Antwoord op vraag nr. 134 van 5  van laurence libertDovnload 44.75 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte44.75 Kb.
kris peeters

minister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van institutionele her-vormingen, bestuurszaken, buitenlands beleid, media, toerisme, havens, landbouw, zee-visserij en plattelandsbeleid

antwoord

op vraag nr. 134 van 5 

van laurence libert
Plattelandsontwikkeling
Als bijlage 4 is een overzicht te vinden van alle Limburgse projecten die steun hebben ontvangen of zullen ontvangen in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO I 2000 – 2006 en PDPO II 2007 – 2013).

Er moet wel met volgende elementen rekening gehouden worden:
 • 2004 – 2005 en 2006 gaan over PDPO I, vanaf 2007 is het PDPO II.
 • In PDPO II kunnen meerjarige projecten, de projecten worden ingeschreven op een budgetjaar, maar hebben dan 2,5 jaar de tijd om uitgevoerd te worden. De projecten die in 2007 werden goedgekeurd lopen nu af in juni 2009. Daarom is er bij PDPO II de goedgekeurde subsidie weergegeven en wat er reeds is uitbetaald. Het openstaande budget kan nog altijd uitbetaald worden omdat de projecten nog niet zijn afgelopen.

Bij PDPO I zijn er 4 maatregelen waaronder het project kon ingediend worden:


940: Dienstverlenende instanties voor basiszorg van plattelandseconomie & bevolking

9108: Steun aan milieubehoud

9202: Steun voor diversificatie van de bedrijvigheid in de landbouw

9501: Steun aan dorpsvernieuwing & - ontwikkeling, bescherming & instandhouding landelijk erfgoed


Bij PDPO II zijn er 5 maatregelen waaronder men een project kon indienen
313: Bevordering van toeristische activiteiten

321: Basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking

322: Dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling

323: Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed

331: Intermediaire dienstverlening ( opleiding en vorming van ruraal ondernemerschap)
De titel van het project geeft weer waarover het project gaat.
Media
Voor het deeldomein Media werden aan de provincie Limburg of aan de gemeenten in Limburg geen rechtstreekse steun gegeven vanuit media.
Wel werd in de provincie Limburg tijdens deze legislatuur met ingang van 2006 aan twee regionale Vlaamse televisieomroepen subsidies verleend, met name TV Limburg en RTV (RTV verzorgt twee regio’s nl. Mechelen en de Kempen).

Dit is een onderdeel van de steun die Vlaamse Regering verleent aan alle regionale televisieomroepen in Vlaanderen.


Deze steun startte via de ondertekening van een principeverklaring in 2006-2007: op 15 december 2005 werd een principeakkoord gesloten tussen de Vlaamse Regering en de Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen vzw (hierna: NORTV). NORTV is de koepelorganisatie van de 10 Vlaamse regionale televisieomroepen (ATV, AVS, Focus, Kanaal 3, Ring TV, ROB Televisie, RTV, TV Brussel, TV Limburg en WTV).

In deze overeenkomst verklaarden de Vlaamse Regering en NORTV dat zij wensen samen te werken om: • de kwaliteit, de diversiteit en de pluriformiteit van het aanbod van de regionale informatie te behouden en te versterken;

 • programma’s te ondertitelen ten behoeve van doven en slechthorenden;

 • de decretale opdrachten zoals vastgelegd in artikel 71 van de gecoördineerde mediadecreten uit te voeren;

 • de regionale televisieomroepen te betrekken bij de communicatie tussen de Vlaamse Regering en de bevolking.

Deze principeverklaring werd gesloten voor een periode van 2 jaar (2006-2007).
Binnen de perken van de door het Vlaams Parlement ter beschikking gestelde kredieten ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap stelde de Vlaamse Regering de hiernavolgende subsidie ter beschikking van TV Limburg en RTV:

 • Een subsidie van 50.000 euro voor gespecialiseerde medewerkers voor de ondertiteling van televisieprogramma’s ten behoeve van doven en slechthorenden. Omdat RTV twee verschillende regio’s van ondertiteling bedient, is dit de enige regionale zender die in het kader van het ondertitelingsproject in aanmerking komt voor een extra subsidie van 25.000 euro.

 • Een jaarlijkse subsidie van 81.000 euro voor de uitvoering van de decretale opdrachten, zoals vastgelegd in artikel 71 van de gecoördineerde decreten, te weten binnen het zendgebied de communicatie onder de bevolking te bevorderen en bij te dragen tot de algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio en meer specifiek, het verzorgen van programma’s die de betrokkenheid van de burgers bij hun regionale leefwereld moet vergroten;

 • Een subsidie van maximum 30.000 euro per jaar voor algemene opleidings- en vormingsprojecten voor jonge journalisten om de kwaliteit, de diversiteit en de pluriformiteit van het aanbod te bevorderen. Overeenkomstig Verordening nr. 68/2001 van de Europese Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag over opleidingssteun, wordt deze subsidie beperkt tot 50% van de kostprijs van het door de omroep ingediende algemene opleidings- of vormingsproject.

 • In 2006 werd ook een investeringssubsidie van 50.000 euro toegekend voor de aankoop van apparatuur voor de ondertiteling van programma’s ten behoeve van doven en slechthorenden. Deze investeringssubsidie was éénmalig.

 • Voor 2007 werd 55.000 euro toegekend voor het ontwikkelen van initiatieven en projecten die de regionale omroepen de mogelijkheid bieden om zich aan te sluiten op een aantal nieuwe digitale en interactieve ontwikkelingen en platformen in het kader van de convergerende media.
 • Totaal per omroep:

2006: 50.000* + 30.000 + 81.000 + 50.000 = 211.000 euro / 236.000 euro voor RTV

2007: 50.000* + 30.000 + 81.000 + 55.000 = 216.000 euro / 241.000 euro voor RTV


* voor RTV komt hier nog een extra 25.000 euro bij omdat deze regionale televisieomroep 2 verschillende regio’s van ondertiteling bedient.
De Vlaamse Infolijn werd ingeschakeld om bij de communicatie met de bevolking te onderzoeken hoe de regionale televisieomroepen hierbij betrokken konden worden. Dit resulteerde in het toewijzen van tien teletekstpagina’s per regionale televisiezender aan het Contactpunt Vlaamse Infolijn.
Steunmaatregel 2008:

Na een positieve evaluatie van bovenvermelde principeverklaring werd besloten om ook voor 2008 een nieuwe steunmaatregel op te stellen deze keer evenwel zonder een principeverklaring maar met verder uitgewerkte subsidiebesluiten, wat het bestaan van een principeverklaring overbodig maakte.


TV Limburg kwam voor 2008 in aanmerking voor een totaalsubsidie van maximaal 216.000 euro, waarvan 50.000 euro ten behoeve van gespecialiseerde medewerkers voor de ondertiteling van televisieprogramma’s ten behoeve van doven en slechthorenden.

RTV daarentegen kwam voor 2008 in aanmerking voor een totaalsubsidie van maximaal 241.000 euro, waarvan 75.000 euro ten behoeve van gespecialiseerde medewerkers voor de ondertiteling van televisieprogramma’s ten behoeve van doven en slechthorenden.


De overige 166.000 euro kunnen door elke regionale omroep naar eigen goeddunken gespreid worden over de 3 subsidiepoten (decretale opdrachten, opleidingen - a rato van 60% van de ingediende kosten - en digitale toepassingen), met een minimumbesteding per subsidiepoot én een maximum van 100.000 euro per projectvoorstel.

De afrekening 2008 werd ingewacht op de administratie per 17 maart 2009.


Steunmaatregel 2009:

Verwacht wordt dat deze steunmaatregel voor 2009 doorgetrokken zal worden.


Toerisme – hoevetoerisme
Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 houdende de vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend voor het bouwen en moderniseren van logiesverstrekkende bedrijven, in het bijzonder wat betreft de toegankelijkheid voor personen met een handicap, kan Toerisme Vlaanderen premies verstrekken aan logiesverstrekkende bedrijven voor aanpassingswerken die de toegankelijkheid van de infrastructuur voor personen met een handicap verbeteren. Een premie kan verkregen worden voor aanpassingen (aankopen en werken) waardoor de toegankelijkheid van een hotel wordt gerealiseerd voor personen met een handicap, maar ook voor de voorafgaandelijk verplichte toegankelijkheidsdoorlichting. Het premiebedrag bedraagt 30% van de kosten voor de aanpassingen, met een maximum van 56.000 euro en 70% van de kosten van de toegankelijkheidsdoorlichting, met een maximum van 900 euro voor haalbaarheidsstudie en toegankelijkheidsadvies samen of 450 euro indien slechts één onderdeel wordt uitgevoerd.

Als bijlage 1 gaat een overzicht van de projecten die sinds 2004 tot 2009 op basis van dit besluit een premie ontvingen. Er werden nog geen subsidies toegekend gedurende 2009.


Op basis van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van “Toerisme voor Allen”, kan Toerisme Vlaanderen erkenningen en subsidies toekennen aan sociaal-toeristische verblijven.

Wat jeugdtoerisme betreft, streeft het beleid naar het behoud van de capaciteit en een opwaardering van de kwaliteit en de brandveiligheid. Daarom kan men voor centra die specifiek binnen het jeugdtoerisme actief zijn, infrastructuursubsidies krijgen indien men beschikt over een erkenning. Centra die aan de vooropgestelde kwaliteits- en veiligheidsnormen en comforteisen voldoen voor de erkenning, kunnen infrastructuursubsidiëring krijgen. Verblijven waar minimum 70% van de overnachtingen voor rekening komt van personen jonger dan 26 jaar, krijgen bovendien een jeugd-label.

Een erkend verblijf kan een subsidie krijgen van maximaal 40 % van de kosten voor de volgende initiatieven:

• nieuwbouw, moderniserings- en brandveiligheidswerkzaamheden voor verblijven die onder het label jeugdtoerisme vallen ;

• werkzaamheden die tot doel hebben de toegankelijkheid van het erkende verblijf te vergroten;

• proefprojecten of themagerichte projecten (vb. in het kader van duurzaamheid of kind-vriendelijkheid);

• animatie die gericht is op de vermelde doelgroepen.
Als bijlage 2 gaat een overzicht van de erkende (jeugd)verblijfcentra Toerisme voor Allen in Limburg, die subsidies kregen van Toerisme Vlaanderen voor het uitvoeren van infrastructurele aanpassingen. In de meeste gevallen gaat het om projecten waarbij een bestaand jeugdverblijf wordt gemoderniseerd of aangepast aan de veiligheids- en hygiënenormen. In een aantal gevallen wordt de subsidie toegekend voor een volledig nieuwbouwproject of de uitbreiding van een bestaand verblijf met een nieuwbouw gedeelte.
Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen kan Toerisme Vlaanderen voorzien in financiële ondersteuning van strategische plannen en toeristisch-recreatieve projecten, waarbij Toerisme Vlaanderen het accent legt op toeristische infrastructuur. Promotie, onderzoek, studie en vorming kunnen enkel ondersteund worden indien deze acties rechtstreeks verbonden zijn aan een toeristisch-recreatief infrastructuurproject.

Als bijlage 3 gaat een overzicht van de toeristisch-recreatieve projecten in Limburg die in de loop van deze legislatuur subsidies kregen van Toerisme Vlaanderen.


Toerisme Vlaanderen realiseert in eigen beheer investeringsprojecten in de toeristische sector. Het gaat veelal om kampeerterreinen, sociale vakantiehuizen, jeugdherbergen of jeugdverblijven die werden aangelegd of gebouwd op gronden die Toerisme Vlaanderen heeft verworden. De uitbating ervan is uitbesteed.

In de onderstaande tabel gaat een overzicht van de directe investeringen van Toerisme Vlaanderen in Limburg tijdens de huidige legislatuur.
JH DE VEURS-VOEREN

PLINIUS- TONGEREN

BINNENVAART/KELCHTERHOEF

2005

24115,30

2004

1600

2008

1000

2006

1880,34

2005

362280,93

2009

301,46

2007

3515260,85

2006

665982008

238124,68

2007

83954,802009

383917,77

2008

313TOTAAL

4.163.298,94

TOTAAL

514.746,73

TOTAAL

1.301,46

ALGEMEEN TOTAAL

4.679.347,13

In het kader van de subsidiëring van evenementen met toeristisch belang of internationale uitstraling werden volgende subsidies toegekend: • 2007: Maaseik: Tentoonstelling “Het Terracotta Leger van Xi’An. Schatten van de eerste keizers van China” : 40.000 euro

 • 2008: Voeren: “Zomerzoektocht in het Euregiogebied Luik-Aken-Maastricht”: 15.000 euro.

 • 2009: Domein Bokrijk: Smokkeltocht: aanvraag in behandeling.


bijlagen
1. Overzicht van de projecten die sinds 2004 tot 2009 op basis van dit besluit een premie ontvingen

2. Overzicht van de erkende (jeugd)verblijfcentra Toerisme voor Allen in Limburg, die subsidies kregen van Toerisme Vlaanderen voor het uitvoeren van infrastructurele aanpassingen.

3. Overzicht van de toeristisch-recreatieve projecten in Limburg die in de loop van deze legislatuur subsidies kregen van Toerisme Vlaanderen.

4. Overzicht van alle Limburgse projecten die steun hebben ontvangen of zullen ontvangen in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO I 2000-2006 en PDPO II 2007-2013)


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina