Arbh : Règlement d'ordre intérieur : Titre III kbhb : Huishoudelijk Reglement : Titel IIIDovnload 284.2 Kb.
Pagina11/11
Datum20.08.2016
Grootte284.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

10.2.4. Nationale Reserve Afdelingen


De laatste twee geklasseerde van de Ere reserve afdeling degraderen naar Reserve 1 afdeling en worden vervangen door de eerste twee geklasseerde van Reserve 1 afdeling.

De laatste twee geklasseerde van de Reserve 1 afdeling degraderen naar Reserve 2 afdeling en worden vervangen door de eerste twee geklasseerde van Reserve 2 afdeling.


10.2.5 Jonge Veteranen, Veteranen en Ladies


Het mechanisme van stijgen en dalen vastgelegd door de Raad van Bestuur, wordt voor de start van de competitie meegedeeld.

10.2.6 Afdeling "Lagere"


De laatste twee van de betrokken nationale afdeling degraderen naar de regionale afdeling "Lagere" van de Liga, LFH of VHL, waaraan de betrokken club aangesloten is. Ze worden vervangen door één ploeg uit de LFH en één ploeg uit de VHL die aangeduid worden volgens de competitiereglementen eigen aan iedere Liga, rekening houdend met de eventuele beperkingen voorgeschreven in het convenant afgesloten tussen KBHB, LFH en VHL.

De 9de en 10de de betrokken nationale afdeling spelen een testwedstrijd met één ploeg uit de LFH en één ploeg uit de VHL die aangeduid worden volgens de competitiereglementen eigen aan iedere Liga, rekening houdend met de eventuele beperkingen voorgeschreven in het convenant afgesloten tussen KBHB, LFH en VHL.

Een loting zal deze testwedstrijden bepalen, elk tussen een Club uit de nationale afdeling en een club uit de regionale competities.
10.2.7 Niet wederinschrijving of afstand van promotie

Een ploeg die zich niet inschrijft voor een nationale Ereafdeling of nationale afdeling 1 waarvoor zij was geplaatst of die van promotie afziet, wordt in die Afdeling vervangen door de ploeg die op het einde van het vorige Kampioenschap gerangschikt was, na de laatste promoverende ploeg in de onmiddellijk lagere Afdeling. Indien verschillende ploegen in aanmerking komen voor zulke promotie zal dit bepaald worden op basis van hun uitslagen tijdens het Kampioenschap tegenover de beste vijf gerangschikte uit hun reeks, rekening houdend met de klasseringcriteria van het Artikel 6 hierboven. Bij gelijke stand wordt een Testwedstrijd op neutraal veld georganiseerd.


In geval een ploeg die zich gekwalificeerd heeft voor promotie van regionale naar nationale competitie, zich niet inschrijft, zal deze vervangen worden door een ploeg uit dezelfde Liga, aangeduid in overeenstemming met de reglementen eigen aan de betrokken Liga.

10.3 Nationale Jeugdafdelingen (Junioren, Scholieren, Kadetten)

De 3 eerst geklasseerde van ieder van de poules 1B en 1C omschreven in artikel 1.2 hierboven behouden zich in Afdeling 1, terwijl de 3 laatst geklasseerde van voornoemde poules degraderen naar Afdeling 2.

De 3 eerst geklasseerde van ieder van de poules 2B en 2C omschreven in artikel 1.2 hierboven behouden zich in Afdeling 2, terwijl de 3 laatst geklasseerde van voornoemde poules degraderen naar de regionale competitie, rekening houdend met de eventuele beperkingen voorgeschreven in het convenant afgesloten tussen KBHB, LFH en VHL.

Artikel 11 - Gestaakte of uitgestelde wedstrijd

11.1 Gestaakte wedstrijd:

Iedere, om welke reden ook gestaakte wedstrijd, zal het voorwerp uitmaken van een onderzoek door de Algemeen Secretaris.

Deze zal beslissen over de toekenning van de punten of over een hervatting van de wedstrijd met het resultaat bereikt op het moment van de stopzetting en met dezelfde spelers. Eventueel verhaal tegen deze beslissing kan door een van de partijen aanhangig gemaakt worden bij de Juridische Comités, onder eerbiediging van de voorschriften van de Artikelen van het Administratief Reglement.

Bij hervatting van de wedstrijd zal er exact de tijd moeten gespeeld worden die er nog resteerde bij de stillegging van de initiële wedstrijd. Het wedstrijdblad zal hetzelfde blijven. Het zal alleen maar mogen aangepast worden wat betreft de scheidsrechters.11.2 Uitgestelde wedstrijd:

Voor iedere uitgestelde en door één van beide Clubs aangevochten wedstrijd geldt dezelfde procedure als voor een gestaakte wedstrijd.HOOFSTUK IV - KWALIFICATIES


Artikel 12 - Algemene bepalingen voor de competities « SENIOREN »

Deze bepalingen betreffen de « SENIOREN » competities (Heren en Dames), ter uitzondering van de « JONGE VETERANEN - VETERANEN - LADIES » competitie. In deze artikelen slaat de term « speler » ook op de speelsters.

Elke lid dat uiterlijk de laatste woensdag vóór het begin van het Kampioenschap toegetreden is bij de KBHB via een Club die lid is van de KBHB, zal met deze Club mogen deelnemen aan de kampioenschappen van de Nationale Afdelingen.
Elke lid toegetreden bij de KBHB via een Club die lid is van de KBHB, na de laatste woensdag voor het begin van het Kampioenschap zal dus niet aan de nationale competities kunnen deelnemen.

12.1 Kernen

Elke ploeg uit een Club ingeschreven in de nationale competitie stelt een kern samen die uit minstens veertien (14) spelers moet bestaan, met uitzondering van de nationale reserve ploegen, waar voornoemd aantal tot 11 spelers wordt teruggebracht.


Er bestaan evenveel kwalificatieniveaus als er ploegen worden ingeschreven door de Club, waarbij niveau 1 dit is van de ploeg die uitkomt in de hoogste afdeling, waarbij wat betreft de Heren, hun reserveploeg verplicht niveau 2 heeft voor de clubs gekwalificeerd voor Ere Afdeling of Afdeling 1. De nummering van de ploegen vastgelegd in het begin van het seizoen komt overeen met het kwalificatieniveau.
De kernen van iedere ploeg ingeschreven in de nationale competitie worden door de Clubs aan de KBHB meegedeeld uiterlijk de laatste woensdag vóór de eerste speeldag van de Nationale Kampioenschappen voor de betreffende afdeling en dit uitsluitend via elektronische weg (cf. programma Sportieve Wijziging).
Een speler kan altijd worden opgesteld in een ploeg met een kwalificatieniveau hoger dan de ploeg tot wiens kern hij behoort.
De kernen kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd op aanvraag van de betrokken Club, op voorwaarde dat aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. De speler zakt maar één niveau. De speler is maximaal maar eenmaal van kern veranderd sinds de aanvang van het seizoen.

 2. De Club kan zich beroepen op een wijziging in de medische of professionele toestand of van de woonplaats van de speler. Deze wijziging moet worden bewezen met passende documenten.

 3. De betrokken speler heeft in de afgelopen vier weken aan geen enkele wedstrijd meer deelgenomen, ter uitzondering van disciplinaire redenen.

De kernen kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd op aanvraag van de betrokken Club, op voorwaarde dat aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. De betrokken speler/ speelster heeft in de afgelopen vier speeldagen aan geen enkele wedstrijd van de ploeg met zijn / haar kwalificatie meer deelgenomen, ter uitzondering van disciplinaire redenen, hij/zij zakt maar één niveau en hij/zij is maximaal maar eenmaal van kern veranderd sinds de aanvang van het seizoen.

 2. De Club kan zich beroepen op een wijziging in de medische of professionele toestand of van de woonplaats van de speler/speelster. Deze wijziging moet worden bewezen met passende documenten.

De KBHB behoudt zich het recht voor een speler te kwalificeren voor een kern met een hoger kwalificatieniveau, wanneer zij op basis van de Wedstrijdbladen zou vaststellen dat de betrokken speler in een kern speelt met een kwalificatieniveau dat hoger ligt dan dat van de kern waartoe hij behoort. In geval van gelijkheid, met andere woorden, in geval van een zelfde aantal deelnemingen in 2 verschillende ploegen, moet de hogere kwalificatie weerhouden worden.


De KBHB heeft het recht over te gaan tot herkwalificatie na de vijf (5) eerste speeldagen van de competitie.
In geval van herkwalificatie en dus wijziging van de initiële kernen, zijn de Clubs verplicht, op straffe van forfait, de kern van hun spelers aan te passen.
12.2 Afgelasting of verschuiving van een wedstrijd
De kwalificatie die in aanmerking komt is die van de dag waarop de wedstrijd wordt gespeeld.

Artikel 13 - Spelerswissel
In alle Afdelingen kan er vrij worden gewisseld tussen de zestien (16) spelers vermeld op het Wedstrijdblad overeenkomst de van kracht zijnde spelregels door de FIH uitgegeven (Rules of Hockey - outdoor)

Artikel 14 – Jonge Veteranen - Veteranen – Ladies
14.1 Jonge Veteranen (Heren)

Alléén toegetreden leden die op 1 september van het betrokken seizoen de leeftijd van 35 jaar bereikt hebben zijn gekwalificeerd om uit te komen in de nationale competitie.

Alléén toegetreden leden die de leeftijd van 35 jaar bereikt hebben zijn gekwalificeerd om uit te komen in de nationale competitie.


14.2 Veteranen (Heren)

Alléén toegetreden leden die op 1 september van het betrokken seizoen de leeftijd van 45 jaar bereikt hebben zijn gekwalificeerd om uit te komen in de nationale competitie.

Alléén toegetreden leden die de leeftijd van 45 jaar bereikt hebben zijn gekwalificeerd om uit te komen in de nationale competitie.


14.3 Ladies (Dames)

Alléén toegetreden leden die op 1 september van het betrokken seizoen de leeftijd van 35 jaar bereikt hebben zijn gekwalificeerd om uit te komen in de nationale competitie.

Alléén vrouwelijke toegetreden leden die de leeftijd van 35 jaar bereikt hebben zijn gekwalificeerd om uit te komen in de nationale competitie


Artikel 15 - Bijzondere bepalingen voor Jeugd
15.1 Kadetten jongens en meisjes

Alléén toegetreden leden die de leeftijd van 12 jaar bereiken en de leeftijd van 14 jaar niet bereikt hebben tijdens het kalenderjaar waarin de nationale competitie wordt begonnen, zijn gekwalificeerd om te spelen in de categorie Kadetten van de nationale competitie. "Stijgende" afwijkingen zijn mogelijk (cf. 15.5 hieronder).


15.2 Scholieren jongens en meisjes

Alléén toegetreden leden die de leeftijd van 14 jaar bereiken en de leeftijd van 16 jaar niet bereikt hebben tijdens het kalenderjaar waarin de nationale competitie wordt begonnen, zijn gekwalificeerd om te spelen in de categorie Scholieren van de nationale competitie. "Stijgende" afwijkingen zijn mogelijk (cf. 15.5 hieronder).


15.3 Junioren jongens en meisjes

Alléén toegetreden leden die de leeftijd van 16 jaar bereiken en de leeftijd van 19 jaar niet bereikt hebben tijdens het kalenderjaar waarin de nationale competitie wordt begonnen, zijn gekwalificeerd om te spelen in de categorie Junioren van de nationale competitie. "Stijgende" afwijkingen zijn mogelijk (cf. 15.5 hieronder).


15.4 Afwijking voorgeselecteerde Nationale speelsters

De in de Nationale voorselecties weerhouden speelsters kunnen in de jongenscategorieën van de nationale competities uitkomen.


15.5 Stijgende afwijkingen

15.5.1 Automatische afwijking: elke speler mag zonder enige formaliteit opgesteld worden in een onmiddellijk hogere leeftijdscategorie dan de zijne.

15.5.2 Uitzonderlijke afwijking : om in een leeftijdscategorie opgesteld te mogen worden, 2 hoger dan de zijne, dient de speler bij de Jeugdcommissie een door een dokter in sportgeneeskunde getekend medisch attest in te dienen, waarin staat dat de kandidaat een goede fysieke toestand vertoont. Bij dat medisch attest dient een ouderlijke verklaring gevoegd te worden, de jongere toelatend in de bedoelde categorie te spelen. De Jeugdcommissie zal slechts de goedkeuring verlenen na het akkoord van de Medische Commissie van de KBHB verkregen te hebben.

15.5.3 Automatische afwijking voor de categorie Senioren: Jongens en Meisjes die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt mogen zonder enige formaliteit uitkomen in Senioren.

Tussen 01/09 en 31/12 wordt een automatische afwijking voor de categorie Senioren toegewezen aan de spelers die vóór 31/12 van het huidig jaar de leeftijd van 16 jaar zullen bereiken.


15.5.4 Uitzonderlijke afwijking voor de Categorie Senioren: de Jongens en de Meisjes die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt, moeten bij de Jeugdcommissie een door een dokter in sportgeneeskunde getekend medisch attest indienen, waarin staat dat de kandidaat een goede fysieke toestand vertoont en geschikt is om bij de Senioren te spelen. Bij dit medisch attest dient een ouderlijke verklaring gevoegd te worden, de Jongere toelatend in de bedoelde categorie te spelen. De Jeugdcommissie zal slechts de goedkeuring verlenen na het akkoord van de Medische Commissie van de KBHB verkregen te hebben.

De jeugdspelers voor wie punten 15.5.3 en 15.5.4 van toepassing zijn, mogen deelnemen aan zowel Senioren, Junioren als Scholieren competities, mits ze niet meer dan aan 3 wedstrijden per speeldag deelnemen.


15.6 Een maximum van 2 spelers (speelsters) die dezelfde dag werden opgesteld in een ploeg met kwalificatie 1, zal mogen deelnemen aan een wedstrijd van een ploeg van de club met een lagere kwalificatie.

Een maximum van 2 spelers (speelsters) die tot meer dan de helft van de wedstrijden van de eerste ronde of de tweede ronde heeft deelgenomen zullen met de tweede ploeg tijdens de 3 laatste speeldagen van de betrokken ronde opgesteld kunnen worden


HOOFDSTUK V: COMPETITIES - ALGEMENE REGELS
Artikel 16 - Velden – Doelen - Uitrustingen

16.1 Velden

De Clubs die deelnemen aan de officiële competities, dienen te beschikken over door de KBHB goedgekeurde speelvelden. De velden moeten in goede staat zijn en aan de reglementaire normen voldoen, zoals hieronder omschreven: • Ere afdeling en afdeling 1 Dames en Heren: "Global class 1" gecertifieerd veld in overeenstemming met de FIH normen

Een waterveld (of FIH Global Class 1) is verplicht voor de Ereafdeling.

Een waterveld (of FIH Global Class 1) of een semi-sanded welke over een geschikte besproeiing beschikt in verplicht voor de Afdeling 1.

Een waterveld (FIH Gobal Class 1) veld zal vanaf het seizoen 2015/2016 verplicht zijn voor de Afdeling 1.
 • Afdelingen 2 Dames en Heren en jeugdafdelingen: "National class 1" gecertifieerd veld in overeenstemming met de FIH normen

Buiten de belijning omschreven in de door de FIH uitgegeven spelregels, zullen twee "dug-out zones”, bestemd voor elke van de uitkomende ploegen, afgebakend worden aan weerskanten van de middellijn als volgt: • Binnenste limiet: minimum 5m van de middellijn.

 • Buitenste limiet: minimum 15m van de doellijn.

 • Totale lengte van de zone: 10m

 • Afstand van het veld: minimum 1m


16.2 Doelen

De doelen zullen in goede staat zijn en conform aan de voorschriften van de spelregels uitgegeven door de FIH. Bovendien moeten de doelen in Ereafdelingen dames en heren voldoen aan de voorschriften van de FIH voor internationale tornooien, die onder meer voorschrijven dat de palen waaraan de netten hangen zodanig bevestigd moeten zijn dat een bal die in het doel komt op voornoemde palen niet kan terugbotsen.


16.3 Verlichting

 • Ereafdeling Dames en Heren: Gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van minstens 300 lux en minimum horizontale verlichtingsterkte van 210 lux.

 • Andere nationale afdelingen: Gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van minstens 200 lux en minimum horizontale verlichtingsterkte van 140 lux.


16.4 Andere uitrustingen voor Ereafdelingen Dames en Heren

 • Toren voor TV filmopname van minstens 3 m hoogte en voldoende voor 2 personen die terzelfdertijd filmen.

 • Scorebord met indicatie van tijd, score en uitkomende ploegen

 • een technische tafel voor minimum 2 personen ( dit kan neerkomen op 2 stoelen)16.5 Uitrustingen vereist voor alle nationale afdelingen

 • Zitbanken, stoelen of dug-outs aan weerskanten van de middellijn, voldoende voor 9 personen, en geplaatst binnen de dug-out zone onder punt 15.1 hierboven omschreven.

 • Adequate stoelen in de neutrale zone tegenover de middellijn voor tijdelijk geschorste spelers.


16.6 Goedkeuring van velden en uitrustingen

Elk nieuw veld zal alléén goedgekeurd kunnen worden op basis van een controlerapport door een door de FIH erkend labo volgens de door de FIH gedefinieerde normen waarvan de details te vinden zijn in de ad hoc publicaties en op de website van de FIH (http://www.fih.ch/).


Voor de velden die ouder zijn dan 1 juni 2010 zal de goedkeuring op basis van de controles van de Veldcommissie tijden het seizoen 2009-2010 worden gegeven.

In de 2 voornoemde gevallen zal de goedkeuring geldig zijn voor een periode van 6 jaar vanaf de in werkingstelling voor een veld in Ereafdeling en voor een periode van 8 jaar voor de andere velden.


Voor de velden in Ereafdeling velden zal een herkeuringscontrole worden uitgevoerd na 6 jaar door de KBHB en daarna na 10 jaar op kosten van de betreffende clubs volgens een jaarlijks gepubliceerd barema.

Voor de andere velden zal een herkeuringscontrole worden uitgevoerd na 8 jaar door de KBHB, daarna in de loop van het 12de jaar.


De Veldcommissie zal een controle om de 2 jaar uitvoeren vanaf 8 jaar (Ereafdeling) en vanaf 10 jaar (andere afdelingen), zij zal tevens een extra controle navragen indien noodzakelijk.
Naast de hierboven vermelde controles behoudt de KBHB zich het recht voor om op elk moment extra controles uit te voeren in het geval er problemen, die kunnen leiden tot de annulering van de goedkeuring worden gemeld.

De kosten van die extra controles zullen door de KBHB worden gedragen. Indien die controles leiden tot annulering van de goedkeuring zal elke supplementaire controle op kosten van de club worden uitgevoerd.16.7 Goedkeuring van een veld vóór een wedstrijd
Elke onregelmatigheid in verband met het veld, het speloppervlak, de doelen en de uitrusting van het veld (paaltjes, reservebanken, verlichting, netheid, TV toren, publiciteit…), evenals voor de kleedkamers, wordt door de Scheidsrechters op het Wedstrijdblad vermeld.

Voor alle officiële competities, met uitzondering van de Kampioenschappen in Ereafdeling Dames en Heren, waarbij het veld van "Global" type niet besproeid werd, zullen de Scheidsrechters dit op het Wedstrijdblad vermelden, maar zullen ze de wedstrijd laten doorgaan op het desbetreffende veld of op een veld van het “Sandbase” type.

Indien het gaat over een wedstrijd van ereafdeling Dames of Heren, zullen de scheidsrechters de onmogelijkheid voor spelen vaststellen wegens niet-besproeiing, om aan de bevoegde instanties van de KBHB de beslissing over te laten van de te geven gevolgen.

De spelers die een wedstrijd zullen betwisten op een kunstgrasveld van het type "global" worden verzocht zich te voorzien van een tweede paar schoenen (type Tennis), voor het geval de scheidsrechters zouden beslissen de wedstrijd te laten spelen zonder besproeiing.

In geval de weerstoestanden veranderen tijdens de wedstrijd, zullen de Scheidsrechters de wedstrijd stilleggen (maximum 10 minuten) teneinde een verandering van schoeisel mogelijk te maken.
Artikel 17 - Toegang tot het veld

17.1 Met uitzondering van de Scheidsrechters en de regelmatig opgestelde spelers van een wedstrijd, mag niemand het veld betreden terwijl de wedstrijd aan de gang is, tenzij toegelaten door een van de Scheidsrechters. Deze regel is gebiedend, zelfs ingeval een speler niet in staat is de wedstrijd voort te zetten.

De manager, de coach, de fysiotherapeut en de wisselspelers van elke ploeg in een wedstrijd, zoals vastgelegd op het Wedstrijdblad, zijnde maximaal acht personen plus de arts van elke ploeg, moeten op de reservebank van hun ploeg blijven zitten tijdens de reglementaire speelduur, met inbegrip van de spelonderbrekingen, tenzij de Scheidsrechters andere richtlijnen geven, of wanneer zij tot een wissel overgaan of medische hulp bieden. Deze personen mogen de gelimiteerde zone voor hun dug-out, zoals omschreven onder punt 15.1 hierboven, niet verlaten (buiten de spelers die aan het spel deelnemen):


17.2 Schema van de voorzieningen
17.2.1 De Terreinafgevaardigde is verantwoordelijk voor het gedrag van de personen op de bank, alsmede voor het gedrag van de toeschouwers. Ingeval van wangedrag van een of verschillende van deze personen, zijn de Scheidsrechters bevoegd de Terreinafgevaardigde te gelasten hen de installaties te doen verlaten. In geval van weigering stellen zij een rapport op dat hij binnen de 48 uur aan de KBHB toezendt.
Tevens worden de volgende sancties toegepast:

 • Een niet-spelend persoon van de bank krijgt een groene kaart: het is een eenvoudige waarschuwing.

 • Een niet-spelend persoon van de bank krijgt een gele kaart: de ploeg moet ongeveer 5 minuten met een speler minder op het veld spelen. Niemand moet op de strafbank.

 • Een niet-spelend persoon van de bank krijgt een rode kaart: de ploeg moet ongeveer 10 minuten met een speler minder op het veld spelen. Niemand moet op de strafbank.

 • Modaliteiten: de kaarten worden getoond aan de betreffende persoon en vermeld op het wedstrijdblad.

 • De werking van de schorsingen wegens gele en rode kaarten is dezelfde als de werking voor de spelers.

 • NB: een schorsing als persoon van de bank kan enkel een schorsing als niet speler veroorzaken!


17.2.2 In geval een speler niet meer in staat is te spelen, kan een van de Scheidsrechters de arts en/of de fysiotherapeut van de ploeg toelaten het veld te betreden om de betrokken speler te verzorgen en/of weg te dragen. De coach van de ploeg mag het veld nooit betreden, in welke omstandigheden ook.

Indien de arts/physio het veld betreedt moet de betrokken speler tijdens 2 minuten het veld verlaten. Hij kan worden vervangen behalve tegenbericht in de spelregels17.2.3 Op het veld mogen geen dranken of andere verfrissingen worden gebruikt. Een speler die een verfrissing wil nemen in de loop van de wedstrijd, met inbegrip van de onderbrekingen, moet het veld verlaten en kan het opnieuw betreden, maar niet tussen de doellijnen en de 23 meterlijnen.
17.2.4 De Officials van een ploeg en de spelers mogen het veld tijdens de rust alleen verlaten met de voorafgaande toestemming van de Scheidsrechters, maar alle sticks en de handschoenen en beschermende uitrusting van de doelverdedigers moeten op de reservebank blijven liggen. Zij moeten minstens twee minuten voor het ogenblik waarop de wedstrijd normaal moet worden hervat op het veld terug zijn

Artikel 18 – Groene kaart
De tijdelijke schorsing van 2 minuten zal worden toegepast in geval van groene kaart voor alle wedstrijden die geleid zijn door scheidsrechters aangeduid door het Scheidsrechterscomité.

Iedere ploeg zal een technische afgevaardigde benoemen om de duur van de schorsing van de groene kaart te controleren. Het gaat om 2 minuten effectief spel die starten wanneer de speler op de strafbank gaat zitten. De voor 2 minuten geschorste speler mag terug op het veld op het einde van de 2 minuten zonder te wachten op de toestemming van de scheidsrechters.Artikel 19 – Vroegtijdig uitlopen op een strafcorner (PC) en stick boven schouderhoogte
Enkel op een groot veld.

Regel 13.3.h): Tot de bal bij de strafcorner is gespeeld, mag geen andere aanvaller dan diegene die de strafcorner neemt, in de cirkel komen en mag geen enkele verdediger over de achterlijn of middenlijn komen.
  1. Voor iedere schending van deze regel door een verdediger, andere dan de doelverdediger, moet de foutieve verdediger aan de andere kant van de middenlijn plaatsnemen en zijn team verdedigt de strafcorner met één verdediger minder achter de achterlijn.
  1. Indien de doelverdediger (keeper) of een verdediger met de privileges van een doelverdediger (vliegende keeper) uitkomt voordat de strafcorner is genomen, moet een verdediger aan de andere kant van de middenlijn plaatsnemen en zijn team verdedigt de strafcorner met één verdediger minder achter de achterlijn.

  2. Indien een aanvaller in de cirkel komt alvorens de strafcorner is genomen, moet deze de aanvaller aan de andere kant van de middenlijn plaatsnemen.
  1. Als de aanvaller die de strafcorner neemt, een schijnbeweging maakt, moet deze aanvaller aan de andere kant van de middenlijn plaatsnemen en de strafcorner moet door een andere aanvaller worden genomen. De verdediger die door deze schijnbeweging te vroeg over de achterlijn is gekomen, hoeft niet achter de middenlijn plaats te nemen.
  1. Rekening houdend met wat hierboven staat, wordt de strafcorner (PC) hernomen.
  1. Als er opnieuw een inbreuk wordt gepleegd op regel 13.3.h zoals beschreven in dit reglement gedurende de hernomen penalty corner, blijven dezelfde consequenties van toepassing (bv. voor een tweede inbreuk door een verdediger op de achterlijn, zal het verdedigende team met slechts 3 spelers kunnen verdedigen tijdens de herneming van de strafcorner.
  1. Een daarop volgende strafcorner (in tegenstelling tot een hernomen strafcorner) mag door maximaal vijf spelers worden verdedigd.

Regel 9.7: Wijziging enkel en alleen voor de afdeling Heren Ereklasse en Dames Ereklasse. De spelers mogen de bal boven schouderhoogte spelen, indien het niet gevaarlijk is of niet leidt tot gevaarlijk spel.
Artikel 20 - Duur van de wedstrijden

Officiële wedstrijden van de nationale competities worden in alle afdelingen gespeeld in 2 speelhelften van elk 35 minuten.


Artikel 21 - Terreinafgevaardigde
De aanwezigheid van een Terreinafgevaardigde is verplicht voor alle wedstrijden die geleid zouden moeten zijn door scheidsrechters aangeduid door het Scheidsrechterscomité. Hij zal een aparte armband dragen.

Hij zal minstens 45 minuten vóór het begin van de wedstrijd aanwezig zijn voor de Dames en Heren en 30 minuten voor de Jeugd.

Voor de wedstrijden, die geleid zouden moeten zijn door scheidsrechters aangeduid door het Scheidsrechterscomité, moet de aanvoerder, als de Afgevaardigde zich niet 15 minuten vóór het begin van de wedstrijd heeft gemeld, automatisch een speler van de bezochte Club aanduiden die uitsluitend deze post zal waarnemen en derhalve niet aan de wedstrijd zal mogen deelnemen.

De aanvoerder van de Thuisploeg mag de rol van Terreinafgevaardigde vervullen voor wedstrijden voor dewelke er geen aanduiding was door het Scheidsrechtercomité.

In elk geval zal de Terreinafgevaardigde minstens 18 jaar oud zijn.
Ingeval van niet naleving van deze verplichting zal de ontvangende Club veroordeeld worden tot een administratieve boete.

Voor de Jeugdcompetities, die geleid zouden moeten zijn door scheidsrechters aangeduid door het Scheidsrechterscomité, dient de wedstrijd in elk geval gespeeld te worden bij afwezigheid van een Terreinafgevaardigde. De Scheidsrechters dienen de taken van de Afgevaardigde vermeld in het hoofdstuk « Tijdens de wedstrijd » hieronder over te nemen.

Voor alle Bekerwedstrijden, Testwedstrijden, Eindronde-, Einde reeks- en Kampioenschapwedstrijden waarvan het veld door de KBHB is aangeduid, zal de Terreinafgevaardigde door deze aangewezen worden.

De rol van de Terreinafgevaardigde, die zijn Club vertegenwoordigt, bestaat erin te zorgen dat:

VÓÓR de wedstrijd:


 • de doelen en lijnen van het veld conform de Spelregels, uitgevaardigd door de FIH, en de Reglementen van de KBHB zijn;

 • het veld besproeid wordt wanneer noodzakelijk;

 • de vlaggen op het veld geplaatst (4) zijn;

 • er reservebanken, stoelen of dug-outs beschikbaar zijn;

 • de EHBO-kist beschikbaar is aan de rand van het veld;

 • er genoeg ballen beschikbaar zijn voor de wedstrijd;

 • vier tot acht ballenrapers (12 jaar oud minimum) aanwezig zijn met elk 2 ballen voor de Eredivisie (Heren en Dames) en Afdeling 1 Heren;

 • dat het Wedstrijdblad tijdig ingevuld is door de aanvoerder van elke ploeg en de identificatiedocumenten van de spelers beschikbaar zijn;

 • de Scheidsrechters onthaald worden en hun kosten vergoed;

 • uiterlijk 30 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd het Wedstrijdblad aan de scheidsrechters wordt voorgelegd, dat volledig is ingevuld door de aanvoerder van elke ploeg, samen met de nuttige documenten ter identificatie van de spelers

TIJDENS de wedstrijd: • behalve de manager, de coach, de fysiotherapeut, de reservespelers en eventueel de arts van elke ploeg, zich niemand in de neutrale zone bevindt (niemand anders mag toegang hebben tot de neutrale zone);

 • voornoemde personen plaats nemen op de bank en daar blijven zitten, behalve bij wissels of wanneer een speler moet worden verzorgd;

 • de spelerswisselingen correct gebeuren;

 • hij geen andere functie heeft dan die van terreinafgevaardigde;

 • er wordt toegezien op het goed gedrag van de toeschouwers rond het veld en van de personen op de bank;

 • de terreinafgevaardigde te allen tijde beschikbaar is om gevolg te kunnen geven aan elk verzoek van de Scheidsrechters.

NA de wedstrijd: • het Wedstrijdblad wordt aangevuld met het eindresultaat en vervolgens door de Scheidsrechters ondertekend

 • er geen enkele vorm van agressie zal worden gepleegd tegenover de scheidsrechters door de spelers, coaches, managers en toeschouwers tijdens de nodige tijd na de wedstrijd.

De Terreinafgevaardigde, die zich mag laten bijstaan door een of meer adjunct-afgevaardigden die hij vooraf aan de Scheidsrechters heeft voorgesteld, blijft vervolgens de nodige tijd tot hun beschikking.


Artikel 22 - Wedstrijdblad

Voor elke officiële wedstrijd moet een Wedstrijdblad conform een standaard formulier van de KBHB, ingevuld worden en door de Terreinafgevaardigde ter beschikking gesteld worden van de Scheidsrechters uiterlijk dertig (30) minuten vóór de aanvang van de wedstrijd. Dit Wedstrijdblad wordt elektronisch opgesteld behalve in geval van overmacht.

De namen van de aanvoerders, de Terreinafgevaardigde en maximaal zestien (16) spelers per ploeg, die aan de wedstrijd wensen deel te nemen, evenals de namen van de coaches, managers, fysiotherapeuten, ploegdokters, zo die aanwezig zijn en als Officials van de ploeg willen worden opgetekend, worden op het Wedstrijdblad vermeld.

Nadien mogen geen wijzigingen meer worden aangebracht op het Wedstrijdblad zonder voorafgaandelijke toestemming van de Scheidsrechters, en in ieder geval niet later dan het ogenblik waarop de wedstrijd aanvangt. De identiteitskaarten of gelijk welk officieel document met foto, of een fotokopie ervan, moeten worden voorgelegd als bewijs van de identiteit van de spelers.

Na afloop van de wedstrijd, zorgt de Terreinafgevaardigde dat het Wedstrijdblad door de Scheidsrechters kan vervolledigd en ondertekend worden. Hij zendt dit verslag op de dag van de wedstrijd per elektronische post naar de KBHB.
In geval van overmacht moet een « papieren » Wedstrijdblad op de eerste werkdag na de wedstrijd verstuurd worden naar de KBHB en dit vóór 23 uur. In dit geval moet de uitslag per telefoon (antwoordapparaat) meegedeeld worden aan de KBHB, onmiddellijk na het einde van de wedstrijd.

Artikel 23 - Aanvoerder

Elke ploeg dient de hele wedstrijd een aanvoerder hebben die zich ofwel op de reservebank ofwel op het veld moet bevinden.

Hij vervult een officiële functie, moet een aparte armband dragen en de Scheidsrechters bijstand verlenen.

Ingeval van definitieve uitsluiting, of van afwezigheid van het veld en van de reservebank, dient zijn armband aan een medespeler overgedragen te worden.

De aanvoerder is verantwoordelijk voor de vermelding van de namen van de spelers van zijn ploeg op het Wedstrijdblad en voor de overhandiging van hun identificatiedocumenten aan de Terreinafgevaardigde.
Artikel 24 - Uitrusting en kleuren van de kledij van de ploegen

Tijdens de wedstrijd moeten alle spelers een kledij dragen in de officiële kleuren (of vervangingskleuren) van hun Club en elk bijkomend kledingstuk dat een speler draagt moet van dezelfde kleur zijn als dat van het overeenstemmende deel van zijn uitrusting.

Als de kleuren waarin twee ploegen aantreden, kunnen worden verward, is het aan de thuisploeg om de kleur van zijn uitrusting te veranderen. In Ere en Eerste Afdeling Dames en Heren is het aan de bezoekende ploeg.
De doelverdedigers moeten een hemd dragen waarvan de kleur afwijkend is en zich onderscheidt van de hemden van de 2 ploegen.

Gedurende de ganse wedstrijd moet elke speler een onberispelijke kledij dragen (hemd in broek of rok - kousen opgetrokken), en ook beenbeschermers. In de Ereafdeling Heren en Dames dient de naam van de speler of van de speelster zichtbaar op de rug van het hemd te verschijnen, boven het nummer.

Het dragen van een korte of lange broek is in de Damescompetitie (Jeugd en Senioren) verboden.
Vóór de aanvang van elke wedstrijd dienen ploegen die uitkomen in Nationale Afdeling Heren, Afdeling Dames Eredivisie en I, Junioren 1, Scholieren 1 en Kadetten 1, elk van hun spelers een verschillend nummer toe te kennen, van 1 tot 60, dat op het Wedstrijdblad naast de naam van de betrokken speler wordt vermeld. Dit nummer blijft dus de hele wedstrijd hetzelfde en elke speler draagt het op de rug van zijn hemd. Het nummer moet in volle cijfers uitkomen in een afwijkende kleur.

De hoogte van de cijfers bedraagt minstens 20 cm, de breedte tenminste 7,5 cm.

De vervangingshemden zijn op dezelfde wijze genummerd.

Een of meerdere reclameopschriften op het hemd van de spelers zijn toegelaten op voorwaarde dat ze door de Raad van Bestuur toegelaten werden.


Daarenboven:

 1. mag het opschrift niet groter dan 800 cm2 zijn;

 2. komt de reclame de Club en in geen geval de speler ten goede;

 3. dragen alle spelers van eenzelfde ploeg hetzelfde opschrift, dat kan veranderd worden in de loop van het seizoen;

 4. bevat het opschrift geen enkele verwijzing van filosofische, godsdienstige of ideologische aard;

 5. is reclame gemaakt voor tabak verboden en voor alcohol afgeraden.

De Scheidsrechters mogen iedere speler die voornoemde reglementering niet in haar geheel eerbiedigt verbieden aan de wedstrijd deel te nemen.

Als een speler wordt verwond en begint te bloeden, moet hij zodra mogelijk het veld verlaten. Hij mag het slechts opnieuw betreden nadat de bloeding heeft opgehouden en de wonde op behoorlijke wijze is afgedekt.

Bebloede uitrusting moet worden vervangen alvorens men opnieuw het veld betreedt. Elke ploeg moet beschikken over reservekledij en ongenummerde hemden, alsook over de benodigdheden om die kledij in dringende gevallen te nummeren.

Wanneer zich bloed op het veld bevindt, moet de bevuilde plek worden gereinigd door het aanbrengen van een oplossing met 80% alcohol (op natuurgras) of het uitwrijven met een doek dat in zulke oplossing is gedrenkt (op kunstgras).

Tijdens het reinigen wordt de wedstrijd door de Scheidsrechters stilgelegd. Een fles met de genoemde vloeistof en een geschikte doek moeten deel uitmaken van de EHBO-kist die zich aan de rand van het veld dient te bevinden.Artikel 25 - Afgelasting van wedstrijden

25.1 Wegens onbespeelbaarheid van het veld

1°) algemene afgelasting: ·alleen de Algemeen Secretaris of een door hem gemachtigde persoon mag een algemene afgelasting bevelen.

2°) gedeeltelijke afgelasting: de beslissing mag worden genomen, op eigen verantwoordelijkheid, door de Secretaris van de thuisclub, ten vroegste de dag voordien voor wedstrijden die de volgende dag staan geprogrammeerd, en zo vroeg mogelijk de dag zelf voor wedstrijden geprogrammeerd na de middag.

Het bevoegde KBHB comité behoudt zich het recht voor een vertegenwoordiger uit te sturen om de gegrondheid van de beslissing na te gaan. In geval van twijfel over de te nemen beslissing kan de Clubsecretaris het advies inwinnen van een lid van de Raad van Bestuur, het Controlecomité, het Scheidsrechterscomité of eveneens van een Nationaal Scheidsrechter.

Wordt er afgelast, dan moet de Secretaris de bezoekende Club en de betrokken Scheidsrechters meteen na de beslissing verwittigen. In ieder geval moet een Wedstrijdblad worden opgemaakt. Elke ongegronde afgelasting kan door het bevoegde Comité worden bestraft.

25.2 Om een andere reden

Alleen de betrokken Comités mogen een afgelasting bevelen.Artikel 26 – Shoot-outs

De shoot-out competitie zal gespeeld worden volgens de van kracht zijnde regels voor internationale tornooien uitgegeven door de FIH. Deze regels zullen bij aanvang van ieder seizoen op de website van de KBHB gepubliceerd worden.


Artikel 27 - Ballen

De bal heeft traditioneel een witte kleur. De Clubs houden twee sets gekleurde ballen ter beschikking van de Scheidsrechters. De kleur moet afsteken tegen de kleur van het veld.

Ballen van het type « Kookaburra Elite » zijn verplicht in Eredivisie Dames en Heren.

Artikel 28 - EHBO-kist

De EHBO-kist moet bij elke wedstrijd beschikbaar zijn aan de rand van het veld en omvat minstens: • Ijs onder de vorm van ijs, Ice-Pack, Cold Pack

 • Ontsmettingsmiddel : Isobetadine dermcium

 • Fysiologische oplossing in flesjes

 • Steriele kompressen; steriele gasverbanden; Velpeau verbanden

 • Hypoallergenische hechtpleisters

 • 1 schaar

 • Steristrips

 • Pijnstillend middel: Paracetamol of Dafalgan of Perdolan mono

 • Antihistaminicum: Xyzall of Zyrtec of Cetirizine

 • het nodige om eventuele bloed sporen op het veld te verwijderen
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina