Apostolische constitutieDovnload 112.06 Kb.
Pagina1/2
Datum17.08.2016
Grootte112.06 Kb.
  1   2
MUNIFICENTISSIMUS DEUSDogma verklaring Maria Tenhemelopneming

Paus Pius XII - Apostolische Constitutie - 1 november 1950APOSTOLISCHE CONSTITUTIE


waardoor,
als Geloofsdogma gedefinieerd wordt, dat de Moeder Gods en Maagd Maria met lichaam en ziel tot de hemelse glorie is opgenomen

Pius Bisschop


Dienaar der Dienaren Gods
ter eeuwige gedachtenis


NEDERLANDS1

ENGELS2

1. De allervrijgevigste God, die alles vermag en wiens voorzieningheidplan op wijsheid en liefde berust, verzacht volgens een ondoorgrondelijke wilsbesluit de smarten van volken en enkelingen door intervallen van vreugde, opdat op verschiedene wijzen en in verscheidene maat, voor hen, die Hem liefhebben alles samenwerkt ten goede cit.

1. The most bountiful God, who is almighty, the plan of whose providence rests upon wisdom and love, tempers, in the secret purpose of his own mind, the sorrows of peoples and of individual men by means of joys that he interposes in their lives from time to time, in such a way that, under different conditions and in different ways, all things may work together unto good for those who love him.[1]

2. Inderdaad, Ons Pontificaat wordt, evenals onze huidige tijd, gekweld door talloze zorgen, benauwdheden en angsten wegens overgrote rampspoeden veler afdwaling van waarheid en deugd; anderzijds echter is het voor Ons een grote troost, dat terwijl het katholiek geloof zich openlijk en werkdadig naar buiten openbaart, de devotie tot de Maagd en Moeder Gods met de dag wint aan kracht en vurigheid, en bijna over heel de wereld als een blij voorteken duidt op een beter en heiliger leven. Zo zien Wij gebeueren, dat terwijl de Allerzligste Maagd haar moedertaak voor de door Christus’ bloed verlosten vol leifde vervult, haar kinderen naar hart en geest steeds krachtiger worden opgewekt om met groeiende belangstelling haar voorrechten te overwegen.

2. Now, just like the present age, our pontificate is weighed down by ever so many cares, anxieties, and troubles, by reason of very severe calamities that have taken place and by reason of the fact that many have strayed away from truth and virtue. Nevertheless, we are greatly consoled to see that, while the Catholic faith is being professed publicly and vigorously, piety toward the Virgin Mother of God is flourishing and daily growing more fervent, and that almost everywhere on earth it is showing indications of a better and holier life. Thus, while the Blessed Virgin is fulfilling in the most affectionate manner her maternal duties on behalf of those redeemed by the blood of Christ, the minds and the hearts of her children are being vigorously aroused to a more assiduous consideration of her prerogatives.

3. Het is een feit, dat God, die van alle eeuwigheid met een heel bijzondere toegenegenheid op de Maagd Maria heeft neergeschouwd, “toen de volheid der tijden kwam “cit., zò het raadsbesluit zijner voorienigheid heeft verwezenlijkt, dat alle privileges en voorrechten, die Hij haar in overgrote vrijgevigheid en volmaakte genadenharmonie ten alle tijde erkend en in de loop der eeuwen met de dag dieper doorvorst, toch is het ons tijdsgewricht, waarin het privilege van de lichamelijke Tenhemelopneming der Moeder Gods en Maagd Maria twijffelloos in een helderder licht ging schitteren.

3. Actually God, who from all eternity regards Mary with a most favorable and unique affection, has “when the fullness of time came”[2] put the plan of his providence into effect in such a way that all the privileges and prerogatives he had granted to her in his sovereign generosity were to shine forth in her in a kind of perfect harmony. And, although the Church has always recognized this supreme generosity and the perfect harmony of graces and has daily studied them more and more throughout the course of the centuries, still it is in our own age that the privilege of the bodily Assumption into heaven of Mary, the Virgin Mother of God, has certainly shone forth more clearly.

4. Dit privilege kwam op de dag, dat Onze Voorganger Pius IX onsterfelijker gedachtenis het geloofspunt van de onbevlekte ontvangenis der zegenrijke Moeder Gods plechtig bezegelde, in een nieuwe stralengloed te staan. Allernauwst immers zijn deze twee voorrechten onderling verbonden. Christus namelijk heeft zonde en dood door zal eigen dood overwonnen; en alwie door het doopsel op bovennatuurlijke wijze herboren is, heeft door dezelfde Christus de zege op zonde en dood bevochten. Desondanks wil God volgens een algemeen geldende wet de volledige vrucht der overwinning op de dood behaald aan de rechtvaardigen niet schenken dan eerst op het einde der tijden. Dat Is de reden, waarom óók de lichamen der rechtvaardigen na de dood in ontbindng overgaan, en ieders lichaam pas op de jongste dag met zijn eigen verheerlijkte ziel verbonden zal worden.

4. That privilege has shone forth in new radiance since our predecessor of immortal memory, Pius IX, solemnly proclaimed the dogma of the loving Mother of God’s Immaculate Conception. These two privileges are most closely bound to one another. Christ overcame sin and death by his own death, and one who through Baptism has been born again in a supernatural way has conquered sin and death through the same Christ. Yet, according to the general rule, God does not will to grant to the just the full effect of the victory over death until the end of time has come. And so it is that the bodies of even the just are corrupted after death, and only on the last day will they be joined, each to its own glorious soul.

5. Van deze algemene wet echter heeft God de Zalige Maagd Maria willen uitzonderen. Zij heeft krachtens een geheel bijzonder voorrecht, door haar onbevlekte ontvangenis de zonde overwonnen en daarom was Zij niet onderhevig aan de wet om in staat van ontbinding in het graf te blijven, noch behoefde Zij tot het einde der tijden de verlossing van haar lichaam te verbijden.

5. Now God has willed that the Blessed Virgin Mary should be exempted from this general rule. She, by an entirely unique privilege, completely overcame sin by her Immaculate Conception, and as a result she was not subject to the law of remaining in the corruption of the grave, and she did not have to wait until the end of time for the redemption of her body.

6. Zodra dus plechtig bezegeld was, dat de Moeder Gods en Maagd Maria van het eerste ogenblik af van de erfzonde is vrijgebleven, gingen de christengelovigen in hun hart een innige hoop koesteren, dat het hoogste Leergezag der Kerk ook het geloofspunt der lichamelijke Tenhemelopneming der Maagd Maria zo spoedig mogelijk zou definiëren.

6. Thus, when it was solemnly proclaimed that Mary, the Virgin Mother of God, was from the very beginning free from the taint of original sin, the minds of the faithful were filled with a stronger hope that the day might soon come when the dogma of the Virgin Mary’s bodily Assumption into heaven would also be defined by the Church’s supreme teaching authority.

7. Immers men kon zien, hoe niet alleen christengelovigen afzonderlijk, maar ook vertegenwoordigers van Staten en Kerkprovincies, ja zelfs niet weinig Vaders van het Vaticaans Concilie deze gunst met aandrang van de Apostolische Stoet afsmeekten.

7. Actually it was seen that not only individual Catholics, but also those who could speak for nations or ecclesiastical provinces, and even a considerable number of the Fathers of the Vatican Council, urgently petitioned the Apostolic See to this effect.

8. In de loop der tijden echter bleven soortgelijke verzoeken en smeekschriften niet alleen onverminderd, inegendeel, dagelijks namen ze in aantal en aandrang toe. Er werden immers tot dit doel gezamenlijke gebedsoefeningen gehouden; studies over dit onderwerp werden zowel door verschillende vooraanstaande godsgeleerden op eigen initiatief, alsook op openbare kerkelijke Hogescholen en andere instituten voor gewijde wetenschap met kracht en opgewektheid bevorderd; Mariale congressen, nationale zowel als internationale werden in vele delen der katholieke wereld belegd. En door deze studies en onderzoekingen kwam duidelijker in het licht te staan, dat in de aan de Kerk toevertrouwde christelijke geloofsschat óók het dogma ligt opgesloten van de Tenhemelopneming der Maagd Maria; en zij hadden meeestal verzoekschriften tot gevolg, waardoor de Apostolische Stoel gesmeekt en gebeden werd ook deze waarheid plechtig te definiëren.

8. During the course of time such postulations and petitions did not decrease but rather grew continually in number and in urgency. In this cause there were pious crusades of prayer. Many outstanding theologians eagerly and zealously carried out investigations on this subject either privately or in public ecclesiastical institutions and in other schools where the sacred disciplines are taught. Marian Congresses, both national and international in scope, have been held in many parts of the Catholic world. These studies and investigations have brought out into even clearer light the fact that the dogma of the Virgin Mary’s Assumption into heaven is contained in the deposit of Christian faith entrusted to the Church. They have resulted in many more petitions, begging and urging the Apostolic See that this truth be solemnly defined.

9. In deze vrome wedkamp waren de christengelovigen op wondere wijz één met hun gewijde Kerkvoogden; want óók deze zonden dergelijke petities en wel in grote getale, hierheen naar Sint Pieters Stoel. Zo kwam het, dat reeds bij Onze verheffing op de troon van het Hogepriesterschap, dergelijke verzoekschriften in vele duizendtallen uit elk deel der wereld en uit elke maatschappelijke stand, nl. uit het Heilig College Onzer Zonen de Kardinalen, uit de kring onzer Eerbiedwaardige Broeders, de Aartsbisschoppen en Bisschoppen, uit Bisdommen en parochies, naar deze Apostolische Stoel waren opgestuurd.

9. In this pious striving, the faithful have been associated in a wonderful way with their own holy bishops, who have sent petitions of this kind, truly remarkable in number, to this See of the Blessed Peter. Consequently, when we were elevated to the throne of the supreme pontificate, petitions of this sort had already been addressed by the thousands from every part of the world and from every class of people, from our beloved sons the Cardinals of the Sacred College, from our venerable brethren, archbishops and bishops, from dioceses and from parishes.

10. Daarom hebben Wij onder vurige gebeden tot God, dat Hij bij de beslissing over deze allergewichtigste zaak het licht van de H. Geest in Onze geest zou ontsteken, bijzondere normen vastgesteld, waarbij Wij voorschreven, dat met vereende krachten dit onderwerp nog meer ernstig zou worden bestudeerd; en dat middelerwijl zouden verzameld worden en nauwkeurig afgewogen al die petities, welke, van Onze Voorganger gelukkiger gedachtenis Pius IX af tot op onze tijd over de Tenhemelopneming der Zalige Maagd Maria naar deze Apostolische Stoel waren gezonden. cit.

10. Consequently, while we sent up earnest prayers to God that he might grant to our mind the light of the Holy Spirit, to enable us to make a decision on this most serious subject, we issued special orders in which we commanded that, by corporate effort, more advanced inquiries into this matter should be begun and that, in the meantime, all the petitions about the Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven which had been sent to this Apostolic See from the time of Pius IX, our predecessor of happy memory, down to our own days should be gathered together and carefully evaluated.[3]

11. Wijl het hier echter een zó gewichtige en zó ernstige zaak betrof, hebben Wij het opportuun geacht al Onze Eerbiedwaardige Broeders in het Episcopaat direct en officiëel te verzoeken persoonlijk hun mening met weloverwogen woorden aan Ons kenbaar te maken. Daarom hebben Wij de eerste Mei van het jaar 1946 aan hen Onze Brief gericht “Deiparae Virginis Mariae“, waarin deze woorden stonden: “Of gij, Eerbiedwaardige Broeders, naar de mate van Uw hoge wijsheid en voorzichtigheid van oordeel zijt: dat de lichamelijke Assumptie der Allerzaligste Maagd als geloofspunt kan voorgesteld en gedefinieerd worden, en of dit Uw verlangen is, alsmede dat van Uw geestelijkheid en Uw kudde”. cit.

11. And, since we were dealing with a matter of such great moment and of such importance, we considered it opportune to ask all our venerable brethren in the episcopate directly and authoritatively that each of them should make known to us his mind in a formal statement. Hence, on May 1, 1946, we gave them our letter “Deiparae Virginis Mariae”, a letter in which these words are contained: “Do you, venerable brethren, in your outstanding wisdom and prudence, judge that the bodily Assumption of the Blessed Virgin can be proposed and defined as a dogma of faith? Do you, with your clergy and people, desire it?”

12. Welnu, zij die “de H. Geest als Bisschoppen gesteld heeft om Gods Kerk te besturen” cit. hebben op beide vragen met bijna algemene stem bevestigend geantwoord. Deze bijzondere eenstemmigheid der katholieke Bisschoppen en gelovigen” cit., waardoor zij te kennen geven, dat de lichamelijke Tenhemelopneming der Moeder Gods als geloofspunt vastgesteld kan worden, toont Ons de eensgezinde leer van het gewoon Leergezag der Kerk en het eensgezind geloof van het christenvolk - een geloof, dat door voornoemd Leergezag gesteund en geleid wordt - en daarom is deze eensgezindheid alleen reeds door zich zelf een absoluut zeker en van iedere dwaling gevrijwaard teken, dat dit voorrecht een door God geopenbaarde waarheid is en in die goddelijke geloofsschat berust, die Christus aan zijne Bruid schonk om hem getrouw te bewaren en onfeilbaar uit te leggen cit.. Dat Leergezag der Kerk echter kwijt zich van zijn taak om de geopenbaarde waarheden door alle tijden heen rein en ongerept te bewaren, niet uit kracht van een zuiver menselijk inspanning, maar door de bijstand van de Geest der waarheid cit., en dus volstrekt zonder enige dwaling; daarom draagt zij die waarheden ongerept over zonder er iets aan toe te voegen, zonder er iets af te nemen. “Want - aldus de leer van het Vaticaans Concilie - de Heilige Geest is aan Petrus’ opvolgers beloofd, niet om beleerd door Diens openbaring een nieuwe leer te onthullen, maar om door Hem bijgestaan, de Openbaring, door de Apostelen overgeleverd, m.a.w. de geloofsschat, heilig te bewaren en getrouw uit te leggen”. cit. Uit de algemene eenstemmigheid van het gewone Leergezag der Kerk verkrijgt men dus een zeker en afdoend bewijs, waardoor als waar bevestigd wordt, dat de lichamelijke Tenhemelopneniing van de Zalige Maagd Maria - welke toch, juist in zover ze de hemelse verheerlljking van het maagdelijk lichaam der gezegende Moeder Gods betreft, door geen enkel vermogen van de menselijke geest uit eigen natuurlijke krachten gekend kon worden - een door God geopenbaarde waarheid Is en dus door alle kinderen der Kerk vast en oprecht geloofd moet worden. Want - zo verzekert ons hetzelfde Vaticaans Concilie: “Krachtens goddelijk en katholiek geloof moet al datgene geloofd worden, wat in het woord Gods, hetzij geschreven, hetzij overgeleverd, bevat is, en door de Kerk, ofwel hetzij door een plechtige uitspraak ofwel door haar gewoon en universeel Leergezag, als door God geopenbaard te geloven wordt voorgesteld” cit.

12. But those whom “the Holy Spirit has placed as bishops to rule the Church of God”[4] gave an almost unanimous affirmative response to both these questions. This “outstanding agreement of the Catholic prelates and the faithful”,[5] affirming that the bodily Assumption of God’s Mother into heaven can be defined as a dogma of faith, since it shows us the concordant teaching of the Church’s ordinary doctrinal authority and the concordant faith of the Christian people which the same doctrinal authority sustains and directs, thus by itself and in an entirely certain and infallible way, manifests this privilege as a truth revealed by God and contained in that divine deposit which Christ has delivered to his Spouse to be guarded faithfully and to be taught infallibly.[6] Certainly this teaching authority of the Church, not by any merely human effort but under the protection of the Spirit of Truth,[7] and therefore absolutely without error, carries out the commission entrusted to it, that of preserving the revealed truths pure and entire throughout every age, in such a way that it presents them undefiled, adding nothing to them and taking nothing away from them. For, as the Vatican Council teaches, “the Holy Spirit was not promised to the successors of Peter in such a way that, by his revelation, they might manifest new doctrine, but so that, by his assistance, they might guard as sacred and might faithfully propose the revelation delivered through the apostles, or the deposit of faith”.[8] Thus, from the universal agreement of the Church’s ordinary teaching authority we have a certain and firm proof, demonstrating that the Blessed Virgin Mary’s bodily Assumption into heaven- which surely no faculty of the human mind could know by its own natural powers, as far as the heavenly glorification of the virginal body of the loving Mother of God is concerned-is a truth that has been revealed by God and consequently something that must be firmly and faithfully believed by all children of the Church. For, as the Vatican Council asserts, “all those things are to be believed by divine and Catholic faith which are contained in the written Word of God or in Tradition, and which are proposed by the Church, either in solemn judgment or in its ordinary and universal teaching office, as divinely revealed truths which must be believed”.[9]

13. Dit gemeenschappelijk geloof der Kerk wordt vanaf verafgelegen tijden door de loop der eeuwen heen aan het licht gebracht door verschillende getuigenissen, aanwijzingen en sporen; datzelfde geloof zien we met de dag in een helderder licht stralen.

13. Various testimonies, indications and signs of this common belief of the Church are evident from remote times down through the course of the centuries; and this same belief becomes more clearly manifest from day to day.

14. De christengelovigen namelijk, door hun Herders geleid en beleerd, hebben voorzeker uit de, H. Schrift geleerd, dat de Heilige Maria tijdens haar aardse pelgrimstocht een leven geleid heeft vol zorgen, angsten en smarten; bovendien dat de voorzegging van de heilige grijsaard Simeon in vervulling is gegaan, en een vlijmscherp zwaard haar hart heeft doorboord onder het kruis van haar Goddelijke Zoon en onze Verlosser. Eveneens viel het hun niet moeilijk toe te geven, dat ook de verheven Moeder Gods, evenals haar Eéngeborene, uit dit leven is heengegaan. Dit verhinderde hun echter niet openlijk te geloven en te belijden, dat haar heilig lichaam nooit aan het bederf van het graf is onderworpen geweest, dat nooit die verheven woontent van het Goddelijk Woord in ontbinding en stof is overgegaan. Ja zelfs, door de goddelijke genade bestraald en door kinderliefde gedreven jegens Haar, die God baarde en allerzoetste Moeder is,s chouwden zij met de dag in een helderder licht die wonderbare harmonische samenhang der voorrechten, welke de goddelijke Voorzienigheid aan deze zegenrijke gezellin van onze Verlosser schonk, en die tot zulk een geweldige hoogte opstegen, als door geen ander door God geschapen wezen - de menselijke natuur van Christus uitgezonderd - ooit werd bereikt.

14. Christ’s faithful, through the teaching and the leadership of their pastors, have learned from the sacred books that the Virgin Mary, throughout the course of her earthly pilgrimage, led a life troubled by cares, hardships, and sorrows, and that, moreover, what the holy old man Simeon had foretold actually came to pass, that is, that a terribly sharp sword pierced her heart as she stood under the cross of her divine Son, our Redeemer. In the same way, it was not difficult for them to admit that the great Mother of God, like her only begotten Son, had actually passed from this life. But this in no way prevented them from believing and from professing openly that her sacred body had never been subject to the corruption of the tomb, and that the august tabernacle of the Divine Word had never been reduced to dust and ashes. Actually, enlightened by divine grace and moved by affection for her, God’s Mother and our own dearest Mother, they have contemplated in an ever clearer light the wonderful harmony and order of those privileges which the most provident God has lavished upon this loving associate of our Redeemer, privileges which reach such an exalted plane that, except for her, nothing created by God other than the human nature of Jesus Christ has ever reached this level.

15. Van datzelfde geloof getuigen overduidelijk die talloze tempels, welke ter ere van de Maagd Maria ten Hemel opgenomen aan God zijn gewijd; eenzelfde getuigenis leggen die gewijde beeltenissen af, welke in die heiligdommen aan de verering der christengelovigen zijn voorgesteld, en die de uitzonderlijke zegepraal ener zo Zalige Maagd alleen voor ogen stellen. Vervolgens: steden, bisdommen en landstreken werden aan de bijzondere schutse en ebscherming der ten Hemel verheven Maagd en Meoder Gods toevertrouwd; en op gelijke wijze werden onder goedkeuring der Kerk religieuze Instituten in het leven geroepen, die aan ditzelfde privilege hun naam ontlenen. Ook mag men neit stilzwijgend voorbijgaan, dat in de Maria-rozenkrans, welks bidden deze Apostolische Stoel zozeer aanbeveelt, één mysterie ter vrome overweging voorgesteld wordt gevonden, dat zoals allen weten, handelt over de Tenhemelopneming der Zalige Maagd.

15. The innumerable temples which have been dedicated to the Virgin Mary assumed into heaven clearly attest this faith. So do those sacred images, exposed therein for the veneration of the faithful, which bring this unique triumph of the Blessed Virgin before the eyes of all men. Moreover, cities, dioceses, and individual regions have been placed under the special patronage and guardianship of the Virgin Mother of God assumed into heaven. In the same way, religious institutes, with the approval of the Church, have been founded and have taken their name from this privilege. Nor can we pass over in silence the fact that in the Rosary of Mary, the recitation of which this Apostolic See so urgently recommends, there is one mystery proposed for pious meditation which, as all know, deals with the Blessed Virgin’s Assumption into heaven.

16. Op een universele en meer schitterende wijze echter komt het geloof der godgewijde Herders en christengelovigen tot uiting wanneer reeds vanaf de oudste tijden in landen van het Verre Oosten en het Westen liturgische plechtigheden op deze titel gevierd worden; nooit immers lieten de Heilige Kerkvaders en Kerkleraren na daaruit licht te putten: want, zoals iedereen weet, kan de heilige Liturgie, “daar zij ook een belijdenis der hemelse waarheden is, een belijdenis staande onder het hoogste Leergezag der Kerk, bewijzen en getuigenissen verschaffen, en wel van geen geringere waarde, om een bepaald punt der christenleer te bevestigen cit.

16. This belief of the sacred pastors and of Christ’s faithful is universally manifested still more splendidly by the fact that, since ancient times, there have been both in the East and in the West solemn liturgical offices commemorating this privilege. The holy Fathers and Doctors of the Church have never failed to draw enlightenment from this fact since, as everyone knows, the sacred liturgy, “because it is the profession, subject to the supreme teaching authority within the Church, of heavenly truths, can supply proofs and testimonies of no small value for deciding a particular point of Christian doctrine”.[10]  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina