April 2005 klachtenregeling leerlingen/Ouders SchoolDovnload 47.99 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte47.99 Kb.basisschool

't blokhuus

frans tromplaan 49

3871 em hoevelaken

telefoon 033-2534850
Klachtenprocedure

Vereniging ‘t BlokhuusHoevelaken,

2005

April 2005

KLACHTENREGELING Leerlingen/Ouders - School


Ook binnen 't Blokhuus kunnen zich problemen voordoen waarbij ouders de behoefte voelen een en ander aan de orde te stellen.

In eerste instantie dient men met klachten op het gebied van vermeend onderwijskundig dan wel pedagogisch falen van leer­krachten zich rechtstreeks te wenden tot de desbetreffende leerkracht. Zo blijven de lijnen het kortst en wordt aan de betrokkenen het meeste recht gedaan.

Wanneer er sprake is van een meer algemeen dan wel een klassen overschrijdend probleem dient men zich rechtstreeks te wenden tot de directie..


De ervaring leert dat ouders op een open en directe manier met het team en de directie com­mu­nice­ren, hetgeen bijzonder wordt ge­waardeerd. Ook het team, directie en bestuur zijn hiervan grote voor­standers. Immers, goede communicatie is veelal de sleu­tel tot de oplossing van problemen. Het zou zich voor kunnen doen dat betrokkenen desondanks niet tot een bevredi­gend re­sul­taat komen dan kunnen andere wegen worden bewandeld. zoals aangegeven in deze klachten regeling.
Schematisch weergegeven ziet de procedure er als volgt uit:
1. Eerste contact: ouders -> leerkracht

1.a. I.g.v. algemeen en/of klassen overschrijdend probleem:


ouders -> directie
2. Mocht overleg als onder 1. Bedoeld onbevredigend blijken:
ouders -> directie

leerkracht > directie


3. Mocht het onder 2. bedoelde overleg evenmin tot een bevredigende oplossing lei­den kan het geschil worden voorgelegd aan een externe klachten commissie door zowel de betrokken leerling, ouder als door de directie. De directie zal het bestuur op de hoogte stellen van de klachten middels een periodieke rapportage.


Ouders kunnen in het uiterste geval hun klacht op onderwijskun­dig, dan wel pedagogisch gebied betreft bij de Inspecteur neerleggen, onder de voorwaarde dat de klachtenprocedure van de school is gevolgd en er langs deze weg geen bevredigende oplossing is gevonden
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat klachten van leerlingen door ouders in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordi­gers dienen te worden geformuleerd.

DE PROCEDURE BIJ DE EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE.
Toelichting
De Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs wordt in stand gehouden door de VBS en functioneert onafhankelijk voor alle scholen die te kennen hebben gegeven dat zij aanhangig gemaakte klachten door deze commissie willen laten behandelen.
Klagers kunnen klachten indienen inzake handelingen, besluiten en gedragingen door het schoolbestuur, directie of leerkrachten. Het klachtrecht is geregeld in artikel 14 WPO, artikel 24b WVO en artikel 23 WEC. De commissie geeft geen bindend oordeel maar formuleert een advies aan de directie /schoolbestuur.


Het adres van de klachtencommisie is,
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Secretariaat
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
Secretaris
mw. mr. L.M.E. Janssen
email: LKC@vbs.nl
Telefoon 070 – 331 52 15
REGELING LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS INGESTELD DOOR DE VBS EN AANGENOMEN DOOR

T BLOKHUUS.
Begripsbepalingen
Artikel 1
1 In deze regeling wordt verstaan onder:
a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

b. de landelijke klachtencommissie: de klachtencommissie als bedoeld

in artikel 2;

c. klager: een leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige leerling, de directie, die een klacht heeft ingediend, dan wel degene die ingevolge artikel 11, tweede lid, als zodanig is erkend;

d klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde;


 1. aangeklaagde: een leerling, ouder/voogd/verzorger van een minderjarige leerling (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie of (een lid van) het bevoegd gezag tegen wie een klacht is ingediend, dan wel degene die ingevolge arikel 11, tweede lid, als zodanig is erkend;

 2. VBS: Vereniging 'Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag".


Instelling en aansluiting
Artikel 2 Instelling en instandhouding van de landelijke klachtencommissie
1. De landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (verder te noemen de landelijke klachtencommissie) is een commissie als bedoeld in artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs dan wel als bedoeld in artikel 23 van de Wet op de expertisecentra dan wel als bedoeld in artikel 24b van de Wet op het voortgezet onderwijs. Zij is ingesteld en wordt in stand gehouden door de VBS.

 1. De landelijke klachtencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die wordt bezoldigd door de VBS.

De landelijke klachtencommissie
Artikel 4 Taken

1. De landelijke klachtencommissie geeft een oordeel en gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over: 1. (on)gegrondheid van de klacht;

 2. het nemen van maatregelen;

 3. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.

2. De landelijke klachtencommissie alsmede de ambtelijk secretaris neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de landelijke klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als lid van de landelijke klachtencommissie heeft beëindigd

3. De landelijke klachtencommissie brengt jaarlijks aan de VBS schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden.


Artikel 5 Samenstelling
1. De landelijke klachtencommissie bestaat uit tenminste drie leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter;

2. Indien de klachtencommissie zulks wenselijk acht kan zij terzake van een te behandelen klacht de VBS verzoeken een extern deskundige als commissielid te benoemen.

3. De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de leden en de ambtelijk secretaris worden benoemd door de VBS.
De procedure
Artikel 9 Indienen van een klacht


 1. De klager dient een klacht schriftelijk in bij:

 1. het bevoegd gezag/ de directie of

 2. de landelijke klachtencommissie.

 1. Indien redelijkerwijs niet van klager gevraagd kan worden dat de klacht door hem op schrift gesteld wordt, kan een klacht mondeling worden ingediend ten kantore van het secretariaat. Het ambtelijk secretariaat maakt terstond een verslag op dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend.

3. De klacht dient binnen 3 maanden na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de landelijke klachtencommissie anders beslist.

 1. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien het van mening is dat dit op eenvoudige wijze kan geschieden. Het bevoegd gezag meldt een dergelijke afhandeling aan de klachtencommissie indien de klacht betrekking heeft op seksuele intimidatie, pesten, geweld of discriminatie.

5. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de vertrouwenspersoon alvorens de klachtencommissie wordt ingeschakeld, tenzij toepassing wordt gegeven aan het vierde lid.

6. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend. 1. Nadat de klacht en alle in verband daarmee van belang te achten stukken van de klager zijn ontvangen, zonodig na herstel van verzuim als bedoeld in artikel 11 derde lid, deelt de commissie binnen twee weken aan het bevoegd gezag, de klager en de aangeklaagde schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt. Het bevoegd gezag deelt de directeur van de betrokken school mee dat een klacht wordt onderzocht door de landelijke klachtencommissie.

8. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. De commissie kan van de gemachtigde een schriftelijke volmacht verlangen.
Artikel 10 Intrekken van de klacht
Indien de klager tijdens de procedure bij de landelijke klachtencommissie de klacht intrekt, wordt de behandeling van de klacht stopgezet. De landelijke klachtencommissie deelt dit aan de aangeklaagde en het bevoegd gezag van de betrokken school mee. De commissie kan in voorkomende gevallen niettemin gebruik maken van haar bevoegdheid een ongevraagd advies uit te brengen.
Artikel 11 Ontvankelijkheid van de klacht


 1. De klacht bevat tenminste:

 1. de naam en het adres van de klager;

 2. de naam en het adres van de aangeklaagde;

 3. de naam en het adres van het bevoegd gezag;

 4. een duidelijke omschrijving van de klacht en de gronden waarop deze berust;

 5. de dagtekening.

 1. In bijzondere gevallen kan de commissie ook personen als klager respectievelijk aangeklaagde erkennen dien niet behoren tot de in artikel 1 onder c. en e. genoemde categorieën.

 2. Indien niet is voldaan aan het gestelde in het eerste lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het gestelde in het eerste lid dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.

4. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag van de betrokken school gemeld.

5. Indien de klager geen belang (meer) heeft bij de behandeling van zijn klacht kan de klacht eveneens niet ontvankelijk worden verklaard.Artikel 12 Het inwinnen van inlichtingen
De landelijke klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen.

Artikel 13 Vereenvoudigde behandeling

Totdat de klager en de aangeklaagde zijn uitgenodigd om op de zitting van de commissie te verschijnen, kan de commissie het onderzoek naar de klacht sluiten en terstond uitspraak doen indien voortzetting van het onderzoek niet nodig is omdat: • de commissie onbevoegd is;

 • de klacht niet-ontvankelijk is;

 • de klacht kennelijk ongegrond is.Artikel 14 Schriftelijke behandeling


Met eenstemmig goedvinden van de commissie, de klager en de aangeklaagde kan de behandeling van de klacht schriftelijk geschieden. In dat geval wordt de klager in de gelegenheid gesteld te reageren op het door de aangeklaagde ingediende verweerschrift, waarna de aangeklaagde in de gelegenheid wordt gesteld te dupliceren op de door de klager ingediende repliek. De voorzitter stelt de termijnen van repliek en dupliek vast.
Artikel 15 Hoorzitting
1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de aangeklaagde tijdens een niet-openbare vergadering in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. De hoorzitting vindt in beginsel plaats binnen acht weken na ontvangst van de klacht. De landelijke klachtencommissie heeft de mogelijkheid deze termijn eenmaal met vier weken te verlengen.

2. De klager en de aangeklaagde worden in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de landelijke klachtencommissie anders bepaalt.

3. De landelijke klachtencommissie kan bepalen, al dan niet op verzoek

van de klager of de aangeklaagde, dat de vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is. 1. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen

gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

 1. Van de hoorzitting wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag bevat en zakelijke weergave van hetgeen over en weer is gezegd en wordt na vaststelling ter kennis van de klager en de aangeklaagde gebracht. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter of zijn vervanger, en door de ambtelijk secretaris of bij diens afwezigheid door een ander commissielid dan de voorzitter.

6. Indien klager en aangeklaagde in elkaars aanwezigheid worden gehoord, kan met het maken van een bandopname worden volstaan.

Artikel 16 Oordeel en advies
1. De landelijke klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren.

2. De landelijke klachtencommissie geeft een gemotiveerd oordeel over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag van de betrokken school.

3. De landelijke klachtencommissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over

door het bevoegd gezag te treffen maatregelen. 1. Het oordeel van de commissie wordt meegedeeld binnen zes weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd. Deze verlenging meldt de landelijke klachtencommissie met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag.


Artikel 17
Het bevoegd gezag deelt aan de klager en de landelijke klachtencommissie binnen zes weken na ontvangst van het oordeel van de commissie mede, of het dat oordeel deelt en of het naar aanleiding van dat oordeel en de daaraan eventueel verbonden aanbeveling(en) maatregelen zal nemen, en zo ja, welke. Bij afwijking van de termijn van zes weken doet het bevoegd gezag daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en de landelijke klachtencommissie onder vermelding van de termijn waarbinnen het bevoegd gezag zijn standpunt bekend zal maken.

Artikel 18 Quorum
Voor het houden van een zitting is vereist, dat behalve de (plaatsvervangend) voorzitter ten minste twee leden van de landelijke klachtencommissie aanwezig zijn.

Artikel 19 Niet-deelneming aan de behandeling
De voorzitter en de leden van de landelijke klachtencommissie nemen niet deel aan de behandeling van een klacht, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 20 Termijnbepaling en schoolvakanties
Bij de vaststelling van de termijnen als genoemd in bovenstaande artikelen worden de dagen van de schoolvakanties niet meegerekend.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 onder d.


Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst, of wordt indien het een minderjarige leerling betreft, door de ouders, voogden of verzorgers van de leerling als ongewenst aangemerkt. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.
Onder discriminerend gedrag wordt verstaan: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het openbare leven wordt teniet gedaan of aangetast. Discriminatie kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn.
Onder agressie, geweld en pesten wordt verstaan: gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van, geestelijke of lichamelijke mishandeling van een persoon of groep personen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.
Artikel 3.
De landelijke klachtencommissie functioneert voor alle scholen van het bevoegd gezag gezamenlijk. De landelijke klachtencommissie draagt zorg voor een tijdige en deugdelijke informatie aan het bevoegd gezag over de voortgang van de behandeling van een ingediende klacht.
Artikel 4. eerste lid.
Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een ongevraagd advies als klager niet ontvankelijk wordt verklaard omdat hij zelf geen belang (meer) heeft bij de behandeling van de klacht, maar het wel in het belang van de school is haar beleid te wijzigen om in de toekomst vergelijkbare klachten te voorkomen
Artikel 9, eerste lid.
De klager bepaalt zelf of hij de klacht bij het bevoegd gezag of bij de landelijke klachtencommissie indient (een klacht kan niet bij de vertrouwenspersoon worden ingediend) . Niet altijd zal de klacht bij de landelijke klachtencommissie worden ingediend, bijvoorbeeld als naar het oordeel van de klager sprake is van een minder ernstige klacht. Dit neemt niet weg dat de klager in het laatste geval het recht heeft alsnog zijn klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie, als hij daartoe aanleiding ziet.

In gecompliceerde situaties of als het bevoegd gezag ingrijpende maatregelen overweegt, is het gewenst eerst het oordeel en advies van de landelijke klachtencommissie te vragen. De positie van de aangeklaagde is gediend met een onafhankelijk oordeel van de landelijke klachtencommissie. Ook bij gerede twijfel of sprake is van een ernstige klacht, verdient het aanbeveling het oordeel en advies te vragen van de landelijke klachtencommissie. Daardoor wordt bereikt dat uiterste zorgvuldigheid wordt betracht en wordt vermeden de indruk te wekken dat de klacht "binnenskamers" wordt afgedaan. Een en ander neemt niet weg dat het sterk aanbeveling verdient eerst ter plaatse een oplossing te zoeken, al dan niet via inschakeling van de vertrouwenspersoon. Het vijfde lid van dit artikel verwijst hiernaar.


Artikel 9, tweede lid.
Anders dan op de hier voorgeschreven wijze kan een mondelinge klacht niet worden ingediend. De voorgeschreven wijze van handelen beoogt in het belang van zowel de klager als de aangeklaagde ieder misverstand omtrent de inhoud van de mondelinge klacht uit te sluiten.
Artikel 9, vijfde lid
Zoals hiervoor gesteld is het in beginsel regel dat eerst op lokaal niveau wordt getracht tot een oplossing te komen, zonder ook maar iets af te doen aan het recht van de klager om zich tot de landelijke klachtencommissie te wenden.
Artikel 9, zevende lid.
De landelijke klachtencommissie kan, in het belang van het onderzoek en/of in het belang van de positie van de klager, naar de aangeklaagde klacht sturen waarin het adres van de klager ontbreekt. Dit gegeven is immers niet altijd van direct belang voor de aangeklaagde. In zo'n geval wordt volstaan met de schriftelijke mededeling: "adresgegevens bij de commissie bekend". De commissie dient dus wel over deze gegevens te beschikken.
Artikel 9, achtste lid.
De klager en de aangeklaagde hebben het recht zich op elk gewenst moment in de procedure te laten bijstaan door een raadsman of zich te laten vertegenwoordigen. Indien de gemachtigde geen advocaat is, wordt een schriftelijk machtiging bij de klacht gevoegd.
Artikel 10.
Als de klager de klacht intrekt, wordt de procedure niet voortgezet. Van dit besluit worden de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. De commissie kan niettemin besluiten een ongevraagd advies als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de regeling uit te brengen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn, indien er aanwijzingen zijn dat de klager onder druk de klacht heeft ingetrokken.
Artikel 11, eerste lid.
Een anonieme klacht wordt niet in behandeling genomen.
Artikel 11, tweede lid.
Van een bijzonder geval als hier bedoeld kan bijvoorbeeld sprake zijn bij seksuele intimidatie, pesten en geweld. Personen waarom het dan kan gaan zijn ex-leerling, ex-ouders of ex-leerkrachten, dan wel “personen die anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap”.
Artikel 12.
Personeelsleden in dienst van het bevoegd gezag zijn verplicht de door de commissie gevraagde informatie te verstrekken en omtrent verzoek en informatieverstrekking geheimhouding in acht te nemen. Deze verplichtingen gelden ook voor het bevoegd gezag.

Het kan voor het onderzoek nodig zijn dat getuigen of deskundigen door de landelijke klachtencommissie worden gehoord. De vraag die zich dan voordoet is hoe de commissie dient om te gaan met de verkregen informatie jegens de klager en de aangeklaagde. De landelijke klachtencommissie bepaalt welke informatie in de rapportage aan het bevoegd gezag wordt opgenomen. Ten aanzien van de geheimhouding geldt dat ook aan betrokken ouders en leerlingen vooraf gevraagd moet worden zich te verbinden om deze geheimhouding in acht te nemen.


Artikel 15, tweede lid.
De landelijke klachtencommissie kan bepalen dat de klager en de aangeklaagde anders dan voorgeschreven niet in elkaars aanwezigheid worden gehoord. Dit kan het geval zijn als één van beide partijen dit niet wenst, maar soms zal de commissie het in het belang van de zaak achten deze wens te negeren.


bijzondere basisschool op algemene grondslagDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina