Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina13/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29

Jan Abensoen ) burgermeisterenFol. 139 v: blanco
Fol. 140 r.

Opboeren Jan Hols ende Jan Aebesoon Borghmeisteren te Grave begynnende in den jair M CCCC ende XXXXII op ten Jairsdach ende uytgaende op ten selven dach in den jair van XXXII, dat lb gerekent ad VIIJ Gelresche meuwe ende die Gelre meuwe ad II gr, ende geboert van der Gelresche meuwen VII licht groet.


Item in den yrsten van allen assizen, dat Arnt Knapensoon ende Deric Taelhoult in hoeren jair verpacht hadden, als van enen verdel jairs:

Item den Broeden assizen II lb. XV s

Item den wijn assiz. sullen wy hier na bewisen.

Item den Caren ass. IX lb XV s

Item den bier ass. XCII lb X s

Item den bier ass. XXV lb

Item den verwer ass. XIII lb XV s.

Item den wever ass. XXVI lb V s

Item den Cremer ass. XII lb. X s

Item den holten ass. III lb XV s.

Item den scoemeker ass. III lb X s.

Item den vijsscher ass. VII lb.

Item den vleisshouwer ass. IIII lb

Item die wagen (ass.) VIII lb

Item den steen pacht ass. III lb XV s

Item den kesen ende linen laken ass. II lb X s.

Item den fermenteut ass. V lb

Item den gewant (ass.) V s


Summa CXCV lb V s
Fol. 140 v

Dit syn die hoechzellen van allen assizen.

Item den Broeden ass(isen) drie h(oechsel), elc h. XII s, soe blyft der stat I lb IIII s

Item die hoechzellen van den wyn assis sullen wij hier na bewisen.

Item den Caren assiz, III h, elc ad XXX s., soe blijft der stat III lb

Item den Bier assiz. hefft XX, ellic h. ad III lb, soe blijft der stat XL lb

Item den verwer assi(sen) IX h, elc ad XXX s, soe blijft der stat IX lb.

Item die wever ass, VI h. elc ad III lib, soe blijft der stat XII lb

Item die Cremer assiz. hefft XIX h, elc ad XXX s, soe blijft der stat XIX lb

Item den holten assiz. hefft XVIII h, elc ad IX s, soe blyft der stat V lib VIII s.

Item die scoemeker assiz. III h, elc ad IX s, soe blijft der stat III lb XVIII s.

Item den vijsscher assiz. III h, elc ad XVIII s, soe blijft der stat I lb XVI s

Item die vleysschouwer assiz. heft XVI h, elc ad XII s., soe blijft der stat VI lb VIII s.

Item die wage assiz. heft VI h., elc ad XXX s, soe blijft der stat VI lb

Item den steenpacht heft VI h, elc ad XII s., soe blijft der stat II lb VIII s

Item den kesen ende linenlaken assize III h., elc ad XII s., soe blijft der stat I lb IIII s.

Item den fermenteut ass. heft XVII h, elc ad XII s, soe blijft der stat VI lb XVI s.

Item die gewant ass. hefft I h ad X s, soe blyft der stat VI s VIII d.

Somma CXV lib VIII s VIII d.
Fol. 141 r

Dit syn die assizen van negen maenden verpacht in onsen jair.

Item den Broeden assize, daer die slach aff was XV lb, soe blijft der stat XI lb V s.

Item den wijn assizen sullen wij hier na bewisen.

Item den Caren assize daer die slach aff was XLIII lib, soe blijft der stat XXXII lb V s.

Item den bier ass. daer die slach aff was IIJ C lib, soe blijft der stat CLXXXVII lib. X s.

Item den verwer assize daer die slach aff was XXIIII lb, soe blift der stat XVIII lb

Item den wever ass. daer de slach aff was XCII lb, soe blijft der stat LXIX lib

Item die Cremer assize daer die slach af was XLV lb, soe blijft der stat XXXIII lb XV s

Item den holten assize daer die slach aff was XIIII lb, soe blijft der stat X lb X s

Item den scoemeker assize, daer die slach af was XVII lb, soe blijft der stat XII lb XV s.

Item den vijscher assize, daer die slach aff was XL lb, soe blijft der stat XXX lib

Item den vleishouwer assize, daer die slach aff was XV lib, soe blijft der stat XI lb V s.

Item die wage assize, daer die slach aff was LI lb, soe blijft der stat XXXVIII lb V s.

Item den steen pacht daer die slach aff was XVI lb, soe blijft der stat XII lb

Item kesen ende linen laken assize, daer die slach aff was XII lib, soe blijft der stat IX lb

Item den fermenteut assize, daer die slach aff was, XX lb, soe blijft der stat XV lb

Item den gewant assize I lib. soe blijft der stat XV s.


Somma V C XII lb. V s.
Fol. 141 v

Item den Broeden assize, daer die slach aff was tien lb, soe blift der stat VII lb X s.

Item van den wijn assize, daer die slach af was LXXVIII voeder, soe blift der stat LVIII voeder en I vad, elc voder ad enen aude scilt, den scilt ad II Arnh. gulden facit IIII C XXXII lb.

Item den Caren assize daer die slach aff was XL lb, soe blift der stat XXX lb

Item den byer ass. daer die slach aff was CXX lb, soe blift der stat XC lb.

Item den verwer assize daer die slach aff was XXIIII lb, soe blift der stat XVIII lb

Item den wever ass. daer de slach aff was C lb, soe blift der stat LXXV lb

Item den Cremer assize daer die slach af was XXII lb, soe blift der stat XXIIII lb

Item den holten assize daer die slach aff was XIIII lb, soe blift der stat X lb X s

Item den schoemaker assize, daer die slach af was XII lb, soe blift der stat IX lb

Item den visscher assize, daer die slach aff was XXII lb, soe blift der stat XVI lb X s

Item den vleisheuwer assize, daer die slach aff was XVI lb, soe blift der stat XII lb

Item den waegen assize, daer die slach aff was LVI lb, soe blift der stat XLIII lb X s.

Item den steen pacht assize, daer die slach af was XXVII lb, soe blift der stat XX lb V s

Item den kese ende lynenlaken assize, daer die slach aff was XVI lb, soe blift der stat XII lb

Item den fermenteut assize, daer die slach af was, XVI lb, soe blift der stat XII lb

Item den gewantsnyder assize, daer die slach aff was I lb, soe blift der stat XV s.
Summa VIII C XIII lb.
Fol. 80 v

Item op Paeschen uter der Wijte geboert XVIII lb.

Item van XXI beckeren van eilken drie groet facit IIII lb IIII s.

Item geboert op Pinxsteren van Willem Sverwers hoff gelegen tusschen den twen Hamporten I lb XIIII s.

Item van neghen Vleischbencken, van eilken ses gr facit III lb XII s.

Item geboert van enen hoff buyten der Hamporten is Jan Monicks XVIII s IIII d.

Item van enen huyse buten der Brugporten want Gerit die Smyt in enen blaen (=Wilhelmus) gulden ad XL mewen facit III lb V s. VI d.

Item geboert van enen verkens schot onder der Brugporten X s.

Item van Baide die Cuyper geboert van enen bayge by den gasthuys vyf Vlems, den vlems ad IX gr. facit XVIII s VI d.

Item Heyn Soeus (elders Sewys !) van enen baighe XVIII s VI d.

Item die Gastmeister van enen baige X s.

Summa XXXIIII lb X d. X d.


Fol. 81 r.

Item geboert op sunte Merten uter Wyte XVIII lb

Item geboert van XIX beckeren van elken drie gr facit III lb XVI s.

Item van negen vleischbencken van elken ses gr facit III lb. XII s.

Item van Haych Buekers huys buyten der Hamporte geboert IIII lb
Item van den Schoemaker spuele buyten der Hamporten geboert II lb

Item van Heyn Ansems raemstat geboert 1 lb

Item van de Stat torn after Arnts van de Mer enen blaen gulden ad XL mewen facit III lb V s. VI d

Item van Henrics torn van der Hatert drie scillinge auts gelts facit VIII s. VI d.

Item van Lysberten huys van Luynen an der Brugporte gebort I lb

Item van der auder tichelryen geboert I lb XII s.

Item Jan Roeff van enen hoff was jonge ketelbueters X s.

Item van Gerit Guelen hof geboert II s.

Item Wathem die Raymaker van den torn after syn huys II s IIII d

Item Gerit Taelhout van der groenre Steghen X s.

Item Peter van Wichem van enen Campe by sunte Joest berge X s

Item van enen hoff was Melis Jutten soens buten der Hamport III s.

Item van der straetken neven Wathems huys, gebo(e)rt enen groten facit I s IIII d.

Item geboert van den ghenen, die in gehuyrde huyssen sitten XXXIII vlems, den vlems ad IX gr. facit VI lb I s VI d.

Summa XLVI lb VIIII s II d.
Fol. 141 v

Item op Paesschen ende op sunte Merten uter Wijt geboert te samen:

Item Jan Roeff dat Lijsbet Wervers plach te wesen VIII hont XXVIII s.

Item die selve, dat Geenken Goessens plach te wesen IIII h XIIII s

Item Jan Bonefais VIII hont XXVIII s

Item Engel van Boegen ende Jan Maessoen XIIII h XLII s

Item Jouffrouwen Heylwich Siegers IIII h XIIII s

Item Jan Stout VIII hont XXVIII s

Item Jan van Wijchen IIII hont XIIII s

Item dat Jan Monick ende Henric Wittock plach te wesen IIII h XIIII s.

Item Wouter Berntz soen IIII hont XIIII s

Item die selve VIII h XXVIII s

Item Deric Godden XII h XLII s

Item Jacob van Aken VIII h XXVIII s

Item Bartoult die Jeger VIII h XXVIII s

Item Jan die Kael, wilber Bayde Taelh(olt) IIII h XIIII s

Item noch Jan van Wijchen IIII h XIIII s

Item Heyn van Bothaelen nu Henric Dopper IIII h XIIII s

Item Jacob Kievoet IIII h XIIII s

Item Jan die Vijsscher nu Demont Coenen IIII h XIIII s

Item Deric Godden IIII h XIIII s

Item Jan van Wijchen VIII h XXVIII s

Item Claes Roeloffs VIII h XXVIII s

Item Arnt Keyser IIII h XIIII s.

Item Lemken van den Hout IIII h XIIII s

Item Jan die Haeze IIII h XIIII s

Item Jan die kael wilneer Bade Taelh(olt) IIII h XIIII s

Item Heyn van Bothaelen nu Henric Dopper IIII h XIIII s

Item Jacob Kievoer IIII h XIIII s

Item Lysken Jan Deenkens wyff VIIII h XXVIII sFol. 142 r

Item Jacob Kievoet ende Werner van den Velde VIII h XXVIII s

Item Bartoult die Haen (betaaelt bij) Uwen van den Velde VIII h XXVIII s

Item Jan Monnick ende Henric Witrock VIII h XXVIII s

Item Henric Witrocl IIII h XIIII s

Item noch die selve IIII h XIIII s

Item Willem van Stramprayde VIIII h XXVIII s

Item die Vijscher nu Demont Coenen IIII h XIIII s


Item Jan Monnick wilneer Henr. Witrock IIII h XIIII s
Somma XXXVII lib II s
Fol. 142 v

Item op Paesschen ende Sunte Merten geboert van XVI beckeren van elken VI gr. valet tsamen VI lib VIII s

Item van VIII vleisbeckeren op Paesschen en sunte Merten van elker banck gevoert XII qr valet VI lib. VIII s.

Item op Paesschen gevoert van Willems Sverwers hoff tussen der Hampoirten I lib XIIII s.

Item van enen hoff was Jan Monnick nu Arnt Hack buten der Hampoirten in der stoven XVIII s IIII d.

Item van enen huys buten der Brugpoirten nu Jan Roeff I blauwe guld valet XLV mew valet III lib VIII s.

Item die selve uter den huze II cappuyn siairs

Item van enen verken scot onder Brugpoirten X s

dair hefft Deric die Poirter die brugge voir gelapt.

Item van enen boege bi den gasthuys V Vlems ende elken vlems ad X licht groet valet XIX s.

Item Heyn Seens van enen boge XIX s.

Item van den gastmeister van enen boge X s

Item van Bartoult Siegers torne V s

Item van den hoff an den torne II s.

Somma XII lib I s IIII d.
Fol. 143 r

Item op Sunte Merten van Willem Snavels huze buten der Hampoirten IIII lib V s

Item van der Scoemekers spoel buten der Brugpoirten II lib

Item van Heijn Ansems raemstat I lib

Item van Henr. torne van der Haultert IIIs auder geltz vz VIII s

Item van Lysbeth huys van Luenen an der Brugpoirte I lib

Item van der auder tijchgelrijen I lib XII s.

Item van Jan Quaypape van enen hoff was Jan Ketelbuter X s.

Item van Gerit Guelen buter der Hampoirten II s

Item van den torne affter Wantems II s IIII d.

Item van Jacob Kievoet bi der Groenre Stegen II lib.

Item van Peter van Wijchem van enen camp by Suntt Joes berge X s.

Item van Melis Jutten soens hoff nu Scakert III s.

Item van den straetken neven Wantems huze I gul valet I s IIII d

Item van den genen die in gehuerden huzen sitten IIII lib

Item verhuert den Blijenberch dair aff geboert van Teuken van Gael II lib

Item van der Hampoirten I lib.

Somma XX lib XIII s VIII d.


Somma sommarum van den ponden loppt te gaeder IX C ende II lib VIII d.
Valet b Arnh. guld CC LXIII guld XIIII mew XLV mew voir elken guld.
Fol. 143 v.

Dit sijn die gene die poerter gewoirden sijn in onsen jair.

Wynric van Goch is borger woirden des vrijdach voir groet vastelandt

Item Jan van Bonkelweerd

Item Peter van Moers

Item Willem die Cuper

Item Gerit Tymmerman

Van elken II guld valet X guld.

Item van den wyn assiz als van den verdel jairs dat Arnt Knapesoen ende Deric Taelhoult lieten dair die slach aff was LXX voeder van den heelen jair, soe lopet dat verdel jairs XVIIJ voeder ende elc voeder ad enen auden scilt ende den auden scilt voir XXXVI kr(omstert) valet tsamen XLV gulden XIIII kr(omstert) voir den gulden.

Item den slach van den wijn assis, als in onsen jair belopet LXXII voeder wijns, soe blyft der stat van III verdel jairs LIIII voeder, elc voeder ad I aude scilt ende den scilt gerekent ad XXXVI kr(omstert), valet te samen

Somma CXXXVIII gulden XXXIX mew, die guld ad XIIII kr(omstert).

Item die selve assis had IX hoechzellen, elc h ad I auder scilt, soe blijft der stat VI h valet XV guld XX mew.


Somma van den wijn assis lopet te gaeder C XCIX guld XII mew II gr.
Fol. 144 r.

Item geboert van Henric Brieff van der stat camp XV guld

Item geboert van V raemen van elker raem IIIJ Vlems guld valet XII guld XXVIII mew III gr.

Somma XXVII gulden XXVIII mew III gr.


Item den Broeden assize, daer die slach aff was tien lb, soe blift der stat VII lb X s.

Item van den wijn assize, daer die slach af was LXXVIII voeder, soe blift der stat LVIII voeder en I vad, elc voder ad enen aude scilt, den scilt ad II Arnh. gulden facit IIII C XXXII lb.

Item den Caren assize daer die slach aff was XL lb, soe blift der stat XXX lb

Item den byer ass. daer die slach aff was CXX lb, soe blift der stat XC lb.

Item den verwer assize daer die slach aff was XXIIII lb, soe blift der stat XVIII lb

Item den wever ass. daer de slach aff was C lb, soe blift der stat LXXV lb

Item den Cremer assize daer die slach af was XXII lb, soe blift der stat XXIIII lb

Item den holten assize daer die slach aff was XIIII lb, soe blift der stat X lb X s

Item den schoemaker assize, daer die slach af was XII lb, soe blift der stat IX lb

Item den visscher assize, daer die slach aff was XXII lb, soe blift der stat XVI lb X s

Item den vleisheuwer assize, daer die slach aff was XVI lb, soe blift der stat XII lb

Item den waegen assize, daer die slach aff was LVI lb, soe blift der stat XLIII lb X s.

Item den steen pacht assize, daer die slach af was XXVII lb, soe blift der stat XX lb V s

Item den kese ende lynenlaken assize, daer die slach aff was XVI lb, soe blift der stat XII lb

Item den fermenteut assize, daer die slach af was, XVI lb, soe blift der stat XII lb

Item den gewantsnyder assize, daer die slach aff was I lb, soe blift der stat XV s.


Summa VIII C XIII lb.
Fol. 80 v

Item op Paeschen uter der Wijte geboert XVIII lb.

Item van XXI beckeren van eilken drie groet facit IIII lb IIII s.

Item geboert op Pinxsteren van Willem Sverwers hoff gelegen tusschen den twen Hamporten I lb XIIII s.

Item van neghen Vleischbencken, van eilken ses gr facit III lb XII s.

Item geboert van enen hoff buyten der Hamporten is Jan Monicks XVIII s IIII d.

Item van enen huyse buten der Brugporten want Gerit die Smyt in enen blaen (=Wilhelmus) gulden ad XL mewen facit III lb V s. VI d.

Item geboert van enen verkens schot onder der Brugporten X s.

Item van Baide die Cuyper geboert van enen bayge by den gasthuys vyf Vlems, den vlems ad IX gr. facit XVIII s VI d.

Item Heyn Soeus (elders Sewys !) van enen baighe XVIII s VI d.

Item die Gastmeister van enen baige X s.

Summa XXXIIII lb X d. X d.


Fol. 81 r.

Item geboert op sunte Merten uter Wyte XVIII lb

Item geboert van XIX beckeren van elken drie gr facit III lb XVI s.

Item van negen vleischbencken van elken ses gr facit III lb. XII s.

Item van Haych Buekers huys buyten der Hamporte geboert IIII lb
Item van den Schoemaker spuele buyten der Hamporten geboert II lb

Item van Heyn Ansems raemstat geboert 1 lb

Item van de Stat torn after Arnts van de Mer enen blaen gulden ad XL mewen facit III lb V s. VI d

Item van Henrics torn van der Hatert drie scillinge auts gelts facit VIII s. VI d.

Item van Lysberten huys van Luynen an der Brugporte gebort I lb

Item van der auder tichelryen geboert I lb XII s.

Item Jan Roeff van enen hoff was jonge ketelbueters X s.

Item van Gerit Guelen hof geboert II s.

Item Wathem die Raymaker van den torn after syn huys II s IIII d

Item Gerit Taelhout van der groenre Steghen X s.

Item Peter van Wichem van enen Campe by sunte Joest berge X s

Item van enen hoff was Melis Jutten soens buten der Hamport III s.

Item van der straetken neven Wathems huys, gebo(e)rt enen groten facit I s IIII d.

Item geboert van den ghenen, die in gehuyrde huyssen sitten XXXIII vlems, den vlems ad IX gr. facit VI lb I s VI d.

Summa XLVI lb VIIII s II d.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina