ArbeidsovereenkomstDovnload 231.83 Kb.
Pagina1/4
Datum17.08.2016
Grootte231.83 Kb.
  1   2   3   4


COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR

NIC Proclare B.V.

TE
ZWOLLE

CAO

looptijd: 1 januari 2007 - 1 januari 2008

INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor NIC Proclare B.V. te Zwolle
Art. Blz. Omschrijving

5 Overeenkomst

1 6 Duur van de overeenkomst

2 6 Definities

7 Deeltijdwerknemer

3 7 Overleg met vakorganisaties

4 8 Aanvang dienstverband

8 Beëindiging van het dienstverband

5 9 Indeling in functiegroepen

6 9 Toepassing van de salarisschalen

9 Promotie

9 Schaalwijzigingen als gevolg van functiewaardering

7 10 Salarisbetaling

8 10 Salariswijzigingen

10 Eindejaarsuitkering

10 Winstdeling

10 Prestatie-afhankelijke uitkering

9 11 Pensioenregeling

10 11 Werkgeversbijdrage in ziektekostenverzekering

11 11 Arbeidstijd

12 Arbeidstijdverkorting

12 12 Overwerk

13 12 Betaling van overwerk

14 13 Arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen

15 13 Arbeidsongeschiktheid – uitkering

16 14 Verlof met behoud van salaris

17 15 Verlof voor het bijwonen van vergadering en cursussen

15 Regeling werkgeversbijdrage

15 Vakbondscontributie

18 16 Vakantie

19 16 Vakantietoeslag

20 16 Jubileumgratificatie

21 17 Uitkering bij overlijden

22 17 Reis- en verblijfkosten

23 17 Verhuiskosten

24 18 Kostenvergoeding telefoon

25 18 Vergoeding studiekosten/studiefaciliteiten

26 18 Spaarloonregeling/levensloopregeling

27 19 CAO à la carte

28 19 GeschillenBlz.
Bijlage I : FUNCTIEGROEPEN 20
Bijlage II : SALARISSCHALEN 21
Bijlage III : VARIABELE VERHOGINGSMATRIX 22
Bijlage IV : REIS- EN VERBLIJFKOSTEN 23

A. Algemeen

B. Vergoeding kosten woon-werkverkeer

C. Vergoeding kosten zakenreizen

D. Vergoeding verblijfkosten

E. Vergoeding zakenreizen in het buitenland


Bijlage V : PERSONEELSBEOORDELING 25

TREFWOORDENREGISTERBlz. Omschrijving
8 Aanvang dienstverband

13 Arbeidsongeschiktheid

12 Arbeidstijd

12 Arbeidstijdverkorting

8 Beëindiging van het dienstverband

19 CAO à la carte

6 Definities


 1. Duur van de overeenkomst

10 Eindejaarsuitkering

13 Feestdagen

9 Functiegroepen indeling

20 Geschillen

17 Jubileumgratificatie

19 Levensloopregeling/Spaarloonregeling

8 Opzegtermijnen

5 Overeenkomst

7 Overleg met vakorganisaties

17 Overlijdensuitkering

12 Overwerkvergoeding

11 Pensioenregeling

10 Prestatie-afhankelijke uitkering

9 Promotie

18 Reis- en verblijfkosten

10 Salarisbetaling

9 Salarisschalen / toepassing van

10 Salariswijzigingen

19 Spaarloonregeling/levensloopregeling

19 Studiekosten/studiefaciliteiten vergoeding

19 Telefoonkostenvergoeding

16 Vakantie

17 Vakantietoeslag

16 Vakbondscontributie

18 Verhuiskosten

15 Verlof met behoud van salaris

16 Verlof voor het bijwonen van vergadering en cursussen

11 Werkgeversbijdrage in ziektekostenverzekering

13 WIA

10 Winstdeling13 Zaterdagen, zondagen

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Tussen ondergetekenden
NIC Proclare B.V., gevestigd te Zwolle,

hierna te noemen het "NIC" als partij

ter ene zijde
en

a. ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

b. CNV Publieke Zaak, gevestigd te 's-Gravenhage

c. VCPS, gevestigd te ‘s-Gravenhage

d. Bond van Telecompersoneel, gevestigd te Leidschendam
elk als partij ter andere zijde is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan.

NIC Proclare B.V. ABVAKABO FNV

Drs. R.P.J. van Breemen Mevrouw A.J. Stevens-Moes

Bond van Telecompersoneel CNV Publieke Zaak


De heer R.H. Harmsen De heer H. Strootman

VCPS


De heer R.H. Harmsen
Artikel 1
Duur van de Overeenkomst
a. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, beginnend op 1 januari 2007 en eindigend op 1 januari 2008.
b. Als geen der partijen uiterlijk twee maanden vóór het tijdstip, waarop deze overeen­komst eindigt, de wederpartij schriftelijk heeft te kennen gegeven de overeenkomst te beëindigen, wordt deze telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.
c. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, kunnen partijen deze overeenkomst tegen een eerder tijdstip dan de einddatum van de looptijd van de CAO opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
d. Wordt de overeenkomst door opzegging beëindigd dan blijven tot het tijdstip van in werking treden van een nieuwe overeenkomst de bepalingen van de opgezegde van toepassing.


 1. In het geval door wettelijke maatregelen wijzigingen worden aangebracht in het wettelijk sociale zekerheidsstelsel, dan wel dat jurispendentie omtrent bestaande wetgeving leidt tot binnen deze overeenkomst onbedoelde effecten, kunnen partijen met elkaar te rade gaan over de eventuele gevolgen daarvan voor deze overeenkomst. Het bepaalde in het vorig lid c. is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2


Definities
1. In deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) wordt verstaan onder:
a. Werkgever

NIC Proclare B.V., rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur of zijn gemachtigde, mede namens alle dochterondernemingen waarop deze CAO van toepassing op is verklaard, te weten NIC B.V., Rental Services B.V., Best Deal B.V., Solid Factors B.V., Proclare B.V. en in beginsel eventueel nieuwe op te richten vennootschappen binnen NIC Proclare B.V., zulks uitdrukkelijk per specifiek geval te bepalen.

b. Werknemer

De persoon, die een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan met de onder sub 1.a. genoemde werkgever, met uitzondering van personen, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, of een persoonlijke arbeidsovereenkomst overeengekomen zijn met NIC Proclare B.V. en buiten de voor deze CAO geldende salarisschalen vallen, of incidenteel werkzaam zijn voor een periode van maximaal 6 weken aaneenge­sloten, of in de onderneming werkzaam zijn uitsluitend ter vervulling van een stage.


c. Vakorganisaties

De werknemersorganisaties, betrokken bij de afsluiting van deze CAO.

d. Relatiepartner

De niet met de werknemer gehuwde persoon met wie, blijkend uit een notariële akte, dan wel een registratieovereenkomst, duurzaam een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd, tenzij het betreft een persoon met wie bloedverwantschap in de eerste

of de tweede graad bestaat.
e. Uursalaris

Het voor de werknemer vastgestelde maandsalaris gedeeld door 164,65 (op basis van 12 ATV-dagen), of op basis van het betreffende deeltijdpercentage.


f. Maandsalaris

Het voor de werknemer geldende bruto-maandsalaris als opgenomen in bijlage II inclusief eventuele vaste persoonlijke toeslagen exclusief het gestelde in art. 12 en 13 van deze CAO.


g. Jaarsalaris

Het 12 x onder sub f genoemde salaris, verhoogd met de in artikel 18 van deze CAO genoemde vakantietoeslag.


h. Arbeidsovereenkomst

De overeenkomst, waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever, tegen beloning arbeid te verrichten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 610 van het Burgerlijk Wetboek.


i. B.W.

Burgerlijk Wetboek. (Boek 7, titel 10)


j. OR

De ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden.


2. Deeltijdwerknemer
Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeid minder bedraagt dan de normale arbeidsduur als bedoeld in artikel 12 zijn de bepalingen van deze CAO naar rato van de individuele arbeidsduur op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is vermeld.
Verzoek om in deeltijd te werken

Een verzoek van de werknemer om zijn arbeidsduur aan te passen wordt door de werkgever conform de Wet Aanpassing Arbeidsduur behandeld en in beginsel positief benaderd, mits de bedrijfsomstandigheden dit toelaten. De werkgever zal een afwijzing in voorkomend geval schriftelijk toelichten.

Artikel 3
De werkgever zal de vakorganisaties ten minste tweemaal per jaar informatie verschaffen over de algemene gang van zaken in de onderneming. Hierbij zal met name aandacht worden besteed aan ontwikkelingen met betrekking tot het personele, organisatorische, commerciële, financieel-economische beleid.
Artikel 4
Aanvang dienstverband


 1. De arbeidsovereenkomst met een werknemer wordt schriftelijk aangegaan. Deze overeen­komst moet tenminste inhouden:

a. de persoonsgegevens;

 1. de datum van indiensttreding;

 2. vermelding of overeenkomst voor bepaalde danwel onbepaalde tijd is;

 3. de duur van de proeftijd;

 4. de functie waarin de werknemer wordt aangesteld;

 5. het salaris dat aan de werknemer is toegekend;

 6. de arbeidsduur;

 7. vermelding of concurrentiebeding danwel relatiebeding van toepassing is;

 8. verplichting geheimhouding zakelijke gegevens;

 9. de plaats waar de werkzaamheden gewoonlijk verricht zullen worden;

vermelding of de CAO van toepassing is tot en met schaal 9.
2. Bij wijziging van de functie en/of salarisschaal wordt aan de werknemer daarvan schriftelijk mededeling gedaan.
3. Bij indiensttreding van de werknemer en bij wijziging van de CAO wordt aan de werknemer een exemplaar van de CAO dan wel de wijziging daarvan beschikbaar gesteld.
4. Met inachtneming van het gestelde in deze CAO kan tussen de werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst worden aangegaan waarin de bepalingen omtrent de aard van het dienstverband in positieve zin afwijken van het gestelde in de CAO. Een dergelijke arbeidsovereenkomst dient te verwijzen naar deze CAO.
Beëindiging van het dienstverband
5. Tenzij anders wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer eindigt de dienstbe­trekking van de werknemer van rechtswege op de laatste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd is bereikt dan wel op het moment dat de werknemer op grond van het in de onderne­ming geldende pensioenreglement pensioengerechtigd wordt, zonder dat hiertoe enige opzeg­ging is vereist.
6. De opzegging door de werkgever van een arbeidsovereenkomst, die voor onbepaalde tijd is aangegaan, dient te allen tijde schriftelijk en met redenen omkleed te geschieden. Bij beëindi­ging wegens een aan de werknemer onverwijld medegedeelde dringende reden, zoals genoemd in art. 678 van het BW, zal de schriftelijke mededeling geschieden binnen 24 uur na het tijdstip waarop het dienstverband werd beëindigd.
7. De opzeggingstermijn door zowel de werkgever als de werknemer in acht te nemen bedraagt: 2 maanden.
8. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op de laatste dag van het tijdvak, genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst, dan wel op het tijdstip bepaald op grond

van artikel 667 en 668 van het BW.


Artikel 5
Indeling in functiegroepen
1. De werknemer wordt ingedeeld in één van de functiegroepen, die onderdeel uitmaken van het van toepassing zijnde functiewaarderingssysteem, zoals beschreven in bijlage I.
2. Aan de werknemer wordt met inachtneming van het in artikel 6 van deze CAO bepaalde, een salaris toegekend op basis van de salarisschalen, die, voor zover deze betrekking hebben op de functiegroepen 1 t/m 9, zijn vermeld in bijlage I.

Artikel 6


Toepassing van de salarisschalen
1. Er wordt een zogenaamd open schalensysteem gehanteerd, waarbij de salarissen binnen de schalen zweven. De hoogte van de periodieke verhoging is afhankelijk van de relatieve salarispositie en kwaliteit van functioneren. De procentuele verhoging is een combinatie van de algemene CAO verhoging met een procentuele verhoging afhankelijk van relatieve salarispositie.
2. Indien de werknemer bij indiensttreding de functievolwassen leeftijd heeft bereikt, ontvangt hij in het algemeen het minimum salaris van de schaal.

De werknemer die bij indiensttreding nog niet over de kundigheden en vaardigheden beschikt, welke voor de vervulling van de functie zijn vereist, kan één salarisschaal lager worden ingedeeld dan de tot zijn functie behorende schaal.


Overplaatsing in een hoger ingedeelde functie (promotie)
3. Bij bevordering van een werknemer naar een hogere functiegroep bedraagt de verhoging van het salaris de helft van het verschil tussen de aanvangssala­rissen van de twee betrokken functiegroepen.
4. Schaalwijzigingen als gevolg van functiewaardering

Indien als gevolg van functiewaardering een hogere, danwel lagere dan de actuele (bij de huidige functie behorende) inschaling resulteert, geldt de volgende regeling: 1. Bij inschaling in een lagere schaal (indien ter zake geen specifieke regeling geldt in een sociaal plan):

 1. Met betrokken werknemer worden, in overleg met zijn leidinggevende, schriftelijk afspraken gemaakt over vergroting van de inzetbaarheid, met als doel de mogelijkheden tot een functie op het voormalige niveau te vergroten; de werkgever faciliteert binnen de bestaande regelingen op inzetbaarheid gerichte scholingsactiviteiten.

 2. Gedurende één jaar na het moment van ingaan van de nieuwe indeling blijft de bestaande arbeidsvoorwaardelijke situatie gehandhaafd, conform de geldende beloningssystematiek, mits de werknemer activiteiten ontplooit gericht op vergroting van inzetbaarheid conform de onder a) bedoelde doelstelling.

 3. Na afloop van het sub b bedoelde tijdstip wordt, voor zover het dan geldende salaris hoger is dan het voor de nieuwe groep geldende maximumsalaris, het meerdere uitbetaald in de vorm van een toeslag.

Artikel 7


Salarisbetaling

De vastgestelde salarissen en toeslagen worden uiterlijk op de 25ste van elke maand betaalbaar gesteld.

Artikel 8

1. Salariswijzigingen

Gedurende de looptijd van deze CAO worden de salaristabellen en individuele salarissen structureel aangepast met een eenmalige verhoging van 1,25% per 1 januari 2007.
2. Eindejaarsuitkering
De werknemer ontvangt jaarlijks in de maand december een eindejaarsuitkering ter grootte van 5,8% van het cumulatieve bedrag van de maandsalarissen van dat jaar, waarin deze betaalbaar wordt gesteld.

Werknemers die slechts een deel van het betreffende kalenderjaar in dienst zijn geweest, hebben aanspraak op een evenredig deel van de eindejaarsuitkering. Verrekeningen vinden plaats op het moment van vertrek uit dienst.


3. Winstdeling
NIC Proclare B.V. kent een winstdeling, bestaande uit 5 % van de winst van NIC B.V. voor belastingen. De winstdeling wordt op basis van FTE naar rato uitgekeerd over alle medewerkers vallend onder de CAO 2007.
4. Prestatie-afhankelijke uitkering
De prestatie-afhankelijke uitkering is gewijzigd in een reglement variabel inkomen. Dit reglement bestaat uit drie onderdelen, te weten de bonus, een gratificatie en een schouderklopje.  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina