Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina11/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29

Dit is dat opboren van den toll


Item Jan van Eyck II gulden

Item Jan Dopper II “

Item Spaen I “

Item Deric van der Voert I “

Item Jan Naprinc I “

Item Luefken II gulden min 1 quartier

Item Willem van Oss J gulden

Item Arnt Knapensoen II gulden

Summa XXXIX lb XIIII s VI d
Item der stat lant after Velp is vercoft by den gemeynen raet om orber der stat. Soe hebben dat gecoft hoere drie te weten Ude Taloth een stuc haldende omtrent XII mergen, die staen te samen die slach daer af voer XIII malder loess rogge.So is bevorwert an Uden voirscr. dat hi quiten sal Ghysen van Megen alsulke IX malder loes rogge als die stat Ghysen voirscr. jaerlix geldende is uter den Raethuys ende want men Ghysen Rog loesen mach elc malder mit XIII Oeverlensche gulden, soe oevert der stat an elken malder J Arnh. Gulden facit IIIIJ Arn. Gulden
Item van den selven Uden van hoechsellen III Arnh. Gulden
Item soe heeft Arnt die Haen des voirscr. lam\nts omtrenmt VIII mergen, die staen voer III malder loess rogge, ellic malder voer XX Arnh. Gulden, soeis aen Arnt voirscr. bevorwert dat hi quiten sal Jacob van Diechden die helft van VI mauderen loess rogge als nu Sunte Peter ad Cathedrij die Jacob voirs. jaerlix geldende heeft uter der stat gueden, die men loessen ende quiten mach elc malder mit XIIII oeverlensche guld, soe oevert der stat daer aen I Arnh. Gulden ende XXIIJ mewen. Ende van hoechsellen LX mewen facit tsamen II Arn. Gulden XXXVIII mewen.

Des gelyx Arnt Peterssoen een stuck van den selven lande voer LX Arn. Gulden, die hi sal Jacob voirscr. geven ende die stat quyten van den anderen III malder rogge.Soe oevert der stat daer aen IJ Arn. Guld ende van hoechsellen II Arnh. Gulden facit tsamen IIIJ Arnh. Gulden


Summa LI lb I s VIII d.
Fol. 104 v.

Summa summarum in den opboeren XVI C XLIX s IIII d. maken te samen aen gelde IIII C XLVI Arnh.gulden XXXII mewen J gr.


Item noch geboirt van Gerit Taloth dat hi der stat sculdich was LX Arn. Gulden ende IIII malder rogge facit LXV gulden XV mewen
Summa summarum van allen opboiren V C XII gulden min IIIJ gr.
Fol. 105 r.

Dit is die steen in onsen jaer gebacken.

Item in desen jaer gebacken vyf oeven steens inhaldende tsamen CCC M VIII M (308.000) steens, elc dusent enen Arnh. Gulden facit III C VIII Arnh. Gulden

Item gevonden op ter Tychelrien IIJ M steens facit IIJ gulden

Item van desen voirscr. steen vercoft tot Uden XXXVII M (37.000), elc dusent LXV mewen, des is I M van den lycoep bynnen gegeven, soe oevert daer aen XVI Arnh. Guld.

Item tot Nistelrade vercoft XVI M steens, soe oevert daer aen VII Arnh. Gulden V mewen

Item tot Assel vercoft IJ M steens, soe oevert daer aen XXX mewen

Item tot Mil vercoft den kercmeisteren IIII M steens, elc dusent LXIIII mewen. Soe oevert daer aen I gulden ende XXXI mewen.

Summa CCC XXXV gulden XLIIIJ mewen
Item gegeven Frederic van elcken dusent steens te formen J Arnh. Gulden met daer is bynnen bedingt van elken oeven I M steens om niet te formeren, soe beloept die som die Frederic daer af heeft C LII Arnh. Gulden

Item die voirscr. vyff oeven steens daer af te bernen C XX Arnh. Gulden.

Item aen die stat vermetst LXXXJ dusent steens facit LXXX gulden XXIIJ mewen
Summa CCC LIJ gulden.

Alsoe blyft ons sculdich van desen voirs. steen gelic men in den uytgeven bewysen sal XV gulden XXIIII mewen.

Item aldus is desen voirs. steen bewesen.
Fol. 105 v.

Uitgeven der Burgermeisteren voirscr. van desen jaer den Arnh. Guld gerekent ad XLV mewen ende die mew ad IIII lichte groet.

Item doe die alde burgermeisteren kaetsten rekende mit namen Jan Hol ende Jacob Spaenrebeyn, doe verteert in Jan Hollens huys bi den scepenen, gesworenen VIII Arnh. Gulden

Item doe die ny Raet gecoren wart, verteert in Jacobs huys van den Hout XX quarten wyns elc ad IIIIJ mewen facit II Arnh. Gulden.

Item den selven burgermeister betaelt dat men hem in hoerre lester rekeningen sculdich bleef C X Arrnh. Gulden XIII mewen IIJ gr.

Item doe die stat onsen genedigen heer van Gelre ten eten had in Jacobs huys van den Hout verteert mitter malemesyen XIIII gulden X mewen

Item daer na so wold onse genedige heer voirscr. kaetsen mitten Raede, doe verteert III gulden XXIIIJ mewen.

Item die stat heeft geschenct den heer van Bueren in Arnts Hanen huys VIII qrt maelmesyen, elc qrt VIII mewen facit I gulden XIX mewen.

Item gescenct den marscalc ende Jan van Bruechuysen een gelaech van VIII Arnh. Gulden

Item gescenct drie partien van scutten na der alder ghewoenten tsamen VI Arnh. Gulden.

Item gescent denscemetseleren opt nye werck XVI mewen.

Item geschenct den gesellen op ter tychelrien na alden heer comen IX mewen

Item ghescenct den rentmeister van Ravensteyn, dat hy die hant geven sold den gueden liden die der stat lant ghecoft hedden I gulden.

Summa C LIIII Arnh, guld XVIII mewen IIJ gr.


Fol. 106 r.

Item in de meye (1429) gereden te Nymegen bi den steden ende ridderschap, daer ons aen wart gebracht van scettinge, dat wij mit recht koerden nae inhalt onser brieve doe verteert LIIII mewen facit I gulden IX mewen.

Item mitten marscalt gereden totten Waltgreve om dat Walt holt ende daer om uit gheweest ywoe nacht verteert I gulden.

Item daer na drie meret dage uitgheweest om dat selve hout te vercopen, verteert II Gulden III mewen.

Item want onse stat om des houtswil voel verteert heeft ende haer docht dat daer wenich orbers an lach der stat, soe is ons raet gevallen an onsen genedighe heer dat hi ons helpen wold aen een eynd ghemeynten, daer ons syn genaden toe geholpen hebben doe heeft Arnt Peterss die lant kardt in duetschen gemaect ende twe reysen gescreven ende hem daeraf gegeven I Arnh. Gulden.

Item noch heeft Jan van Tuyl burgermeyster om des houts wil gereden op dat hoghe ende nederwalt mit vier waltforst eiken to sueken om dat beste hout daer om verteert XXVIII mewen.

Item Jan vanTuyl ende Benken Vaechts gereden te Nymeghen om der stat wil, doe verteert op sunte Andries avont II gulden XXVIII mewen.

Item van den brieve, die onse heer ons belieft ende gegeven heeft van der ghemeynten gelegen bi Tongeler daer om gegeven den Amptluden ende van teringen, want wy daer om te Nymegen gereden waren tot onsen hoet tsamen XVIII Arnh. Gulden

Item doe men der stat lant after Tongeler groef mitter ghemeynten II daghe, doe verteert aen broede ende bier VI gulden XLII mewen.

Summa XXXII gulden XLIIJ mewen.


Fol. 106 v.

Item soe wart Jan van Loen ghetranseneert (?) te Haeps, doe wart hij gheset bij den Raede dat men na den geste vorderen, soude die dat gedaen hadden, soe worden ghescenct Aelbert van Redinchaeven, Gerit Taloth ende voert tot achten toe verteert XX mewen.

Item ghecoft tegen enen coepman van Venloe XXXII mudde calx, elc mud VIII alde tuyn (mottoen?) facit XIIII gulden X mewen.

Item noch gecoft tegen Gerit van Arcen XXVII mud calx, elc mud VI alde tuyn ende X mewen to lycoep facit IX gulden X mewen.

Item gecoft tegen Rutken van Esden XXVII mud calx, elc mud VIII alde tuyn facit XII Arnh. gulden.

Item tegen Henric van der Hatert X mud calx, elc mud VIIJ tuyn ende 1 guld voirt beslach gelt facit V gulden VIIJ mewen.

Item tegen Metken van Triest V mud beslagens calx tsamen IIJ gulden.

Item gegeven Gelden Ceelken ende Claes van Merlaer van desen vois. Calc te beslaen V gulden XV mewen.

Item Gelden gegraven ende ghearbeit aen die nye muer ende an den torn XII daghe.

Item Claes van Merlair IIII daghe.

Item Heyn Maessoen VIII dage getuynt.

Item Gerit Cluuker getuynt X daghe.

Item Caeyken Segerss getuynt ende gegraven VIJ dach.

Item Ceelken van Keent IIJ dach.

Item Wouter Haernken gegraven V daghe.

Item Ceelken gegraven LXIIIJ dach facit tsamen XV gulden XXIIII mewen.

Item ghecoft IIJ C voet plancken gheorbert totten Bagen achter Arnts Hanen ende totter doeren aldaer elc hondert voet voer enen gulden facit IIJ gulden.

Summa LXVI gulden XLI mewen.


Fol. 107 r

Item ghecoft tegen Jan Ansems een vaet daer men den calx uit beslagen hoeft dat staet noch tot Gerits van Wychen tot behoef der stat voir XX mewen.

Item gegeven voer een herinc vaet, daer ment water mede droech IX mewen.

Item om 1 mande daer ment gruys mede af droech IIII mewen.

Item gegeven Henrics Zews van de clocken te stellen van enen veerdel jaers 1 gulden III mewen.

Item gegeven Peter den Weker noch van enen veerdel jaers van de clocken I Anh. Guld.

Item gegeven Jacob Preeyt (?) van den uierclocken te vermaken XXX mewen.

Item gecoft II wijn vaet, daer men pyl af maect voir II Arnh. gulden

Item gegeven Heynken van Oss van der Brugpoerten VIIJ Vlemschen gulden facit V gulden XVIII mewen III gr.

Item gegeven den Bade van Andworpen van tween geley brieven 1 Arnh. gulden.

Item ghecoft hout totten trappen op ten hogen tarn te gaen ende voert gheorbert op ten nyden waerhusen ende ander Vispoerten tsamen III gulden XL mewen.

Item van den platen te finden op ten Waechuysen ende voert aen anderen gebroekenen trappen XXV mewen.

Item verdingt aen Gerit van Wychen dese voirscr. trappen ende waechuysen te maken tsamen IIII gulden.

Item gegeven Jan van den Hout van metsellen aen die Vispoert ende aen die Vaerpoert mitten opperknecht tsamen XXV mewen.

Item Knypken uytgesant van de stat wegen gegeven XJ mewe.

Item Scout heeft ghevuert VIII voeder wilgen rijs vertuynt aen den dyckegelt, elc voeder enen tuyn facit XX mewen.

Item Jan Gobbels soen van III voeder rijs VII.

Item Arnt Coenen van tween voeder rijs VIJ mewe.

Item gegeven Arnt Coenen van I veerdel steiger plancken, dat boerder waren nu vermaect an den waechusen mitten voerloen tsamen II gulden XXII mewen Iij gr.

Summa XXIIII gulden XVI mewen IIIJ gr.


Fol. 107 v

Item op Paeschen ende op Sunte Merten geboert van negentyen beckeren, van elken VI groet facit tsamen VII lb XII s.

Item van negen vleisbencken, soe op Paeschen soe op Sunte Merten van elker banck geboert XII groet facit VII lb IIII s.

Item noch geboert van Henric Dopper als van eenre bancken, die sij tjair ongeboert lieten XII gr facit XVI s.

Item op Paesschen van Willem Sverwers hof gelegen tusschen den twee Hamporten I lb XIIII s.

Item geboert van enen hoff buter der Hampoerten was Jan Monnick XVIII s IIII d.

Item van enen huys buter der Brugporten was Gerits Smeits 1 blauwe gulden.

Item die voirscr. blauwe gul ad XLV …. Facit III lb VIII s.

Item die selve uter den selven huze II cauppuyn tsiaers.

Item van enen verkensscot onder die Brugpoerte X s.

Item van enen boeghe bi den gasthuys V Vleems, elc vlems ad X lichten gr valit tsamen XIX s.

Item geboert van Heyn Seeus van enen boge V Vlems facit XIX s.

Item die gasthuze meister van enen boege X s.

Item van Bertoult die Jegers torne V s.

Item van den hoff an den torne gelegen II s.

Summa XXIIII lb XVII s IIII d.


Fol. 108 r t/m 114 v ontbreken, danwel zijn blanco ??
Fol. 115 r

Item noch op sente Merten van Willems Snavels huze buter Hampoerten IIII lb

Item van der Scoemekers Spuel buter Brugpoerten II lb

Item van Heyn Ansems raemstat I lb

Item van der stat torne after Arnts van der Meer nu niet.

Item van henrixs torne van der Haultert III s auds gelz facit VIII s.

Item van Lijsbeth huys van Luenen an d’ Brugpoerten I lb.

Item van der auder tijchgelrije geboert I lb XII s.

Item van Jan Quaypape van enen hoff was Jans Ketelbuters X s.

Item van Gerit Guelen hoff buter Hampoerten II s.

Item van den torne after Wautems II s IIII d.

Item van Jacob Kievit van der Groenre Stege II lb

Item Peter van Wijchem van enen camp bij Sunte Joes berge X s.

Item van hoffvan Melijs Juttensoen buter der Hamporte hefft nu Jan Stranperaede III s.

Item van den straetken neven Wautems huze I gr facit I s IIII d.

Item geboert van den genen die in gehuerde huzen sitten IIII lb

Summa XVII lb VIII s VIII d

Summa summarum van den ponden IX C XCVIII lb VIII s VI d valit CC XCI Arnh. guld IX lb I gr.


Item in onsen jair en is niemant poerter worden te Grave.
Fol. 115 v.

Dit is van vechtelijke saken.

Item Heijn Monnick

Item Herman Sproenck

Item Deric Naperingh

Item Hubert van Lienen

Item Jan van Trijest

Item Ansem Coebergh

Item Aelbert Saeldelmeker

Item Roelken Keyser van eens mans wegen van over die Mase

Item Deric Claessoen

Item Jan van Olmen

Item Jacob Dopper

Item Henric des pastoers soen van Velp

Item Weyndel Scaepkens van haire maget wege

Item Henric van Arendael

Item Geesken Gelijs van hair soens wegen

Item Henneken Mouwijck styeff soen: twee werven

Item Roelken Bijssonack van jan Wouters soens wegen

Iten Jan Coppens soen Jan Floers knaep

Item dese voirscr. vechter is XVIII ende van elken een dusent steens ad I gulden facit tsamen XVIII gulden

Summa XVIII Arnh. gulden.


Fol. 116 r

Dit is dat opboren van den toll.

Item van Heyn Kampscerper geboert XXXVI mew

Item van Bertoult Keukelar XXXVI mew

Item van Peter Janssoen XXIIJ mew

Item van Henric Banraets XXIIJ mew

Item van Wouter van Wamel XXXV mew

Item van Deric die Cremer XXIIJ mew

Item van Deric Knapesoen die Jonge XXIIJ mew

Item van Arnt den ….. VI Arnh. Gulden

Item van Arnt van der Hage XXIIJ mew

Item van Anthonijs van Esden VI gulden

Item Jacob van Aken heft der stat gelt geloendt, dat ic na bewijsen sal, dair om heft hij sijnen tollbrieff te wetenen XXIII gulden.

Summa XXXIX gulden ende XXXIX mew ende II gr.


Item geboert van den verderl jairs in Bertoultz die Jeger ende Jans van Tuyll jair, daer die slach van den helen jair aff was XLV voeder wijns, soe coempt die stat dair aff XI voeder ende I verdel ende elc voeder enen aulde scilt ende die scilt gerekent ad IX qrtier gulden facit XXV gul ende XIIII mew

Item die wijne assez, die wij in onsen jair verpacht hebben, heft X hoechsellen, elc h ad I auwen scilt, soe blyft der stat XLV gulden.

Item den slach van den selven assiz L voeder, soe blyft der stat van negen maenden XXXVIIJ voeder

Ende elc voeder ad I alde scilt, gelyc voirs. is facit LXXXIIII gulden XVII mew

Item van Henric Brieffs geboert van der stat camp XV gulden

Item op Petri ad Cathedram van vijff ramen, elc rame ad IIIJ vlems gulden facit XII gulden I qrtier

Item van den Rentmeister Ude Taelhoutz, dat hij sculdich bleeff van den stat lande after Velp LXXX Arnh. Gulden.

Item van den selven IIII mauder rogge, elc ad LIIII mew facit IIII gulden XXXVI mew.

Summa CC XXXVI gulden XXXIII mew I gr.
Fol. 116 v

Dit is dat opboeren van der stat camp, was after den hoegen bossche bij Tongelaer ende heldt XII mergen mitten graeven.

Item den oversten mergen den heft Baken Vaexs mitten hoechsellen voir XXXI gulden

Item Arnt die Haen de aude II mergen dair na mitten hoechsel XXXI gulden

Item Jan Holl de dorde mergen mitte h. XXXIIII gulden

Item den selve de vierden mergen mitten h. XXXIIII gulden

Item Jan die Haze den vijften mergen mitten h. XXXIIII gulden.

Item Arnt Knapensoen den seesten mergen mitten h XXXIII gul XV mew.

Item Henric Sautman den sevende mergen mitten h. XXXIII gul XV mew

Item Willem Berbier daude den achten mergen mitten h. XXXIIII gul.

Item den selve den negenden mergen mitten h XXXIIII gul.

Item die selve den tijende mergen mitten h. XXXIIII gul.

Item Baken Vaexs den XIte mergen mitten h. XXXI gulden.

Item die selve de XIIten mergen mitten h. XXXI gulden


Item soe bleeff staen op elken mergen voirscr. enen halve aulde scilt tsiaers ende die te samen vercoft bi der statraede elc J scilt gegeven ende voircofft voir XV gulden ende XV mew facit tsamen C LXXXIIII Arnh. Gulden.

Summa V C LXXIX gulden ende XXX mew.


Fol. 117 r.

Dit is die steen in onsen jair gebacken.

Item in desen jair gebacken vier oven steens, elc oeven helt LXII M facit tsamen CC M ende XLVIII M (248.000), elc dusent gerekent voir enen Arnh. Gulden facit tsamen CC ende XLVIII Arn. Gulden.

Item van desen voirscr. steen vercoft die van Nijstelraede VIIJ dusent ende elc dusent voir IJ gulden, soe oevert dair an, dat elc dusent meer gegolden heefft dan enen gulden III gulden III qrtier

Item die van Linen vijff dusent, elc (dusent) ad vijff qrtier, so overt dair an I guld I qrtier

Item die van Gassel XXIJ M ende II c, soe overt d’an V gulden XIX mew

Item die van Eesscheren VI M, elc ad V qrtier soe oevert d’an IJ gulden

Item die van Kuijck IJ M, elc ad V qrtier, soe overt d’an XVII mew

Item die van Wanrayde X M, elc ad V qrtier, so overt d’an IIJ gulden

Item die van Uden XXXI M, elc ad V qrtier, mer sij hebbens I dusent bynnen, soe overt dair an VI gulden I qrtier

Item noch die van Uden XIJ , elc ad V qrtier, so overt d’an II gul XXXIX mew I gr.
Summa CCLXXI gulden ende XLIJ mew
Item gegeven Frederijck van elken dusent steens te formen XXIII mew, mer dair is bynnen bedynckt van elken oven een dusent om niet te formen, soe beloept die somme, die Frederic heefft van allen den steen te formen tsamen C XXIIII gulden XXXII mew

Item gecofft tegen Frederic III M ongebacken steens dair die oven mede gemaeckt wairt I gul I mew

Item betaelt Frederic van II mauder mauts, elc ad LVI mew facit II gul XXII mew

Item die voirs. vier oven steens dair af te berren (=branden) gegeven CXVIII gul VIIJ mew

Item vermets an die stat C M ende XIIII M ende J hondert (114.050) facit CXIIII gul ende II mew I gr.

Summa CCC LX gulden XIX mew ende III gr.


Alsoe blijft men ons sculdich van desen voirs. steen, gelijc men in den uijtgeven bewijsen sal LXXXVIII gulden XXIII mew I gr.
Item aldus is die voirscr. steen bewesen.
Fol. 117 v.

Item ontfangen van aude steen, die wij vercofft hebben VII Arn. Gul

Item ontfangen van den Heilige Geest van Calx enmde van aude steen I gul XXXII b

Item noch vercofft III karre calx dair aff ontfangen XXX mew

Item ontfangen van erbeyenden luyden voir horen termyn I gul

Item ontfangen van enen knecht vanVelp geheiten Aelbert Francken van Broecken I gul

Summa XI gul XVII mew
Summa summarum van den opboeren XI C LXXVI Arnh. Gulden XXXIX mew
Fol. 118 R.

Uijtgeven der Burgermeisteren voirscr. van desen jair den Arnemsche gulden gerekent ad XLV mewen ende die mew ad IIII lichte groet.

Item soe bleeff men den alden Burghermeisteren sculdich in haren lesten rekenijngheC XXVI gulden XIIII mew II groet

Item doe die aude burgermeister rekende mit namen Bertoult die Jeger ende Jan van Tuyl, doe verteert tot Jans van Tuyl VII gulden XXVIIJ mew.

Item noch gegeven den vrienden, die ons behelpelic waren tot onsen goeden rechten was L Arnh. gulden.

Item den scutten gegeven na der auder gewoente VI Arnh. guldenItem gescenckt den steen metseler op dat nye werck in der haven ende voirt den uperknechten II Arnh. gulden.

Item op een ander tijt dair na gaff ons heren van Gelre den wercluyden I gulden hem dair toe gescenkt XXXV mewen.

Item gescenckt den gesellen op ten tijchgelrijen XXVI mew I gr.

Item gegeven Teuken Boegenmeker, dat men hem geloefft van der stat X guld XV Gelre meuwen voir die guld facit V guld XXXVIIJ mew.

Item betaelt van der wege neven Jan Cerpers X vaet rogge, dat mauder voir LX meuwen facit I guld XXX mew.Item betaelt Coen Cruysberch van sinen tabbert IIJ Arnh. gulden

Item Jacob Coeberch scoutet voir sinen tabbert IIIJ Arn. gulden

Item betaelt Gijsbert die Wreede C lb facit XXIX gulden VIIJ mew.Item gegeven Jacob die Goutsmit van de huer clocke te vervijlen ende te stellen IJ gulden.

Item Peter die Weker van der uer clocke de stellen tsiaers IIII gulden.

Item gegeven Heynken van Oss van de Brugpoerten V gulden I qrtier.

Item betaelt de Rentmeister van sheren wege XL lb payments facit XI gulden XXX mew.Item gescenckt den pijperen van Nymegen van twee reysen XXIX me I gr.

Item gescenckt den poerter opt huis V mew I gr.

Item betaelt Jan van Eyck dat her daude bourge(meister) sculdich bleven ende vergeten was te rekenen VI gulden III qrtier.

Item betaelt Baken Vaexs des gelijcken I gul XIX mew II gr.

Item her Claes die clerc voir sinen tabbart IIJ gulden.

Summa XX LXIX gulden XXXVII mew I gr.


Fol. 118 v.

Item soe was Herman Roeloffs goet gehauwen tot Geervliet om toll dair aff te hebben dair om geseyndt Arnt die Haen ende Jan den Haze, dat te verdedingen, want wij dair vrij sijn ende over al in Hollant ende Zeelant verteert XIX gulden VIIJ mew.

Item ter selver tijt die selve Arnt die Haen ende Jan die Haze tot mijne heer gereden mit twee perden om brieff te hebben an die Trijssorier van Hollant, dat hij ons halden solde in onsen rechten, die perden twee nacht uytgeweest ende dat verworven.

Item nocg Baken Vaexs ende Jan die Haze gereden tot Nymmegen twee nachte uijtgeweest mit twee perden verteert II gulden IIIJ mew.

Item Claes Roloffs ende Henric Santman te Nymmegen gereden enen nacht uytgewest mit twee perden verteert I gulden XXV mew.

Item Arnt die Haen ende Baken Vaexs te Nymmegen gereden mit twee perden ende des selven dages weder gecomen, verteert tot jans van Tuyl VII qrten wijns elc qrt ad V mew facit XXXV mewen.Item Henric Santman ende Jan die Haze gereden tot Loebet tot onsen genedige heer mit twee perden ende twee nachte uytgeweest om te vercallen der stat camp te behalden te bij Tongelair, want ons die hoefluyden dair commer insloegen II gul XIII mew I gr.

Item Arnt die Haen ende Baken Vaexs gereden tot Nymmegen ende tot Arnem mit twee perden ende drie nacht uijtgeweest IIJ guld

Item noch Art die Haen ende Baken Vaexs gereden tot Nymmegen mit twee perden enen nacht uytgeweest I gul XVJ mew.Item noch twee van den rayde te Ravesteyn gereden enen dach uijtgeweest mit twee perden J Arnh. gulden.

Item noch Art Peterssoen te Nymmegen gereden van der stat wegen verteert XII mewen.

Summa XXX gulden XXI mew en III gr.
Fol. 119 r

Item noch Arnt die haen ende Arnt Peters soen te Bomel gereden mit twee perden tot ons heren genaden twee nachten uijtgeweest, doe verteert in der reyse II gulden XXXIII mewen.

Item doe men gereden was mitten Marsscalc ende mitten hoefluyden endemitten Raets luijden om anders waer ons te wisen dan an den camp affter Tongelair gereden mit vier perden ende verteert te Lijsken van den Hout LXVIII qrten wyns, elc qrt ad II mew facit VII guld XXV mew

Item te Jan Naperingh huys om gesaute vyssche ter selver tijt XII mewen

Item an vorsschen (verse?) vijsschen ter selver tijt I gul III qrtier

Item doe men eens wairt van den camp after Tongelar ende die hoefsluyde uijt den lande van Kuijck dat met recht niet geweren en conden, doe gescenckt myne genedige heer een gelage van LII qrten wijns, elc qrt ad II mew fcit V gulden XXXV mew.

Item Jan die Haeze gereden tot Venle om calx te copen ende drije dagen uijtgeweest, verteert I gul III qrtier.

Item die huer van den perden voirscr. loept V Arnh. gulden

Summa XXIX guld ende XV mew.
Fol. 119 v

Item gecofft tegen enen man geheiten Reynar XCIJ mud calx, elc mud gecofft om X mew facit L Arn. gul XXXVIII mew.

Item dat selve calx te beslaen, elcmud ad I cromstert facit VI gulden XXVII mew II gr.

Item gecofft tegen Rutken van Esden XLV mud calc, elc mud adXI mew facit XXVIIJ gulden

Item van dat selve calc te beslaen elc mud ad I cromstert facit III gulden I qrtier.

Item gecofft tegen Gerit van Arrsschen C ende XIIII mud calx bij Jan die Haze gecofft te Venle facit tsamen LV guld XV mew.

Item dair aff tebeslaen van elc mud I cromstert facit VIII gul XJ mew

Item ontfangen van Goessen Oemen (?Demen) van Rumunde LXXXII tonnen keyen, die X tonnen ad I gul facit VIII gul IX mew.

Item gegeven den Capittel, dat men hen jairlix gilt III Vlems Gelre facit II guld ene IIIIJ mew.

Item gegeven Geertruyt Knapensoen voir I mauder gersten, dat men jaerlixs geldende is XLII mew.

Item gegeven Claes van Merlar en gelden enen seelken, dat sij die muer deckten IIJ Arn. gulden.

Item gecofft tegen Jan Anssems I vat maluis/malnis (?) X mew.

Item gecofft tegen Peter van der Meer I planck, dair men overgeet over die vonder in de stove L mew

Item van Jan die Haze I haeck steen an dat Raethuijs IIII mew

Item van Aleijt van Wijchen I haeck steen IIII mew

Item I buecken vlack die muer mede gedeckt an dat raethuijs VIJ mewItem den tengieter 1 kanne doe maken die der stat toe behoert dair men der ander kanne mede ijckt XV mew.

Item VI tonnen kalen betaelt I Arnh. guld

Item op te dragen die voirs. kalen III mew

Somma CLXIX gul IIII mew I gr.
Fol. 120 r.

Item gecofft tegen Deric Knapesoen VI grote stijl ende cleeyn poest an den tijchgelhoven, te samen voir VJ Arnh. guld

Item van den voirscr. hoult te houwen gegeven ende te layden ende dair om verteert tsamen mitten wagen luyden XXXIIJ mewen

Item noch Arnt my Laet gevoert uijte Wijnkel twee voeder doeffs hoults te Grave an den tijchhoven ende een voeder hoults uijt de Grave an den tijchgelhoven tsamen XVIII mew

Item an die loedsse X brockoen, daer die wormen aff gemaeckt syn, elc stuck XIIII mew facit III gulden V mew.

Item op die voirs. loedsse I C latten, dat hondert voir LXIIII mew.

Item op die selve loedsse IX vymmen scoeff, elc vym ad I qrtier facit II guld I qrtier.

Item noch gegeven Jan Bonefaes van stroe en bantgeerden en van tenen tsamen I gul XXVJ mew

Item op die loedsse gedeckt II mannen IIII dage, elc I qrtier des dages tsamen II gulden

Item gescenckt den gesellen, die die voirs. deckten VIII mew

Item betaelt Jacob Coeberch van der selver loedsse van doven hoult, tsamen III guld III mew.

Item betaelt an Arnt Tymmerman ende Jan die Vryter an die voirscr. loedsse getymmert, elc VIJ dach, elc dach ad XII mew tsamen facit III gulden XXI mew.

Item Arnt Tymmerman ende Jan die Vryter van drie drey bomen te maken IIJ Arnh. gulden.

Item gescenckt den gesellen die die dreye bomen hielpen heffen en boren XIII vlems

Item mester Willem Beckeman dat her die aulde bourger sollen gegeven hebben van Coerssche gelden Ii guld

Item gegeven Doyenberch van enen yseren dat hij gegraven heft dair men die kannen mede teijkent X mew.

Item Seelken die dat voirscr. ijser smeeden IIJ mew

Item Geesken Corpus gegeven om enen horne X mew

Item om I wilgen gegeven plancken gesneden op te bruggen LXIIII mewen

Item Jan die Vrijter van de selver wilge te snijden gegeven helt in twee hontert voeten, elc hondert ad XV mew facit XXX mew

Item drie houter van XXX voeten gesneden dair aff gegeven VI mew

Somma XXXI gulden VIII mew I gr.
Fol. 120 v.

Item gegeven de bade van Antwerpen te Pinxsteren ende te Bamijsse tesamen XLV mew I gr.

Item Jan Maessoen de put gevellicht ende den stijl geset mit enen overstoeck ende een ny rolle dair an gemaect gegeven LXV mew.

Item den selven Jan van twee onderlagen onder die stijlen int vleysshuijs IIII mew.

Item gecofft tegen Heyn van Merlaer twee plancken in Arntz torne van der Meer georbert an den sulre ende an die doer gegeven XXIIJ mew.

Item gegeven enen bayde van Dordrecht enen brieff, bracht aengaende Hillebrant ende Rombout Penijn X mewen.

Item noch gegeven den selven bayde aengaende Jan Roeff en Hilbrant, die Jan Roeff beset hadde tot Dordrecht XJ mew.

Item gegeven van den voirscr. brieven, die Arnt Peters soen gescreven heft tot Dordrecht verteert bi den borgh(meistern) ende scepenen XXIIJ mew.

Item verteert op ten Raethuze IIII qrten malinseyen7 tsamen soe voir ende na elc qrt ad IX mew ende II mew om scoen broed, doe men besach die rekenijghe der stat ende den heylige Geest ende doe men eens wairt van den gemeynten ende noch doen men een wairt van den broeden te maken ende te backen tsamen XXXVIII mewen.

Item gegeven den gesellen, doe men die wijn assiz hoechden, hem gescenckt VI qrt wijns elc ad II me facit XXX mew.

Item dair was bij Arnt Peters soen als scepen.

Item doe dat landt vercofft wair bi Tongelair, doe verteert op ten raethuze IX qrten wyns, elc ad V mew facit II gulde.Item doe dat hoechsel uijtginck verteert op ten raethuys ende des avonts te Geerlijck huys tsamen I gul XVIII mew I gr..

Item die Bourgmeister hebben Philips van gassel ontboeden den rijchter, dat hij toe Grave comen wolde ende costen (?) dat landt, dat wij vercoft hebbe bi Tongelair gelegen ende hij ons badt dat hij hem beraeden mochten, verteert mit Philips voirscr. V qrten wijns I mew elc qt ad VI mew facit XXIX mew.Item doen Philips weder quam ende hem beraeden hadden mitten scepenen van Kuyck ende mit haren laeten, doe verteert tot Gassel. XXI mewen.

Somma X gulden ende II groet.


Fol. 121 r.

Item gegeven enen knecht van Mijll van XI C ysers te sticken, die hem betailt die Jeger enden Jan van Tuyl bourgemeister in haere tijt gelevert hebben, dat hij se sticken solde.

Item wij bourgemeister hebben gelevert den selven knecht IIII C ysers ny te sticken, soe loept die IIII C ny yser voirs. I gul XVIII mew dat dusent gerekent voir IIIJ Arnh. guld

Item den selve knecht gegeven voir I wijn vat, dait pijll aff gemaeckt syn XXIX mew.

Item gegeven van den voirs. XV C te sticken van een dusent IIII gulden valit VI Arnh. guld.

Item noch gecofft een wijn vat pijl aff te maken XL mew

Item toen Coen Cruysberch verteert doen men die bier maten besien hadde XXIX mew bi den bourgemeister, scepenen ende den raede van der stat.

Item in Mets Koxs huze verteert, doe men die wijn kannen ende die olij maten besien hadde, doe mitten bourgemeister en gesworenen XXXIJ mew

Item gecofft tegen Herberen Koxs enen beer voir IIIII gulde

Item van Deric Wautems CC ende LX voet plancken, dat C voir L mew op ten hoegen torne ende I scaell voir XI mew facit III gulden VI mew.

Item an die trappe an dat Raethuys in den irsten III corbeel ende III boute ende enen trapp dorpel, elc stuck ad XV mew facit tsamen II gulden XV mew.

Item III stantbijncken m(it)z III porreb (?) saer sij op staen, tsamen XXIIJ mew

Item II trapp boem, elc stuck ad XIIII mew facit XXVIII mew

Item II doer stylen beneden, elc stuck ad I qrtier XXIIJ mew

Item IIII stijl, daer boven op staende, elc stuck ad I qrtier facit I gulden

Item II wormen, I tobballick ende enen ballick op ten nedersten oversteeck, ende enen over dorpel, elc stuck X mew facit I gulden IIJ mew.

Item tegen Arnt Knapensoen I borcoen trappen aff gemaeckt XVII mew.

Item noch van die selve IIII cleijn keperhouter lonen aff gemaeckt ende ander werck, elc stuck IIJ mew facit XIIII mew.

Item noch die selve VII keperhouter dair aff gemaeckt sperren ende op scoet, elc stuck ad IIII mew II gr. facit XXXIJ mew.

Somma XXV Arnh. gulden IIII mew.
Fol. 121 v.

Item noch totter selver trappen VIII vlacken, mede bescoeten besijden ende onder die trappe ende dat weij gespan aff bescoeten, elc stuck ad II cromstert facit I guld VII mew.

Item noch tegen Bay die Becker II plancke, die ligghen op dat boen XXIX mew.

Item van Deric Wautems op dat voirscr. boen om plancken VIII mew.

Item noch tegen Henric die Cuper VII wagenscot, elc stuck XV mew, dair die doer aff gemaeckt ende mede bescoeten facit tsamen II gulden XV mew.

Item Claes die Maelre van den baenen te maelen mit gout ende silver ende ander verwen, so dat vorwarden sijn II gulen.

Item van Deric Wautems gehaelt IJ C voet plancken ende XIIII dair dat poertael mede gedeckt is, elc C ad L mew. Item van die selve II plancken, dair dat wey gespan affgemaeckt is, halde XVI voet sulte plancke ende noch I stuck sulre plancken, helt VI voet facit tsamen II gulden V mew.

Item gerekent mit Heijn Seens op een tijt als van anckeren ende nagelen an dat Raethuys ende een roll gemaeckt, dat yseren werck an der put bij Claes Roeloffs ende anckeren dair die vellingen an der voirscr. put mede gevest syn ende twee ny vaet gebonden ende groeten nagelen gebesinckt op ten kijsten van der brugge, dair die houlteren mede genegelt sijn ende die kijst onder anckeren ende platen ende enen nye emer an der put op die merckt gebonden ende voer noch ander yser werck tsamen facit VII gulden XIIJ mew.

Item gecofft tegen Evert van Ballegoij IX C leyen en XXV tsamen gegeven IIIJ gulden IX mew.

Item betaelt Arnt Tymmerman van van der voirscr. trappen te maken, tsamen VI Arnh. gulden.

Item gescenckt de voirs. tymmerman op syn werck V mew te bier.

Item noch I borcoen, dair holten nagelen aff gemaeckt sijn sn den voirscr. werck XIIII mew.

Somma XXV gul XXXVII mew.


Fol. 122 r.

Item Jan van den Hout V dage gemets ende gelapt an den tijchgelhoven, elc dach XII mew ende II dage in dat vleisshuys geesterickt (=plavuizen gelegd), elc dach XII mew facit tsamen I gulden XXXIX mew.Item die selve Jan gestraet in die Hampoert Iij mew.

Item Jan dieVrijter op ten hogen torne dat waeckhuys geplenckt IIJ dach, dn dach ad XII mew facit XXX mew.

Item Werner Uwens Jan voirs. geholpen II dage VIIJ mew.

Item gegeven den wautvorst, dat hij dat hout houden, dair dat stacket aff gemaeckt is XXII mew.

Item die selve van twee voeder dorne gegeven XXV mew.

Item Gerit soen van Wijchen geerbeit ende den tijchgelhoven gelapt III dage, elc dach XII mew, facit XXXVI mew.

Item gegeven den genen die die Brugghpoert hielpen hueden, doen men ons vrouwe droech XIIJ mew.

Item gegeven enen man, die hoult voerden van de Seeberche poerten buten die Hampoert den drey boem mede gereden IIII mew.

Item III houter dair dat stacket mede gesweept is, elc stuck ad XIIII mew valet XLII mew.

Item Herman Mieren geuepert an den tijchgelhoven V dage, elc dach VI mew facit XXX mew.

Item die selve Herman III dage int vleishuys XVIII vlems

Item gegeven den genen, die dat hoult houden totten drey bomen X mew.

Item mitten wagen luyden verteert tot Gassel ende tot Grave, die dat voirs. hout voerden, gegeven XI mew I gr.

Item die wagenluyden totten stacket verteert die dat hout voerden uten bossche te Grave XLIII mew.

Item gegeven den perden IIII vaet haveren, die thout voerden IIII wagen, twe reysen tsamen XII mew.

Item Arnt die Haen van der slusen, die hij vergeten had XXIX mew I gr.

Item Arnt Tymmerman van eenre boerien X mew.

Item Jan die Vrijter IIII boerien, elc ad X mew facit XL mew.Item gegeven om twee oes8 vaeten VI mew III gr.

Item gegeven den genen, die die perden hielpen halen uten camp XIIII mew.

Item verteert mit Jan van Hout ende mitten scepenen, doe men die voirsc. perden haelden uter den camp bij Tongelair XXXV mew.

Item gegeven Deric Scull, die huer van sijnen sceep die staken mede gericht XX mew.

Somma XII guld IIII mew III gr.
Fol. 122 v.

Item Jan die Hoefsleger met hem gerekent van alrehande nagelen ende ander yserwerck tsamen I guld XXXVII mew.

Item Heyn Soens van drie sloten a drie dreye bomen IJ gulden XI mew I gr.

Item die selve I ny houwe gemaeckt XV mew.

Item IIII houwen vermaeckt, elc ad V mew, facit XX mew.

Item die selve drie formen op die tijchelrij, elc ad VIIJ mew valet tsamen XXIIJ mew.

Item die selve an nagelen ende yserwerck XXXI mew III gr.

Item Jan van Hout die smyt V ny houwen gemaeckt, elc ad VIJ mew, II crabben VII mew II M leynagelen ende VIIJ C, elc dusent XIIII mew, I C deck nagelen ende XXV tsamen VIJ mew, III C doernagelen en XXV ad VIIJ vlems ende C venster nagelen IIIJ vlems. Item enen haeck an dat Raethuijs ende een oege weget tsamen VIII lb, elc LB ad VII gr. facit tsamen II gulden XXXIII vlems I gr.

Item om XXV boerden gegeven te Nymmgen V gulden ende Arnt Coenen van vrachten, van elken boerd V gul XXXI mew I gr.

Ende van veergelt II mew

Ende van den voirs. boerden vercofft IIIJ stuck

Ad I qrtier elc stuck valet XXXIX mew I gr.

Item soe blijft de stat te betalen van den voirs. boerden IIII gulden XXXIX mew.

Item om i naelde daer die botten (zeilen??) mede geneijt syn I mew.

Item tot Seelkens gehaelt IIII loet garnen III mew

Item om twee hanzen steen mede geteelt VIIJ mew.

Item gegeven Geelenberch van twee leersen mede gehoeft in den groendwerck van der stat muren XX mew.

Item gegeven Peter Scull in den selve werck van twee leersen XXVII mew II gr.Item gegeven om twee loersen, daer Jan die Haze mede te Venle gereden is, doe hij calx coffte van der stat wegen ende die bourge selve gheen loersen ende hebben I gulden

Item gegeven haire twee van enen nacht oesons in den grondtwerck van de muere XVIII mew.Item XXVI lb loets op ten hoegen torne ende anders wair, elc LB ad VII gr. facit XLVJmew.

Item enen brief gescreven te Nymegen, te Tijel gesandt ende die tolner niet wolden geloeven, dat poerters guet was van den Grave IIJ mew.

Item I lanterne op die Veerpoert XXV mew.

Somma XVII gulden XXII mew I gr.


Fol. 123 r.

Item gescenckt myns heren piperen9 ende sijn heerault L mew.

Item Herman Louwe gesandt tot Wouter van Vaexs III mew I gr.Item gesandt Lemken mitten lesten (?) te Gelre om meister Gerit te haelen, die muer besien ende te maken, gegeven XX mew.

Item betaelt voir meister Gerit sijn gelach V mew

Item gescenckt den steenmetseler in den fondament van den Raethuys XII mew.

Item om een Corbeel ende J scael in der Hampoert gelacht XXIIJ mew.

Item gegeven Frederixs soen van enen nacht oesens VIII mew.

Item gegeven Frederic dat hij dat tijchgelhuijs geleemdt heft XI mew.

Item gegeven om V strekelen, elc ad VII gr. facit VIII mew III gr.

Item om III vaet gegeven caren mede te meten XXXIII mew III gr.

Item Merten die Mandenmeker om die botten te oren VII mew.

Item gegeven Jan Neudensoen van II voerden XV mew.

Item doe die Raede van bourgh te Grave was gewaeckt mit scepenen ende verteert XXIIJ mew.

Item betaelt den coster I lb payments facit XIII mew J gr.

Item Gijsbert die Poerter II lb payments facit XXVI mew I gr.

Item Deric den Poerter I lb pay facit XIII mew J gr.

Item gegeven Jan van Hall dat hi niet beesten genoech en had XXIIJ mew.

Item van enen sloetel boven an die Brugghpoert te Reynke II vlems

Item gegeven Jut Beckers van enen wijn vaet XXXV mew

Item noch een wijn vaet I Arnh. gulden

Item Heyn Maessoen, dat hij om die hey gegaen was VIJ mew.Item Bertoult die Becker I tonne keyen, die gebroeken bij den Gasthuze VI mew

Item gegeven Jan die Vrijter, dat hy die bruggen onder en boven gemaeckt heeft van den heele jair II gulden.

Item betaelt Gaetsken van leersen te stoppen VI mew

Item gegeven Seelken Sloetmeker van allen sloetelen ende van enen bussch slot ende andere werck dat hij der stat gemaeckt heft, tsamen LVI mew.

Item van Arnt Knapesoen XIX middelhouter op die kijst van der Bruggepoerten ende van der Hampoerten ende twee houter die wal mede gereden, elc ad VIII mew tsamen III gulden XVII mew.

Somma XV gulden XVI mew IIIJ gr.


Fol. 123 v.

Item bij den Raethuijs V royen (=roeden) straeten, elc ad XVII mew facit LXXXV mew.

Item bij Mechtelt Luijtgarden VIJ roy straeten ende een roy straete op die Markt facit tsamen II gulden XXIIII mew III gr.

Item Seelken gelden ende Claes dat slijck bij een geslagen bij Mechtelde voirscr. van der selver ende te helpen laeden tsamen gegeven XXIIII mew.

Item bij dengasthuijs gemaeckt IJ roy straten XXVJ mew.

Itemvan Aelken Vaexs LVIII lb kersen, elc lb ad IIII mewe ende XLIIIJ lb kersen, dat lb ad IIIJ mewe facit VIII guld XXIIII mew I gr.

Item van Henric die Cuper III formen, elc ad V mew facit XV mew.

Item van die selve VIII metssche (=metsel) cupen, elc ad VI mew facit XLVIII mew.

Item I sandt cupe van den selven Henric VIII mew.

Item enen emer an den put V mew.

Item die water cupe vermaeckt III mew.

Item XIX reep, elc ad IJ mew facit VII mew.

Item op Paesschen gegeven den scoutet, scepenen en bourg(ermeisteren) ende clerck ende bayde, elc I paer hanzen ende IIII qrt. wijns, elc qrt ad V mew ende elc par hanzen ad IIII mew en den bayd voir sinen wijn II qrt ende Peter die weker I qrt wijns voir syn hoechtijt, facit tsamen VI gulden XIII mew.

Item op Kersmijsse gegeven den scoutet, bourgermeisteren, scepenen ende den clerck, elc IIII qrten wijns ad IIII mew facit III gulden XLI mew.

Item den selven scoutet, scepenen ende bourgemeisteren ende clerck ende den bayde, elc I pair hanzen, elc paer ad IIII mew facit I gulden III mew

Item den bayde II qrt wyns, elc qrt ad VI mew, facit VIII mew.

Item Peter die Weker voir sijn hoechtijt I qrt wijns IIII mew.

Item gegeven Herman Beynom ende Jan van Hout ende Herman Mierelis van der doeren te stoppen ende die ander doer te maken tsamen gegeven II gulden.

Item Herman Beynoms VJ dach geerbeit na elc dach ad IIII mew facit I gulden X mew.

Item Jan van den Hout VII dage na geerbeit soe an den Raethuijs ende buten aen die brugh poerte an der mure ende an den waeckhuijd, elc dach X mew facit I gulden XXV mew.

Somma XXXII guld XIIIJ mew.
Fol. 124 r.

Item gegeven enen knecht, geheiten Jacob Zeebeerssoen ende Gaertken an die muer geerbeit, doe sij gestort was XII mew.

Item noch gegeven Gaijken Segerssoen III dage geerbeit, elc dach ad V mew facit XV mew.

Item Heijn Maessoen an die selve muer II dage, elc ad V mew facit X mew.

Item noch gelden an die selve muer X mew.

Item Seelken III dage an die voirs. muer XV mew.

Item noch Seelken IIJ dach steen van den dorne gedaen ende weder in Arnts torne van der Meer gedaen, elc dach ad V mew facit XIIJ mew.

Item Gerit van Wijchen III dage, die muer gebroeken hij ende sijnen soen, elc dach X mew facit XXXX mewen.

Item Jan van der Hout IJ dach geerbeit an die gestorten muer, elc dach ad X mew facit XV mew.

Item noch die selve Jan an die Veerpoert, soe die straten te breken ende te maken IIIJ dach, elc dach ad XI mew facit tsamen XXXIX mew I gr.

Item Herman Mieren enen dach geerbeit an die voirscr. muer VII mew.

Item die selve Herman geerbeit an die Veerpoert IIII dage, elc dach ad VII mew valet XXVIII mew.

Item Geerlijck gevoert an die Veerpoert IX karren sands ende VI karren keyen, die op die Maesse ende J karre keyen, elc kar ad I mew facit XVJ mew.

Item noch die selve van Gisbert Torne gevoert VII karre, soe bussche kruyt ende donre steen VII mew.

Item noch die selve II karre steens, daer die goeten aff gemaeckt sijn bij Jan Maessoen Ii mew.

Item Seelken van Keendt XXII dage, elc ad VI mew facit II guld XLII mew.

Item Wken (?) geerbeit VJ dach, elc dach ad VI mew facit XXXIII mew.

Item Gerit Dopper VII dagen, elc dach ad VI mew facit XLII mew.

Item Werner van der Velde VII dage, elc dach ad Vi mew facit XLII mew.

Item Seelken voirscr. XXVIII dage, elc ad VI mew facit III gulden XXXIII mew.

Item noch betaelt enen grever gheheiten Gobbel V mew.

Somma XI gulden X mew I gr.
Fol. 124 v.

Item Claes van Merlaer XIII dage op ten staket ende an die sluze, elc dach ad VI mew facit I gulden XXXIII mew

Item Gelden an dat voirs. staeket IIII dage XXIIII mew.

Item Gaetken van Lendt XVII dage II gul XII mew.

Item Seelken van den Broeck XIX dage II gulden XXIIII mew.

Item Claes van Meerlaer IX dage I gul IX mew.

Item Enerijts knaep Iij dach XVI mew.

Item Jan die Vrijter XVIJ dach, elc dacg ad XII mew facit IIII gulden XVIII mew.

Item gescenckt den gesellen, die dat voirs. hout voerden en richten X mew.

Item Gerit Dopper XLV dage, elc dach ad VI mew, facit VI gulden.

Item Gerit Naperinghe enen dach VI mew.

Item Gaetken van Lendt XXXVI dage, elc dach ad VI mew facit IIII guld XXXVI mew.

Item Jans Haze knaep enen dach calx uter den sceep gedragen VIJ mew.

Item noch Seelken LV dage, elc ad Vi mew VII gul XV mew.

Item Claes Bollens IIII dage in die haven ende die straet helpen breken, elc dah ad VI mew facit XXIIII mew.

Item Frederixs soen XVII dage elc ad VI mew facit II gulden XII mew.

Item Heyn soen van der Heege an dat stacket helpen graven V dage, elc dach ad VII mew, facit XXXV mew.

Item Baken Vaexs Knap(en) V dage, elc adVI mew facit XXX mew.

Item Willem van Gael I dach op die sluze VI mew.

Item enen knecht geheiten Henneken VI dage XXXVI mew.

Item Herman Mieren enen dach VI mew.

Item Soelken die Cremer enen dach VI mew.

Item voir Seelkens leersen III mew.

Item Steechken IIII dage an dat raethuys gegraven, elc dach adVI mew facit XXIIII mew.

Item Seelken van Keendt IIJ dach an dat staecket, elc dach ad VI mew facit XVIIJ mew.

Item Peter Scut Iij dach an dat raethuys gegraven, elc dach ad VI mew facit XV mew.

Somma XXXVIII Arnh. guld XIX mew.
Fol. 125 r.

Item Geerlijck gevoert LX karre eerde op ten Hamdijck uter stat, elc kar ad II mew facit XXX mew.

Item noch die selve XII karre sands int raethuijs ende II karre calx, elc kar ad I mew facit XIIII mew.

Item die selve XVII C (1.700) steens int raethuijs, elc dusent gerekent voir X mew, facit XVII mew.

Item Henric Santman op die sluse gevoert XXIIJ mew.

Item die selve Henric II C LXXVI (276) karre sands, elc karre ad I mew facit VI gulden VI mew.

Item de selve II karre leyen van Velp tot Grave VII mew.Item Gayken Segerssoen IIII karre keyen van de Maesen op Blijenberch, elc kar ad III gr. valet III mew.

Item die selve XVI karre sands, elc ad I mew, facit XVI mew.

Item die selve XII karre eerden af ten Hollekens, elc IIJ gr facit VIIJ mew.

Item die selve Geyken getuuynt op ten dijck XIIII mew.Item Henric Wouters II C ende VIII karre sands ende VII karre steens van der Maesen totten raethuijs, elc kar ad I mew IIII gul XXXV mew.

Item Fredericxs soen VIII karre slijckx van den raethuze tot after Hollekens huijs, alc ad IIJ mew facit V mew.

Item Geerlijck XVII karre steens van den haven an dat raethuze, elc karre ad I mew facit XVII mew.

Item die selve II C XXXV (235) karre sandz mede te beslaen ende te metsse(l)n, elc kar ad I mew facit V gulden V mew.

Item die selve XXIIII karre calx, elc ad 4 mew facit XXIIII mew.

Item die selve LXX karre eerder bij Hollekens gevoert, elc kar ad IIJ gr. valet XLIII mew III gr.

Item de selve an dat raethuijs XXVII karre sandz mede te straeten, elc ad I mew facit XXVII mew.

Item die selve XIIII karre keyen van der Maessen op ten Blijenberch elc kar ad III mew facit XJ mew.

Item noch Henric voirs. V kerren keyen van der Maessen op ten Blijenberch elc kar ad III gr facit III mew III gr.

Item die selve XLV karre sandz an dat Raethuijs mede te metssen ende te straten, elc ad O mew facit XLVmew.

Item die selve LXXVII karre eerde van den Raethuze bij Holleke $ gulden III mew 4 gr.

Item die selve soe calx soe steen van de Maese ant Raethuys, elc kar ad I mew, XXX karre facit XXX mew.

Somma XXIIII Arnh. gulden XXXI mew 4 gr.
Fol. 125 v.

Item noch die selve Henric XXXV karre calx ende steen van der Maessen op Blijenberch, elc kar ad III gr. facit XXVI mew I gr.

Item die selve I kar leyen van der Maessen ant raethuze I mew.

Item die selve XI karre steens van den Blijenberch an dat raethuze, elc ad III gr facit VIII mew I gr.

Item die selve Henric LI karre slijchs van der Hampoerte ende van der Brugghpoerten gevoert op ten dijken, elc ad II gr. XXVJ mew.

Item die selve VIII karre houts ende plancken op ten bruggh ende anderwair, elc kar ad III gr. facit VI mew.

Item Geerlijck XLVII karre slijck van den raethuijs ende van Aleit van Beers, elc ad IIJ mew facit XXIX mew IJ gr.

Item Geerlijck bij Aleit Hols XXXI karre sandz, elc kar ad 4 mew facit XXXI mew.

Item XIIII karre keyen van den Blijenberch tot bij Aleit Hols, elc kar ad III gr facit XJ mew.

Item die selve IIII karre steens, die goeten aff gemaeckt bij Aleit Hols, elc kar ad III gr. III mew.

Item die selve II karre calx van der hauen bi den raethuze die die rentmeister der stat sculdich was II mew.

Item Henric voirscr. XLI karre sands bi den raethuijs ende bij Aleit Hols, elc ad I mew XLI mew.

Item die selve IX karre keijen van den Blijenberch an dat raethuijs, elc kar ad III gr. facit VI mew III gr.

Item die selve LV karre slijcks van den raethuijs ende van al om en om, elc ad IIJ gr facit XXXIIII mew I gr.

Item Herman Mueren VII dage geerbeit mitten steenmetseler al om en om, elc dach V mew facit XXXV mew.

Item een haecksteen op die Brugghpoert IIII mew.

Item VII C leyen gecofft tegen den kerckmeister van Velp dat dusent IIII gulden facit II gulden XXXVI mew.

Item tegen die selve kerckmeisteren om stucken van leyen I gulden.Item gegeven Allart, myns heren doerweerder, I par hazen I gulden XV mew.

Somma XI gulden min J groeten.


Fol. 126 r.

Item Heyn Wreedensoen van Assel mit sijnen gesellen dat enen Arnt Mertens mit haren leersen geerbeit in den grond werck op ter have XVII dage voir cost ende voir loen, elc dach I qrtier gulden facit IIII gulden I qrtier

Item Aelbert die Leydecker I dach gegraven VI mew.

Item Ansem Heynensoen VII dage an dat raethuys ende an dat stacket, elc dach ad VI mew facit XLII mew.

Item vermets an der haven C ende XIIII (114.000) nye steens ende van elken dusent te verleggen, gegeven XX mew facit L gulden XXXI mew.

Item van elken dusent steens voirscr. te vueren, gegeven I qrtier gulden facit te samen XXIX Arnh. gulden.

Item verwracht oec an der selver have CLXXXVII M (187.000) aude steens, elc dusent voir XX mew valet tesamen LXXXII gulden XL mew.

Item soe had Frederic Tijchgelers soen des voirscr. aude steens getelt LI dusent ende hem gegeven van elken dusent te tellen IIIJ gr facit XLIIII mew J gr..

Item soe blijf men ons sculdich van den steen, gelijc voirsc. steet LXXXVIII gulden XXIII mew I gr.

Item Pappier en ynt ende zegelwas, dat men dit heel jaer in der stat behoeff georbert heft I gul

Somma XX LVII gulden en XL mew J gr.


Fol. 126 v.

Item II roy straeten bi der Zeebersche poert die roy XVII mew facit XXXIIII mew.

Item van der schiet goeter te breken, gegeven XXIIJ mew.

Item II cleijn houlter steijger, elc stuck IIIJ mew facit VII mew.

Item Deric Wautems VII plancken by Arnt Haenen waeckhuys. Elc stuck II voet breet ende VIII voet lanck tsamen I C XII voet, elc C ad L mew facit LVI mew.

Item Heyn Seens na gesmeedt sijndt dat wij met hem rekenden te weten an den Raethuze van gehengen ende een nye meet vaet gebonden tsamen I guld XVI mew.

Item Seelken Iij dach geerbeit, elc ad VI mew facit XV mew.

Item noch een knecht geholpen, die staken te richten bi den torne, II dagh XII mew.
Item I planck, die gesteijgert leet bij Arnt Hanenen aen den Waechuze III mew I gr.

Item Geerlijck na gevoert an die Zeeberchse poert XXV karre sands, elc ad I mew facit XXV mew.

Item Gelden ende Werner steen op ten Blijenberch gedragen, hem gegeven VI mew.

Item Jan die Smit op die Maesse een pan in die lauterne ende nagelen, tsamen IIII mew.

Item gegeven Heyn Seens van eenen teuten op ter tijchgelrijen te bynden, die der stat is XI mew.

Item den selve gegeven van enen spaijs, die gebroken was in der stat werck III mew.

Item Henr. Wouters C XXVI karre sands, calx mede te beslaen, elc ad I mew facit II gulden XXXV mew.

Item Frederic gevuert XIIII karre sands, elc kar I mew valet XIIII mew.


Item die selve XVIII karre keyen, ad III gr. valet XIIIJ mew.

Item metten clerck verteert in der rekeninge III gulden

Somma XII gulden VIII mew I gr.
Fol. 127 r.

Somma sommarum van den uytgeven X C XX VI arnh. gulden XXIIII mew.


Item alsoe bliven wij bourgemeisteren voirs. der stat sculdich C LIII Arnh. guld XV mew.
Fol. 127v

Dyt syn die ghen die vier scellan (?) maken.

Item Heynric de Vera Item Coman (?) Heynric

Item Heynric Wouters van Erck Item Jan de Groet

Item Luyken Item Jan Naeprync

Item Jan Maessoen Item Seelken van Broeck

Item Jan (Ber?)tout Item Jan Moenynck

Iten Jan van Wetten Item Wyllem Berbyer de Jong

Item Aernt Knapensoen Item Jan van Aken

Item Derryc van der Coerd Item Peter Saeyelmeker

Item Derryc Baden Item Jan van Tuyl

Item Jan Roef Item Rutken van Eesden

Item Gheryt van lent de Jong Item Peter van der Mere.

Item Met Baden Item Rutgher van Daern

Item Lysbet van den Hout Item Heynric van Uden

Item Jan Paalman Item Aelbert Gruyter

Item Lysbet Dopper Item Aernt Koenen

Item Jan die Kael Item Jan Hol

Item Derryc Godden Item Bertent Jegher

Item Heynken Gyssens Item Heylwyc Hermans

Item Derryc Sw…. Item Peter Janssoen

Item Heynric Santman Item Derryc Haenen

Item Gherken dye van Baek (?) Item Jan van Lent

Item Derryc Knapensoen Item Jacop van Aken

Item Heynric Klynghel Item Gheryt Mynnen

Item Jan Koeberch Item Gelyke Mynnen

Item Deric Engghelen (?) Item Jan de Kaal

Item Jan van den Broeck Item Aernt van Helmunt

Item Beyn mytten scapen Item Baey Becker

Item Derryc Wautems Item Jacop Dopper

Item Loefken Item Gheryt de Kael

Item Joffrou Heylwych Item Ot Koets

ItemTeuken van Gael Item Aernt van den Cluyten

Item Gheryt Derrycsoen Item Lanken (?) Vaechts

Item Coeman Jan Item Udken Talouts

Item Herman van Berryck Item Heynric de Rydder

Item Jan van Eeyck
Fol. 128 r.

Anno (1431/1432) XXXI Deric Tailholtz & Arnt Knapensoen

Opboren Arnt Knapensoen ende Deric Thaelhoeltz, Burgermeisteren te Grave begynnende in den jaer M CCCC ende XXXI op ten jairsdach ende uytgaende op ten selve dach in den jair van XXXII, dat lib(er) gerekent ad VIIJ Gelre meuwen ende die gelrese meuwe ad II gr.
In den irsten van allen aasizen, die Jan Holl ende Henric Santman in horen jair verpacht hadden als van een verderll jairs.

Item den Broeden assiz III lb. V s

Item den wijnen assiz. Sullen wij na bewijzen

Item den Caren assiz. IX lb

Item den bier assiz. XCVII lb X s.

Item den verwer assiz. XV lb XV s.

Item den wever assiz. XXIIII lb V s.

Item den cremer assiz. XV lb X s.

Item den holten assiz. IIII lb

Item den scoemeker assiz. III lb V s

Item den vysscher assiz. VII lb

Item den vleishouwer assiz. VI lb V s.

Item die wagen (assiz.) IX lb V s.

Item den steynpacht (assiz.) IIII lb

Item den keesen ende linenlaken assiz. II lb X s

Item den fermenteut assiz. V lb

Item den gewant snyer assiz. V s.
Somma CC VI lb XV s.
Fol. 128 v.
Dit sijn die hoechsellen van allen assizen.

Item den Broeden assiz heft drie h(oechsel), elc ad XII s, soe blijft der stat I lib IIII s.

Item den hoechzellen van den wyn assiz sullen wij hier na bewizen.

Item den Caren (=koren) assiz heft XVII h, elc ad XXX s., soe blyfft der stat XVII lb

Item den Bier assiz hefft XX h, elc ad III lb., soe blyft der stat XL lb.

Item den verwer assy(sen) hefft III hoechzellen, elc ad XXX s, soe blyft der stat III lb.

Item den wever assiz hefft VIII h. elc ad III lb, soe blyft der stat XVI lb

Item den cremer assiz hefft IX h, elc ad XXX s, soe blijfft der stat IX lb

Item den holten assiz. hefft VIII h, elc ad IX s, soe blyft der stat II lb VIII s.

Item den scoemeker assiz hefft III h, elc ad IX s, soe blyft der stat XVIII s.

Item den vysscher assiz heft XVI h, elc ad XVIII s, soe blijft der stat IX lb XII s.

Item den vleisshouwer ass heft VI h, elc ad XII s., soe blyft II lb VIII s.

Item den wagen assiz hefft XIIII h., elc ad XXX s, soe blyft der stat XIIII lb

Item den steenpacht assiz. hefft VI h, elc ad XII s., soe blyft der stat II lb VIII st.

Item den keesen ende linen laken assiz hefft XI h., elc ad XII s, soe blyft der stat IIII lb VIII s.

Item den fermeteut assiz hefft XVIII h, elc ad XII s., soe blyft der stat VII lb IIII s.

Item den gewant ass. hefft geen h.

Summa C XXIX lb X s.


Fol. 129 r.

Dit syn die assizen van negen maenden verpacht in onsen jair.

Item den Broeden assize, daer die slach aff was XI lb, soe blift der stat VIII lb V s.

Item den wijn assize sullen wy hier na bewisen.

Item den Caren assize daer die slach aff was XXXIX lb, soe blift der stat XXIX lb V s.

Item den Bier assiz daer die slach aff was CCCLXX lb, soe blift der stat CC LXXVII lb X s

Item den verwer assize daer die slach aff was LV lb, soe blift der stat XLI lb V s

Item den wever assize daer de slach aff was CV lb, soe blift der stat LXXVIII lb XV s

Item den Cremer assize daer die slach af was L lb, soe blift der stat XXXVII lb X s

Item den holten assize daer die slach aff was XV lb, soe blift der stat XI lb XV s

Item den scomeker assize, daer die slach af was XIIII lb, soe blift der stat X lb X s

Item den vijsscher assize, daer die slach aff was XXVIII lb, soe blift der stat XXI lb

Item den vleisshouwer assize, daer die slach aff was XVI lb, soe blift der stat XII lb

Item den wagen assize, daer die slach aff was XXXII lb, soe blift der stat XXIIII lb

Item den steen pacht assize, daer die slach af was XV lb, soe blift der stat XI lb XV s

Item den keesen ende linen laken assize, daer die slach aff was X lb, soe blift der stat VII lb X s

Item den fermenteut assize, daer die slach af was XX, soe blift der stat XV lb

Item den gewanden assize I lb, soe blift der stat XV s.


Summa VC LXXXVI lb. XV s
Fol. 129 v

Item op Paesschen ende op sunte Merten uter Wijt geboert tsamen:

Item Jan Roeff dat Lysbet Wervers plach te wesen VIII hont XXVIII s.

Item die selve dat Geenken Goessen soen placht te wesen VIII hont XIIII s

Item Jan Bonenfais VIII hont XXVIII s

Item Engel van Boegen ende Jan Maessen XIIII hont XLII s.

Item jouffr. Heylwich Siegers IIII hont XIIII s.

Item Jan Stout VIII hont XXVIII s.

Item Jan van Wijchen IIII hont XIIII s

Item Jan Monnic, dat Henric Witrock plach te wesen IIII hont XIIII s.

Item Wouter Bernts soen IIII hont XIIII s.

Item die selve VIII hont XXVIII s

Item Deric Godden XII hont XLII s

Item Jacob van Aken VIII hont XXVIII s

Item Bertoult die Jeger VIII hont XXVIII s

Item Jan die Kael, wilneer Bayde Taehoult IIII hont XIIII s

Item noch Jan van Wijchen IIII hont XIIII s

Item Heyn van Bothalen nu Henric Dopper IIII hont XIIII s

Item Jacob Kievoet IIII hont XIIII s.

Item Jan die Vysscher, nu Demont Tonen IIII hont XIIII s

Item Deric Godden IIII hont XIIII s

Item Jan van Wijchen VIII hont XXVIII s


Fol. 130 r.

Item Claes Roloffs soen VIII hont XXVIII s

Item Arnt Keyser IIII hont XIIII s

Item Lemken van den Hout IIII hont XIIII s

Item Jan die Haeze IIII hont XIIII s

Item Jan die Kael. Wilneer Bayde Taelhoultz IIII hont XIIII s

Item Heyn van Bothalen, nu Henric Dopper IIII hont XIIII s

Item Jacob Kievoet IIII hont XIIII s

Item Lysken Jan Deenkens wyff VIII hont XXVIII s

Item Jacob Kievoet ende Werner van den Velde VIII hont XXVIII s

Item Bartoult die Haen en Werner van den Velde en Uwen van den Velde tsamen VIII hont XXVIII s

Item Jan Monnic ende Henric Wytrock tsamen VIII hont XXVIII s

Item Henric Witrock IIII hont XIIII s

Item noch die selve IIII hont XIIII s

Item Willem van Stramprayde VIII hont XXVIII s

Item Jan die Vysscher, nu Demont Conen IIII hont XIIII s

Item Jan Monnic, wilneer Henric Witrock IIII hont XIIII s

Somma XXXVII lb II s


Fol. 130 v

Item op Paesschen ende op sunte Merten geboer van XVI beckeren, van elken tsamen VI gr valet VI lb VIII s.

Item van negen vleisbencken, so op Paesschen ende op sunte Merten van elker banck geboert XII gr. valet VII lb IIII s.

Item op Paesschen geboert van Willems Sverwers hoff tusschen de twee Hampoirten gelegen I lb XIIII s

Item van enen hoff was Jan Monnic, nu Art Hack buten der Hamporten in der Stone (Stove?) XVIII s IIII d.

Item van enen huys buten der Brugpoirte, nu Jan Roeff I blauwe gulden valet III lb VIII s.

Item die selve uter den huze II cappuijn siairs.

Item van enen verken scot onder der Brugpoirte X s

Item van een boge bi den gasthuys V vlems, elc vlems ad X licht gr. valet XIX s

Item Heyn Seeus van enen boge XIX s

Item van den gastmeister van enen boge X s.

Item van Bartolt Siegers torne V s

Item van den hoff an den torne II s

Somma XXII lb XVII s IIII d.


Fol. 131 r

Item op Sunte Merten van Willems Snavels huze buten der Hamporten IIII lib.Item van den Scoemekers spuel buten der Brugpoirten II lb

Item vanHeyn Ansems raemstat I lb

Item van Henrix Torne van der Haultert III s(cilt) auds geltz valet VIII s.

Item van Lijsbeth huys van Loenen an der Brugpoirten I lb

Item van der auder tijchgelrije I lb XII s.

Item van Jan Quaypapen van enen hoff, was Jan Ketelbuter X s.

Item van Gerit Guelen hoff buten der Hampoirten II s

Item van de Torne affter Wantems II s IIII d.

Item van jacob Kievoet van de Groenre Steege II lib.

Item van Peter van Wijchem van enen camp bi St. Joes berge X s.

Item van Melis Jutten soens hoff nu Scakart III s.

Item van den Straetken neven Wantems huze I gr. valet I s IIII d.

Item van den gegen die in gehueerden huzen sitten IIII liber

Somma XVII lib VIII s VIII d.

Somma sommarum van den ponden loept tsamen M lib VIII s facit CC XCI Arnh. gulden XXXV mew I gr.
Fol. 131 v.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina