Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina15/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29

Somma XXIX gulden VIIJ kromster en I oirt


Valet XXIX gulden XXXIX mew III gr.
Fol. 148 v.

Elken gulden ad XIIII kromstert dese side

Item gecofft te Rutgher van Esden XXV mud kalx, dat C coir XLIII gulden, soe loept dat verdel valet III quartier

Item ontfangen vanRutgher van Osden XVI mud kalx ende 4 cuyp, dat mud ad J gulden valet VIII gulden J quartier.

Item noch J mud kalx van Gerit Tymmerman IIIIJ kromstert

Item van Deric Louwe ontfangen LVII mud kalx, die IIII mud voir I gulden valet XIIII gulden XII kromstert III oert.

Item gegeven van den LVII mudden kalx te beslaen, die Deric Lauwe waren III guld X kromstertt.

Item van XLI mud kalx te beslaen, dat wij tegen Rutger voirs. gecofft hebben van elken Ikromstert valet II gulden XIII kromstert.

Item ontfangen LIIII tonnen keyen, X tonnen voir I gulden valet V gulden VJ kromstert.

Item ontfangen van enen man keyen die in de gronde waren gegaen, hem gegeven II nij scilde valet II guld X kromstert.

Item ontfangen II M pijl yser, elc M ad IIII gul valet VIII gulden.

Item gegeven II pertijen van scutten by rade scepenen ende gesworen IIII gulden.

Item gescenckt myns pijperen I gulden

Item noch gescenckt myns sheren piperen, eer men eens wairt, dat men niet scencken en solden X qrten wijns, alc ad IIII mew valet XII kromstert I oert.

Item gegeven Bayde van Antwerpen te Pynxsteren en te sunte Lambrechs misse I gulden.

Item verdynct an Gerit Tymmerman day scut laken te maken, in die ny muer van syns selves plancken te samen VI gulden.

Item betaelt Rutken van Esden van afftersteede (achterstand) dat men hem sculdich bleeff IJ gulden.

Somma LXXI gulden III kromstert ende I oert valet LXXII gulden I mew ad XLV mew voir gulden.


Fol. 149 r

Den gulden ad XLV mew.

Item om gescut gegeven, dat Arnt van den Goer hefft VIII mew J gr

Item Jan die Vrijter VII dagen staken gescerpt an geen spuel, die VII dagh tsamen I gulden V mew.

Item van Tielken die Raymeker II dorpel an die overste venstren an die Seberse poirt V mew.

Item gescenckt IIII qrt keuyts, doe men den oversteeck richten IIIJ mew.

Item betaelt VI qrten wyns te Jutten huys op dat Jan van Tuyl die wijn assiz wolden bij rade Arnt die Haen, Arnt Peterss ende Jan Aebesoen, elc qrt ad IIIIJ mew valet XXVII mew.

Item gegeven Henneken Dopper worsten in die lampen gebornt II mew II gr.

Item verteert mitten gewapenden luden, doe men ons vrouwe droech VII qrten wyns, elc ad IIIIJ mew valet XXXIJ mew.

Item gescenckt den piperen van Nymmegen II qrt wyns, doe ons vrouwe gedragen was IX mew.

Item II qrten meede, doe men besach die rekeninghe van den gasthuys ende van de Heylige Geest huijs VIJ mew.

Item Gayken Segerssoen gevuert VIII karren santz mede te straeten elc kar ad I mew valet VIII mew.

Item Steechsken J dach in die haven gearbeit III mew I gr.

Item gescenckt der gemeynre stat in der havenen, doe men die have ruemden mitten water an bier I gulden.

Item IIII lib. Loetz, elc lib ad II mew, daer die haecksteen mede in gegoeten sijn an die Seberse poirt valet VIII mew.

Item om vijge corven gegeven III mew I gr.

Item Knypken ten Bossche gesandt aengaende van den woirden tussen Zeebken en den scepenen van den Grave, eer hij antwoordt kreech dair om uytgeweest VI daghe ad III kromstert valet I gulden XIIIJ mew.

Item die selve te Wanray gesandt an die Amptluden die boem te sluten , hem daeraff gegeven VIJ mew.

Somma VI gulden VJ mew I gr.
Fol. 149 v

Elc gulden ad XLV mew.

Item IIII M aude steens vermetz an die Zeebersche poirt

Item vermetz an die XLIII M (93.000) nij steens an die Sebersche poirt.

Item al om an der stat muren verlapt VII M ny steens, elc M ad XXX mew valet XXXI gulden Xv mew.

Item Heynken en Wouter, Herman Beijnhom ende Jan van den Hout tsamen XXVI dagh galapt, soe an die oversteeck an die Bruggepoirt ende an dat toerneken gestopt ende an der stat muren elc dach ad XIIII mew valet VIII gulden IIII mew.

Item der uper knechten is geweest XXVIIj dach, elc dac ad VIIJ mew valet IIII gulden XXVI mew I gr.

Item Arnt Coenen en Henric Brieff gevuert XL M ny steens van den steen oven totter Seberze poirt ende van de Maesen, elc M ad IX mew valet VII gulden XXV mew.

Item noch Geerlic gevuert VIII M steens, elc ad X mew valet I gulden XXXV mew.

Item Gayken Segerssoen gevuert II dusent XX mew.

Item VIII royen straeten in den hammeyen an die Bruggepoirt ende bij Jan Belyen ende noch IIII royen straeten bij Henric hofstat van Olmen ende bij Jans Hoefslegers, elc ad XVI mew valet IIII gulden XII mew.

Item voir dat opbreken XI mew.

Item gecofft I planck totter Seeberze poirten I gulden

Item Gaijken Segersoen II karre rijs gevuert II mew

Item betaelt Deric den Hout snijer voir IIJ C voetplancken, elc hondert ad XXI mew valet I gulden VIJ mew.

Somma LX gulden XXI mew III gr.


Fol. 150 r

Item Teuken van Gael III ancker boven op die Bruggepoirt wegen XCII lib, elc lib ad II mew ende I yser an die Brughpoiirt wegen III lib, valet te samen IIII gulden X mew.

Item III verdel dobbel scerpinck an die brugghpoirt an den oversteeck, dat C ad LXIIII mew valet I gulden III mew.

Item V verdel scerpinck, dat C ad XXXII mew valet XL mew

Item IIJ verdel doirnagel ad VIII mew, dat C valet V mew.

Item I yser an die ass dair voir gegeven VIJ mew.

Item J C lasnagel VIII mew.

Item I yseren kruck Beckman die der stat toe hoert XV mew.

Item Jan van den Hout die smit op die Maese LVI scerpinck dat C voir XXXII mew valet XVIII mew.

Item I C lasnagel ende J verdel, elc C ad XVI mew valet XVIII mew.

Item I C doernagel dar C ad VIII mew valet VIII mew.

Item LXXXIIII lib ysers, soe an ancker, soe an haeken, an die Seeberse poirt, elc lib ad II mew valet III gulden XXXIII mew.

Item van der veteren an die put op die merckt V mew.

Item van eenre aexsen die twee werven ontwee was gehouwen dair gegeven te samen XII mew.

Item van Heyn Seeus V C scerpinck ende XIX an die Seeberze poirt, daer die staken mede genegel sijn, elc C ad XXXII mew valet III gulden XXXII mew.

Item III C lasnagel ende VIII, dat C ad XVI mew valet I gulden IIII mew.

Item III formen gebonden dair aff gegeven XXII mew II gr.

Item boven an die doer an die Veerpoirt I plaat geleet IIIJ mew.

Item an die put op die merckt an der polyen gemaeckt VII mew

Item an die selve put voir die emer gegeven te maken IIJ mew

Item an die Hampoirt an die noet haeck IIJ mew.

Item een kram an die Hampoirt III mew I gr.

Item IJ C doirnagel ande XII dat C ad VIII mew valet XIII mew.

Somma XVIII gulden III gr.


Fol. 150 v

Item noch Heyn Seens die haecksteen an die doeren wegen XIIJ lib. Elc lib ad II mew valet XXV mew.

Item i oege weget VIII lib valet XVI mew.

Item die haeck in die vensteren wegen IIIIJ lib. Valet IX mew.

Item die boltken, daer die vensteren an sluten wegen IIIIJ lib valet IX mew.

Item die neersten anckeren an die Seberssche poirt wegen C XVJ lib, elc ad II mew valet V gulden VI mew.

Item die ancker an dat sceerbog gebijnt wegen XJ lib, elc ad II mew valet XXI mew.

Item Henric die Cuoer van III formen water cupen met scupen ende gebonden tsamen valet I gulden XXXVIII mew.

Item gegeven Gerit die Tymmerman, dat hij dat wanghe aff brock andie Seeberze poirt XVIII mew.

Item doe men die tymmeringhe richten ende die balken mede doe gescenckt XVII qrten keutz valet XJ mew.

Item gecofft II wijn vaeten pijll aff gemaeckt voir elken vaet gegeven XIII twyn valet I gulden XX mew.

Item verdynckt dat slijck wech te vuren dat tussen der Hampoirten lach, dat uyter grafften was gedragen, dair aff gegeven XXXI mewen.

Item I hout van XXX voeten I scaeer affgemaect voir Willem Snavels IIII kromstert valet XIII mew.

Item gegeven Gerit die Tymmerman van den scaeer te setten V mew.

Item verleedt op die oven steens doe men verdynct solde hebben ende niet eens en woirden, doe verteert IIII qrten wijns, elc ad IIIIJ mew ende VII qrten keuytz tsamen XXII mew IJ gr.

Item VI botten gevoedert mit linen doeck, dat stuck ad V mew ende van den VI botten te neyen gegeven VIJ mew valet XXXVIJ mew.

Item gegeven van den raethuze te decken II gulden XI mew I gr.

Item gecofft IIIJ vymmen scoeff ende V, die vymme ad XVIII mew valet I gulden XIX mew.

Item noch III vymmen scoeff van Willem Berbier van de elc vymme ad XVI mew valet I gulden III mew.

Item God(ert) Aeben I vym scoeff XVI mew.

Somma XVIII gulden XIII mew IIJ gr.
Fol. 151 r.

Item gecofft tegen Jan Maessoen XIC middelhouter, die op die Seebergze poirt syn elc stuck ad VIIJ mew vlet III gulden VIIJ mew.

Item noch van den selven Jan XI boltken, elk VIJ mew valet I gulden XXVIJ mew.

Item VI houter van XXX voeten, elc ad XII mew valet I gulden XXVII mew.

Item noch tegen die selve Jan Maessoen gecofft, alsoe voel leydacks dair hij die utersijde mede decken sall, dat C ad XIX kromsterten ende gewrachter plancken ende all onredelic spijnt aff op Sunte Peters misse te betaelen.

Item Jan Aebesoen II voeder houltz, elc ad IJ mew van der Maese an die Seebersche poirt valet V mew.

Item noch die selve gevuert XX voeder rijs an den torne ende bij Claeskens op ten dijck, elc ad I kromstert valet I gulden XX mew.

Item noch die selve gevuert IIII voeder mist op ten dijck in den groeten water elc ad IIJ mew valet X mew.

Item die selve gevuert XII karre keyen van der Maesen op ten Blijenberch,elc ad III gr valet IX mew.

Item die selve mit synre kerre gedijckt III dagh, alc dach ad VI mew valet XVIII mew.

Item die selve sinen knaep gearbeit enen dach an den oversteeck VI mew.

Item die selve synen knaep te Haeps hout helpen laden II dagh ende II dagh op ten yse gearbeit, elc adVI mew valet XXIIII mew.

Item die selve I wagen rijs gevuert an die sluze den dijck mede getuynt III mew I gr.

Item Willem van Gael XVIII dagh getuynt, elc dach ad VI mew valet II gulden XVIII mew.

Item Heyn van Kuyck XVIII dagh getuynt valet II gulden XVIII mew.

Item Jan Aebesoens knaep XVIII dagh getuynt valet II guld XVIII mew.

Item Seelken van den Broeck XVIIJ dach getuynt valet II gulden XV mew

Somma XIX gulden I gr.


Fol. 151 v.

Dit hout is gebleven an die Hampoirt an die Spuel ende in die Seeberze poirt.

Item Haen van Gassel i voeder houtz I voder houtz gevuert van Tongelar gegeven X mew.

Item den houltz wagen van I voeder X mew.

Item Arnt Mertens I voeder X mew.

Item Peter van der Hoult I voeder X mew.

Item Gerit van den Hoult I voer x mew.

Item Arnt Bartoultz 1 voeder X mew.

Item Gerit die Weerd 1 voeder X mew

Item Claes Wouters soen i voeder X mew.

Item JanAebesoens wage II voeder XX mew

Item Claes Peperkoeck I voeder X mew.

Item gegeven Arnt die tymmerman van tymmeren an die spuel an die Hampoirt V gulden XI mew I gr.

Item gecofft tegen Gerit van Tongelair dit voirscr, hoult voir X gulden XXVII mew II gr.

Item van den selven hout te houwen XL mew.

Item van Arnt Knapesoen XIII houlter van XXX voeten, elc ad IIII kromstert valet III gulden XXXIIII mew.

Item van den selven Arnt IX keper houlter, elc stuck ad IJ kromstert valet XXXIII mew III gr.

Item van den selven Arnt VI keperhoulter om die put beslagen, doe ons genedig heer stack, elc stuc ad II kromstert valet XXII mew II gr.

Item van Jan Poelman LXXX lib kersen, elc ad IIJ mew valet VI gulden X mew.

Item te Coman Henrixs VI lib kersen XXI mew.

Somma XXX gulden XL mew.
Fol. 152 r.

Item betaelt Heynken van Oss dat men hem jairlixs gilt uter der Brugghpoerte VIIJ Vlems gulden valet V gulden XI mew I gr.

Item den Capittel van den Grave Iij lib. Auds geltz ende heer Gelis voir syn aultair X s valet te samen IIJ gulden

Item gegeven Jan Kerper, dat men hem jairlixs gilt van enen wegh X vaet rogge, dat mauder ad LX mew valet I gulden XXX mew.

Item gegeven den heer voir synen van wijn XL lib payments valet XI gulden XXX mew.

Item gegeven Ghijsbert die Wrede dat men hem tot sinen live gilt C lib payments valet XXIX gulden VII mew II gr.

Item gegeven Teuken Boghemeker dat men hem geloefft hefft van der stat wegen van enen getall pilen te maken X gulden XV Gelrese meuwen voir den guld. Valet V gulden XXXVIIJ mew

Item gegeven Geertruyt Knapesoen voir I mauder gersten, dat men hoir jairlixs gilt XL mew.

Item Gijb die Poerter II payment valet XXVI mew I gr.

Item Deric die Poerter I payment valet XIII mew

Item den Coster I lib payment valet XIII mew

Item op Paesschen gegeven den Scoutet, Borghmeisteren, scepenen ende den clerck elc 1 pair hanzen ende IIII qrten wyns elc qrt ad III mew, elc pair hanzen ad IIII mew. En den bade III qrt wyns ende den weker I qrt valet te samen V gulden XI mew.

Item des gelixs gegeven hanzen op Kirsmisse elc pair ad V mew valet te samen I gulden XV mew.

Item die wijn op Kirmisse gegeven, is gerekent elc qrt ad IJ kromstert valet V ulden IIII mew.

Somma LXIX gulden XXXVI mew.
Fol. 152 r.

Item gegeven den scoutet voir sinen rock IIII gulden

Item den clerc voir sinen rock III gulden

Item gecofft V ellen grauwes teg Jan van den Kelre, elc ell ad XXVIII mew tot Uwens behoeff voir sinen tabbairt valet III gulden V mew.

Item mitten clerc verteert, doe men die rekeningen maeckten II gulden

Item soe bleeff men ons sculdich van den steen, gelic bewesen is XL gulden XXXII mew.

Item van ent ende pappier in dit jair I gulden.

Item die Marsscalc gereden om der naburen will tot Gennep doe verteert I gulden.

Item soe hebben wij van den steen te borren (bakken) gegeven voir elken gulden XIIII kromstert en niet meer gerekent dan XLV mew voir elken gulden, alsoe compt ons dair aff I gulden XXI mew.

Item des gelixs van den kalc voir elke gulden XIIII kromsterten, alsoe compt ons dair aff XVII mew.

Item Willem vanGael op die sluys getuynt i dach VI mew.

Item Arnt Kemerlinc V dagh getuynt an der stat dijck, elc dach ad VI mew valet XXX mew.

Item Arnt Tymmerman dat gereempt (geraamte?) in een gemaect bij Claeskens Wijel III dagh, elc dach ad XI mew I gr. valet XXXIII mew III gr.

Item betaelt te Jutten Huys doen men dat recht verset hadde mitten heelen raed II gulden

Item noch Geerlic gevuert XII karre slijchs, elc kar ad II gr. valet VI mew.

Item noch Jan die Wrijter an die bruggen gelapt ende gestop hem gegeven I gulden.

Item Arnt Knapesoen om mos gegeven an dat cleyn tornken an die Bruggepoirt X mew.

Somma LXI gulden XXV mew III gr.


Fol. 153 r.

Item Gaersken van Lent I dach steen gedragen uter have VI mew.

Item Zeelken I dach steen gedragen uter have VI mew.

Item Willem Beckeman ten Bossche gesant om ons borgeren will hem gegeven XIII mew.

Item Jan Maessoen I venster gemaect op die Veerpoert, hem gegeven XIII mew.

Item noch Geerlic gevuert XIII karre keyen van der Maese op ten Blijenberch elc ad III gr valet IX mew III kromstert.

Item noch Teuken van Gael i veter gemaect an dat scut laken an die ny muer wege XXV lib, elc ad II mew I gulden V mew.

Item noch die selve Teuken XX haeck gemaect daer die emeren an hangen wegen tsamen XXIII lib valet I gulden III mew.

Item Jan van den Hout der smit I vuer pan gemaect XIII mew.

Item noch die selve J C scerpinck XVI mew.

Item noch in Jan Poelmans huys VI lib. Kersen XXI mew.

Item gegeven Jan Aebesoen dat hout te vuren van Jan Hols totter Spuelen in die Hampoirt VI mew.

Item den selven noch gegeven van I balc gevuert an die Seeberze poirt ende I balc an die brugge, te samen VI mew.

Somma IIII gulden XXVII mew III gr.

Somma sommarum van den Uytgeven loept te samen C+VI C LX gulden XXII mew III gr.
Alsoe blijft men osn sculdich Jan Holl ende Jan Aebesoen Borghmeisteren C III gulden XXVII mew I gr.
Fol. 153 v.

Item noch Teuken van Gael van der veteren ende van den haecken dair die emeren an hangen, want hij dair meer aff hebben will dan voirs. is XXII mew II gr.

Item Jan Roloffs I dach getuijnt VI mew.

Item Arnt Haeck van der poleyen an den put op die merct V mew

Item Arnt Bloem I dach getuijnt op ter stat dijck VI mew.

Somma XXXIX mew ende Ii gr.


Item Claes Roeloffs blyft schuldich der stat II karre keijen.
Item Jan Holl ende Jan Aebesoen Borghmeisteren hebben verdynct dat werck an Balden van Bomel te maken by rayde des heren, scepenen ende gesworen datz te weten voir XXXIX cruen, elc croen gerekent ad XXIIIIJ kromstert.

Item dair is op verteert XV qrten wijns, elc qrt ad IIIIJ mew buten synen scade, want hij van Bomel dair om hier comen was.

Item wanneer Balden voirs. dit voirs. weerck rijcht, soe sullen hem die borghmeisteren I croen tot holpen sinen kost geven.

Item dit voirs. werck hefft Balden geloefft, gemaect te sijn tot ons Vraouwe lichtmisse ende dan sullen die Borghmeisteren in der tyt hem betaelen die helft van den voirs. gelde, en die ander helft in den uytgaende meert.

Item Jan Holl ende Jan Aebesoen hebben betaelt den selven Balden van den voirs. werck VI cronen ls voirs. is.

Item Jan Holl ende Jan Aebesoen hebben omgegaen mitten pastoer, scepenen ende gesworenen den Borghmeisteren dair rekeningh aff te doen als dat werck gericht woirt off hier ende bynnen wat tijt dat die borghmeisteren willen by rayde der scepenen.


Fol. 154 r.

Item dat gebreck van den pilen, dat Arnt Knapes(oen) ende Deric Taelh(out) gewraecht was in hoere rekeninge.

Item soe hefft Jan Holl ende Jan Aebesoen dat gebreck van den pilen doen maken Teuken ende Deric uytgenomen Deric gebreck III C yseren te sticken.

Item al die geen die der stat Heyn sculdich sijn in desen jair soe en heft Jan Holl en Jan Aebesoen dair niet aff ontfangen.

Item Jan Holl ende Jan Aebesoen leveren der stat II balken totter swengelen an den brugge.

Ende noch ander hout dat leghet voir Jan Hollen doir dat geordeneert is totter tymmeringe an dat vuer werck.


Fol. 154 v.

Te weten dat in den jair van XXXIII (1433) dair die rekeningen afverloren is burgemeisteren naemen Baldewyn Vaecx ende Deric Taelholtz


Fol. 155 r.

Anno XXXIII (1433)

Baldewyn Vaecx

Derc Taelholtz


Fol. 155 v blanco
Fol. 156 r

Opboren Baldewyn Vaexs ende Deric Taelhoult Borghmeisteren in der tijt begynnende in den jair van XXXIII opten Jairsdach en uytgaende op ten selven dach in den jair vanXXXIIII, dat pont gerekent ad VIIJ Gelrese meuwen ende die Gelrese meuwe als II groet ende geboert van elken Gelrese meuwe VIII licht groet.

In den yrsten van alle assizen dat Jan Holl ene Jan Abesoen in horen jair verpacht hadden als van enen verdel jairs:

Item den Coren ass X lib XV s.

Item den Brode sssis III lib XV s.

Item den wijn assis sullen wij hierna bewisen.

Item den Bier assis LXII lib X s

Item den Verwer ass. XIIII lib

Item den Wever ass XXIII lib

Item den Cremer ass. III lib XV s.

Item den Holten ass III lib X s.

Item den Scoemeker ass IIII lib V s

Item den vijsscher ass X lib

Item den Vleishouwer ass III lib XV s.

Item den wage ass. XII lib XV s.

Item den steen pacht ass IIII lib

Item den kesen ende linen laken ass. III lib.

Item den fermenteut ass. V lib

Item den gewant snijer ass. V s.

Somma C LXIII lib V s.


Fol. 156 v.

Dit syn sie hoechzellen van allen assizen.

Item den Broeden assiz heft V hoechzell, elc ad XII s, soe blijft der stat II lib

Item den hoechzellen van den wyn assiz sullen wij hier na bewisen.

Item den Caren (=koren) ass heft XII h, elc ad XXX s., soe blyft der stat XII lb

Item den Bier ass hefft XXV h, elc ad III lb., soe blyft der stat L lb.

Item die verwer assy(sen) hefft VI h. elc ad XXX s, soe blyft der stat VI lb.

Item den wever assiz hefft XVI h. elc ad III lb, soe blyft der stat XXXII lb

Item den cremer assiz hefft X h, elc ad XXX s, soe blijfft der stat X lb

Item den holten ass. hefft IX h, elc ad IX s, soe blyft der stat II lb XIIII s.

Item den scoemeker ass hefft XII h, elc ad IX s, soe blyft der stat III lib XII s.

Item die vijsscher ass heft VI h, elc ad XVIII s, soe blijft der stat III lb XII s.

Item die vleishouwer ass heft VI h, elc ad XII s., soe blyft II lb VIII s.

Item die wagen ass hefft XVII h., elc ad XXX s, soe blyft der stat XVII lb

Item die steenpacht hefft IX h, elc ad XII s., soe blyft der stat III lb XII st.

Item keesen ende linen laken ass hefft XV h., elc ad XII s, soe blyft der stat VI lb

Item den fermeteut ass hefft VI h, elc ad XII s., soe blyft der stat II lb VIII s.

Item die gewant snyer ass. niet

Somma C LIII lb VI s.
Fol. 157 r.

Dit syn die assizen verpacht in onsen jair van negen maenden.

Item den Brode assize, daer die slach aff was X lb, soe blift der stat VII lb X s.

Item den wijn assize sullen wy hier na bewisen.

Item den Coren ass daer die slach aff was XXXI lb, soe blift der stat XXII lb V s.

Item den Bier ass daer die slach aff was CCCV lb, soe blift der stat CC XXVIII lb XV s

Item den verwer ass daer die slach aff was XLVI lb, soe blijfft der stat XXXIIII lb X s

Item den wever ass daer die slach aff was LXXX lb, soe blijft der stat LX lb

Item den Cremer ass daer die slach af was LVIII lb, soe blijft der stat XLIII lb X s

Item den holten assize daer die slach aff was XVIII lb, soe blift der stat XIII lb X s

Item die scoemeker assize, daer die slach af was XII lb, soe blift der stat IX lb

Item die vijsscher assize, daer die slach aff was XXXIII lb, soe blift der stat XXIIII lb XV s.

Item die vleishouwer assize, daer die slach aff was XVIII lb, soe blift der stat XIII lb X s.

Item die wage ass., daer die slach aff was XXXI lb, soe blift der stat XXIII lb V s.

Item die steen pacht assize, daer die slach af was XIIII lb, soe blijft der stat X lb X s

Item kesen ende linen laken ass., daer die slach aff was X lb, soe blift der stat VII lb X s

Item den fermenteut ass., daer die slach af was XVIII lib, soe blijft der stat XIII lb X s.

Item die gewant snijer ass I lb, soe blift der stat XV s.


Summa VC XIII lb. XV s
Fol. 157 v.

Item op Paesschen ende op Sunte Merten geboert uyter wijt te samen.


Item van Jan Roeffs lant dat Lijsbet Werner plach te wesen, VIII hont XXVIII s.

Item die selve dat Geenken Goesszn plach te wesen IIII hont XIIII s.

Item Jan Bonenfaes VIII hont XXVIII s

Item Engel van Boghen ende Jan Maessoen XIII hont XLII s.

Iten Jouffr. Heylwich Siegers IIII hont XIIII s.

Item Jan Stout VIII hont XXVIII s

Item Jan van Wychen IIII hont XIIII s

Item dat Jan Monnic ende Henric Witrock plach te wesen IIII hont XIIII s

Item Wouter Berntsoen IIII hont XIIII s

Item die selve VIII hont XXVIII s

Item Deric Godden XII hont XLII s.

Item Jacob van Aken VIII hont XXVIII s

Item Bartoult die Jeger VIII hont XXVIII s

Item Jan die Kael wilner Baden Taelhoultz IIII hont XIIII s.

Item noch Jan van Wijchem IIII hont XIIII s

Item Henric Dopper IIII hont XIIII s

Item Jacob Kievoet IIII hont XIIII s

Item Demont Koemen IIII hont XIIII s.

Item Deric Godden IIII hont XIIII s.

Item noch Jan van Wijchen VIII hont XXVIII s

Item Claes Roeloffs soen VIII hont XXVIII s

Item Arnt Keyser IIII hont XIIII s.

Item Lemken van den Hout IIII hont XIIII s.

Item Jan die Haze IIII hont XIIII s.

Item Jan die Kael wilneer Bade Taelholt IIII hont XIIII s.

Item Henric Dopper IIII hont XIIII s.

Item Jacob Kievoet IIII hont XIIII s.

Item Lijsken Jan Deenkens wiff VIII hont XXVIII sFol. 158 r

Item Jacob Kievoet ende Werner van den Velde VIII hont XXVIII s

Item Bartoult die Haen ende Uwen van den Velde VIII hont XXVIII s

Item Jan Monnic ende Henric Witrock VIII hont XXVIII s

Item Henric Witrock IIII hont XIIII s.

Item die selve IIII hont XIIII s.

Item Willem van Stramprade VIII hont XXVIII s

Item die vijscher nu Demont Conen IIII hont XIIII s.

Item Jan Monnic wilner Henric Witrock IIII hont XIIII s.

Somma XXXVII lib II s.


Fol. 158 v.

Item op Paeschen ende op Sunte Merten geboert van XVI beckeren, van elk VI gr, valet te samen VI lb VIII s.

Item van VIII vleisbencken op Paschen ende op Sunte Merten van elker banck geboert XII gr.valet VI lb VIII s

Item op Paeschen geboert van Jan Bormans hoff tussen de Hampoirten L lb XIIII s.

Item van enen hoff Arnt Hack in de stoven XVIII s IIII d

Item van enen huys buten der Brugpoirte nu Jan Roeff I blauwe gulden valet XLVII mew valet III lb II s.

Item die selve uter den huze II caupuyn siairs.

Item van enen verken scot onder Brugpoirte, dair hefft Derec die Poerter die brugge voir gelapt X s

Item van enen bogen by den gasthuze V vlems I lb

Item Deric van der Beeyn van enen boghe XIX s.

Item van den gastmeister van enen boge X s

Item van Bertoult Siegers torne V s

Item van den hoff an den torne II s
Somma XXI lb XVI s IIII d.
Fol. 159 r

Item op Sunte Merten geboert van Willem Snavels huz buter Hampoirte IIII lib V sItem van der Scoemekers spuel buten der Brugpoirte II lib

Item van Heyn Ansems raemstat was I lib

Item van Henric torne van der Haltairt III s aude geltz VIII s

Item van Lysbeth huys van Luenen an der Brugpoirt I lib

Item van der auder tijchgelrijen I lib XII s

Item van Jan Quaypape van enen hoff was Jan Ketelbuters X s

Item van Gerit Guelen hoff buten der Hampoirte II s

Item van den torne after Wantems II s IIII d

Item van Jacob Kievoet bider Groenre stege II lib

Item van Peter van Wijchen van enen camp by Sunt Joes berge X s

Item van Melis Jutten soens hoff nu Scakart III s

Item van den straetken neven Wantems huys i gr facit I s IIII d

Item van den genen die in gehuerde huzen sitten IIII lib

Item van der Hampoirte I lib

Somma XVIII lib XIII s VIII d
Somma sommarum van den ponden loept te gader IX C VII lib ende XVIII s

Datz in Arnh. gulden, elc gulden ad XLVJ mew CC XCIX gulden ende XIIII mew.


Fol. 159 v

Dit syn die gene die poerter geworden sijn in onse jair

Lemken Jans soen

Godken op ten Ham

Arnt Kemerlinc

Jan die Snyer

Jacob die Wael

Heyn van Kuyck

Steven die Saelmeker

van elke voirscr. II gul valet XII gulden.


Item van den wijn ass, als van den veerdel jairs dat ons Jan Holl ende Jan Abesoen lieten, daer die slach aff was LXXII voeder van den helen jair, soe loept dat verdel jairs XVIII voeder ende elc voeder ad enen alden scilt ende den alden scilt gerekent ad XXXVI kromstert, valet XLVI gulden XIII mew. XIIII kromstert gerekent voir elke guld Gelre voirs. is
Item den slach van den wijn ass, als in onsen jaire beloept LXII voeder wijns, soe blijft der stat van III verdel jairs XLVII voeder wijns, elc voeder ad enen alden scilt, den alden scilt gerekent ad XXXVI kromstert enden III oert van enen kromstert valet
Somma X XXII gulden J kromstert, elc gulden ad XIIII kromstert.
Item die selve ass had VI hoechzellen, elc h ad I aude scilt, soe blijft der stat IIII h valet XI gulden.
Somma van den wijn assis loept te samen X LXXVIII gulden XII gr.
Fol. 160 r.

Item geboert van Henric Brieff van der stat camp XV gulden

Item geboert van V ramen van elken ramen, IIIJ vlems gulden valet te samen XIII guld XJ kromstert

Item van VIII ramen in onsen jair verpacht, gelegen op te Middel wall buter der Hampoirte hebben C en VII hoechzellen, elc h. ad I qrtier van enen vlems gulden. Soe blijft der stat LXXI h, elc h ad voirscr. is valet .. Vlems gulden XVII gulden III oert Vl(ems) gulden.

Valet in Arnh. gulden XIII gul XIII kromstert I oert kr.

Item van den voirscr. VIII ramen tonray (?) geboert IIII Arnh. gulden.

Item dair op verteert in den wijnhuze en anders wair boven den onraet1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina