Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina14/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Dit is van vechtliken saken


Item Deric van der Hege I dusent steens

Item Bader die Leuw I “

Item Ansem Koeberch II “

Item Jan Frederixs soen II “

Item Gelis Corpus II “

Item Rut die Weker I “

Item Palmart II “

Item Gerit Lonijs knaep I “

Item Jan van Echt II “

Item Deric Jan Roeffs knaep was I “

Item Heynken Reynartz II “

Item Henneken Gobbels II “

Somma XIX gulden
Item dit syn die geen, die in Hollant gevaren syn op ten toll in onsen jair.

Item Deric Jan Roeffs knaep II nye scilde

Item Aelbert die Gruyter IJ guld

Item Jan Teut van Esden V ny scilde

Item Willem Kat van Venloe XX guld

Item Zeelken die Kremer XXIIJ mew.

Somma XXXI gulden XXIII mew I gr.
Fol. 144 v

Dit is die steen in onsen jair gebacken.

Item in desen jair gebacken V oven steens, de IIII oven halden elc LX M (60.000) steens ende die vijften oven LXI M (61.000) steens valet te samen CCC M en I M steens, elc M ad I gulden valet CCC en de I gulden.

Item van den selven steen vercoft buten XX M, elc M ad IJ gulden, soe overt der stat X gulden

Item gegeven Frederic van elken dusent steens te formen XXXIII

mer dair is bynnen bedynghet van elken oven I dusent om niet te formen, soe belopet die somme die Frederic heft van den voirs. steen C XLIX gulden XXVIII mew II gr. XIIII kromstert voir den gulden.

Item verdynckt an Jan Aebesoen IIII oven steens voir C ende XVI gulden

Item den vijfften oven verdynct an Arnt die Haen ad XXXIII gulden.

Item gegeven Frederic van elken oven steens J mauder mautz der mauder ad LVI mew valet III gulden IIIJ mew.

Item vermets an die Seebersche poert XLIII M (93.000) ny steens ende III dusent audz steens.

Item VII M ny steens verlapt al om an der stat muere so L M ny steens ende IIII M audz steens valet L gulden van den nyen steen.

Somma CCC L I gulden XXXII mew.
Alsoe blyft men onss sculdich van desen voirs. steen gelic wij int uytgeven bewisen sullen XL gulden XXXII mew.

Aldus is die steen beweesen.


Fol. 145 r

Item geboert van Arnt van der Meer van twee jaren restans, als van der stat torne after syn huys II guld.

Item van desen jair van denselven torne I guld

Item vercofft Arnt Peterssoen IIII mud kalx, die der stat over liepen voir II gulden XXI mew

Item geboert van eenre karre kalx XI mew.

Item noch geboert van IIII M auds steens, elc M ad IIIIJ mew valet XVIII mew.

Somma VI gulden V mew.

Somma sommarum van den opboren loept te samen V C LVI guld XXXIX mew ende II gr.


Fol. 145 v.

Uytgeven der Borghmeisteren voirs. van desen jair, den gulden gerekent ad XLV mew ende die meuwe ad IIII lichte groet.


Item doe die aude Borghmeisteren rekenden mit namen Arnt Knapesoen ende Deric Taelhoult, doe verteert tot Arntz huys IX gulden.

Item betaelt Arnt Knapesoen, dat men hem sculdich bleeff van synre rekeninge CXCIIII Arnh. gulden XXVII mew ende Ij gr..

Item dair is Arnt affgeslagen VII gulden van den keyen.

Item oec IIII qrten wyns te lycoep daer aff gegeven XVIII mew.

Item noch Arnt affgeslagen van den ver (veer?) IIII gulden

Item noch van der vormbanck affgeslagen I gulden VI mew III gr.

Item so blyft men Arnt dair sculden affgeslagen C LXXXII guld II mew IIJ gr.

Item om een seel gegeven Jan den Haezen doe ons genedige heer van Gelre stack ende dair woirsten aff gemaeckt I guld.

Item gescenckt die gesellen die die woirsten maeckten IIJ mew.

Item in Jan Poelmans huys gehaelt VIII qrten terren, elc qrt ad V mew valet XL mew.

Item in Seelken Kremers huijs gehaelt I qrt terren V mew.

Item opt Raethuijs, doe men waeckten mitten rayde, doe ons genedige heer stack VI qrten wyns, elc ac I kr(omstert) valet XX mew.

Item noch VI qrten keutz (kentz?), alc ad IIIJ gr. valet V mew I gr.

Item noch VI qrten keutz in Konen huys gehaelt, doe men der stat rekeningen besach valet V mew I gr.

Item betaelt enen II nacht op ten dijck gewaeckt in den groeten water (hoogwater!) ende III karre sandz gevuert X mew.

Item II holteren gecofft tegen Rut Baye voir IIJ gulden, dair syn plancken affgesneden op ter bruggen.

Item Arnt Pape dat selve hoult tot Oeschen (?) gehaelt tot twee reysen gegeven XII mew.

Item Willem van Gael II nacht gewaect in den groten water buten der Hampoirten gegeven VI mew II gr.

Somma C XCVI gulden XLI mew J gr.
Fol. 146 v.

Item Willen van Gael die bruggen geveecht gegeven VI mew

Item die selve IJ dach mist geladen ende op ter dijck gevuert elc dach ad VI mew valet IX mew.

Item Willem van Gael ende Heyn van Kuyck dat lijes uyter graefften gedaen van der Hampoirten totter Seebersche poirten tot uyt der beyder grafften gegeven L mew.

Item Willem van Gael IJ dach an den torne die staken helpen richten des dagh VI mew valet IX mew.

Item Heyn van Kuyck Iij dach, die staken helpen richten ende getuynt des dagh ad VI mew valet XV mew.

Item Arnt Tripmeker II dagh gegraven in dat grontwerck an die Sebersche poirt XII mew.

Item Jan Claes soen in den selven werck III dagh XVIII mew.

Item Seelken van den Broeck in den selven werck VIII dagh, des dagh ad VI mew valet I gulden III mew.

Item noch Seelken gearbeit VIII dagh an den oversteeck helpen richten ende op ten dijck, alc ad Vi mew valet I gulden III mew.

Item die selve an die Seebersche poirt IIII dagh, elc ad VI mew valet XXIIII mew.

Item noch Gaetken van Lent IJ dach an die Seeberssche poirt IX mew.

Item noch Seelken X dagh gearbeit op ten dijck ende die brugge geveecht ende an die hammey, elc Vi mew facit I gulden XV mew.

Item betaelt Arnt Tymmerman Vii dagen staken gesceerpt ende 1 dach hout gesneden, dair dat mede gesweept is in den spuel, die VIII dagh tsamen gegeven I guldenXII mew.

Item gegeven Daem vanVII dagh staken gesceerpt ende van enen dach hoult helpen snyden tsamen I gulden XII mew.

Somma IX gulden XVII mew.


Fol. 147 r.

Elken gulden gerekent ad XIIII kromstert dese …………..?…….

Item gecofft tegen Deric van der Voirt C hoult voir XVI guld.

Item des houltz hebben wij I C ende XXXIX dat hondert ende XXXIII beloept XXI gulden IIIIJ kromstert IJ gr.

Item VI houlter voirs. staen voir die lycoep.

Item Jan Holl ende Jan Aebesoenduck te Haeps geweest ende verteert om dit selve hoult mittem wagen ludn ende ander luden, die dat hoult hebben helpen laden, doe verteert al te samen III gulden.

Item Gerit van den Hout I voeder gevuert van Haeps VII kromstert

Item Arnt Coenen van den selven hout V voeder gevuert, hem gegeven van elken voeder XXVI mew valet II gulden XII kromstert.

Item Heynken Gobbels IIII voeder gevuert van den voirs. hoult van elken VII kromstert valet II gulden.

Item Claes Roeloffs s(oen) bouman I voeder gevuert ende daeir bynnen bleeft ende niet uyt en const gecomen verteert peert ende man des nacht te samen VI kromstert.

Item Claes Peperkoeck I voeder gevuert gegeven V kromstert.

Item Heyn Peperkoeck II bode gevuert, gegeven X kromstert

Item Arnt Pape III boden gevuert, elc ad VI kromstert valet XVII kromstert

Item Haen van Gassel II boden gevuert X kromstert

Item Stout IIII voeder gevuert, elc ad V kromstert valet I gulden VI kromstert.

Item Arnt Jan Hollen bouman IIII voeder gevuert, van elken voeder VI kromstert valet I gulden X kromstert.

Item die selve II voeder gevuert van Tongelar VI kromstert.

Item an die vijsschen verdynct die staken te richten an die spuel. Hem gegeven VI gulden.

Item Deric Wantems knaep I dach die staken gesceerpt II kromstert.

Item Henric Brieff van II voeder gevuert, hem gegeven I gulden

Item om seelen dair die staken mede gericht syn III kromstert

Item enen knecht gearbeit op te Yse II kromstert

Item noch gegeven de vijschen die Scaeerstaken te richten, die niet verdynckt en waren IIII kromstert.

Somma XLIIII gulden VIJ kromstert, elke guld ad XIIII kromstert valet XLIIII gulden XLIIIJ mew, elken gulden ad XLV mew


Fol. 147 v

XLV mew voir den gulden.


Item Seelken van den Broeck op ten Yse gearbeit VIII dagh, elc ad VI mew valet I gulden III mew.

Item Jan Claessoen IX dagh, elc ad VI mew valet I gulden IX mew.

Item Gaersken van Lent VI dagh, elc ad VI mew valet XXXVI mew

Item Claes van Meerlar IIII dagh, elc ad VI mew vale XXIIII mew.

Item Stechsken II dagh, elc ad VI mew valet XII mew.

Item Holleken II dagh, elc ad VI mew valet XII mew.

Item Jan Hollen Knaepen Rut en Henric te samen IIII dagh, elc ad IIII mew valet XXIIII mew.

Item Gaeyken Segeerss(oen) I dach VI mew.

Item Arnt Tymmerman V dagh gearbeit an den bruggen ende den balken geleedt op die Brugghpoirt, elc dah ad X mew valet I gulden V mew.

Item Jan de Vrijter an die bruggh gearbeit V dagh ende dat hoult helpen snyen, el ad X mew valet I gulden V mew.

Item noch Jan die Vrijter hout gesneden totten plancken op ter bruggh, haldende V verdel gegeven XXII mew.

Item Geerlic gevuert XLIII karre santz by Henrix hofstat van Olmen, elc karre I mew valet XLIII mew.

Item noch die selve gevuert LXXX karre santz buten die Bruggpoirt in den Hammey, elc ad I mew valet I gulden XXXV mew.

Item noch die selve XIX karre keyen van der Maese op ten Blijenberch, elc kar ad III gr. valet XIIII mew I gr.

Item noch die selve XLV karre slijchs uyter bruggen ende van der straeten te samen XXII mew II gr.

Item noch die selve IJ C karre santz gevuert mede te metselen ad I mew valet III gulden XV mew.

Item noch die selve C en LXX karre kalx gevuert an die Seebersche poirt ende an die Maese, elc karre ad I mew valet III gulden XXXV mew.

Itemnoch die selve XV karre auds steens van den Maesen an die Seebersche poirt, elc ad I mew valet XV mew.

Somma XVIII gulden XXII mew III gr.
Fol. 148 r.

Ad XIIII kromstert voir elke gulden dese syde.


Item gecofft tegen Gerit van Tongelair hoult totter oversteeck an die Brugge poirt IIII gulden I qrtier

Item van den selven hout is op die bruggh enen balken, dair die poirt mede gespannen is.

Item op die Seebersche poirt den meesteb balken ende den steenboege balken ende die dorpelle boven den doren ende die plaeten boven op die muer.

Item gegeven van den hoult van den stock te houwen VIJ kromstert.

Item noch gegeven Arnt Tymmerman van den oversteeck te tymmeren, dat Arnt Knapesoen in synre tyt verdynckt hadde IIJ gulden.

Item verdynct an Gerit Tymmerman, die cap te maken van der Seebersche poirte ende die doer X gulden

Item gegeven om VII haexsteen te Nymmegen gehaelt an die Seebersche poirt geleedt VIIJ kromstert.

Item gegeven Heyn Heymeric van haexsteen IX kromstert

Item gegeven Deric Wantems van II corbeel int Sceerboge gebynt III kromstert.

Item gecofft tegen Jan Aebesoen II sceerboge (schaarbogen ?) stijll op ten die Seebersche poirt ende I hout in dat bussch gaet XII kromstert.

Item om een hout gegeven op dat laet gaet III kromstert.

Item om kalen (kolen) gegeven I gulden.

Item die selve kaelen te dragen IIJ mew.

Item betaelt Peter Bloem van den hout te snijen in den Wijel bij Claeskens gegeven IIJ kromstert.

Item gegeven Thijs Janssoen ende Rutten in Brabant gewandert om hoer gevenckenisse will valet V gulden II kromstert.

Item Arnt die Haen ende Arnt Peterss te Nymmegen gereden I nacht uyt geweest, verteert III gulden.

Item van peerdt huren I nacht uyt geweest I gulden.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina