Amsterdam-St. Petersburg ExpressDovnload 55.44 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte55.44 Kb.


Amsterdam-St. Petersburg Express

Startnotitie PvdA-GroenLinks Flevoland-Groningen-Friesland-Drenthe maart 2014

Hermitage St. Petersburg


Hermitage AmsterdamKaart met traject Amsterdam-Lelystad-Emmeloord-Drachten-Groningen-Bremen-Hamburg-Szczecin-Gdansk-Kalingrad-Riga-St.PetersburgAmsterdam-St.Petersburg Express

Startnotitie

Czaar Peter de Grote reisde in 1697 vanuit Rusland naar Amsterdam met tientallen rijtuigen en een gevolg van 250 mensen. Naar analogie van de Amsterdamse grachtengordel liet hij het nieuwe St. Petersburg bouwen met daarin het immense Winterpaleis, de Hermitage. Dat is nu een museum met een gigantische kunstcollectie. In 2011 werd in Amsterdam de dependance van de Hermitage geopend. De historische banden tussen Amsterdam en St. Petersburg zijn hecht. Alleen de verbindingen, zowel via de weg als het spoor, zijn onvolkomen. Zeker nu de economieën in Polen en de Baltische staten sinds hun intrede in de Europese Unie booming zijn is het van belang deze gebrekkige infrastructuur in Europees perspectief te bezien.
In studies voor de aanleg van de zogeheten Zuiderzeelijn is reeds gewezen op het belang van een nieuwe spoorverbinding met Noord- Duitsland, - Polen, de Baltische staten en St. Petersburg. Zij vormen van oudsher ook de Scandinavië-connectie. Reeds in de Hanzetijd lagen deze handelsroutes open. De noordelijke provincies realiseren zich ook vandaag het belang van de relatie met de stevige economieën in het noorden.

Het kernbelang van de Zuiderzeelijn was drieledig: betere en minder kwetsbare bereikbaarheid van de noordelijke Randstad met openbaar vervoer; economische versterking van het Noorden van Nederland en aansluiting op het Europees net van hogesnelheidslijnen in Noord- Duitsland.


Eind 2007 blies de Tweede Kamer de Zuiderzeelijn af. Vooral naar aanleiding van het rapport Duyvestein over grootschalige infrastructurele projecten. Gevreesd werd dat de kosten vele malen hoger zouden uitvallen.

De betrokken provincies kregen ter compensatie ruim 3 miljard euro voor de verbetering van de (rijks)infrastructuur. De Groningse Commissaris van de Koning, Max van den Berg sprak in 2007 de verwachting uit dat over tien jaar de aanleg van de Zuiderzeelijn weer op de agenda kon worden gezet. De belangengroepen VNO- NCW, vakbonden en vervoerders als Arriva ondersteunden het pleidooi deze verbinding serieus in studie te blijven houden. Daarom nu deze startnotitie.


Immers met de sociaal-economische situatie in Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe is het niet best gesteld. Krimp, verlies van werkgelegenheid1 het toenemend forensisme ( met bijbehorende congestie) gericht op de Randstad en de noodzaak ook internationaal sterker in te zetten op de Noordelijke economieën maken de investeringen in een nieuwe rail-infrastructuur noodzakelijk. De nodige gelden zullen niet alleen van betrokken overheden moeten komen, maar ook en vooral van de Europese Unie 2 en het (inter)nationale bedrijfsleven en particuliere investeringsmaatschappijen. Ook zal met betrokken overheden in Duitsland, de Baltische staten en Rusland overleg geopend moeten worden om de mogelijkheden voor de aanleg van de Amsterdam-St. Petersburg Express te bespreken.

De beoogde uitbreiding van Lelystad Airport maakt een snelle railverbinding tussen Schiphol-Amsterdam-Lelystad-Drachten-Groningen nodig. Immers het Noorden zal ook moeten kunnen profiteren van de vernieuwde luchthaven Lelystad.


Noordoostpolder heeft door haar ligging een schakelfunctie tussen de noordelijke randstad, de regio Zwolle, het noorden van Nederland en is gebaat bij het versterken van de verbanden met deze gebieden. Een veranderende economische oriëntatie, vernieuwde samenwerking gericht op internationale verbindingen en de unieke mogelijkheden in ruimte die het gebied heeft voor ondermeer overslag op weg- en waterverbindingen maken voor Noordoostpolder het initiëren van de Amsterdam- Amsterdam-St.Petersburg Express een buitengewoon belangrijke en interessante ontwikkeling.
Het zou van het allergrootste belang kunnen blijken als juist vanuit die schakelfunctie in Noordoostpolder de eerste stappen worden gezet in een nieuwe innovatieve visie op de manier waarop Nederland in Europa haar positie kan versterken en uitbreiden op een manier die niet slechts de bestaande stedelijke agglomeraties nog intensiever belast. De Amsterdam-St.Petersburg Express wordt niet met een startnotitie gerealiseerd. Maar zonder startmotor begint de machine niet te draaien. En die aftrap tot denken, afwegen en plannen zou zeer goed in Emmeloord kunnen (her)starten.

Belang ontstaat ook niet zonder dat er daadwerkelijk wordt gebouwd aan draagvlak, soms vrijwel letterlijk. In dat proces kan Noordoostpolder ruimte bieden en meedoen op weg naar een nieuwe route Noord-Oostwaarts.

De PvdA-GroenLinks daagt ondernemend Noordoostpolder, Noord-Nederland en de internationale connecties uit in beweging te komen. Wie helpt ons de Amsterdam-St.Petersburg Express starten?
Verdere procedure

De PvdA-GroenLinks Noordoostpolder stellen voor een internationale studiegroep te benoemen, die een haalbaarheidsstudie opstelt voor de Amsterdam-St. Petersburg Express. In deze studiegroep zijn EU, rijk, provincies, grote steden, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen vertegenwoordigd. Voor de eerste fase van deze haalbaarheidsstudie is een bedrag van € 85.000,- nodig. Dit kan gefinancierd worden uit bestaande budgetten.

Bijlagen:  1. sociaal-economische ontwikkeling Nederland- Rusland-Polen en Baltische Staten

  2. Beoogd tracé Amsterdam-St.Petersburg Express

  3. MIRT- 2014 en verder (o.a. visie Noord-Nederland

bijlage 1: sociaal-economische ontwikkeling Nederland- Rusland-Polen en Baltische Staten


Nederland-Rusland

Handel, investeringen en samenwerking

Rusland is voor Nederland een belangrijke economische partner. De Russische economie blijft naar verwachting de komende jaren aanzienlijk groeien. Aanjagers van deze groei zijn (overheids)investeringen in nieuwe infrastructuur en modernisering van diverse economische sectoren. De Russische consument krijgt ook steeds meer te besteden. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven (multinationals én MKB).

Nederland heeft een sterke internationale economische positie en een toppositie als handels- en investeringspartner van Rusland. In 2012 bedroeg de Nederlandse goederenimport uit Rusland 20,3 miljard euro (+ 19,7% ten opzichte van 2011, vooral olie/gas) en de export naar Rusland had een waarde van 7,1 miljard euro (+ 10,9% ten opzichte van 2011). Daarmee was Rusland voor Nederland, na de VS en China, de derde handelspartner buiten de EU, zowel qua import als qua export.

Mede door het Nederlandse fiscale regime behoort ons land tot de top-drie buitenlandse investeerders in Rusland. Bovendien zet de Nederlandse overheid zich in om hoogwaardige Russische investeringen in Nederland aan te trekken.

Het Nederlandse topsectorenbeleid heeft interessante raakvlakken met de economische thema’s waar in Rusland belangstelling voor is. Denk aan die Nederlandse sectoren die al sinds lang een goede reputatie in Rusland hebben, zoals agrofood, tuinbouw en water (maritieme expertise en waterbouw). Op andere gebieden, zoals life sciences & health of de creatieve industrie, is het Nederlandse bedrijfsleven zijn positie in Rusland juist aan het opbouwen.

Daarnaast bereidt Rusland zich voor op grote infrastructurele projecten. De voorbereidingen voor het WK voetbal in Rusland in 2018 zijn hiervan een goed voorbeeld. Het Nederlandse bedrijfsleven kan zich op uiteenlopende terreinen manifesteren bij dit soort ‘nationale projecten’.

Handel met de Baltische staten

In de loop van 1992 is de Sovjet-Unie uiteengevallen in een groot aantal onafhankelijke republieken. Op 1 januari van dat jaar werden Estland, Letland en Litouwen als eersten onafhankelijk. Nederland is sinds hun onafhankelijkheid een vrij belangrijke handelspartner voor deze drie Baltische staten. Alleen met Rusland, Finland, Zweden en Duitsland drijven zij duidelijk meer handel.

Sinds 1993 is de totale waarde van de Nederlandse handel met Estland, Letland en Litouwen bijna verdubbeld. Vooral onze uitvoer groeide sterk. De waarde van de invoer uit deze drie staten daarentegen liep de laatste twee jaar licht terug, al is dit voornamelijk het gevolg van prijsdalingen.

Waarde invoer loopt licht terug

De Nederlandse invoer uit de Baltische staten bestaat voor het overgrote deel uit aardolie. De waarde ervan is de laatste 2 jaren teruggelopen. Weliswaar bevindt het huidige niveau van de invoer zich nog boven dat van 1993, maar deze stijging komt volledig doordat de invoer uit Estland in de periode 1993-1997 sterk is gestegen.Invoer uit Baltische statenUitvoer blijft stijgen

De Nederlandse uitvoer naar Estland, Letland en Litouwen blijft gestaag groeien. Sinds 1993 is onze uitvoer naar elk van de drie landen jaarlijks gegroeid. Vooral computers, auto’s, groenten en fruit vinden gemakkelijk hun weg naar de Baltische staten.Uitvoer naar Baltische statenRelatief belangrijk

Ondanks hun geringe aantal inwoners (Estland 1,5 mln; Letland 2,5 mln.; Litouwen 3,7 mln.) zijn de Baltische staten samen voor onze handel net zo belangrijk als bijvoorbeeld Australië of India. Zouden we Estland, Letland en Litouwen als één land beschouwen, dan was het onze achtendertigste handelspartner. De Baltische staten zijn daarmee belangrijker voor onze handel dan landen als de Oekraïne of Roemenië, landen met veel meer inwoners.Noud Philippens

Bijlage 3 Trace Amsterdam-St. Petersburg Express


zie: http://infrastruct.wordpress.com/page/4/

bijlage 5. MIRT 2014 visie Noord-Nederland


Visie
Noord-Nederland omvat de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en is een gebied met een grote landschappelijke diversiteit. De steden spelen in Noord-Nederland een belangrijke rol. Meer dan tweederde van de ruim 1,7 miljoen inwoners in dit gebied woont en werkt in één van de stedelijke netwerken Groningen-Assen, Fryslân en Zuid-Drenthe. De stedelijke netwerken zijn van groot belang voor het aanbieden en in stand houden van een hoog voorzieningenniveau (onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, etc.). Het havencomplex in de Eemsdelta fungeert als internationale toegangspoort voor Noord-Nederland. De economische kracht van Noord-Nederland ligt in de (inter)nationale positie van een aantal economische topsectoren: Energie, Chemie, Water-(technologie), High Tech (sensortechnologie), Agro & Food en Life Sciences & Health (healthy ageing). Het samenspel van en de samenhang tussen deze sectoren vormen een goede basis voor de transitie naar een biobased economy. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor het versterken van de economische potentie van de regio en vergt de inzet van alle modaliteiten (weg, spoor, binnen-, zee- en luchtvaart). De belangrijkste transportassen zijn de A6/A7, de A28/ A37, de spoordriehoek Zwolle-Groningen-Leeuwarden, de spoorlijn Zwolle-Emmen, de spoorlijn Groningen-Bremen, de vaarweg Lemmer-Delfzijl en de zeeverbinding Eemshaven-Noordzee. De inzet is gericht op het ontwikkelen van een robuust mobiliteitssysteem tussen de stedelijke regios en economische kernzones in (Noord-)Nederland met de (inter)nationale kerngebieden in Noord-Oost Europa.
In Noord-Nederland wordt gewerkt aan de actualisatie van de Gebiedsagenda. De basis hiervoor is gelegd in de Noordervisie2040, een nieuwe ruimtelijk-economische visie voor Noord-Nederland, die in co-creatie met de noordelijke samenleving tot stand is gekomen. Dit past bij de vernieuwing van het MIRT waarbij nog meer dan voorheen met alle betrokken partijen aan de gezamenlijke opgaven in een gebied wordt gewerkt.

1 Het CBS heeft deze eind februari nieuwe werkloosheidcijfers gepubliceerd. Flevoland met de hoogste werkloosheid gevolgd door Groningen en Fryslan.

2 Eind 2013 heeft de EC nog een oproep geplaatst tot indiening van voorstellen ter waarde van €. 350 mln. ter financiering van Europese vervoerinfrastructuur in alle EU lidstaten en voor alle vervoersmodaliteiten: lucht-, spoor-, weg-, zee- en binnenvaart (programma periode 2007 – 2013). Het is goed om de mogelijkeheden voor 2014 – 2020 te analyseren op dit punt.

Amsterdam-St. Petersburg express
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina