Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina18/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29

Dit is van vechteliken saken. Ende elc dusent steens gerekent voir XXXII kr(omstert).

Bade Tailholt II M steens

Jacob die Kerdriver I M st.

Willemken van der Voirt II M st.

Johan Toyt II M st.

Gelis Corpus II M st

Heynkeman II M st.

Willem van Wijghen II M st.

Deric die Kroepel I M st.

Deric Gruter II M st.

Jan Abesoen I M st.

Arnt van der Hage II M st.

Jan vanAken die Jonge I M st.

Reynken Priem II M st.

Jan Coebercg I M st.

Jan die Grote maller I M st.

Somma van den stenen XXIIII M maken aen gelde XXXVIII gul VIII kr.
Item der stat Camp verpacht VI jair lanck, den slach dair af LX r. gul.

Item van den selven Camp II hoechsel ad IJ r. gul valet te samen den Camp X XXVI gul

Item der stat verre vercocht voir VIIJ gul

Item Jacob die Gruter vercoft enen ass steen voir XXV kr.

Somma lateris V C XV gul III kr.
Fol. 203 r

Dit is bewijs van den steen.

Item in desen jair gebacken IIII oven steens, die hielden CC M XLII M ende II C st.

Item noch soe hebben ons die alde burgermeisteren over gelevert XII M III C III vierdel st valet tsamen CCM LIIIIJ M III vierdel st.

Item van desen steen is vermetz aen den toern aen den Vischpoirte C M VI M I C st (106.100)

Item noch in dachueren aen der selver Vischpoirten, aen der Hampoirten ende die Brugpoirt, al om ondernamen aen der heymelicheit ende aen der spoelen vermetz XXXI M st.

Item noch Jan van Luenen gedaen by onthett (?) des Raede sijns broeder huijs aen der Brugpoirten mede te ondernamen IIIJ M st..

Item noch soe is te mist (?) gegaen van den steen aen den panoven, die nyet en docht ende ons daer bewesen was, gelijc als oen die kerckmeysteren hebben doen halen I M IIJ C steen valet tsamen C M XLI M IX C st (141.900)

Item soe oevert der stat van desen vurgen. steen C M XII VIJ C III vierdel st. Elc dusent aen gelde gerekent voir XXXII kr.

Somma dat der stat van geboirt van den steen an gelde C LXXX gul VII kr.
Item den onrait van den steen sullen wij na in den uitgeven bewijsen.

Item geboirt van den alden burgermeysteren, dat si der stat sculdich bleven C IIII gulden


Somma lateris II C LXXXIIII gul VII kr.
Somma sommarum van den opboeren beloipt te samen XII C LXXXIII gul IIIIJ kr.
Fol. 203 v.

Uytgeven der Burgermeisteren vurscr. In onssen jair, den gul oick gerekent ad XX kr.

In den irsten den onraet van den steen. Soe heeft Claes unde Derix geformet CC M XLII M ende II C st, van elken dusent te samen gegeven XVI kr. valet I C XIIII gul XV kr.

Item verdingt aen Bade Tailholt den irsten oven te bernen voir XXX r. gul

Item die selve den anderen gebernt voir XXVIIJ r. gul XII kr.

Item die nader II leste oven, want se nyemant aen nemen en wold te bernen ende III reysen in der kirken gekundicht was, soe mosten se die Burgermeisteren selve bernen ende dair oic nyet aen gewonnen voir LXII r. gul valet al te samen, dat die IIII oven gecost hebben te bernen II C XXXIX gul XII kr.

Item van Wolter van Wamel enen wech, doir den groten Camp gehuert sant dair te vueren, voir III r. gul valet VI gul.

Item gecost VII vymmen scoeff, die loedsen mede te decken ad X kr. valet IIIJ gul.

Item Ude van Heck aldair gedeckt IIIJ dach ad VI kr. valet XXI kr.

Item Jan van Holt I dach al dair aen den mont van den oven gemest (gemetseld) hem gegeven VIIJ kr.

Item Reynken Quattel her geoepert gegeven IIIIJ kr.

Item den van Velp gescenckt dat sij den wech aen den Steenoven hulpen maken, aen kese, bier ende broit VIII kr.
Item op ten Raethuys gehadt III vymmen rijs ad I gul valet III gul.

Item in der Raetkamer IIII gelaze costen V gulden

Item voer opt Raethuys III gelaze haldende XXI voet, elcken voet II butken, dat butken gerekent voir XV groet valet II gul IX kr.

Item totten solre boven der Raetkameren aen veerlinge IX kr.

Item noch dair toe gehadt IIIJ C I vierdel solre nagel valet XV kr.

Item Claes Rolofs soen vergheten in sijnen jair aen der Raetkameren dat voir gelt van VIIIM II vierdel steens belopet II gul IX kr.

Item voir die hordken die aen den Raethuys voir die gelaze sijn gegeven III kr.

Somma lateris IIII C LIX gul II kr.


Fol. 204 r.

Item doe die Ret verset waert, verteert in Jans Beckers huijs LII qrt wijns ad III kr. valet VII gul XIII kr.

Item doe die alde burgermeisteren rekende verteert tot Derixs van den Cluten XXXVII qrt wijns, ad III kr. I oirtken VI gul I oirtken.

Item doe die Raet der alder burgermeisteren rekeninge oversagen in den selven huse verteert XXVII qrten wijns ad III kr. i oirtken valet IIII gulden VII kr. III oirtken.

Item in den selven huys geschenckt ons Heren genade van Gelre LXXXVIII qrt. ad III kr. i oirtken valet XIIII gul VI kr.

Item doe Barnier viant geworden was Jaepsken van Haef gesant tot Ravesteyn op sunte Poncia (?) avont ende bleef des nachts dair gegeven V kr.

Item die Burgermeisteren mitten scholtet ende Bayken Vaex om der burger will op ten Ham gereden op Scadick vi den Drossz te Ravensteyn te dage, doe verteert I gul.

Item dair nae heeft Gaert Koenen die Burgermeysteren ende VII Raetschen gevuert op Scadick aldair myt Stamalart den dross dage te halden ende die Dross dair nyet en was, doe weder om tot Willem Minick verteert by den Amptman ende mitten voirloen tsamen gerekent III gul IIJ kr.

Item doe heeft Gerit van der Borch ons heren genade tot Arnhem enen brief mede gebracht, hem gegeven te verteren IIII kr.

Item den Pannenbecker, die van Kalker hier ontboden was gequijt XVIIJ kr.

Item noch by beveell des Raeds hem gegeven te verdrincken I gul

Item der Stat scepelen opt Raethuijs gemeten, dair over gehadt IIII qrt. koits valet II kr.

Item die Raet heeft verdingt aen meyster Deric van Rade die cap te maken op ten groten Toern aen der Brugpoirten, doe tot Willem Monix te gelage gegolden II gul VIII kr.

Item enen bade gegeven die hem haelden tot Ray V kr.

Item Reynken Quattels gegeven tot Bomel om meyster Bouwen te halen totter vou(?)werck, wantet gebreck had gecregen, hem gegeven X kr.

Item want meyster Bowen hier gereden was, hem gequijt in den wijnhuys VIIJ kr.

Item tot Zweren huys gequyt XXIIIIJ kr.

Item hem noch te verdrincken gegeven by deb Scoltz ende Sweer III gul.

Item tegen Sweet gecost II grote veteren, die beneden der Raetkameren in den Kelre sijn voir XXXII lib. yseren ende II qrt. wijns ad III kr. I oirtken valet I gul V kr.

Item den Messmeker doen maken enen steelen nagel aen der wagen voir IIII kr.

Somma lateris XLVIII gul II kr.
Fol. 204 v.

Item Geerlic dat geriss ende die eerdt aen die Raetkamer opgehouwen ende wech gevuert dair af gegeven VI kr.

Item om loit gegeven die luchteren op ter Raetkamer in te gieten ende voirt haexsteen al om aen der heymelicheit aen dieVispoirten ende aen der Hampoirten tesamen VIIJ kr.

Item die Burgermeysteren mitten scepenen II reysen tot Nymegen geweest om des kraen gelds wil, in den II reysen verteert II gul XIIII kr.

Item Arnt Koenen heeft se I reyse aldair gevuert, der af gegeven I gul.

Item der stat gewichten van XX ponden was een lang verloren geweest ende die dat vonden ende weder om brachten, gescenckt aen Delfsen loyt IIJ kr.

Item totten Vonderen buten der Hampoirte gegeven I C lasnagel valet VIII kr.

Item die Burgermeyster mit II scepenen om der Scattingen wil tot Arnhem geweest, gereden myt III peerden, elc peert ter hueren des dage V kr. ende IIII dage uyt geweest valet III gul

Item al dair verteert bynnen den IIII dagen VII gul VI kr.

Item op ten vierden dach s avons tot Derix van Lel(?) Gerit van Holt scoltet in den Lande van Kuyck geschenckt by V of VI van den rade XV qrt wijns ad IIJ kr. valet XXXVIIJ kr.


Den dijck buten der Brugpoirten gestraet.

Item die straet keijen, die by den hoifde op ter haven lagen verdingt ut te wynnen ende op ten dijc te vueren, dair se verstraet sijn, daer af gegeven III gul XVII kr.

Item mitten selven keyen gestraet XXIII roede, van elker roden gegeven X kr. valet XIJ gul.

Item Herman Pepercoick sant dair toe gevuert voir I gul.

Item Heynkeman gevuert XXV kerren sands ad V groit valet X kr.

Item Jaepken Roefs LXII kerren sands ad V groit valet XXIIII kr.

Item Lemken Vuysten C LVII kerren sands ad V gr. valet III gul J kr.

Item Geerlick gevuert LXXII kerren sands ad V gr. valet I gul VIII kr. myn I oirtken

Item om II manden dair men die keyen mede droich IIII kr.

Item doe men die heyligen droech, die keyen uyt te rapen ende den dijck scoen te maken, gegeven IIII kr.

Item op ten hoeck by her Henrics Haenen een kist over die ren doen maken costen XXII kr.

Item van Jan van Hijnen gecost een planck, die op ter kasten leecht voir VII kr.

Item aldair II roeden gestraet ad X kr. valet I gul.

Somma lateris XLII gul VII kr. I oirtken


Fol. 205 r.

Dit is die Tymmeringe aen der heymelicheit.

Item in den irsten gecost IX balken voir XIIIJ gulden III kr.

Item Gaert Koenen van den balken op ten Blienberch te sleipen gegeven XVI kr.

Item van Jan Maessoen aen brackoen holter van XXX middelhouter, boltken ende keperholt tsamen mitten den selven gerekent belopit XIIII gul.

Item IIII C voit solreplancken besijden mede beschoten ad XXXVIII kr. valet VII gul XII kr.

Item IIII C XXXVI voet leydaex ad XXIIII kr. valet V gul V kr.

Item die solre plancken beneden mitten beschot aen den stoelen V gul

Item vanGelenberch gecoft die plancken totter doeren mitten clampen voir I gul

Item Herman Pepercoic van desen holt ende plancken te vueren op ten Blijenberch gegeven VIII kr.

Item Peter Bloemen gegeven van een eynd groits holts ende III balckoen te snijden VI kr.

Item noch van plancken ende andere holteren te snyden gegeven LXI kr.

Item Gerit Rutken ende Jaepken van Haeff gegeven van graven onder der heymelicheyt XIII kr.

Item hier op verdect 1 dusent leyen, gecost voir V gul valet V gul.

Item dair toe gehadt IIII M leynagel ende IIJ C, elc dusent ad VIII kr. valet I gul XIIII kr.

Item Peter die Leidecker dair af te decken gehadt XXIII stuver valet II gul VI kr.

Item Gerit Stevens hier af te tymmeren gegeven XI r. I qrtier valet XXII gul X kr.

Item Jan van Holt al dair gemetst ende gebroeken ende mede aen der spoelen tsamen VIII dage, elx dage VIII kr. valet III gul IIII kr.

Item den oeper-knecht VIII dage ad IIIIJ kr. valet I gul XVI kr.

Somma van der heymelicheit LXXXVIII gul IIII kr.
Die hammeye aen der Hampoerten

Item Jan van Hijnen dair af maken gegeven van sijns selfs holt XVIII gul

Item van den holt werck al dair te vueren gegeven V kr.

Item III man gehuert die se hielpen richten gegeven XII kr.

Item noch hen geschenct VI qrt Delfs koijts ad J kr. valet III kr.

Item voir enen post dair die hammeye besijden mede gesweept is, gegeven VIII kr.

Item die kist aen der Hampoirten, daer die veeter van der bruggen doir geet, costen XII kr

Item III kerren leeyen ende IIII kerren sands al dair gevuert, die men dair verstraet heeft, elc ker J kr. valet IIIJ kr.

Somma van der hammeyen XX gul IIIJ kr.
Somma lateris C VIII gul VIIJ kr.
Fol. 205 v.

Dit is die metselrije van den Toern aen der Vischpoirten

Item in den irsten soe hebben aldair gegraven Willem Crach XXIII dage ad IIIIJ kr. valet V gul IIIJ kr.

Item Jan die Kort gegraven ende dia alde muer gebraken XIII dage ad IIIIJ kr. valet II gul XIX kr.

Item Deric Gaykens VI dage ad IIIIJ kr. valet XXVII kr.

Item Arnt Tripmeker IX dage ad IIIIJ kr. valet II gul J kr.

Item Deric Arnts Knaep VIII dage ad IIIIJ kr. valet XXXVI kr.

Item Jaepken van Haeff XI dage ad IIIIJ kr. valet II gul X kr.

Item Henneken van der Heiden VIIJ dach ad IIIIJ kr. valet XXXIII kr. III oirtken

Item Baeyken XI dage ad IIIIJ kr. valet II gul X kr.

Item Steegsken VII dage ad IIIIJ kr. valet XXXII kr.

Item Gairtken Joesten III dage ad IIIJ kr. XJ kr.

Item Henneken Wreyker 1 dach ad valet IIIIJ kr.

Item VI visscher, die ons hielpen dat grondwerck wynnen, gegeven IIIIJ gul

Item soe hebbense ons geholpen XIIII dage ad V kr. valet IIIJ gul

Item voir enen wan ende I mat daer men over oesden, gegeven XII kr.

Item gecoft tot Namen totter vurgen. toern ende totter mueren aen de Vispoirten XII C blaew Namens steens, elc C mitter vrachten VJ gul valet LXVI r. gul maken C XXXII gul

Item verteert tusschen wegen mit enen knecht VII rh. Gul maken XIIII Srnh. Gul

Item want die van Roermund onssen steen op gehalden hadden, soe was die Burgermeister myt Heyn Spronx tot Kuyc gereden om boetscap te vernemen van den steen, van enen man, die tot Kuyck, doe was verteert VII kr.

Item dien selven man van Venloe heeft die Burgermeyster voirt gegeven tot Roermund oft al soe voirt te gaen, wes hy van den steen verneem, ende dat te Grave weder om laten weten, dair af gegeven XXII kr.

Item Jaepken Rewe gesant myt enen brief aen der stat van Roermunde, ende voirt aen der stat van Ludick, hem te teergelde gegeven II gul.

Item van desen selven steen te Toll gegeven tot Middeler II gul.

Item tot Genpe den Toll nijet gerekent, want wij die txs nijet en weten.

Item den steen uten sceep te doen, costen IIIJ gul

Item noch IJ C steens, die nae van Roermunde quamen, Jan van Hijnen ende Gerit Stevens dair af gegeven, dien steen boven op ter toern te setten ende die gater myt holt toe gesweept, gegeven tsamen XXIX kr.

Item want die van Roermunde onssen steen behalden hadden, soe en wolde die stat van Ludick den anderen steen ons nijet laten volgen en hadden den scipman gevangen, dair om verbay loent III gul XIIJ kr.

Somma lateris C XC gul XVII kr I oirtken.


Fol. 206 r.

Item soe hebben die steenmetseler des vurgen. Namens steen in dachueren geset ende vermetst daer over geweest al tsamen XXXIIII dage ad VIII kr., valet XIII gul XII kr.

Item die uperknecht die steen bij gedragen tsamen XXIX dage ad IIIIJ kr. valet VI gul XJ kr.

Item noch sijn vermetst aen desen selven Toern ende aen der mueren tsamen buten dachueren C M VI M ende I C tigelsteens, van elken dusent gegeven XIIII kr. valet XXXI gul XVIJ kr.

Item van elken dusent gegeven te vueten (voegen?) VI kr. valet LXXIIII gul VJ kr.

Item tegen die veren gehuert tfeersceep (veerpont) eerde mede te vueren in den toern, gegeven I gul.

Item noch hebben die steenmetzeler die muer gebroken ende die doir aen den Toern op geslipt ende die Vispoirt al te samen weder gemaect, in dachueren tsamen LIIII dage ad VIII kr. valet XXI gul XII kr.

Item die oeper knecht XXIX dage ad IIIIJ kr. valet VI gul XJ kr.

Item doe men tgrondwerck van den Toern wynnen sold, den visschener ende den anderen arbeideren een maeltijt gegeven, hoen daer mede te willigen, wants noit was, costen III gul XVJ kr.

Item tot Gremen aen seel XI kr.

Item II boerijen doen maken, II oesvaet, I goit besiden der Brugpoirten ende die bruggen doen lappen, ende ny tessen dair op gemaect tsamen voir VI gul

Item die doir aen der Vispoirten ende die een brug ny gemaect ende die plancken dair toe gesneden aen der selver bruggen aen der Hampoirten, voir IIII gul

Item van Herman Spronck twe holter brugplancken af gesneden, costen XXXII kr.

Item om plancken daer die bruggen mede gelapt sijn, gegeven VII kr.

Item voir I holt aen der spoelen gegeven VII kr.

Item enen die die brugplancken hielp snijden gegeven XIII kr.

Item Herman Screynenmeker heeft der stat gemaect I doir aen der Hampoirten aen dat ny werck, den weijndelsteen op te gaen ende die dorpelen aen den vensteren boven ende beneden, ende schijnen aen der bruggen ende aen der Vispoirten I lang kist in den toern gemetst, daer men den boem in schiet, die Vispoirt mede te sluyten, tsamen V gul XVII kr.

Item aen der Vispoirten gevuert II kerren keyen ende XVI kerren sands, dair men mede gestraet heeft, elc kar J kr. valet IX kr.

Somma lateris C LXXVIII gul XIX kr.
Fol. 206 v.

Die Hampoirt

Item aen der Hampoirten hebben die Steenmetseler gemetst ende mede aen der Brugpoirten, tsamen in dachueren LVIII dage, elc dagh VIII kr. valet XXIII gul IIII kr.

Item die oeperknechten XLVII dage ad IIIIj kr. valet X gul XIJ kr.

Item aldair die muer boven af gebroken tsamen IIIIJ dach ad IIIIJ kr. valet XX kr. I oirtken

Item III steen daer die laetgater af gemaect sijn, op een sley van der Vispoirten dair gevuert, dair af gegeven II kr.

Somma van der Hampoirten XXXIIII gul XVII kr. III oirtken.Dat hoeft aen der haeven

Item totten hoefde gecoft tegen Rut Baden XXV pael, die nyet vorbesingt en sijn, voir IIII rh. Gul ende I qrtier ende X qrten te wijncoip ad IIJ kr. I oirtken valet tsamen X gul IIJ kr.

Item noch tegen Rut ende Sweer gecoft XJ vym wijenrijs ende VII C elsen staken tsamen voir XIX gul valet XXXVIII rh. Gul

Item van Lijsken Boenefaes die rijs van oiren weert gecoft voir III gul

Item van Stolten weert rijs gegeven II gul VI kr.

Item Art Keyser voir sijn weertrijs IIII gul XVIII kr.


Item van den vurgen. palen gegeven te vellen XIX kr.

Item van Weel rijs gegeven Arnt Koenen XXVI borderen XIII kr.

Item den visscheren gescenckt, dat sy die Weele (Wiel nabij e stad?) sloegen VIII kr.
Item rnt Koenen heeft gevuert IIII voeren rijs, ad VII kr. valet XXVIII kr.

Item Heynken Gobbels gevuert XVII voeren, ad VII kr. valet V gul XIX kr.

Item Gaert Jans soen gevuert XXIII voeren, ad VII kr. valet VIII gul I kr.

Item Henric Brief II voeren ad VII kr. valet XIIII kr.

Item Gijs Slewen soen ende Arnt Kemerlinc voir elsen pael gegeven IJ gul

Item van den rijsen ende slieten te halen in den weert, gegeven X kr

Item Jan Roef II reysen tsceep mitter weertrijsen myt sijnen peerd op getogen, dair af gegeven VIII kr.

Somma lateris C XIII gul XIIII kr. I oirtken


Fol. 207 r.

Item II werf tot Nymegen geweest om des hoefds wil aen Gerit van Lent verdingen te maken, wantet oen des jaers te voeren aen gedragen was, dair om verteert XIII kr.

Item dair nae Jan van den Berge van Ravensteyn ontboden ende mitten scoltet ende scepenen in der Mazen aen den hoefde gevaren, ende dat hoeft overlachten, doe gegolden ende mede hen geschenckt XXIX kr.

Item gehadt totter stellingen daer men die wellen op maecten IX boltken voir IJ gul ende III brackoen voir XXIIII kr. valet II gul XIIII kr.

Item Gijsken Wambois den hoeftmeyster gegeven, dat hy aen den hoefde V dachueren verdient had, elc dagh VIII kr., beliep tsamen myt hem gerekent V gul VII kr.

Item noch hem gegeven gelijc als hem geloift was enen covel van XXVIII kr.

Item soe heeft Willem Van Gael hem geholpen aen den hoefden XVII dach, elx dage gegeven IIII kr. valet III gul VI kr.

Item Willem Crach geholpen IX dage ad IIII kr. valet I gul XVI kr.

Item Heyn van Kuyck weert rijs gesneden ende der stat dijck gemect, getuynt ende gewijstert, tsamen XXXII dage ad IIII kr. valet VI gul VIII kr.

Item Herman Noyensoen hem geholpen XIIII dage, ad IIII kr. valet II gul VI kr.

Item Arnt Kemerlinc XVII dage ad IIII kr. valet III gul VIII kr.

Item VII dage op ten hoefde mitter kerren eerd gevuert ende I dach gereiscap aen ende af gevuert, elx dage VIII kr. valet III gul IIII kr.

Item gehuert tegen Henric Saltman sijn ho(f)stat bider Vispoirten calc op te leggen voir XXXII kr. ende II qrten wijns ad III kr. valet tsamen XXXVIII kr.

Somma lateris XXXIIII gul VII kr.


Fol. 207 v.

Dit is den calc in onssen jair verbesingt.

Item gecoft van Jan Toyt VIII mud calx ad VIII stuver valet VI gul VIII kr.

Item van Wijn Crach XXVII mud, III mud voir I rh. Gul valet XVIII gul

Item van enen man van Tricht, die myt Jan Toyten voir nederwaert XXXII mud calx ad VIII stuver valet XXV gul XII kr.

Item van Gerit van Arssen J C calx oeverlentsche maet voir XVI rh. Gul IX stuver valet XXXII gul XVIII kr.

Item van Heyn Sprongs XXI mud beslagens calx voir XIIII gul

Item van Dolheyn van Ludick een vlotsceep calx omtrynt LXX mud, voir XXV rh. Gul valet L gul.

Item van her Willem Kock III mud beslagens kalx voir III gul

Item van Claes oelofs soens II mud beslagens kalx II gul

Item van Willem Keelkens II mud II gul

Item van der kirken X mud X gul

Somma II C XXV mud calx belopen aen geld C LXIII gul XVIII kr.


Item van desen vurgen. calx op die haeven beslagen C XVII mud van elken mud gegeven V oirtken valet tsamen VII gul VI kr. I oirtken

Item noch op Henric Saltmans hostat opgedragen ende uten sceep gemeten ende aldair opter hofstat beslagen omtrent LXX mud calx, tsamen d’af gegeven VIJ gul

Item op desen kalc te wijncoep gegolden IIII qrten wijns ad III kr. valet XII kr.

Item tot al dsen vurgen. calc sijn gevuert mede te beslaen ende te vermetsen VI C XXVIII kerren sands, elc II kerren IJ kr., valet XXIII gul XI kr.

Item noch van der haven gevuert aen der Vispoirten, aen der Hampoirten ende voirt dair men den kalc vermetst heeft, gelijc voir bewesen is, IIII C X karren calx, elcker J kr. valet X gul V kr.

Somma den onraet van den kalx, XLVIII gul IIII kr. I oirtken


Item van Henric Cuper gehadt II Calx cupen, ad IIII kr. valet XII kr.

Item I hoemborger ton VI kr. ende I emer II kr. valet VII kr.

Item een vorm aen den steen oven IIIJ kr.

Item die cupen te verbademen ende te bijnden dair af gegeven VIIJ kr valet al te samen den cuper I gul XI kr.

Somma lateris II C XIII gul XIII kr. I oirtken.
Fol. 208 r.

Dit is ons yserwerck in desen jair

Item onder die Raetkamer in den kelre I pair geheng, wegen III lib(er), elc lib. I kr. valet III kr.

Item enen haick myt eenre crammen I bolt tsamen III kr.

Item van gelaesspilen III paer geheng III clincken, III haick, tsamen XXXI lib ad I kr. valet XXXI kr.

Item aen der heymelicheit II geheng en der doiren ende II aender cleppen op ter bruggen, woegen XXIII lib ad I kr. valet XXIII kr.

Item III ancker II haeck ende I oigh aen der heymelicheit, XLI lib ad I kr. valet II gul I kr.

Item aen die spoel I haeck VI lib ad I kr. valet VI kr.

Item die veter aen der Hampoirten aen der bruggen vermaect, ende II geheng op ter cleppen, tsamen VIII kr.

Item aen der hammeijen II haeck, ende die ogen vermaect tsamen XVI kr.

Item I ancker dair des poirters huysken boven mede geankert is, IX lib valet IX kr.

Item aen der doiren, dair men op te weyndelsteen geet II geheng II haeck tsamen XXIJ lib ad I kr. valet I gul IJ kr.

Item II band beneden aen der Vispoirten, dair die poirt mede bij een gehacht is wegen IX lib ad I kr. valet IX kr.

Item in den taern aen der Vispoirten V ring LXXI liber, ad I kr. III gul XI kr.

Item aen der Vispoirten IIII haeck I oig II geheng LXI lib ad I kr. III gul I kr.

Item in den doiren ende in den gehengen II C nagel ad I gul valet II gul

Item aen de put op ter merct adt yser aen der rollen vermeact ende die veteren, ende band aen den emeren tsamen XIX kr.

Item die hacken versteelt ende I veer mitten enen eynde daer aen gemaect tsamen XII kr.

Item in desen jair gehadt aen den heymelicheit, aen der Vispoirten, aen de hammeijen, aen die Hampoirt, aen den solre boven der Raetkameren, aen der bruggen, die ny gemaect sijn, ende al om verlapt aen den doiren ende anders al om tsamen IIII C XXV scerperingen, thondert XVI kr., XIIIIJ C lasnagel, thondert VIII kr., XXIIII C doirnagel, thondert IIII kr., VI C venster nagel, thondert II kr. valet al te samen van den nagelen XIIII gul XII kr.

Item Jan van Gael den steenmetseler oir getouwe versteelt, geherdt ende geslepen, hen dair af gegeven XXIIII kr.

Item Gerit Sloetmeker aen der Brugpoirten I groit tesslot, ende tslot aen den winket vermaaect myt II sloetellen, noch III kluysteren versplintert tsamen XVI kr.

Item van den smyt op ter dijck II scuppen ende II ogen aen den brugrollen aen der Hampoirten voir XVII kr.

Somma lateris XXXVI gul IIJ kr.


Fol. 208 v.


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina