Refrein
3. Alles wat leeft op aarde

gekoesterd en geliefd

bomen tot in de hemel

mensen van grond en vuur


4. Geef ons weer nieuwe kansen

herinner ons eraan

dat wij uw partners worden

mensen van Licht en Stem


Refrein

12. Elkaar tot zegen (om samen te zeggen)
Gij Ene,

Liefhebber van mensen,

Bewaarder van leven voor alles en allen,

op dit ogenblik van ons bijeenzijn,

dat zo rijk aan betekenis voor ons was,

danken wij u,

want we mogen weten dat uw zegen op ons allen rust,

en op alle mensen,

waar ook ter wereld

hoe ze ook uw naam noemen,

of ook wanner ze uw naam niet durven noemen,

op allen die zoeken naar waarheid en liefde

en naar vrede voor de gehele wereld.

Schenk ons die zegen

en help ons die te ontvangen

en nooit meer kwijt te raken.

Blijf ons nabij als

Vader en Moeder

als Zoon en Broeder

en als heiligende Geest in ons midden.

Amen

 

 De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina