Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 ā€“ 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina17/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29
aen den panoven ende III dage aen die bruegge poert, elc daechs IIII kromstert valet III gulden.

Item gegeven om 1 seel, daer die brugge mede op gehasen wairt 1 kromstert.

Item gegeven Gheritt Keelkens dt hy die rijs ontfinc II kr.

Item gegeven geldende tot II reysen, die rijs ontfangen ende die keyen te samen VIII kr.

Item gegeven Denys die Rijs helpen laden tot den panoven VI kr.

Item Willem van Gael IIJ dach die pylre helpen graven aen die Hampoerte, elc daechs IIII kr. Valet X kr.

Item Heyn van Kuyc oec die en pijlren helpen graven III dage lanc, elc dach IIII kr. Valet XII kr.

Item noch Heyn III dage die brugge geveecht ende enen dach op die sluys geweest, elc dachs IIII kr. Valet I gulden.

Item Willem Keelkens IIJ dach die pylre gegraven ende weder helpen vullen, elc daechs IIII kr. valet X kr.

Item noch Heyn van Kuyck den wech helpen maken aen den tigeloven ende aen den dijck, getuunt aen die sluys ende aen den toerns VII dage, elc d IIII kr., valet 1 Gulden XII kr.

Item Jan Abensoens knaep IX dach den wech helpen maken aen den tigeloven ende getuunt aen die sluys ende aen den toern, elc daechs IIII kr. valet II gulden IIII kr.

Item Jan Abesoen gevoert III voeder houts van Jan Maessoen ende van der haven te samen VIII kr.

Item noch Jan Abensoen gevuert II voeder scoeff op Kalden oert geladen, elc voeder II kr. valet IIII kr.

Item noch Jan Abensoen gevuert X voeder rijs in den wech by den tygeloven, elc voeder I kr. valet X kr.

Item van Truyden Hanen van XXXII wilgen, die rijs daer af ende die in den wech geleyt, elc wilgen I kr., valet II gulden

Item gecoft tegen Baeyken Vaex een huys, dat wu nyet en behielden dat een tygelhuys solde geweest hebbende, want ons nyet nut en was, daer ghilt die stat af VI qrte te berou (?), valet XII kr.

Somma XV gul III kr.


Fol. 190 v.

Item der straten is buten der Brugpoerte LVIIJ roede, elc roede ad VIII kr. valet XXXVI gulden VIII kr.

Item gecost een busse voir I gulden VIII kr.

Item gecost VI lib I Rijnsche guld. Valet in Arnh. Gulden VI gulden

Item betaelt Heyn Camscerper, dat hy die cloc stelt dat men hen sunte Jans misse sculdich was X gulden

Item noch betaelt den selven Heynen van Sunte Jans misse tot Kersmis een half jair V gulden.

Item soe gheet Heynen tijt af ende aen mitten nyen borgermeisteren.

Item gerekent mitten Ceelken Sloetmeker van allen alsulken werck, als hy der stat gemaeckt heeft, dat hem die stat sculdich was II gulden XIIII kr(omstert) III oertken.

Item twe scalen onder den swengel aen die kist bei de voir VIII kr.

Item LV voet plancken, daer die kist mede gedect waert, dat C gecost voir II gul valet I guld I kr. II oertken.

Item een eynd van eenre scalen daer die panmelzer(?) op vormde II kr.

Item gecoft L voet plancken op die boegen, elc voet voir II gr. valet VII kr. III oertken.

Item Jan bruggen beyde die trappen verdingt te maken by Ghijsberts toern mit lanen (geleiding?) ende II doeren op ten hoegen toern aent wahehuys ende een doer genomen van den gasthuys opt die muer te samen voir II gulden XIIII kr.

Item gerekent mit Jan van Aken ende Coman Heynric van den emeren in hoerre tijt, alsoe dat hen gebrack III gulden XIII kr. II oertken.

Item Jan van Aken selver verloren drie emer en der is een opt Raethuys, hem gegeven dair voir die drie II gulden V kr. III oertken.

Item den selven Jan gegeven voir synen cost en bracht van den emeren II gulden IIII kr.

Item noch van Jan van Aken IIII tonnen daer mede gesteygert op die muer, elc ton III kr. valet XII kr.

Somma LXXVI gulde III kr. I oertken.


Fol. 191 r.

Item die stat heeft van Jan Hollen ende Jan Abensoen borgermeisteren in onser tijt XV Emer (emmers), die hangen an die hall, elc emer ad XII kr. valet XI gul IIII kr.

Item den selven borgermeisteren out verteert voir die vracht ende van mitvoeren van den geld II guld IIII kr.

Item gegeven des busse mekers broeder die bracht die boetscap of men die busse maken solde of nyet II kr.

Item van Heynric Doeyenberch oen tonne daer men water mede draecht, hem gegeven III kr.

Item Weerner Dopper oen tonne, II cupen, daer af gemaect daer men kalx mede op draecht voir VI kr.

Item van Heynric die Cuper III boter vaet metz cupen af gemaect, hem gegeven VI kr.

Item betaelt Dirc Gaeykens van den zande te voeren op te dijck XIIII gulden VI kr.

Item van Aert Knape soen ende van Jan Maessoen LXXXVI myddelhouter ende daer waren boltkens mede, die VII voir enen guld valet XII gulen IIII kr. II oertken.

Item noch van Jan Maessoen LXXV keper houter, elff voir I gul valet VI gulden XIII kr.

Item noch van den selven Jan VII houter van dertigen ende XIIII berckoen, elc VII kr. valet IX gul III kr.

Item van Jan Maessoen noch enen nyen styll in die loeds geleet, voir I gul II kr.

Item noch II houter daer sijn ribben af gemaect die liggen biden swengel, om beide gegegen XIIII kr.

Item noch Ii houter daer syn II ribben af gemaect ende enen dorpel, deen hout XXIIII kr. ende dander XIIII kr., die liggen neven die muer aen die Brugpoert valet II gulden VI kr.

Item noch 1 hout, IIII boem af gemaect totten trappen by Ghijsberts toern daer voir gegeven I gul VIII kr.

Item noch 1 hout daer die trappen af gesneden sijn voir I gulden II kr.

Item noch enen post aen die lods daer voir gegeven III kr.

Item gegeven Dirc Baeyen van teenen I kr.

Somma LXIIII gul VII kr. II oertken.
Fol. 191 v.

Item gecoft tegen Leonart Rutkens harde steen, der hy gelevert heeft C XX steen, elc stuck voir III kr. ende daer gaen af IIII steen voir den lycop, soe blyft der stat te betalen CXVI steen, valet XXI gul XII kr.

Item daer af gegeven te lycop I gul XV kr.

Item gegeven van den selven steen uyten sceep te doen VIII kr.

Item gerekent met meyster Jan die Pannenbecker, dat ic hem betaelt heb van desen jair XX gulden V kr. II oertken.

Item gegeven Lenken/Leuken (?) dat hij op ten Panoven gearbeit heeft van V dage, elc daechs IIII kr. valet XII gul VIII kr.

Item gegeven Jut Frerix van eerde te voeren en te graven ende dat sy der pannen wat gebornt hadden in hoeren oven II gulden.

Item Jan Abesoen mit sijnre karren eerdt ende sant gevoert aen den panoven XX dage, elc dach ad VII kr., valet VIII gulden VII kr.

Item van lemken die Raymeker waer men op vormde enen disse voir XII kr.

Item van Deric Vautems II kroywagen, elc 1 gul valet II gul.

Item van den selven Dirc II vorm tafelen ende enen back der water in steet voir II gul.

Item Jn van der Heyen XI dage geoepert aen dat alde tygelhuys ende geveecht, elc daechs III kr. valet II gulden I kr.

Item gegeven noch enen knecht, die hem holp IX kr.

Item Dirc Emerts VI dagen eerdt op gestoken, elc daechs IIJ kr. valet XV kr.

Item gescenckt den Panmeker op sijn werck VIII qrten koyts, elc qrt ad IIII gr. valet II kr. I oertken.

Item Weerner van den Velde XIIII dage gearbeit aen den Panoven ende eerst gegraven enden den prill gemaect ende die plaets, elc daechs IIII kr. valet III gul VIII kr.

Item die selve Weerner VIII karre sands gevoert aen den oven, elc karre ad I kr. valet VIII kr.

Item van Weerner C bant gheerde voir II kr.

Somma LXXX gul III oertken.
Fol. 192 r.

Item gebesicht op ten dijcke aen die goeten XIIII C steens an dach hueren gewracht.

Item Ic Jan Holl heb geleent van Aernt Sassen II C steens aen den goeten gebesicht.

Somma sommarum van den voirscr. steen, die over gelevert is in der stat behoeff C M IIII M nye steens.


Item des voirs. Steens was van den irsten oven gevoert XXXVI M steens, elc dusent ad XXII kromstert ende den anderen steen is elc dusent gerekent ad XXIIII kromstert valet C LI Arnh. Gul VIII kr.
Item verbornt in den panoven XLIX vymmen rijs, elc vymme ad XIIIJ kr. valet te samen XL gulden XIIII kr. III oertken.

Item gegeven daer af te voeren van elc vymme IJ kr. valet IIII gul VIII kr.

Item betaelt Jan Carper X vaet roggh, dat mauder tael ad LIII kr. valet IIII gul II kr.

Item betaelt Baeyken Baex een mauder garsten voir II gul II kr.

Item Beth den Poerter aen die Hampoerte II liber payment valet XIII kr. III oertken.

Item betaelt den poerteer aen die Brugpoerte I lib. valet VII kr. I ort myn

Item betaelt den Coster I lib. payment valet VII kr.

Item gegeven am Int ende pappier I gul.

Item vertert mytten clerck doe men die rekeninge maecte III gul

Somma II C VIII gul XV kr. I oertken.


Fol. 193 r.

Item de ghenen die den dijck hebben helpen maken voir twater ende weder breken ende den luden den cost gedaen eens deels te samen XVI gul.

Item ontfangen van Roelof van Luenen XVIIJ vymmen rijs, elc vymme ad XV kr. valet XVI gul V kr.

Item gegeven van elcker vymme IJ kr. te voeren valet I gul X kr. I oertken.

Item ontfangen van Heynken Steen metzeler ende van Wouter ende oen vierdel elc vymme ad XIIIJ kr. valet XLVI gulden X kr.

Item ontfangen van Jan Abesoen V vymmen myn oen vierdel rijs, elc vymme ad XIIIIJ kr. valet IIII gulden.

Item gegeven van den LX vymmen rijs voirscr. te voeren van elc vymme III kr. valet XI gulden IIII kr.

Item van Jan Swartken(?) VI vymmen rijs, elc vymme XX kr. valet VII gul VIII kr.

Item gegeven van elc vymme rijs te voeren IJ kr. valet IX kr.

Item van den voirscr. rijsen is in den Panoven verbarnt XXIIJ vimmen, die loepen aen ghelt mitter vracht XXIII gul III kr. I oertken.

Somma XXXIX gul III kr. I oertken.
Fol. 193 v.

Item gegeven om hout koelen, die men op ten Raethuys bornen sal 1 gul

Item daer op te draghen I kr. II ortken

Item noch van Jan van den Hout, dat hy nae gesmeedt heeft 1 ancker by Ghijsberts toern op die muer ende IIII haeck aen Wakehuys op ten hogen toern, die wegen te samen IX lib., elc lib (pond) ad III vlems valet X kr. I oertken

Item noch van den selven Jan IX lib. aen crammen aen die trappen, elc lib ad III vlems valet VIII kr. I oertken.

Item noch van den selven aen nagel, daer die trap mede genegelt is I gul II kr.

Item gegeven Teuken nae van I bant aen die hammey ende van nagelen IX kr.

Item Jan Abesoen gevuert XV karren sandts mede te beslaen, elc kar IX gr. valet X kr. II oertken.

Item noch Jan Abesoen gevuert XVIII karren sands mede te straten I kar V gr. valet VII kr.

Item noch Jan Abesoen gedaen XXVIII voet plancken die daer mede bescoten is op die muer bij Ghijsberts toern, die lopen te samen VIII kr.

Item van Jan Abesoen V trappen al daer voir V kr.

Item gegeven den gesellen die dat badenbroet yessthen den Borgermeysteren, dat ons genedigen heren soen geboren was I gul VIII kr.

Item nae gehaelt van Jan Ansum VI lib. kers (kaarsen?), elc lib. IIIIJ vlems valet VIII kr. I oertken

Item verdingt aen Heynken Gobbels end aen sijnen soen tot II reysen XL M steens te voeren, elc dusent voir IIII kr., die hy nijet gevoert en heeft in desen jair, hem daer aen geleent X qrt. Wijns tot II malen, elc qrt ad II kr. valet I gul. IIII kr.

Item desen voirs. Steen blijft Heynken der stat sculdich te voeren tegen jair ende hem die wijn daer af te corten.

Somma IX gul I kr. III oertken.


Fol. 194 r.

Somma sommarum van al den uytgeven loept te samen XII C XC gul VII kr. I oertken.


Aldus bliven wy Borghmeisteren voirs. Der stat sculdich II gul.
Item noch Jan Bruggen VIII kr. )

Item Gheerlic noch IIII kr. ) valet XII kr. tegen dat wy der stat bleven

Item wy Borgmeisteren hebben geleent XLVII karren kalx den Reyntmeister

Item geleent Rembout VI tonnen keynen.

Item geleent Neuden VI tonnen keynen

Item mister Willem Beckemen sal hebben den toern aen die Hampoirt VI jair lanc. Elcs jairs sal hy der stat daer af geven I lib payments tsiairs sonder scade der stat ende altoes tot weder seggen der stat.

Item wy Borgmeysteren hebben nyet geboert van der Zeberssche poirt van Gherit Mechelinc van desen jair.

Item Heynken Steenmetzeler, Wouter Heymans Beynom ende Jan van den Hout, die hebben den slach van der mueren te maken after Heynric Santmans, elc dusent steens voir XI C met (?) ende dat werck sal hoer blijven, want sy dat gelaech en den onraet daer af betaelt hebben. Ende van den hairden steen oen te gheven daer af dat reedelic is.


Fol. 194 v. blanco
Fol. 195 r.

Anno XXXVIII (1438)

Claes Rolofs soen )

Arnt Kanpe soen ) burgemeisteren.
Fol. 195 v..

Item III ryns gul die Claes Rolofs syn ende Arnt Knapens vergeten hebben in oerre rekeningen, die tot Lysbeth van den Holten verdrengh svoeren (?) van den borgermeisteren, scepen ende gesworenden, doe sy om gingen van huys tot huys om dat harnass te besien valet V gulden XI kromstert.


Fol. 196 r.

Item Herman Peperkoek gevuert van den Moelenberch totter Raetcamer toe II uytdreger, hem dair aff gegeven IIII kr.

Item gegeven Arnt Koenen van dat hij IIII houter gevoert had aen die hampoirt IIII kr.

Item Gerit die Sloetmeker een sloet gemaect voir die nye Raet Camer, hem dair af gegeven XII kr.

Item gegeven voir II klinken, die wegen IIIIJ lib, elc lib. ad\X gr. en voir I vierdel doirnagel aen den doeren op die voerpoert valet IIII kr. I oertken.

Item Herman Screyn meker IIII vormen gemaect, elc ad III kr., valet XII kr.

Item verleet by Rade der scepen opt irste werck dat men verdinget solde in Lijsbetten huys van den Hout X qrt, elc qrt ad VIIJ vlems ende IX krt te onrade valet I gul XIIII kr.

Item gegeven voir Int ende voir pappier I gul.

Item verteert mitten clerck, doe men die rekeningen maecte III gul.
Somma lateā€¦. VII gul XIIII kr. I oertken.
Somma sommarum van al den uytgeven loept X C L gul I oertken kr..
Aldus blijft die stat onss burgermeisteren voirs. Sculdich XXXIIII gul I kr. II oertken, elc gulden ad XVIII kr.
Fol. 196 v.

Dit sijn die punten (?) die de Raet gewraeickt (geweigerd?) hebben in der voirs. Rekeningen:

Item then dunckt den raet nyet redelic wesende, dat men van den kalc op te dragen ende te beslaen, scencken sal XII kr. ende des sal men hen af corten VI kr.

Item die Raet wil weten, waer die scuppen, spaden ende houwelen bleven sijn, die der stat toe behoeren.

Item die Raet en wil nyet gerekend hebben , die II M steen van Heyn Borchman ende van Cort Jan die lopen III gul.

Iten die Raet en wil nyet gerekent hebben als dat die borermeisteren nyet crigen en kan van den gehuerden huzen die I gul I kr.

Item die Raet en wil nyet gerekent hebben van de rekeningen dat Jan Anssums die rekeningen nyet reede en had, dat loept III guld IIII kr.

Item die Raet en wil nyet gerekent hebben die X\qrten wijns, die verleet sijn opt yerste werck, dat men noch verdingen sold, die lopen I gulden XIIII kr.

Item het en is geen bewys gedaen van XVI keper hout ende van I balckoen, die lopen II gul I kr.

Item die Raet en wil nyet betaelt hebben die II liber payment den Capittel van Jans Monics ende Arntz den Ruter landswege ende dat men hem die af cort aen den rog, die men hem sculdich is.

Item die nye Burgermeisteren sullen ontfangen van Herman Ruiyl (?) ende van Engelen II C tonnen keyen, die X tonne voir I gul, dair den lycop af betaelt is.

Item men wil beter bewys hebben van den XV gulden, die hy in Henricken Kranens rekeningen kracht (?) heeft.
Somma van der wrakingen voirs. Loept IX gul VII kr.
Fol. 197 r.

Anno XL (1440)

Claes Rolofs soen )

Jan Abensoens ) burgermeisteren.
Fol. 197 v. blanco
Fol. 198 r

Item wy Burgermeisteren voirs. hebben en wech geleent haeck steen gelijc hier nae bescreven steet.

Item in den irsten Ude Tailhouts huysvrou III haecksteen.

Item Jan van Olmen barbier III haecksteen.

Item Jacob Dopper burgermeister nu ter tijt IIII steijger boerd.

Item noch soe bewijsen wij der stat een yser, daer die pleyde yn gegaen heeft liggende in den toern by der Brugpoirten.

Item noch bewijsen wij IIII hacken in Claes Roelofssoens huys Burgermeyster was.

Item noch soe bewijsen wij der stat enen verre (?) in der gasthuys voederinge.


Fol. 198 v: blanco
Fol. 199 r:

Anno XLI (1441)

Jan v Beerse )

Jacop Doppers ) burgermeisteren.
Fol. 199 v: blanco
Fol. 200 r.

Opboeren Johans van Beerse ende Jacob Duppers in der tijt Burgermeisteren teGrave, aengaende in de jair van XlI (1441) op ter jairsdach, uytgaende in den jair van XLII (1442), dat pont gerekent voir VIIJ Gelressche mewen ende die Gelresse mewe voir XV groet. Ende den gulden voir XX kr.
In den irsten van allen assisen van den heelen jair in onsser tijt verpacht.
Item den Brode assijs die slach dair af XXI lib.

Item den wijn ass. sullen wy hier nae bewijsen.

Item den karen ass. den slach XL lib.

Item den Bier ass. den slach IIIJ C lib.

Item den verwer ass. den slach LX lib.

Item den wever ass. den slach LXXII lib.

Item den Cremer ass. den slach XXXVI lib.

Item den holten ass. den slach XVII lib.

Item den scoemeker ass. den slach XVI lib.

Item den visscher ass. den slach XXXV lib.

Item den vleyshouwer ass. den sclach X lib.

Item die wage ass. den slach XL lib.

Item die steen pacht den slach XXI lib.

Item kesen ende linen laken ass. den slach X lib.

Item den fermenteut ass. den slach XXIX lib.

Somma late(ris) VII C LVII lib.


Einde fiche 217/6
Begin fiche 217/7
Fol. 200 v.

Dit syn die hoechselen, die der stat geboiren van den selven assijsen:

Item van den broide assys II hoechsel ad XII s valet XXIIII s.

Item die hoechzellen van den wyn ass. sullen wij hier nae bewijsen.

Item van den karen ass. VIII hoechsel ad XXX s. valet XII lib.

Item van den Bier ass. heft IIII h. ad III lb, valet XII lib.

Item van den verwer ass. IIII h. ad XXX s., valet VI lib.

Item den wever ass. VI h. ad III lib., valet XVIII lib.

Item van den cremer ass. VI h. ad XXX s, valet IX lib.

Item van den holten ass. heft XVI h. ad IX s., valet VII lib. IIII s.

Item van den scoemeker ass. II h.ad IX s. valet XVIII s.

Item van die vijsscher ass. II h. ad XVIII s, valet XXXVI s

Item van den vleyschouwer ass. VIII h. ad XVIII s. valet VII lib. IIII s.

Item van den wagen ass. II h ad XXX s. valet III lib.

Item van den steen pacht VI h., ad XII s., valet IVII lib. XII s.

Item van kesen ende lynenlaken ass., heft VIII h. ad XII s. valet IIII lib. XVI s.

Item van den fermenteut ass. XII h., elc h. XII s. valet VII lib. IIII s.

Somma lateris XCIII lib. XVIII s.


Fol. 201 r

Op Paesschen ende op sunte Martijn geboert in die Wijt:

Item van Jan Roeff, dat Lijsbet Weerners plach te wesen VIII hont XXVIII s.

Item die selve dat Geenken Goessens plach te wesen IIII hont lands XIIII s.

Item Frederix Steenbeckers kijnderen VIII hont XXVIII s.

Item Jan Maessoen XIIII hont XLII s.

Item Jan Stout IIII hont XIIII s.

Item Jan Stout VIII hont XXVIII s.

Item Jans erfgenaemen van Wijgen IIII hont XIIII s.

Item Jan Monnic IIII hont XIIII s.

Item Arnt Koenen IIII hont XIIII s.

Item die selve VIII hont XXVIII s.

Item Deric Goedden VIII hont XXVIII s.

Item die selve IIII hont XIIII s.

Item Jacob van Aken VIII hont XXVIII s.

Item Bertolt die Jeger VIII hont XXVIII s.

Item Deric Gruter IIII hont XIIII s.

Item Jan van Wijgen IIII hont XIIII s.

Item Henric Dopper IIII hont XIIII s.

Item Jan Ceellen soen IIII hont XIIII s.

Item Jacob Kyevoet IIII hont XIIII s.

Item Demont Koenen IIII hont XIIII s.

Item Deric Goedden IIII hont XIIII s.

Item Jan van Wijgen (=Wychen) VIII hont XXVIII s.

Item Claes Roeloffs soen VIII hont XXVIII s.

Item Jans Hazen kijnderen XII hont XLII s.

Item Deric Gruter IIII hont XIIII s.

Item Jan Ceellen soen IIII hont XIIII s.

Item Jacob Kyvoet IIII hont XIIII s.

Item Demont Koenen VIII hont XXVIII s.

Item Henric van der Bruggen ende Uwen van den Velde VIII hont XXVIII s.

Item Jan Monnic ende Ude Tailholt VIII hont XXVIII s.

Item Ude Tailholt IIII hont XIIII s.

Item Ude Tailholt IIII hont XIIII s.

Item Deenken Kuylemans VIII hont XXVIII s.

Item Demont Koenen IIII hont XIIII s.

Item Jan Monnic IIII hont XIIII s.

Item Deric die Gruter IIII hont XIIII s.


Somma lateris XXXVII lib. II s.
Fol. 201 v.

Noch op Paesschen ende op sunte Martijn

Item geboert van twelff beckeren, van elckeen VI gr. payment, valet IIII lib. XVI s.

Item van X vleysch bencken, elc ad XII gr., valet VIII lib.

Item op Paesschen van Bormans hoff was I lib. XIIII s.

Item van enen hof in der Stoven Arnt Hack XVIII s IIII d.

Item Jan Roef van enen hof buten der Brugpoirten enen blauwen gulden valet II lib. XVIII s.

Item die selve uyter sijnen huze II cappuyn tsiairs

Item van den bogen bi den gasthuys V vlemsch valet 1 lib.

Item van den gastmeyster van 1 boge X s.

Item van Bertoult Siegers toern V s.

Item van den hoff aen den toern II s.

Item Deric van der Meer van sijnen Toern 1 blauwe gulden valet II lib. XVIII s.

Item Heyn Seessen uyter der hofstat bij den pottener III cappuyn tsiairs

Item Arnt van der Cluten van I bogen by tgasthuys XIX s.

Item Jacob die Gruter van enen boge X s.

Item van Willem Snavels huyssinge IIII lib V s.

Item van der Scoemeker spoel buten der Brugpoirten II lib.

Item Jacob Spaenrebeen van Heyn Assums Raemstat I lib.

Item van Henrics Toern van der Hatert III s auds gelds valet X s.

Item Roelofs huys van Luenen aen die Brugpoirt I lib.

Item van der alder tijgeryen I lib. XII s.

Item van Jan Quaypapen hof X s

Item Lemken die Moeller van sijnen buten der Hampoirten II s.

Item van der Toern after Deric Wantems soen II s IIII d.

Item Jacob Keyvoet van der Groenre Stegen II lib.

Item van Peter van Wijgen van enen Camp by Sunte Joest berch X s.

Item Melis Juttens hof nu Scaexsken (?) III s.

Item van den straetken neven Deric Wantems I gr. payments valet I s IIII d

Item van der Hampoirten I lib.

Item van Heynken Wellens hof buten die Hampoirt als van der Stegen I lib.

Item Goessen van der Hege VI vaet nogh tsiaers valet II lib. IIII s IIII d

Item Gerit Kanen (?) uyter synen huys IIII vaet rogh tsiairs valet I lib VI s.

Item Jan van Doernen van den Welleken tusschen der Brugpoirten by den Wijer IIII lib X s

Somma lateris XLVIII lib. VI s IIII d.

Somma sommarum van den ponden lopen IX C XXXVI lib VI s IIII d valet in Arnh. Gulden IIII C V gulden IIIJ kr.


Fol. 202 r.

Op Sunte Petersdach ad Cathedram van den ramen geboirt ende den Vlemschen gerekent voir VJ meuwen ende XIII vl. Voir den gulden.


Item Wouter van Wamel van eenre ramen IIIJ vlemsche gulden

Item Herman van Wamel III vl. gul

Item Beel Evertz IIIJ vl. gul

Item Peter Jans soen IIIJ vl. gul

Item Deric van der Meer IIIJ vl. gul

Item Jan van Beers II vl. gul

Item Johan Barbier IJ vl. gul

Item Goed van Aken II vl. gul I qutier

Item Gaert Evertz IIII vl. gul

Item Jacob Loykens II vl. gul

Item Deric van Mildick IJ vl. gul

Item Deric van der Voirt IJ vl. gul

Item Willem Wellens IJ vl. gul
Somma van den ramen XXXIII vl. gul., I qrtier maken XXXVI gul XI kr(omstert)
Dit sijn die gheen die poirter worden sijn enden den Reynalden gulden gerekent voir XXX kr(omstert).

Item Deric Jans Weerts soen

Gerit Sloetmeker ende Claes Mews soen sullen wij na bewijs af doen, dat sy borger geworden sijn.
Heyn Borchman )

Wolter Scermer )

Johan die Messmeker )

Claes Derics soen )

Deric Claes soen )

Johan van Heck )

Henric van Haern )

JAcob Wellens soen droeghsarne )

Heymerick Heymerix soen )

Gaert Jans soen )

Wolter die Becker )

Gaert van Wamel )

Johan die Jode die Volre )

Gerit die Visscher Herbertssoen )

Somma lateris LXXVIII gul XI kr.
Fol. 202 v.

Item van den wijn assis van den heelen jair den slach dair af LV voeder, elc voeder II alde schilde. Ende den alden scilt gerekent voir III gul.

Item van den selve wijn assis II hoechsel ad I voeder wijns maken al te samen LVII voder wijns valet aen gelde CCC XLII gul1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina