Arbitrale beslissingDovnload 31.02 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte31.02 Kb.
ARBITRALE BESLISSING-.
INZAKE :
KHC DRAGONS vzw, met ondernemingsnummer 0875.138.552 en met zetel te 2930 BRASSCHAAT, Gemeentepark 12 bus 43.

Eiseres


vertegenwoordigd door CORBUS ADVOCATEN cvba, waarvoor optreedt mr. Liesbeth LOOS, advocaat, met kantoor te 2000 ANTWERPEN, Amerikalei 79.
TEGEN :
KONINKLIJKE BELGISCHE HOCKEY BOND vzw, met ondernemingsnummer 0407.587.169 en met zetel te 1160 OUDERGEM, Waverse Steenweg 2057

Verweerster

Vertegenwoordigd door mr. Grégory UYTTENHOVE, advocaat, met kantoor te 1050 Elsene, Franklin Rooseveltlaan 51.

*******

  1. DE PROCEDURE


1° De arbitrageovereenkomst waarbij het geschil aan het Belgische Arbitragehof voor de Sport werd onderworpen werd ondertekend door eiseres op 14 juni 201 en door verweerster op 21 juni 2013.

Als arbiters werden aangeduid :


- voor : KHC DRAGONS vzw, De heer Stijn FRANCIS

Rothstraat,170 3290 Diest


- voor : KONINKLIJKE BELGISCHE HOCKEY BOND vzw, Mevrouw Violaine Desmet,Acacialaan,14 8300 Knokke
Die conform art. 1685/2 Ger.W. als voorzitter van het arbitragecollege hebben aangeduid De heer Guido De Croock,Terhaegenstraat,4A 9310 Moorsel-Aalst
2°. Overeenkomstig artikel 22. 1 BAS reglement werd bij wijze van voorlopige maatregelen op 26 juni 2013 door het abitragecollege de schorsing bevolen van de beslissing van de KONINKLIJKE BELGISCHE HOCKEY BOND om de verlengingen en de shoot-outs te doen herspelen op 29 juni 2013 van de wedstrijd tussen KHC DRAGONS en OLD CLUB DE LIEGE


  1. HET VOORWERP VAN HET GESCHIL

3° De vordering strekt ertoe;


- in hoofdorde, te zeggen voor recht dat de klacht van OLD CLUB DE LIEGE voor de Speciale Commissie van de KBHB onontvankelijk is, tevens ongegrond en de wedstrijd tussen KHC DRAGONS en OLD CLUB DE LIEGE niet herspeeld dient te worden en dat de uitslag van de gespeelde barragewedstrijd die KHC DRAGONS aanduidde als winnares gehandhaafd moet blijven.
-in ondergeschikte orde, moest tot een herspeling besloten worden, te zeggen voor recht dat de herspeling moet doorgaan in september, net voor de start van het nieuwe seizoen en dat deze een maximale duur van 1 minuut of telkens 2 x 30 seconden van iedere verlenging zal hebben.

te zeggen voor recht dat de uitslag van de shoot-outs alleszins gehandhaafd dient te worden moesten herspelingen (van 1 minuut of eventueel meer) wederom leiden tot gelijke stand.


-in meest ondergeschikte orde, de beslissing van verweerster te vernietigen en de zaak opnieuw te laten beslechten door een nieuw samengestelde Speciale Commissie.
-verweerster te veroordelen tot de kosten van de arbitrageprocedure.
Verweerster te veroordelen tot de andere kosten ten bedrage van 1.320,00 €.


  1. FEITEN – STANDPUNTEN VAN DE PARTIJEN

4° De KBHB is de federale organisatie van de hockey spelers en speelsters en van hun clubs. Zij organiseert, thans samen met de VLAAMSE HOCKEYLIGA en de LIGUE FRANCOPHONE DE HOCKEY, de competitie tussen de Belgische Clubs.


5°Op het einde van het seizoen moesten twee barragewedstrijden worden gespeeld tussen de eerste damesploeg van OLD CLUB DE LIEGE (hierna verkort “OLD CLUB”) en de tweede damesploeg van DRAGONS om te beslissen welke van deze twee ploegen in de afdeling Dames Nationaal I zou stijgen of blijven, en welke in de afdeling Dames Nationaal 2 zou dalen of blijven.
6°De terugwedstrijd van de barragewedstrijd werd vastgesteld op 9 mei 2013 (match 4912021).
7. De heenwedstrijd en de terugwedstrijd eindigden telkens op 1-2 , zodat gelet op het gelijke resultaat op het einde van beide wedstrijden, de twee clubs conform de reglementen van de KBHB verlengingen dienden te spelen.
8. Ook de verlengingen leverden geen winnaar op , zodat bij gebreke aan een winnaar op het einde van de verlengingen, de beide teams de zogenaamde “shoot-outs” namen dewelke werden gewonnen door DRAGONS met een score van 4-6.
7.Het is niet betwist tussen de partijen dat de scheidsrechter twee maal zeven minuten liet spelen, omdat hij ervan overtuigd was dat reglementair de verlengingen twee maal zeven minuten dienden te omvatten.
8. Op 13 mei 2013 diende OLD CLUB klacht in per mail van zijn secretaris, omdat beide verlengingen slechts een duur van 7 minuten hadden, terwijl artikel 7.1 van het sportief reglement van de KBHB verlengingen van elk 7,5 minuut voorziet.
De effectief gespeelde tijd werd bevestigd door de respectievelijke scheidsrechters en wordt niet betwist.
De twee clubs werden op 16 mei 2013 opgeroepen voor de zitting van de Speciale Commissie van de KBHB die plaatsvond op dinsdag 21 mei 2013 om 20.00 uur.
9. Op 22 mei 2013 werd per e-mail het feit dat de Speciale Commissie een beslissing had genomen medegedeeld in volgende termen “ Besten, Naar aanleiding van een beslissing van de Speciale Commissie moeten de verlengingen herspeeld worden met dezelfde spelers. Wij her programmeren de wedstrijd op zaterdag 1 juni 2013 te 15 uur op het terrein van Old CLUB. De twee clubs mogen onderling overeenkomen om de wedstrijd op zaterdag 25/5 te herspelen.
10. Op 22 mei 2013 vraagt Dragons de beslissing van de Speciale Commissie met de motivatie.
11. OP 24 mei 2013 ontvangt DRAGONS een beslissing van de Speciale Commissie waarbij enkel het beschikkend gedeelte is opgenomen en welk beschikkend gedeelte vermeldt dat indien de te herspelen verlengingen gelijk eindigen ook de shoot outs dienen herspeeld te worden.
12. OP 24 mei 2013 schrijft DRAGONS aan de KBHB zich met alle middelen te zullen verzetten tegen de beslissing van de speciale Commissie en vraagt ze een verzoening aan conform artikel 40 van het reglement van de KBHB.

Zij vordert in dezelfde brief de voorlopige opschorting van de beslissing in afwachting van de verzoeningsprocedure.


13. Op 27 mei wordt de gemotiveerde beslissing van de Speciale Commissie bij mail en aangetekende brief gezonden aan DRAGONS.
14. Op 28 mei 2013 vraagt DRAGONS aan de heer COPPIETERS van de speciale commissie waarom de vraag van de heer Stevens in verband met het verschil tussen de Nederlandse tekst en de Frans tekst niet werd opgenomen in het vonnis.
15. Op 29 mei 2013 ontvangt DRAGONS een kopie van de beslissing waarin thans de vraag van de heer STEVENS wel is opgenomen en beantwoord.
16. Op 29 mei laat de KBHB weten dat de verzoening niet kan vermits het gaat om een beslissing van een juridisch Comité van de KBHB,tevens wordt medegedeeld dat de wedstrijd zal herspeeld worden op 29 juni 2013 in plaats van zoals voorzien op 1 juni 2013.
17. Op 14 juni 2013 vraagt DRAGONS de arbitrageprocedure aan via het BAS , aanvankelijk gericht tegen OLD CLUB naderhand tegen de KBHB.

De KBHB ondertekende deze arbitrageovereenkomst.


OLD CLUB DE LIEGE werd door de KBHB op de hoogte gebracht van de arbitrageprocedure , maar wenste blijkbaar aan deze procedure niet deel te nemen.
18. Samengevat laat DRAGONS gelden :


  • de klacht had door de Speciale Commissie onontvankelijk dienen te worden verklaard vermits overeenkomstig artikel 25.2 de klacht had dienen ingediend binnen het half uur van de wedstrijd ;

  • de speeltijd van twee maal 7 minuten werd uitdrukkelijk voorafgaandelijk door de scheidsrechter medegedeeld en aanvaard vermits niemand protesteerde direct na deze mededeling;

  • dat de wedstrijd volledig werd uitgespeeld en derhalve van herspelen geen sprake kan zijn;

  • dat mocht het om een gestaakte wedstrijd gaan enkel de niet gespeelde tijd herdaan dien te worden en dus enkel 2 x 30 seconden;

  • dat de beslissingen van de scheidsrechter overeenkomstig artikel 17 soeverein zijn en deze niet aangevochten kunnen worden;

  • dat geen van beide ploegen benadeeld werd bij het feit dat de verlengingen over 2 maal 7 minuten werden gespeeld;

  • dat er zeker geen reden is om de shoot outs te herspelen

19° Op 28 juni 2013 heeft OLD CLUB de KBHB gedagvaard in kortgeding voor de Voorzitster van de rechtbank van eerste aanleg te Luik , ten einde de KBHB te verplichten OLD CLUB in te schrijven voor het seizoen 2013-2014 in eerste nationale afdeling op straffe van een dwangsom van 25.000 €. Deze zaak werd in beraad genomen op 9 juli .

Eveneens op 28 juni 2013 heeft OLD CLUB de KBHB gedagvaard ten gronde voor de rechtbank van eerste aanleg te Luik , ten einde de KBHB te verplichten in te schrijven voor het seizoen 2013-2014 in eerste nationale afdeling.

Lopende het beraad in de arbitrale procedure werden we door de KBHB op de hoogte gebracht van de inhoud van de beschikking in kortgeding dd. 15 juli 2013.A.BEOORDELING

20° Partijen in huidige arbitrale procedure hebben een arbitrageovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst is rechtsgeldig gesloten en het voorwerp van het geschil is vatbaar voor arbitrage.

De bestreden beslissing betreft een beslissing van een orgaan van de KBHB . Het feit dat deze beslissing of het vernietigen van deze beslissing gevolgen heeft voor een derde heeft geen invloed op de rechtsmacht van het BAS.
Wanneer twee partijen een geldige arbitrageovereenkomst hebben gesloten en een derde belanghebbende niet aan de arbitrageprocedure wil deelnemen ,neemt dit niet weg dat de arbitrageprocedure kan doorgaan in afwezigheid van deze derde belanghebbende.

Old CLUB kon tussenkomen doch heeft er blijkbaar voor gekozen de gewone rechtspleging te volgen voor de burgerlijke rechtbank, wat haar goed recht is doch niets afdoet aan de rechtsmacht van dit college.


21. Het arbitragecollege stelt vast dat de interne rechtsmiddelen binnen de federatie zijn uitgeput. Het feit dat geen verzoeningsprocedure werd opgestart is niet relevant in dat opzicht, dergelijke procedure is niet als een rechtsmiddel te aanzien.

22° DRAGONS verwijst naar artikel 17 reglement KBHB welke stelt dat beslissingen van de scheidsrechter soeverein zijn en niet kunnen worden aangevochten. Deze regel is volgens het arbitragecollege in feite de bevestiging van de “field of play decision” leer.

Algemeen wordt aanvaard dat een “ field of play decision” niet kan worden herzien door een rechtbank of arbitraal college.. In de jurisprudentie van het TAS werd de “field of play decisions” -leer herhaaldelijk bevestigd (TAS 8 september 2005,2004/A/727,Vanderlei De Lima & Brazilian Olympic Committee (BOC) v. International Association of Athletics Federations (IAAF) ; TAS 20 mei 2008,2008/A/1483, Asian Handball Federation (AHF), Kazakhstan Handball Federation (KzHF), Kuwait Handball Association (KHA) v. International Handball Federation (IHF); TAS 6 maart 2009, 2008/A/164, Netherlands Antilles Olympic Committee (NAOC) v. International Association of Athletics Federations (IAAF) & United States Olympic Committee (USOC).
Een onderscheid moet echter worden gemaakt tussen een “field of play decision “ en een scheidsrechterlijke vergissing betreffende een verkeerde toepassing van de spelregels(technische fout van de scheidsrechter).(L. SILANCE, Les Sports et le droit, Brussel, De Boeck & Larcier, 1998, 406-407).
Een field of play decision kan worden omschreven als de toepassing op de feiten -met eerbiediging van de feitelijke appreciatie - van de juiste spelregel op een concrete spelsituatie. Hieromtrent oordeelt de scheidsrechter soeverein.
Het staat vast dat de scheidsrechter van oordeel was dat twee maal zeven minuten diende gespeeld in plaats van twee maal zeven minuten dertig.

Vertrekkende van dit inzicht liet hij ook slechts twee maal zeven minuten spelen.


Een verkeerde toepassing van de spelregels is hier aan de orde, het betreft geen “ field of play decision” geen feitelijke appreciatie.
Het arbitragecollege interpreteert aldus artikel 17 administratief reglement in de zin dat het geen betrekking heeft op de verkeerde toepassing van de spelregel en is van oordeel dat dit artikel een bevestiging is van de “field of play decision” leer.
De bevestiging hiervan is trouwens te vinden in artikel 21.5 waar voor de normale procedure uitdrukkelijk is voorzien dat het Scheidsrechterscomité oordeelt over technische fouten en de invloed op het wedstrijdverloop. Deze bepaling zou zinloos zijn indien artikel 17 reglement ook betrekking heeft op verkeerde toepassing van de spelregels.
Wij hebben dus rechtsmacht om de beslissing te herzien.
23. Het arbitragecollege merkt op dat het feit dat de scheidsrechter voorafgaandelijk mededeelde dat twee maal zeven minuten zou worden gespeeld niet toelaat te stellen dat partijen dit hebben aanvaard en OLD CLUB zich later niet meer zou kunnen beroepen op de verkeerde toepassing van de spelregels.

De speelsters op het terrein hebben in de regel geen mandaat af te wijken van de spelregels noch ingevolge een bijzondere bepaling in het reglement van de KBHB noch volgt dit uit enig ander gegeven. Bovendien is het college van oordeel dat partijen omtrent de spelregels niet kunnen beschikken. De spelregels worden vastgelegd in het reglement van de KBHB en twee clubs in een bepaalde wedstrijd hebben terzake geen beschikkingsbevoegdheid.


24. DRAGONS stelt dat de interne procedure niet regelmatig verliep. Dat aanvankelijk enkel het beschikkend gedeelte werd medegedeeld en pas later de motivering is zonder belang. Een tekortkoming in de verplichting tot mededeling van een beslissing leidt niet tot de onwettigheid van de beslissing zelf, behoudens andersluidende bepalingen. Een gebrekkige mededeling heeft enkel tot gevolg dat de termijn voor het instellen van een beroep niet kan ingaan (R.v.St. (7e k.) nr. 105.380, 3 april 2002, T.Gem. 2002, afl. 4, 339)
25. DRAGONS werpt op dat OLD CLUB binnen de termijn van art 25 lid 2 wedstrijd klacht had dienen in te dienen en haar klacht niet ontvankelijk is. Art 25 lid 2 voorziet een termijn van een half uur na de wedstrijd bij de technische directeur en half uur na de beslissing van de technische directeur bij de Speciale Commissie.

Artikel 25 Lid 2 betreft echter niet de testwedstrijden.


Artikel 25 lid 1 is van toepassing op de testwedstrijden. Weliswaar is hier geen beroepstermijn voorzien. De stelling van de KBHB dat dan de normale termijn van 5 dagen geldt, voorzien in artikel 26 , kan worden gevolgd.
26. De beslissing tot herspelen werd derhalve formeel geldig genomen.
27. De discussie of nu de ganse verlenging moet worden herspeeld of enkel de niet gespeelde tijd van de verlengingen en of de reeds gespeelde shoot outs nog dienen in aanmerking genomen bij gelijke stand van de te herspelen verlengingen kan niet worden opgelost aan de hand van reglementaire bepalingen van de KBHB die desbetreffend niets voorzien.
Bij het beoordelen van de genomen beslissingen hebben we slechts een marginaal toetsingsrecht. Dit impliceert dat we de beslissing binnen de federatie genomen slechts zullen kunnen vernietigen wanneer ze strijdig is met wetten van openbare orde of goede zeden of wanneer ze de eigen reglementen schendt of in strijd is met fundamentele rechtsbeginselen of wanneer de beslissing gelet op de feiten in redelijkheid niet kon worden genomen (. J. RONSE, “Marginale toetsing in het privaatrecht”, TPR 1977, (207) 211). Externe arbitragecolleges oefenen dus slechts een wettigheidstoezicht uit en geen opportuniteitscontrole. Herhaaldelijk werd dit eveneens bevestigd door de rechtspraak (Voorz. Rb. Brussel 7 juli 1997, in C. COOMANS, F. HENDRICKX, J. MAESCHALK en P. PAQUAY, Sportrechtspraak, Brugge, C.COOMANS,F. HENDRICKX,J. MAESCHALK,P. PAQUAY, die Keure, 2006, 112; Voorz. Rb. Turnhout 12 oktober 2000, C. COOMANS, F. HENDRICKX, J. MAESCHALCK en P. PACQUAY, Sportrechtsspraak, Brugge, C.COOMANS,F. HENDRICKX,J. MAESCHALK,P. PAQUAY die Keure, 2006, 116; Voorzitter Rb Mechelen, 25 januari 2001, in C. COOMANS, F. HENDRICKX, J. MAESCHALK en P. PAQUAYC.COOMANS,F. HENDRICKX,J. MAESCHALK,P. PAQUAY, Sportrechtspraak, Brugge, die Keure, 2006, 118; Rb. Mechelen, 2 oktober 2001, in C. COOMANS, F. HENDRICKX, J. MAESCHALK en P. PAQUAY, Sportrechtspraak, Brugge, C.COOMANS,F. HENDRICKX,J. MAESCHALK,P. PAQUAY die Keure, 2006, 81).
De genomen beslissing van de KBHB om de verlengingen volledig opnieuw te herspelen voor de reglementaire duur van tweemaal 7,5 minuten en geen rekening te houden met de gespeelde shoot outs bij gelijke stand komt ons marginaal getoetst niet strijdig over met reglementen of de redelijkheid.
28. Uit dit alles volgt dat de beslissing van de KBHB tot het herspelen van de wedstrijd zou dienen te worden bevestigd.
29.Het arbitragecollege werd na sluiting van de debatten in kennis gesteld van de beslissing van de Voorzitster van de rechtbank van eerste aanleg te LUIK dd. 15 juli 2013 waarbij tegenover de KBHB werd bevolen om OLD CLUB op te nemen voor het seizoen 2013-2014 in de competitie eerste afdeling.
OLD CLUB had aangevoerd dat ze de testwedstrijd niet meer kan herspelen in omstandigheden die haar niet zouden benadelen. Deze beslissing in kortgeding betekent impliciet dat de testwedstrijd zonder zin wordt vermits OLD CLUB de facto vrijgesteld wordt van het spelen van deze testwedstrijd.
Weliswaar is dit slechts een voorlopige maatregel in afwachting van een beslissing ten gronde, maar deze zal er niet komen voor de aanvang van de competitie.
Het komt aangewezen voor de debatten te heropenen ten einde de partijen terzake nader te horen omtrent alle gevolgen van deze beslissing. Het arbitragecollege wenst in het bijzonder te vernemen of de KBHB bereid is DRAGONS op te nemen in eerste afdeling voor de competitie 2013-2014.

OM DEZE REDENEN,

het Arbitragecollege,
Verklaart de vordering van KHC DRAGONS ontvankelijk.
Alvorens uitspraak te doen beveelt de heropening van de debatten ten einde de partijen nader te horen omtrent de gevolgen van de beschikking in kortgeding dd. 15 juli 2013 van de Voorzitster van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik op huidig geding.
Stelt de zaak op 6 augustus 2013 te 17.00 uur voor verdere behandeling.
Kosten in opschorting.

Aldus uitgesproken te Brussel op de zetel van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport op dinsdag 23 juli 2013


Stijn Francis Guido De Croock Violaine DesmetLid Voorzitter LidDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina