An Nûr (Het Licht)Dovnload 156.83 Kb.
Pagina1/9
Datum18.08.2016
Grootte156.83 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

An Nûr
(Het Licht)7. al-Mu’min


(Schenker van veiligheid)
8. al-Muhaymîn

(Bewaker van alles)

Kwartaalblad van de Surinaamse Islamitische Vereniging


NO. 3 - Jaargang 2000, editie juni / Rabi-ul-Awwal 1421

Onderwerpen:
Salât, ofwel het Gebed - 3

Traditie versus Religie - 6

Wat zeggen de sterren – 9

Moederdag – 10


55 jaar Qamrul Islam - 12

Politiek versus Religie (een evaluatie) - 14

Een uitgave van de Surinaamse Islamitische Vereniging

Published on WWW at: www.aaiil.org/surinameRubrieken:
Actueel: Satanisme – 4

Zorg voor het milieu: Aardedag 2000 – 8
Islâm en andere religiën: Arya Samâj – 10

Islâm en wetenschap: Buitenaards leven? – 12

Verhaal: De jongen die stenen naar bomen gooide – 16

Wist u dat… - 17
9. al-‘Azîz

(de

Machtige)
10. al-Djabbâr

(Hersteller van elk verlies)

6. as-Salâm

(Schepper van vrede)

Allâh is de (Gever van het) licht - An Nûr - (in) de hemelen en (op) de aarde; een gelijkenis van Zijn licht is als een pilaar, waarop een lamp is; de lamp is in een glas, (en) het glas is als het ware een schitterende ster, aangestoken van een gezegende olijfboom, die noch van het Oosten noch van het Westen is, waarvan de olie schier licht geeft, hoewel geen vuur ze aanraakt – licht op licht - Allâh leidt tot Zijn Licht wie Hij wil en Allâh stelt de mensen gelijkenissen voor, en Allâh is Bekend met alle dingen (Sûra An Nûr, vers 35).
Redactie:

Riaz Ahmadali

Reza Ghafoerkhan

Irshaad Djoemai

drs. Sharda Ahmadali-Doekhie
Adviseur:

drs. Khaliel Ghafoerkhan


Medewerkers:

Kariem Asraf (rubriek: SIV-nootjes)

Roy Radjbali (rubriek: overledenen)

Rahamat Naipal

Haroen Bechan (medewerker internet-informatie)
Redactie-adres:

S.I.V.-Headquarters, Keizerstraat 88

Tel: 473849 / 476720

Email: annur_islam@yahoo.comOmslag: 5 van de 99 namen van Allâh


An Nûr verschijnt 4x per jaar.

Wilt u An Nûr per Email ontvangen? Mail ons!


De Islâm is:
Internationaal

 • Ze erkent alle profeten, die gedurende alle tijden door alle volkeren naar voren zijn gebracht en verwacht van haar belijders, dat zij in al deze profeten geloven.

 • Waarheid en goedheid kunnen in alle religiën gevonden worden. God behandelt alle mensen gelijk in rechtvaardigheid, ongeacht hun ras, nationaliteit of religie.

Vredelievend

 • Keurt geweld af, maar rechtvaardigt het in onvermijdbare gevallen van zelfverdediging.

 • Leert Muslims om vredig onder elke wet, die godsdienstvrijheid toestaat, te leven.

Tolerant

 • Geeft volledige vrijheid aan een ieder om zijn of haar geloof / levensovertuiging aan te hangen.

 • Verwacht van ons om verschillen in mening te tolereren.

Rationeel

 • Dringt er onder alle omstandigheden op aan om kennis en rede aan te wenden.

 • Blindelings navolgen wordt veroordeeld, terwijl onafhankelijkheid van mening toegestaan is.

Inspirerend


 • Aanbidding is, behalve een rituele handeling, voornamelijk een persoonlijk contact tussen de dienaar en de Levende God, Die gebeden verhoort en spreekt tot Zijn rechtschapen dienaren.

Non-sektarisch


 • Een ieder, die gelooft dat er geen God is dan Allâh en dat Muhammad (s.a.w.) Zijn Profeet is (Lâ ilâha ill-Allâh Muhammad dur Rasûlullâh), is een Muslim en kan door niemand uit de Islâm verstoten worden.

Hazrat Mirzâ Ghulâm Ahmad leerde ons dat geen enkele profeet, oud of nieuw, zal verschijnen na de Heilige Profeet Muhammad (s.a.w.). Wel zullen er hervormers (mudjaddids) verschijnen om de zuivere leer van de Islâm in ere te herstellen en de Islâm nieuw leven in te blazen.


Redactioneel

Geachte lezers,


Vóór u ligt het nieuwste nummer van het SIV-kwartaalblad An Nûr. In de vorige edities zijn als hoofdartikelen verschenen het vasten en de haddj, resp. de 4e en de 5e zuil van de Islâm. In deze editie zal een begin worden gemaakt met de salât, de 2e zuil van de Islâm. Dit onderwerp zal in het volgend nummer worden afgerond.

Wij wensen ook deze keer de adverteerders en alle anderen die hebben meegeholpen aan het totstandkomen van dit nummer van An Nûr van harte te bedanken.

Rest ons u veel leesplezier toe te wensen.


De salât

(het verplichte gebed)Riaz Ahmadali
Zoals we ongetwijfeld allemaal weten, is het de Muslims voorgeschreven vijf maal per dag tot de Schepper te bidden.
De salât (het gebed) mag slechts op de door de Heilige Profeet Muhammad (s.a.w.) voorgeschreven manier en onder de door hem bepaalde omstandigheden worden verricht. Verandering hierin is niet toegestaan.
Alvorens de salât te verrichten, moet er een reiniging plaatsvinden. Hadîs: “De sleutel tot het Paradijs is de salât en de sleutel tot de salât is de wudu” (kleine wassing).

De verplichte salât is gebonden aan bepaalde tijden van de dag, namelijk: 1. tussen ochtendschemering en zonsopgang (Fadjr)

 2. de vroege middag (Zuhr)

 3. de late middag (‘Asr)

 4. direct na zonsondergang (Maghrîb)

 5. het eerste deel van de nacht (Isja).

Ook is de salât gebonden aan een bepaalde geografische ligging, namelijk de Ka’aba in Makkah. We bidden dus met ons gezicht gericht naar de Ka’aba in Makkah.


De salât moet op tijd worden verricht (Heilige Qur’ân 4:103). Het mag niet vrijwillig worden uitgesteld of overgeslagen, behalve in uitzonderingsgevallen als ziekte of wegens overmacht verhinderd zijn op tijd het gebed te verrichten; het moet dan later ingehaald worden (qadâ).
De salât bestaat uit een aantal rakât (eenheden). Elke salât begint met het zeggen van ‘Allâhu Akbar’ (Allâh is de Grootste) en het eindigt met salâm. En elke salât bestaat uit het openingshoofdstuk van de Qur'ân (al Fâtiha), het prijzen en verheerlijken van Allâh en het afsmeken van Zijn zegeningen voor de Profeet Muhammad en Zijn rechtgeleide dienaren in vastgestelde bewoordingen, terwijl in de 1e en de 2e rakât na de Fâtiha nog een hoofdstuk (sûra) of enkele verzen uit de Qur'ân worden toegevoegd.

Alle woorden van de salât worden in het Arabisch gereciteerd, omdat dit de taal is waarin Allâh de Qur'ân openbaarde; Zijn woorden staan er letterlijk in. Ook schept het verrichten van de salât in het Arabisch een eenheid tussen alle Muslims, waar ook ter wereld.


De salât komt tussen alle dagelijkse bezigheden door en herinnert ons aan onze relatie met Allâh. Het houdt ook ons moreel hoog. Zie Qur'ân 29:45:

Voorwaar, het gebed weerhoudt van ondeugd en kwaad.”


Volgens de Hadîs worden door de salât onze zonden vergeven. Abu Hurairah verhaalt dat hij de Boodschapper van Allâh (s.a.w.) hoorde zeggen:

“Vertel mij, als er bij één van jullie een rivier voor zijn deur zou lopen, en hij zou er vijf maal per dag een bad in nemen, zou er dan nog enig vuil op hem achterblijven?”

Er werd geantwoord: “Er zou geen vuil op hem achterblijven.”

De Profeet (s.a.w.) zei: “Dit is een vergelijking met het verrichten van de vijf gebeden; Allâh vergeeft hierom onze zonden.” (Bugârî en Muslim)


Ondanks al deze positieve effecten moeten we ervoor waken, dat de salât met haar ceremoniën een routine wordt. Laten we daarom, zoals de Profeet ons aanbevolen heeft, bij iedere salât bidden alsof het onze laatste salât is op deze aarde.
Enkele opmerkingen:

De salât bestaat uit een fard (verplicht) en een sunna (niet verplicht) gedeelte. De fard en de sunna worden op dezelfde manier verricht. Belangrijk is dus, dat men voor zichzelf weet, welke salât men gaat verrichten (de intentie).

Verdeling van de salât over de dag en de tijden ervan:
sunna fard sunna tijd
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina