Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina12/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29

Dit syn die geen die poerter syn worden in onsen jair


Item Jan Teut van Esden

Item Jan Palmart volre

Item Jan Sculle

Item Gijsbrech Coeberch

Item Arnt van hecke Scoemeker

Somma X Arnh. gulden.


Item van den wyn assys als van den verdel jairs, dat Jan Holl ende Henric Santman lieten do(en) die slach aff was van den heelen jair : voerde, soe beloept dat verdel jairs XIIJ voeder, elc voeder ad IX qrtier gulden facit XXVIII gulden VJ mew.

Item den slach van den wijn assiz, als in onsen jair beloept LXX voeder wijns, so blijft der stat van III verdel jairs LIIJ voerder, elc voeder ad enen auden scilt ende den scilt ad XXXIII cromstert facit tsamen CXXIII gulden XXXIIII mew.

Item die selve ass0ize) hadde VI hoechsellen, dat der stat bleeff, elc hoeczel ad I aude scilt valet XVI guld XII mew.

Somma van den wyn assiz voir ende na loept C LXVIII gulden VIIJ mew.


Fol. 132 r.

Item geboert vanHenric Brieff van der stat camp XV gulden

Item geboert van vyff ramen van elken ramen IIIJ Vlems guld valet XII Arnh. guld I qrtier

Somma XXVIII gulden I qrtierDit is van vechtliken saken


Item Coen Jan Conens soen I

Item Gerit Kuyckman II

Item Keersten Aelbert sGruters soen water daub(roe)c (?) syn was II

Item Henric Clingel, want daub(roe)c (?) syn was II

Item Laurens syn soen I

Item Henric Santman I

Item Henric Witrock die volre I

Item Henneken Dopper onss baed I

Item Jan vanTriest, want daubr9oeck). (?) syn was II

Iten Jan Olijmoelen I

Item die Messmeker op ten Dijck I

Iten Jan Pijp die Smit, wat daubroeck (?) syn was II

Item Lueffkens wijff van gesweerder hant I

Item Jan vanTriest tegen Arnt mont ende daubr(oeck) II

Item Coen Cruysberch tegen Jan die Kael ende daubr(roeck) syn Ii

Item van elken hantsweringe geht gelic voirscr. is I guld valet XXII guld.

Item ontfangen van Jan Hollen en Henric Santman, dat sy der stat sculdich bleven van hoere tijt C L arnh. gulden XV mew.

Somma sommarum van den opboeren loept te samen VI C LXIX Arnh. gulden XXIIII mew.


-------------------------------- einde fiche 217/4 ……………………
Begin fiche 217/ nr. 5 (vervolg van Anno 1431)
Fol. 132 v.

Dit is die steen in onsen jair gebacken.


Item in desen jair gebacken VI oven steens, elc oven helt LXII M (62.000) valet tsamen CCC LXXII M (372.000), elc dusent ad enen gulden facit CCCLXXII Arnh. gulden.

Item van desen voirs. steen vercofft die van Beers LX M (60.000), elc M ad LX mew, soe oevert dan XX gulden.

Item die van Neerassel vercofft IIII M (4.000) steens, elc M ad LIIIJ mew, so overt d’an XXXVIII mew.

Item die van Gassel III M (3.000), elc M ad LX mew, soe overt dan I gulden.

Somma CCC XCIII gulden XXXVIII mew.
Item gegeven Frederic van elken dusent steens te formen XXIII mew, mer dair is bynnen bedinghet van elke oven I M om niet te formen, soeloept die somme, die Frederic hefft van den voirs. steen C LXXXVII gulden III mew.

Item van den III yrste oven steens te borren (stoken) Jan Abesoen dair aff betaelt mitten onrayd LXXXVIII gulden XLII mew.

Item die selve noch enen oven gebornt XXXIIII gulden

Item van de lesten II oven te borren LXIIII gulden

Item Frederic van elken oven gegeven J mauder mautz, dat mauder ad V qrtier valet III gulden III qrtier

Item vermets an der stat in der havenen CCM ende X M steens ende III C (210.300) valet CC x gulden XIIIJ mew.

Somma VC LXXXVIII gulden II mew I gr.
Alsoe blijfft men onss sculdich van desen voirs. steen gelijc wij in den uytgeven bewisen sullen CXCIIII gulden IX mew I gr.
Aldus is die steen bewesen.
Fol. 133 r

Uytgeven der Borghmeisteren voirs. van desen jair, denArnh. Gulden gerekent ad XLV mewen ende die meuwe ad IIII licht groet.


Item doe die aude Borghmeisteren rekenden mit namen jan Holl ende Henric Santman, doe verteert tot Jan Hols huys VII gulden XIV mew.

Item doen die Raet gecoren wairt bij onsen amptman Jan van Apeltern, doe verteert XIIII qrten, elc ad IIII mew facit I gulden XI mew.

Item om olij (olie) van Olmen totter (w)uer clocken III mew I gr.

Item om IIII haeck steen XVI mew.

Item om III lib loetz mede in te gieten V mew I gr.

Item II keperhouter affter Arntz have, doe men dat waeckhuze deckten VIII mew.

Item V tonnen kalen, elc tonnen II cromstert op dat Raethuys gedragen ende van opdragen J cromstert XXXIIII mew J gr.

Item een holt op die Brugpoirte tot venster stijll VII mew.

Item Peter van Gelre, die die wuerclocke gestelt hefft d aff gegeven van enen verdel jairs I gulden.

Item Heynken van Oss gegeven van de brugpoirten VIIJ Vlems guld valet V gulden I qrtier.

Item an den wakehuys op ten hogen torne II doeren doen maken, gecoft I gulden XXVIII mew

Item om een hoult daer die vaen op steet an dat Raethuys VI mew.

Item dat te tymmerenende op te setten VI mew.

Item om dat die wever assiz drie werven gehoecht mocht werden vanhenric van der Raij, daervoir gegeven in gelach IIII qrt meed valet XVI mew.

Somma XVIII gul XXXV mew IJ gr.
Fol. 133 v.

Item Geerlic sant ende leyen gevuert totter straeten, die gemaeckt is voir myns heren torne totter Seeberchsche poirten toe XLIIII karre, elc kar ad I mew valet XLIIII mew.

Item Jan van Hoult ende Herman Beynom die straet aldaer gemaeckt, dair aff gegeven II gulden XL mew

Item die selve mit hoeren uperknechten gemetst an beyde bruggen op ten torne ende in der kerken, dair der stat komme op steet I gulden XI mew.

Item den Capittel van den Grave IIJ lib audtz geltz ende here Gielis van sinen altair X s valet tsamen IIJ gulden.

Item gegeven Jan die Kerper, dat men hem jairlixs gilt van enen wege X vaet roggen facit I gulden XXV mew.

Item gegeven den heer van banwijn XL lib payment facit XI gulden XXX mew.

Item gegeven Gijsbert die Wreede, dat men hem tot sinen live gilt C liber payment facit XXIX gulden VIIJ mew.

Item gegeven Teuken den Boegemeker dat men hem gelofft heft van der stat wegen van een getall pilen te maken X gulden XV gelt meuwen voor den gulden valet V gulden XXXVIIJ mew.

Item gegeven Geertruyt Knapesoen dat men hoir jairlix geldende is uter tijchgelrijen I mauder gersten XLII mew.

Item gegeven Gijben den Poerter voir syn loen II lb valet XXVI mew I gr.

Item Deric die Poerter voir syn loen I lib XIII mew

Item den Coster I lib valet XIII mew.

Somma LVII gulden XLII mew.


Fol. 134 r.

Item gecofft een dusent leyen mitten opdragen III guld XXVIII mew.

Item die selve leyen verdeckt op ten waeckhuzen ende op ten twee poerthuzen en op ten poertaef an den Raethuys.

Item den leydecker Aelbert van decken ende van stoppen ende van steygeren VI gulden

Item van loet al om an der stat georbert LIII lib. Loetz, elc lb ad VII licht gr. valet II gulden II mew III gr.

Item om scoeffen an der waechuzen an der Hamporten, an der Brugport ende an der loedtsen op ten steen oven ende daer die poerten beyde in sitten tsamen XVII vymmen, elc ad XIIII mew valet V gulden XII mew.

Item den decker van VIII dagen de(c)kens elc dach ad XII mew valet II gulden VI mew.

Item de oeperknecht van VIII dagh, elc dach ad VIII mew valet I gulden XIX mew.

Item van bant royen erd (?) vanDeck Tonen XIIJ mew.

Item dair toe gevuert by Goelum V karre leems, elc kar ad J mew facit VI mew I gr.

Item van der bruggen ende an der Hampoirten II balken, dair die bruggh op sleet II gulden.

Item I barkoen totter lonen aldar XIIII mew.

Item van den maeck loen d’aff gegeven I gulden XV mew.

Item IJ C voet brugplancken ende VIII voet voir III gulden XXIII mew.

Item van den lyn boem op ten Moelenberch ende van halen te samen I gulden XI mew.

SommaXXIX gulden XIIIIJ mew.


Fol. 134 v.

Item Ude Taelholt rentmeister ende Arnt Knapesoen Borgemeister tot Ravensteyn gereden van dat die van Uden Herbertz koxs scaepen op ten Gras peel gesent waren, doe verteert XXIX mew.

Item Deric Taelhoult ende Claes Roloffs soen ende Baken Vaexs tot Nymmegen gereden, rurende van s Keysers acht verteert III gulden.

Item van den peerden te huire I gulden XV mew.

Item Deric Taelholt ende Arnt die Haen tot Arnhem gereden by beveel onss genedige heer II gulden XVIII mew.

Item van twee perden te huren XL mew.

Item gescenckt onsen genedigen here ende syne vrouwe een vergult cruysen, dair voir betaelt LXX Arnh. gulden.

Item op die selve tijt gescenckt een gelage IX gul XL mew.

Item gescenckt der stat clerc van Nymmegen, Greve van Upborgen ende den guede mannen een gelage van II gulden.

Item myns sheren spoel luden gescenckt I gulden

Item der Borghmeisteren van Romundevby onsen Amptman een gelag van XXXVI qrten valet III gulden IX mew.

Item doe men onss Vrouwe droech den spoelluden van Nymmegen XXIII mew.

Item des hertoge marscalc van Bourgonjen ende sine kemerlinge gescenckt XXIIII qrten valet II gulden VI mew.

Item den scutten10 van hier bynnen, doe si scoeten IIII gulden

Item de bayde van Antworpen van twee reysen I gulden

Item doe men onss Vrouwe ende St.Joest droech, den gewapenden in der poerten gescenckt I gulden XXIII mew.

Somma C en III Arnh. gulden XXIII mew.
Fol. 135 r.

Item gecoft tegen Leonard van Eosden (elders Osden!) CC en VIII mudde kalcx, thondert om XXXVII gulden valet LXXVII gulden.

Item van den selven kalx bynnen bedinget ende dair voir te lijcoep gegolden XXXII qrten wijns, alc ad IIII mew facit II gulden XXXVIII mew.

Item van den voirs. kalx van elken mudde gegeven te beslaen enen kromstert valet XV gulden Ii gr.

Item doen men dat kalc opdroch ende dat kerfden, doe verteert ende die gesellen gescenckt XXXI mew.

Item gevuert sant tot desen voirs. kalk te beslaen ende mede te metsselen tsamen VIII C ende XLIIII karre santz, elc karre ad I mew valet XIX gulden IX mew.

Item gecofft tegen Arnt die Haen VI mudde beslagens lakcx voir III gulden XXXIIII mew.

Item tegen Deric taelholt Vi mudd kalcx voir III gulden XXXIIII mew.

Item tegen Deric Louwe VI mud kalcx voir III gul XXXIIII mew.

Item gevuert an der havenen in der nijer muren aldair CC M ende X M ende III C (210.300) steens ende van elken M te vuren gegeven I qrtier gulden valet LII gul XXVI mew.

Item van desen voirs. steen waren XLIIII M (94.000), die elc M I leuken meer costen te vuren facit I gulden XXVII mew.

Item den steen metseler geloent van CC M ende X M ende III C steen (210.300) ende van XI M ende VII C (11.700) audt steens van elke M VIII and twee facit XCIX gulden XXXIIII mew.

Somma CC LXXIX gulden XLIIJ mew.

Fol. 135 v


Item totten bruggen voirscr. VI holter van XXX elc ad XII mew valet 1 gulden XXVII mew.

Item noch IIII barkoen stuck ad XI mew facit XLIIII mew.

Item XII middelholter stuck ad VIIJ mew valet II gulden.

Item noch XCII kep(er)holter gesneden tot metsbomen ende tot ander steyger holteren, stuck IIII mew valet VIII gulden VIII mew.

Item noch gecofft II volgende plancken gecort op die wolffellen voir X mew.

Item eem elsen hout gecofft der clossen aff gemaeckt woirden voir VII mew.

Item den poerter die die clossen maeckten X mew.

Item doen men dat fondament wan in der havenen bi den torne ter Masen wairt, daer in gehad VII knechten, elc III cromstert valet I gulden XXIII mew III gr.

Item an bier, broet ende kees verteert XXXVI mew.

Item doe men an den Hornick steygerden en dat fondament gewonnen was VI middelhout, elc d VIIJ mew ende XII kep(er)hout, elc ad IIII mew valet II gulden III mew.

Item tegen Gijsbert Torne an der Masen gestaeckt ende daer verbesinget VII kep(er)holt, elc ad IIII mew valet XXVIII mew.

Item gegeven II mannen, die dat staket maeckten XII mew.

Item gevuert van den Blijenberch XXII karre kalcx, elc ad III gr. valet XVIJ mew.

Item noch XVI karre, die wy van Arnt die Haen hadden elc ad III gr valet XII mew.

Item van der stat dijck ton ray(?) gegeven VI mew.

Item om een tonne daer men water mede droech IX mew.

Somma XIX guld XXVI mew III gr.
Fol. 136 r + v mankeert cq blanco
Fol. 137 r

Item gecofft tegen enen man van Rormunde ende heyt Scull C ende XII (112) tonnen keyen, die IX tonnen daer aff voir I gulden valet XII gul XXI mew.

Item die selve keyen hebben Zeelken van den Broeck opgedragen ende onss knapen dat sullen wij na bewisen in den dachuren.

Item van desen selven keyen gevuert op ten Blijenberch LXXXIIII tonnen, elc ad III gr valet I gulden XVIII mew.

Item tegen den selven Scuijll gecofft LXX tonnen keyen, die IX tonne voir I gulden, die hij noch leveren sall, dair op verleedt bij den Rayde VII gulden.

Item daer aff te lijcoep gegeven IIII qrten wijns ende hij sall dait voir weder geven IIII tonnen keijen valet XVI mew.

Item van botten gegeven I gulden

Item VIII la;cx cupen, elc ad VII mew valet I gulden VII mew.

Item om een wijn (vaet) dair pilen aff te maken XXVI mew.

Item II barkoen ontwee gesneden tot strevelen in den bussgaeten XXVIII mew.

Item daer aff die meister gegeven, die die maeckten V mew.

Item an dat poerthuysken an der Hampoirten gemetselt, dair gebesinget VII C steens mitten vuerloen ad VJ mew valet XXXVIII mew II gr.

Item II karre kalx ende III karre santz aldaer te vuren V mew.

Item den metseler voir hoir loen XXXIIII mew.

Item an dat selve huijsken IIII boltken, elc ad VIII mew valet XXX mew.

Item daer an doer ende venstre gemaeckt voir plancken XIIII mew.

Item soe had Jan Holl vergeten te rekenen i dach erbeyts ende I M steens dat Heyn Peperkoeck gevuert hadde valet XVII mew I gr.

Item gegeven Lemken mitten Wetsten (wetsteen?) van eenre baedtscappen te doen XIII mew.

Somma XXVIII gulden II mew III gr.
Fol. 137 v

Item doe men mitten brouweren eens wairt dat dat vremde bier buten bliven solden in Jut Ansems huys aldair verteert XVIII qrten wijns, elc ad XV gr. valet I gulden XXIIJ mew.

Item doe men dat harnas setten gehaelt op ten Raethuys II qrt. malniss (?) XVI mew.

Item gescenckt Jan van Broechuzen een gelage van XXIIII qrt, elc ad IIII mew valet II gulden VI mew.

Item doe men ons genedige heer an bracht, dat die van Den Bossche ons naburen wolden hadden, doe verteert tot Jan Poelmans huys, so voir ende na XXXI qrt wijns, elc ad IIII mew valet II gulden XXXIIII mew.

Item an den torne staken doen setten van twee knechten, hen gegeven XXVII mewen.

Item oop een ander tijt an die selve staken de graeff op doen graven ende een voeder doerne dan in doen vlechten, ende die stake van nijss recht doen setten I gulden VII mew.

Item gedijckt op ter stat dijcken, soe an die sluijs ende soe an den torne tsamen Ij dach mit II karre I gulden.

Item noch an die sluys J dach mit II karre XV mew.

Item doen men die rekeninge besach XII qrt I gulden III mew.

Item gecofft IJ C voet brugplancken, elc voet ad I mew valet III gulden XV mew.

Item om een oost (?) gegeven III mew.

Item van den hoult an die steygeringe te vuren X mew.

Item gescenckt myns heren doerweerden Allart tot Jacobs vanAken VII qrt wyns, elc ad IIIIJ mew valet XXXII mew.

Somma XV gulden X mew.
Fol. 138 r

Item gerekent mit onsen tymmerluiden all om dair aff hem betaelt ende gegeven III gulden XXXVIII mew.

Item gegeven de smeede ende mit hem gerekent X gulden XLII mew.

Item Zeelken van den Broeck ende inder erbeyder gehadt in der stat dynst mit dachuren tsamen LII dage, elc dach VI mew valet VIII gulden XII mew.

Item op Paesschen gegeven den Scoutet, scepenen ende Borghmeisteren ende den clerck, elc I pair hanzen ende IIII qrt wyns, elc qrt ad IIII mew, elc pair hanzen ad IIII mew ende de bayde voir sinen wyn ende hanzen III qrt ende Gobbel, die Weker voir syn hochtyt I qrt, maken al te samen LIX qrt valet V gulden XI mew.

Item des gelijxs op Kermisse gegeven V gulden XI mew

Item tot Ciman Henrix gehaelt XLIIII liber kersen ende tot Aelken Vaexs XXVIII liber ende tot Beelen Niersmans XXVII liber valet tsamen XCIX lib, elc lib ad IIIJ mew facit VII gulden XXXIJ mew.

Item soe bleef men ons sculdich van den steen, gelyc von beweesen is C XCIIII gulden IX mew I gr.

Item den scoutet voir sinen rock IIIJ gulden

Item den Clerc voir sinen rock III gulden

Item den Bayde voir sinen rock IIJ gulden

Item mitten clerc verteert, doe men die rekeninge maeckten III gulden

Somma CC XLVII gulden XIX mew III gr.
Fol. 138 v.

Item soe is men Jacob van Aken sculdich, dat hij der stat leende in Jan Hollen tijden XXIII Arn. gulden.

Item dit jair gegeven om ent, enten, papp(i)er ende was I guld

Item betaelt Jan die Hoefsleger van twee ronden steen mitten yserenwerck die an den put hangen XXIIII mew.

Item I slot, dat Zeelken Sloetmeker gemaeckt hefft op ten Waechuze after Arnt have ende twee slotelen totten Raethuys, tsamen XXVIJ mew.

Item Heyn van Kuyck III dage, elc dach ad VI mew valet XVIII mew.

Somma XXV gulden XXIIIJ mew.
Somma sommarum van den uytgeven loept te samen VIII C LXIIII Arnh. gulden VI mew IJ gr.
Alsoe blyfft onss die stat sculdich CXCIIII Arnh. gulden XXVII mew IJ gr.
Fol. 139 r.

Anno XXXII (1432)Jan Hols )


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina