Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina10/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29

Dit syn die hoechsel van allen assizen


Item den Broden ass(isen) twe h(oechsel), elc h. XII s, soe blyft der stat XVI s

Item den wyn assiz. soeven h, ellic H ad enen aude scilt en den scilt ad II gulden, soe blyft der stat XXXIIII lb IX s.

Item den Caeren assiz, XI h, elc ad XXX s., soe blift der stat X lb

Item den Beir assiz., XX h, ellic h. ad drie lb, soe blift der stat XLII lb

Item den verwer assi(sen) twe ende twintich h, elc ad XXX s, soe blift der stat XXII lb.

Item den wever ass, drie h. elc ad III lb, soe blift der stat VI lb

Item den Cremer assiz., XVI h, elc ad XXX s, soe blift der stat XVI lb

Item den holten assiz., twe h, elc ad IX s, soe blyft der stat XII s.

Item den schoemaker assiz. XIII h, elc ad IX s, soe blift der stat III lb XVIII s.

Item den visschen assiz. drie h, elc ad XVIII s, soe blift der stat I lb XVI s

Item den vleischeuwen assiz. vier h, elc ad XII s., soe blift I lb XVI s.

Item die waeghen assiz. twe h., elc ad XXX s, soe blift der stat II lb

Item den steynpacht assize XV h, elc ad twelff s., soe blift der stat VI lb

Item den kesen ende lynenlaken assize drie h., elc ad XII s., soe blift der stat I lb IIII s.

Item den fermenteut assiz. ses h, elc ad XII s, soe blift der stat II lb VIII s.

Summa C L lb. XIX s.


Fol. 89 r.

Dit syn die ass. van negen maenden verpacht in onsen jaer.

Item den broden assiz, daer die slach aff was, XI lb, soe blift der stat VIII lb V s.

Item den wijn assize, daer die slach af was LII voeder, elc voeder ad 1 aude scilt, den scilt ad Ii gulden soe blift der stat CC lb LXXXVIII lb.

Item den Caren assize daer die slach aff was XXXVI lb, soe blift der stat XXVII lb

Item den Beir ass. daer die slach aff was III C lb, soe blift der stat C LXXXVII lb X s

Item den verwer assize daer die slach aff was drie ende tsestich pont, soe blift der stat XLVII lb Vs.

Item den wever assiz. daer de slach aff was hondert ende twintich pont, soe blift der stat XC lb

Item den Cremer assize daer die slach af was XXXI lb, soe blift der stat XXIII lb V s

Item den holten assize daer die slach aff was XVIII lb, soe blift der stat XIII lb V s

Item den schomaker assize, daer die slach af was XIII lb, soe blift der stat IX lb XV s.

Item den visscher assize, daer die slach aff was XXV lb, soe blift der stat XVIII lb XV s

Item den vleisheuwer assize, daer die slach aff was XX lb, soe blift der stat XV lb

Item den waegen assize, daer die slach aff was XLVI lb, soe blift der stat XXXIIII lb X s.

Item den steen pacht assize, daer die slach af was VIII lb, soe blift der stat VI lb

Item den kesen ende lynenlaken assize, daer die slach aff was XV lb, soe blift der stat XI lb V s.

Item den fermenteut assize, daer die slach af was XX lb, soe blift der stat XV lb

Summa VII C XCV lb.


Fol. 89 v

Item op Paeschen ende op sunte Mertijn uter Wijte gebuyrt tsamen.

Item Henric Wolterss van erck gehoert van twee stuck lants, elc vier hout lants XIIII s. VIII d X groet payments nae inhalt synre breve.

Item noch geboert van den selve Henric van enen stuc lantz helt acht hont XIIII s VI d.

Item noch van den selven Henric van enen stuck lands helt vier hont XIIII s. facit tsamen II lb XVI s VI d

Item Jan die Visscher vier hont lands XIIII s

Item Willem van Gelre acht hont lands XXVIII s

Item Henric Wouters son voirs. noch vier hont XXVIII s

Item Jan Holle ende die gastmeister an der hoen beyden vier hont lantz XIIII s

Item Henric Wouters voirsc. Acht hont lants nae den geslach als vurschreven steit.

Item Bertout die Haen, Uwen van den Velde en Werner van den Velde tsamen acht hont XXVIII s.

Item Jacob Kyvit ende Werner van den Velde tsamen acht hout XXVIII s.

Item Jan Deynkens wyff Lysbet acht hont XXVIII s.

Item noch Jacob Kyvit vier hont XIIII s.

Item Heyn van Bothalen vier hont XIIII s.

Item Baide Taelhout die Jonge vier hont XIIII s

Item Jan die Hase vier hont XIIII s

Item Lemken van den Hout vier hout XIIII s

Item Arnt Keyser vier hont XIIII s

Item Claes Roelofs acht hont XXVIII s

Item Jan van Wichen van Velp acht hont XXVIII s

Item Deric Goedden vier hont XIIII s

Item noch Jan de Visscher vier hont XIIII s

Item noch Jacob Kyvit vier hont XIIII s

Item Heyn van Bothalen noch vier hont XIIII s

Item Jan van Wichen noch vier hont XIIII s

Item noch baide Tailhout veir hont XIIII s

Item Berthout die Jegher acht hont XVIII s


Fol. 90 r

Item Gijsbrecht van Meghen acht hont lants XXVIII s.

Item noch Deric Gudden tweelff hont XLII s

Item Wolter Berntz soens wyff acht hont XXVIII s

Item noch dat selve wiff vier hont XIIII s.

Item noch Henr Woulterss son voirscr. vier hont voirscr. na den geslach, gelic voirscr. steet

Item Jan van Wichen voirgen vier hont XIIII s.

Item Jan Stoudt acht hont XXVIII s.

Item Heilwich sJeger vier hont XIIII s.

Item Engel van Buegen ende Jan Maessen tsamen twelff hout XLII s

Item Jan Bonyfaes acht hont XXVIII s

Item Geynken Goessens son vier hont XIIII s

Item Jan Roeff een stuck lants was Lysbet Werners XXVIII s

Summa XXXV lb XVIII s VI d.


Fol. 90 v

Item op Paeschen ende op sunte Mertyn geboert van negentien beckeren, van eilken VI grot facit tsamen VII lb XII s.

Item van negen vleischbencken soe op Paschen ende op sunte Mertyn tsamen geboert van elken VI gr facit tsamen VII lb IIII s.

Item op Paeschen geboert van Willem Sverwers hoff gelegen tussen den twe Hamporten I lb XIIII s.

Item geburt van enen hoff buten der Hamporte was Jan Monycks XVIII s IIII d.

Item van enen huys buyten der Brugporte, wont in Gerit Smyt, gebort I blaen guld, den guld ad XL mewen facit III lb V s VI d.

Item die selve twe capuyne siaers uter den selven huys.

Item geboert van enen verkens schot onder der Brugporte X s.

Item geboert van enen baighe by den gasthuys vyff vlems ad IX gr. facit XVIII s VI d.

Item Heyn Sewys van enen baighe XVIII s VI d.

Item die gastmeister van enen baige X s.

Item van Bertout Jeger torn ende den hoff after daer an gelegen den torn V s enden den hoff II s facit tsamen VII s.

Summa XXIII lb XVII s X d.
Fol. 91 r

Item noch op sunte Mertyn van Haych Boekers huys buten der Hamport IIII lb

Item van der Schomakers spoele buyten der Brugporte II lb

Item van Heyn Ansems Raymstat geboirt I lbItem van den stat torn after Arnts van de Mer enen blaeu gulden ad XL mewen facit III lb V s VI d.

Item van Henrics torn van der Hatert drie scillinge autz gelts facit VIII s VI d

Item van Lysbethen huys van Luynen an der Brugporte geboert I lb

Item van der auder tichelrijen geboert I lb XII s.

Item Jan Roeff van enen hoff was Jan Ketelbueters X s

Item van Gerit Guelen hoff buten der Hamporte II s

Item van den Torn after Wathem des Raymakers II s IIII d.Item Gerit Taelhout van der Groenre steghen X s

Item Peter van Wichem van enen camp gelegen by Sunte Joest bergen X s.

Item van enen hoff was Melys Jutten soens buten der Hamporte den Jan van Strampraide nu heeft III s.

Item van den straetken neven Wathems huys geboert enen grote facit I s IIII d.

Item geboert van den ghenen die in gehuyrde huysen sitten tsamen III lb XII s

Item vercoft negen karren kalx, daer die naberen seer om begangen waeren, de karre IIIJ tuyne facit VII lb VIII s.

Item den bagynen noch eyn kar kalx ad IIII tuynen facit XVII s II d

Summa XXVII lb XIII s X d.


Fol. 91 v

Dit is de steen in onsen jaer gebacken.Item in desen jaer gebacken vier oeven steens ingehalden tsamen CC M LIIJ M (252.500) steens, soe is bynnen bedingt van elken oeven I M steens ende die stat schencten Herberen van Oy een dusent te vollest den tymmer der kerken tot Balgoy. Soe bleiff der stat twee hondert dusent steens ende XLVIIJ dusent, eillic dusent ad enen Arnhems gulden facit II C Arnh. gul ende XLVIII gulden.

Item van desen voirscr. steyne vercoft tot Berchen XII M steens, elc dusent ad LXII mewen, soe oevert daer an IIII Arnh. gulden XXIIII mewen.

Item tot Balgoy vercoft acht dusent, elc ad LXIIII mewen, soe oevert dairan III Arnh. gulden XVII mewen.

Item der kerken van Uden drie ende dertich dusent steens, elc ad LXIIII mewen, soe oevert daer an XIII Arnh. guld XLII mewen.

Summa CC LXIX Arnh. guld XV mewen II gr.


Item bewyss om desen steyne in den ersten Vrederich van eilken dusent steens te formen gegeven J Arnh. guld facit C XXIIII Arnh. guld XI mewen I gr.

Item die voirscr. vier oeven steens daer aff te beyrnen, gegeven LXXXV Arnh. guld.

Item an der stat vermetz (vermetseld) LXIIII M steens facit LXIIII Arnh. guld.

Item soe staen noch ter stat behoff op ter Tichelrijen IIIJ M steens facit III Arnh. gulden XXII mewen II gr.

Summa CC LXXVI Arnh. guld XXXIII mewen III gr.
Alsoe blyft men onss van desen voirscr. steen noch sculdich VII Arnh. guld XVIII mewen I gr. gelic dat men in den uytgeven bewysen sall.

Item aldus is de voirs. steen bewesen.


Fol. 92 r.

Dit syn die poerter worden syn in onsen jaer.

Item Peter van Gelre

Item Aelet Kemerlings vader

Item Willem Berneir, die in Claes Rolofs huys wont

Item van desen voirg. Geboert van eilken II Arnh. guld facit XXII lb VII s.

Summa XXII lb VII s.
Dit is van vechtlicken saiken.

Item Wolter Coynkens swager

Item Henric Waulters soen van Erck

Item Gerit Kuyckmans

Item Henric die Veer

Item Jan van Triest

Item Tzilken Slotmaker geloft voir enen vechtlicken man

Item Jan van Loen van Myssellen (Jan van Loon van Merselo ?)

Item Vredeic des Gelics

Item Jan Floers

Item Leynis

Item Jan van der Moelen

Item Heyn van den Bosch

Item Deric van Wamel

Item Jans son van Hoemen van vechtlicken saken

Item Deric Kock oic vechtlich

Item van desen voirgen. van eilken dusent steens ad I Arnh. gulden
Summa LX lb VIII s.
Summa summarum opboeren XIIII C LXXXII lb V s II d

Maken tsamen an gelde CCCC Arnh. gulden ende I gul XX mewen


Fol. 92 v

Uytgeven der Burgermeisteren voirscr. van desen jaeren den Arnh. guld gerekent ad XLV mewen ende die mewen ad IIII lichte gr.

Item doe die aude Burgermeisteren laetsten rekenden mit namen Jan van Eyck ende Deric Taelhout in Deric Taelhouts huys vertert by den scepenen ende geswoerenen VIII Arnh. gulden en XLII mewen.

Item den selven Burgermeisteren gegeven dat men hen in hoeren rekeningen sculdich bleiff XXXVI Arnh. guld XVII mewen J gr.

Item Rembout Peyna (?), dat hi van der stat wegen in Hollant geynck, doe te ghelde mede gegeven I Arnh. gulden.

Item doe Jan Holle, Jan van Eyck, Arnt Peters son ende Arnoldus tot Oyen voeren an mynen here van Gelre om der saiken wille van Rutger boeven ende waeren twe nacht, doe verteirt en te schepe vervaren, tsamen V Arnh. guld XXIII mewen III gr.

Item onsen genedigen here van Gelre geschenct in Jacobs huys van den Hout een gelaech van XCV (95) quarten wijns, die qrt ad IIII mewen facit VIII Arnh. gulden XX mewen.

Item here Roelman (van Arendaal / toevoeging van Rien van den Brand) van Welle geschenckt soe an vyssche ende an wijne in Merten Skocks huys by raide der stat raet, doe heer Roelmans dochter heir was, tsamen III Arnh. gulden XXVII mewen III gr.

Item myns here baide van Cleve, die den brieff van den Knypen brocht, gegeven IIII mewen.

Item noch den selven baide geschenct, die den brieff tusschen myne here van Cleve ende van Buyren bracht II quarten facit VII mewen.

Item noch den selven baide van twe reysen gegeven IX mewen.

Item den gesellen, die den wech mackten tusschen den ticheloven after hoeve tsamen soe an broedt ende bier ende anderen kese gegeven I Arnh. gulden XV mewen.

Item den gesellen op ter tichelryen geschenckt van alde gewoente XI mewen I gr.

Item enen manen van luyden waeren syn perde tot Haeps genomen enden den by bevele des raets te tergelde gegeven mynen here, daer omme te vervolgen ende oic dat hi gen tergelt en hadde XVIII mewen.

Item den gesellen op ten muyrwerck geschenckt XII mewen.

Summa LXVI Arnh. guld XXVI mewen IJ gr.
Fol. 93 v

Item den baide van Burgoinge geschenckt in Peter huys van de Mer XXI mewen.

Item doe die van Velp dienden mit sant voeren, doe geschenckt soe an bier, an broede ende andere kese, tsamen XIX mewen II gr.

Item van twe reysen den geven, die dat steyger holt van Arnt Kanpen sons voir den op ten Blyenberch, gegeven tsamen V mewen.

Item Knypken mit brieve van der stat wege tot Geirvleyt gesandt te tergelde gegeven II Arnh. guld XXII mewen II gr.

Item den heyden van der stat wegen gegeven III Arnh. gulden.

Item Jan Ryngcoer (?) gegeven van twe pont fouderens (?) boeven den put IX mewen.

Item daer toe gecoft twintich pont loets tegen Rutgher vanEsden voir XXXV mewen.

Item Aelbert der Leydecker die dat verwrachte te loen gegeven XXVIII mewen.Item der stat koe hirde voir synen loen gegeven III Arnh. guld

Item den selven voir een par hogh schoen VIII mewen.

Item den baiden Antwerpen tween reysen gegeven tsamen XLII mewen.

Item den baiden Van den Berge, die de brieven brocht als van den goede dat tot Escheren op gehalden wart, gegeven V mewen.

Item enen baide van Rueremunde, die brieve brocht an die stat, gegeven V mewen.

Item der stat wechter gegeven van eynre lanteren V mewen

Item den selven voir enen blaesbalch gebesingt op ter porte gegeven III mewen Ii gr.

Item here Henric Siegebaide die uyrclocke te warhten gegeven I Arnh. gulden XXII mewen II gr.

Item enen meister van Nymegen, die dat uyrwerck gestelt ende vermact heeft, gegeven tsamen VI Arnh. gulden XXXIII mewen II gr.

Item voir sestien die halff pont lots, daer dat uyrwerck mit geswaert wart, gegeven XXXI mewen.

Item an Tzilken Sloetmaker verdingt dat uyrwerck te verwaren tot sunte Peters missen toe gegeven III Arnh. gulden.Item die selve Tzilken heeft gemact twe sloetel an dat raethuys ende dat gewicht gehangen an der uyrclocken en een knuster vermact an der porte ende dat slot ander Spuylporte vermact ende anders waer daer des noet was, gegeven I Arnh. gulden XIX mewen.

Item Knypken tot Nymegen gesendt an den waltgreve oms holtz wille gegeven VII mewen II gr.

Item Bernts son van Gaelen ende den schoutz van Ravensteyn geschenckt III qrt wijns facit X mewen II gr.

Summa XXVI Arnh. gulden XVII mewen.


Fol. 93 v.

Item voir den stat horn gegeven I Arnh. gulden XXX mewen.

Item voir enen ryem an dat horn gegeven VII gr.

Item tot Arnt Knapen soens gehaelt vyff ende vyftich stijger holter ende ses cleyn holter an die loedse an der Brugporte, elc stuck voir veirdehalve mewen ende ander halff holt voer doertichen dat stuck twelff mwen ende acht middelholter, dat stuck soeven mewen facit tsamen VI Arnh. gulden XLII mewen Ii gr.

Item aen vym schoeve an dat poerter huysken an der Brugporte gegeven XIII mewen.

Item voir enen post an dat selve huysken gegeven X mewen.

Item enen man, die daer oic dach deckten met synen oeperknechte ende twelff latten ende voir loon en teringhe tsamen gegeven XLII mewen.

Item van Arnt Tymmerman gehadt twe ende twintich wilgen plancken tot den bruggen haldent tsamen twe hondert voet, dat hondert ad LXIII mewen ende die selve drie dage gearbeit, eilken dach ad XI mewenende enen groten en drie mewen voir vier trappen ende twe mewen voir sproeten an een leyder facit tsamen III Arnh. gul XXIX mewen I gr.

Item die men der stat lant after Velp verpachten solde ende der stat camp verpacht wart tsamen doe vertert een Arnh. gulen ende XXX mewen. En des hebn wi van Henrics brieff weder omme geboert een Arnh, guld, soe wyn wij noch te kort XXX mewen.

Item van der Comanscap, die wy mit Jan van Erpe hadden van den elss hout, daer an te schaden gehadt, dat wy daer op verlacht hadden XXXV mewen II gr.

Item van eynre schalen op te renne voir die strate tegen Exkens huys ende die gehenge van die an gehangen is ende dat maeckloen dair aff tsamen gegeven XXII mewen III gr.

Item Jan die Writer den oeversteyck aen der Brugporte gemact ende die bruggen gemact ende gestopt ende dat hegge an der Hamport gekort ende die balken gepeelt tsamen IX dach elc dach ad een qrt guldes facit II Arnh. gulde V mewen III gr.

Item drien partien van den schutten tsamen geschenckt VI Arnh. gulden

Item van Dieric Wautkens gecoft enen balke ende die gesneden tot plancken, die eyn deil ligge voer de Raethuys ende een kyst onder Deric Watkens torn ende die ander plancke dair sal men aff maken een duere op te muyr bij den gasthuys ende voir dat maeck loen, dat dieric voirgen. die duere malen sal ende die clampe daer toe leveren sall, tsamen gegeven III gulden III mewen.

Item mit Gerit Smyt gerekent dit jaer, dat ic hem sculdich blyve van der stat wege III guld Xvmewen.

Item mit Teuken van Gaell gerekent van der statwege van synen wercke I Arnh. guld XIX mewen Ii gr.

Item Heyn Sewijs van drie formen te beslaen gegeven XXII mewen Ii gr.

Summa XXXI Arnh. guld XXVIII mewen II gr.


Fol. 94 r.

Item om ryss en staken, daer die tuyne mede gelapt ende gemact syn voir die tichelrij ende anders daer men des behoeffden gegeven LVIII mewen facit I Arnh, guld XIII mewen.

Item doe men onss vrouwe droech, doe den gewapenden geschenckt XLII mewen.

Item Jan Goebels gevoert twe voeder rijs van after have op ten sluyse ende die selve voir holter gevoert van den hamme (?) an die Brugpoert tsamen daer aff gegeven XIIII mewen.Item om een vym schoeve gebesingt opt tichelhuys gegeven XIII mewen.

Item Coen Cruysberch betaelt van den Caeren assiz IJ lb facit XVIII mewen I gr.Item doe men den steen verdingden te weren van de tichelrijen op ten have doe verlath XXVIII mewen.

Item vier tonnen kalck cuypen aff te maken ende drie formen ende een sant cuype daer aff Henrich Cup tsamen gegeven I Arnh. gulden XXVII mewen.

Item Wigger van Plenen van enen voeder ryss after hove te haleb ende by Claesskens te voeren dair aff gegeven IIII mewen.

Item Wolter Coynkens swager ende Heynken Steynmetzeler eyllic enen dach gearbeit an der Vischporte tsamen gegeven XXII mewen Ii gr.

Item hoeren oeperknecht enen dach gearbeit ad VI mewen.

Item voir vyff pont loetz, dair die haecksteyne mede gevest syn, gegeven X mewen.

Item oen honert nyes tichel steens dair verbesingt VI mewen.

Item die haeke aldair gesweret IIIJ lb dair aff gegeven Vmewen I gr.

Item enen post an der Raethuys costen VI mewen.Item soe was die raet eyns worden noch eenen oeven steyns doen te bernen an Rutger van der Vort, soe veil dat men des om des naberen weders willen niet doen en mocht, doe verlacht vier quarten wyns, elc ad IIII mewen facit XVI mewen.

Item enen knechte van Groenincgen ontfangen eelff hondert Pyl yseren costen IIII Arnh. guld XXVI mewen III gr.

Item een hondert ende drie vordel steyns gelacht in die renne tegen Claes Roeloffs huys oever, costen X mewen.Item enen balken gelacht voir die strate an die Hamport ende drie holter gelacht op dat sluysken an der Brugporte, costen tsamen III Arnh. guld XXII mewen II gr.

Item noch vier holter dair die strate an der Brugporte mede verpeckt is, costen II Arnh. guld XXIII mewen.

Item van Peter Blomen gehabt een hondert voet plancken tot den bruggen, costen I Arnh. guld XX mewen.

Summa XIX Arnh. guld XVII mewen I qrt.
Fol. 94 v

Item van een manne van Tricht gecoft XXIIII mudde kalx ende vanGerit Gruych XL mudde kalx ende van Rutger van Esden gecoft J hondert kalx, elc hondert dair aff voir vier ende doertich guld facit tsamen XXXVII Arnh. gul XXIX mewen.

Item van deze voirs. kalc te beslaen, op te dragen, gegeven VI Arnh. guld XV mewen.

Item Geirlach der statt aff verdient, soe steen, keyen, sant, kalck, erde ende slyck op ten Blyenbergh ende vort syn ander werck ter stat behoeff hem dair aff gegeven XX Arnh. guld XXXI mewen.

Item Claessken Caudove dat hi der stat aff verdient heeft, soe steen, kalc ende erde ende keyen des hi gevoert heeft, gegeven XI Arnh. guld XLII mewen II gr.

Item Denyss dat hi der statt aff verdient heft mit sant, kalc, steen ende keyen te voeren, hem daer aff gegeven XI gulden XXXI mewen.

Item Gaert Segers son dat hi der stat aff verdient heeft mit vrachten, soe steen kalck sant keyen ende slyck, hem daer aff gegeven IX Arnh. guld VI mewen.

Item Arnt Pape noch van vrachten gegeven I Arnh. gulden III mewen.

Item soe bleiff men onss van den tichelsteyne sculdich, gelic in den obboeren bewesen is VII Arnh. gulden XVIII mewen I gr.

Item an der have verwracht LXIIII M (64.000) nyess steyns van eilken dusent te leggen, gegeven J Arnh. gulden facit XXXII Arnh. gulden

Item noch vermetz vier dusent auds steens dair aff gegeven II Arnh. gulden

Item den steynmetzler ende hoeren knechten, dat sy an den sluysken grave, dair sy die nye muyr lachten, gegeven II Arnh. gulden XXII mewen II gr.

Item den selven gegeven dat sy een gadt braken op ten Blyenberch ende enen boghe te slaen, dat int verdinge niet en was ende een goete voir des Schoutenhuys uyt gebroken, tsamen daer aff gegeven I Arnh. gulden

Item Frederich Steynbecker gegeven twee malder maltz datz te weren van eilken oeven steyns een halff malder, elc malder ad LXIIII mewen facit II Arnh. gulden XXXVIII mewen.

Item twe tonnen kolen, soe opt Raethuys ende by de rekeningen gebesingt, gegeven XXII mewen II gr.

Item om een nye mande steyne mede te dragen ende voir myst gevoert oep te nye straten, gegevan tsamen VI mewen II gr.

Summa C XLVIII Arnh. guld XL mewen I gr.
Fol. 95 r.

Item van Goessen Diemen ende die jongen Scuylen gecoft II c ende LV tonnen keyen, die ton ad twee tuyne facit tsamen XXVIII Arnh. gulden XV mewen.

Item noch van den selven Goessen ende Schuylen ontfangen hondert ende doertien tonnen keyen, costen elc ton twee tuym facit XII Arnh. guld XXV mewen.

Item noch tegen Schuylen gecoft C ende XXVII tonnen keynen XI toen voir enen gulden facit tsamen XII Arnh, guld IIII mewen.

Item heir op is Conrayde gegaen XXII mewen II gr.

Item noch van Schuylen ontfangen negen ende twintich tonnen keyen, die noch te verstraeten sijn, elc ton twe tuijne facit III Arnh. guld X mewen.

Item noch van Peter van der Mer ontfangen acht ende twintich tonnen keyen, die acht tonnen voir enen guld facit tsamen III Arnh. gulden XXII mewen II gr.

Item die selve keyen heft Geirlach gevoirt veirtien karren gegeven XIIII mewen.Item van Peter van der Mer noch enen haecksteyn gelach int ort van de nyer muyren op ten Blyenberch, costen IIII mewen.

Item van Mertyn Geritson ende Jan den Hogen ontfangen XIIII tonnen keyen, eylc tonne soeven mewen metten vrachten facit II Arnh. gulden VIII mewen.Item verdinget die straten te maken voir der Hamporte ende voir den Brugporten ende voir Claes Roelofs, voir Arnts Hanen strate voir Baide Taelhout ende voir des Schoutenhuys en voir den Gasthuijs ende voir Bele Hanen des voirscr. straten sijn tsamen vier en veirtich roeden en J roede voir soeventien mewen facit XVI Arn. gulden XXXVI mewen II gr.

Item Claes van Merle der stat vier dage gearbeit elc ad VI mew facit XXIIII mewen.

Item Steechsgen drie dage facit XVIII mewen.

Item Gelden vier daige facit XXIIII mewen.

Item noch enen vremden knecht enen dach VI mewen

Item Heyn Massen gearbeit in de stat werck, ses ende veirtichste halven dach facit VI Arnh. gulden III mewen.

Item Tzilken gearbeit soe tuynen aen graven ende in de werck acht ende tsestich dage, elc ad VI mewen facit tsamen IX gulden II mewen.

Item Clasken Candonen (?) enen dach mitten karren op de sluysen gearbeit, gegeven X mewen.

Item Reynken Sloetmaker gegraven van enen sloet bochen (?) onder Brugporte, doer der stat gereitscap op legt van holt, cupe, bargen, basten XII mewen.

Item after Arnts hoeven opt Waeckhuys twyntich schoeve, costen III mewen.

Item Heyn Maessen noch drie dage gearbeit, gegeven XVIII mewen

Summa XCVII Arnh.- gulden VI mewen II gr.


Fol. 95 v.

Item Gysbert van Meghen gegeven van den Raethuys negen malder rogge, elc malder ad LXII mewen facit XII Arnh. gulden XVIII mewen.

Item Jacob vanDeichden ses malder rogh, tmalder LXII mewen facit VIII gulden XII mewen.

Item Henken Kaerpers gegeven tien vaet rogh van den landt (?) by synen huys facit I Arnh. gulden XL mewen.Item Heynken van Oss van de Brugport VIIJ Vlemsche gulden, den g+ ad XIII Vlems facit IIII Arnh.- guld XXXIX mewen IJ gr.

Item den Capittel van den Raethuys doerdehalff Vlems pont ende heer Jan Moir J Vlems lb facit tsamen II Arnh. gulden XI mewen I gr.

Item den here voir sijnen banwijn tsamen van tween termynen XL lb pay(ment) facit X Arnh. guld XXXVII mewen II gr.

Item Andries die Boichmaker gegeven tien guld XV Gelres mewen voir den gulden facit V Arnh. guld XVIII mewen III gr.

Item Coen Poerte een pont facit XII mewen.

Item Gyben Poerter II lb facit XXIIII mewen I gr.

Item den Custer I lb ad XII mewen.

Item van der stat lant after Velp V Vlems van tynse facit XI mewen I gr.

Item van Sluys gelt tot Velp gegeven IX mewen.

Item gecoft een vym rjs in den wech after hove gelacht, costen XXXVI mewen.

Item om Got gegeven by raede der scepenen V ellen wijts, costen II Arnh. gulden.

Item tot Rutger Aelbertz huys gehaelt LVI lb kersen, der was thaer VIII lb vergeten, allic lb ad IIII mewen facit IIII gulden XLIIII mewen.


Item noch tot Rutger gehaelt XLIII lb, elc ad IIIIJ mewen facit IIII gul XIIIJ mewen.

Item tot der uyrclocken gehaelt, soe olich ende smer VI mewen.

Item om int ende papyr ende segel was gegeven XXVIII mewen.

Summa LX Arnh. guld XII mewen IIIJ gr.


Fol. 96 r.

Item op Paeschen den Schoutz, Burgermeisteren, Scepenen, den Clerck end ……… der is Eelff tsamen, eyllic vier qrt wyns, die qrt ad IIIJ mewen facit III gulden XIX mewen.

Item der stat baide voir syn hoge tyt II qrt ad VII mewen.

Item der stat weker I qrt ad IIIJ mewe

Item om twelff par hanchen gegeven I Arnh. gul III mewen.

Summa IIII Arnh. guld XXXII mewen II gr.


Item op Kersmissen den Scholtz, Burgermeisteren, scepenen ende der stat clerck maken eelff tesamen, elc vier qrt wyns, die qrt ad IIIJ mewen facit IIII guld XVIII mewen.

Item om twelff par hanschen I gulden III mewen

Item der stat baide van syn hoichtijt Ii qrten facit IX mewen.

Item der statweker voir syn hoechtyt IIIIJ mewen.

Item Gysbert die Wrede, dat men hem jaerlicx gelt tot syne lyve C lb facit XXVII guld III mewen IIJ gr.

Item deb Schoutz voir syne rock V ellen swartz (?), elc ad XXXI mewen facit III gulden XX mewen.

Item den Clerck ende der stat baide voir hoeren rock, eilff ellen ende I veirdel roetz lakens, elc elle XX mewen facit V Arnh. gulden.

Item by raide der scepenen Ywen gegeven in den somer V veirdel roits, costen XXV mewen.

Summa XLI Arnh. guld XXXVIII mewen I gr.
Fol. 96 v.

Item Berneir Goertssoen betaelt van den toll van Hollant C Arnh. guld ende IX Arh. Gulden.

Item weder daer tegen geboert van Rutken van Esden ende Lenart synen soen tsamen XXX guld.

Item van Jan Roeff XX Arnh. guld

Item van Jan Ekers II guld

Item Jn Holle die aude IIII guld

Item vanWillen Borman VI guld

Item van Gruyter ende Jacob synen broeder II guld

Item Deric Luywe XII gulden

Item Herman Roeloffs VI guld

Item Coenen Jan IIIJ guld

Item Herman van Berck IJ guld

Item Arnt Haeck J gulden

Item Rutger Aelbert son IJ gulden

Item Henric Caudoven I Arnh. guld

Item Jan van Aiken IJ guld

Item Gelenberch die Visscher ende syn son I guld

Item Jan Ansems II Arnh. guld

Iten Jan Holle die Jonge IJ guld

Item Henric Comans IJ guld

Item soe gebrickt hier aff noch te boeren X Arnh. guld XXIIJ mewe.

Suuma presente X Arnh guld XXII mewen II gr.


Fol. 97 r.

Item mitter stat clercken vertert doe men die rekenincgen maeckten II Arnh. guld.

Item soe hebn die aude burgermeisteren tjaer vergeten te rekenen van de foermtaeffelen op ter tichelryen XXII mewen II gr.

Item de selven vergeten an Coen Cruysbergh van den Caeren assiz. IJ lb facit XVIII mewen I gr.

Item die selve te voel gerekent van den fermentaut V lb facit I gulden XVI mewen.

Summa IIII Arnh. gu+d XI mewen III gr.


Summa summarum uytgeven V C XI Arnh.guld XXXIII mewen IIJ groet.
Soe blyft men den voirscr. Burgermeisteren sculdich C X Arnh. guld XIII mewen IIJ gr.
Item soe sullen die voerscr. Burgermeisteren boeren van rennt brieff op Petri ad Cathedram als voor den stat campe XV Arnh. guld ende dat sal hen borren an der voirgen. samen, die men hen sculdich blyft.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Fol. 97 r

Anno XXIX (1429 / 1430 )

Jan van Tuyll )

Berthout die Jeger ) burgermeisteren.


Opboeren Jans van Tuyl ende Berthoutz die Jeger, Burgermeisteren te Grave gebynnende in den jaer XXIX op ten Jaersdach ende uytgaende ter Jaersdach van (14) XXX, dat lb gerekent ad VIII Gelrese mewen ende die Gelrese mew ad IIII gr.
Item geboert van Arnt Peters soen van der stat lant after Velp op Petri ad Cathedram XVI Arnemsche gulden, den gulden ad XLV lichte mewen facit LIX lb II s.

Item op Petri ad Cathedram geboirt van Henric Briefs XV Arn. guld facit LV lb VII s VI d.

Item op Petri ad Cathedram van vyf raemen, elc ad IIIJ Vlemsche gulden, XIII Vlems voer elcken gulden ende den Vlems ad XV gr facit XLI lb.

Item geboirt van allen assizen, die Jan Hol ende Jacob Spaenrebeen verpacht hebben in horen jaer van drien maenden.

Item den Broeden assizen II lb. XV s

Item den wijn assiz. XIII voeder, elc voeder ad enen alden schilt, den schilt ad II Arnemsche gulden facit XCVI lb. III s. IIII d.

Item den Caren assiz. IX lb

Item den Bier assiz. XV lb XV s.

Item den verwer assiz. XI lb V s.

Item den wever assiz. VII lb XV s

Item den Cremer assiz. XII lb.

Item den holten assiz. III lb V s.

Item den schoemeker assiz. VI lb V s.

Item den visscher assiz. V lb.

Item den vleyshouwer assiz. Vlb.

Item die wagen assiz XI lb V s.

Item den steenpacht assiz. II lb

Item den kese ende lynen laken assiz. III lb XV s.

Item den fermenteudt assiz. V lb

Summa IIII C XXI lb XII s X d.


Fol. 98 r. tot 99 v mankeert cq blanco
Fol. 100 r

Dit syn die hoechsellen van allen assizen.

Item den Broede assiz, een h(oechsel), elc ad XII s, soe blift der stat XII s.

Item den wyn assiz, VI h, elc ad enen alde scilt, den scilt ad II Arnh. guld ende VIIJ lichte mewen, soe blyft der stat XXXII lb.

Item den Caren (=koren) assiz, VI h, elc ad XXX s., soe blyft der stat VI lb

Item den Bier assiz XXIII h, elc ad III lb. Soe blyft der stat XLVI lb.

Item den verwer assy(sen), VIII h, elc ad XXX s, soe blift der stat VIII lb.

Item den wever assiz, VI h. elc ad III lb, soe blyft der stat XII lb

Item den cremer assiz, VIII h, elc ad XXX s, soe blyft der stat VIII lb

Item den holten assiz., IX h, elc ad IX s, soe blyft der stat XVIII lb

Item den schoemaker assiz, VIII h, elc ad IX s, soe blyft der stat II lb. VIII s.

Item den vysscher assiz. VI h, elc ad XVIII s, soe blyft der stat III lb XII s.

Item den vleisch(ouwer) ass. VII h, elc ad XII s., soe blyft II lb XVI s.

Item den wagen assiz, VIII h., elc ad XXX s, soe blyft der stat VIII lb

Item den steenpacht assiz., VI h, elc ad XII s., soe blyft der stat II lb VIII st.

Item den kesen ende lynenlaken assiz. VI h., elc ad XII s, soe blyft der stat II lb VIII s.

Item den fermeteut assiz, VI h, elc ad XII s., soe blyft der stat II lb VIII s.

Summa XXXVII lb VI s.


Fol. 101 r

Dit syn die assiz van negen maenden verpacht in onsen jaer.

Item den broeden assize, daer die slach aff was XIIII lb, soe blyft der stat X lb X s.

Item den wijn assize, daer die slach af was XLV voeder, elc enen alden schilt, den schilt ad II Arnh. Gulden ende VIIJ lichte mewen, soe blyft der stat CC LXX lb

Item den Caren assize daer die slach aff was XXXI lb, soe blyft der stat XXIII lb V s.

Item den bier assiz, daer die slach aff was III C lb, soe blyft der stat CC lb. XXV lb

Item den verwer assize daer die slach aff was LX lb, soe blyft der stat XLV lb

Item den wever ass. daer de slach aff was C lb, soe blyft der stat LXXV lb

Item den Cremer assize daer die slach af was XLV lb, soe blyft der stat XXXIII lb XV s.

Item den holten assize daer die slach aff was XV lb, soe blyft der stat XI lb V s

Item den schoemeker assize, daer die slach af was XVIII lb, soe blyft der stat XII lb X s

Item den visscher assize, daer die slach aff was XXXII lb, soe blyft der stat XXIIII lb

Item den vleischouwer assize, daer die slach aff was XVI lb, soe blyft der stat XII lb

Item den wagen assize, daer die slach aff was XLI lb, soe blyft der stat XXV lb V s.

Item den steen pacht assize, daer die slach af was XV lb, soe blyft der stat XI lb V s

Item den kesen ende lynenlaken assize, daer die slach aff was XV lb, soe blyft der stat XI lb V s

Item den fermenteut assize, daer die slach af was XX lb, soe blyft der stat XV lb
Summa VIII C X lb XV s.
----------------- einde fiche 217/3 ---------------

----------------- vervolg fiche 217/4 --------------


Fol. 101 v

Item op Paesschen ende op Sunte Merten uter Wyte geboirt tsamen.

Item van Henric Wolterssoen van Erck van twe stuck lands, elc vier hont lants XIIII s VIII d X groet paeyments na inhalt synre brieve.

Item noch geboirt van den selven Henric van enen stuc lants, helt VIII hont, XIIII s VI d.

Item noch van den selven Henric van enen stuc lants, helt IIII hont, XIIII s facit tsamen II lb XVI s VI d.

Item Jan die Visscher IIII hont lants XIIII s.

Item Willem van Gelre VIII hont lants XXVIII s

Item Henric Wouterss voirs. noch IIII hont

Item Jan Hol ende die gasthuys meister onder hem beiden IIII hont lants XIIII s

Welke IIII hont voirscr. te heeft ende biefst (?)Henric Wouterss voirscr.

Item Henric Wouterss voirs. VIII j\hont lants na den slach als voirs. steet.

Item Bertout die Haen, Uwen van den Velde ende Werner van den Velde tsamen VIII hont lants XXVIII s

Item Jacob Kievitt ende Werner van den Velde tsamen VIII hont XXVIII s.

Item Jan Doenkens wyff Lisbeth VIII hont XXVIII s.

Item noch Jacob Kievit IIII hont XIIII s.

Item Heyn van Bothalen IIII hont XIIII s.

Item Bade Taeloth de Jonge IIII hont XIIII s.

Item Jan die Hase IIII hont XIIII s.

Item Lemken van den Hout IIII hont XIIII s.

Item Arnt Keiser IIII hont XIIII s.

Item Claes Roelofs VIII hont XXVIII s.

Item Jan van Wychen van Velp VIII hont XXVIII s.

Item Deric Godden IIII hont XIIII s.

Item noch Jan die Visscher IIII hont XIIII s.

Item Jacob Kievit IIII hont XIIII s.

Item noch Heyn van Bothalen IIII hont XIIII s.

Item noch Jan van Wychen IIII hont XIIII s.

Item noch Bade Talout IIII hont XIIII s.

Item Bertour die Jeger VIII hont XVIII s. (noot: was normaliter XXVIII geweest)
Fol. 102 r.

Item Gysbert van Megen VIII hont XXVIII s.

Item noch Deric Godden XII hont XLII s

Item Wouter Berntssoens wyf VIII hont XXVIII s.

Item noch dat selve wyff IIII hont XIIII s.

Item noch Henric Wolterss. voirscr. IIII hont, na beloep gelyc voirscr. steet.

Item Jan van Wychen voirscr. IIII hont XIIII s.

Item Jan Stolt VIII hont XXVIII s.

Item Heilwich Sjegers IIII hont XIIII s.

Item Engel van Boegen ende Jan Maessoen tsamen XII hont XLII s.

Item Jan Bonefaes VIII hont XXVIII s.

Item Coenken Goessens IIII hont XIIII s.

Item Jan Roeff een stuck lants was Lisbeth Werners XXVIII s.

Summa XXXV lb XVIII s VI d.


Fol. 102 v.

Item op Paesschen ende op sunte Merten geboirt van negentien Beckeren van elken VI gr facit tsamen VII lb XII s.

Item van VII vleisbencken soe op Paesschen, soe op Sunte Merten tsamen geboirt van elken VI groet facit tsamen II lb XVI s.

Item op Paesschen geboirt van Willem Sverwers hof gelegen tusschen den tween Hampoerten I lb XIIII s.

Item geboert van enen hof buten der Hampoerten, was Jan Monix XVIII s. IIII d.

Item van enen huys buter der Brugpoerten woent in Gerit Fuist 1 blaewe guld ad XLIII mewen facit III lb X s.

Item die selve II Capuyne siaers uter den selven huys.

Item geboirt van enen verkens schot onder der Brugpoerter X s.

Item geboirt van een baeghe bi den gasthuys vijff vlems, den vlems ad X groet facit tsamen I lb VI d.

Item van Heyn Zews van enen Baeghe XVIII s VI d.

Item die gasthuys meister van enen baghe X s.

Item vanBertouth Jegers Taern V s. ende van den hof aen den taern gelegen II s. facit tsamen VII s.

Summa XIX lb XVI s IIII d.
Fol. 103 r.

Item noch op sunte Merten vanWillem Snavel IIII lb

Item van der schoemaker spoel buten der Brugpoerte II lb

Item van Heyn Ansems raymstat geboert I lb

Item van der stat Torn after Arnts van der Meer 1 blawe gul ad XLIII mewen facit III lb X s.

Item van Henrix torn van der Hautert III s auds gelds facit VIII s VI d.

Item van Lisbethten huys van Luenen ander Brugpoerte gebout I lb

Item van der auder tychelrien geboirt I lb XII s.

Item Jan Roef van enen hof was Jan Ketelbuters X s.

Item van Gerit Guelen hof buten der Hampoerten II s.

Item van den torn after Wautem des Raeymekers II s IIII d.

Item Gerit Taloth van der gruenre stegen X s.

Item Peter van Wychen van enen camp gelegen by Sunt Joest berge X s.

Item van enen hof was Melis Jutten soens buten der Hampoerten, den Jan van Stramprade nu heeft III s.

Item van den straetken neven Wautems huys geboirt 1 grote facit I s IIII d.

Item geboirt van den genen die in gehuerden huysen sitten tsamen III lb

Summa XVIII lb IX s II d.
Fol. 103 v.

Dit syn die poerter worden syn in onsen jaer.

Item Jan Moelengaets

Item Arnt Snavel

Item Jan van den Hout die Smit

Item Jan van Echt

Item Jan van Wansem

Item Jan van der Lip

Item Heyn die Cuper

Item Herman Calensoen

Item Claesken Bollens

Summa van desen negenen van elken II Arnh. Guld facit LXVI lb IX s IIII d.


Dit is van vechteliken saken.

Item Peter Hanen

Item Heynken Wellens )

Item noch Heynken Wellens ) twe werf

Item Deric Naperinc

Item Reyntken die Veer

Item Deric Kock

Item Jan van Olmen

Item Jan van Haeps

Item Jan Ekers

Item Arnt Tripmeker

Item een knecht van Middeler

Iten Goessen die Jeger

Item Aebken Jan Abensoens soen

Item dese XII voirscr. hebben verbroict XIII M Steens, elc dusent I Arn. Gulden facit XIII Arnh. Guld

Summa XLVIII lb.


Fol. 104 r.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina