Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina19/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29

Dit is den onraet, die die stat jairlix gildt

Item op Somma elken gegeven I pair hanssen, tsamen XI paer ad III kr.. Ende elken IIII qrten wijns ad III kr. I oirtken valet tsamen VIII gul XVI kr.

Item Somma, den welzer I qrt valet XII kr. III oirtken

Item op Kersmys es gelijcs gegeven den selven XII pair hanssen ad III kr. ende XLVII qrten wijns ad IIJ kr. valet VII gul XIIIJ kr.

Item den scoltet voir sijnen tabbert VI gul

Item den clerck voir sijnen tabbert IIII gul

Item den Bade voir sijnen tabbert IIII gul

Item den Capittel IIJ lib auds gelds valet III gul IIIJ kr.

Item van Sunte Barbaren altair X s alds gelds valet XII kr. III kr.

Item noch den Capittel II lib payment uter Jan Monnix lant valet XVII kr. I oirtken

Item den heer van den banwijn XL lib pay(ment) valet XVII gul VI kr.

Item Gijsbert die Wrey C lib pay(ment) valet XLIII gul VJ kr.

Item den alden schutten, doe sy schoeten VI gul

Item Sunte Barbaren schutten IIII gul

Item in desen jair op ter poirten verbernt XCVIII lib. kersen ad IIJ kr. valet XII gul IIJ kr.

Item Jan Monnic II malder rogh ad XXXII kr. valet III gul IIII kr.

Item Bertolt die Jeger II malder ad IJ gul valet III gul

Item Henric Brief IIIIJ malder rogh ad XXVIII kr. valet VI gul VL kr.

Item Jan Carper X vaet rogh voir XXXV kr.

Item Baldewyn Vaex I malder gerst XXVI kr.

Item van der Urklocken te stellen X gul

Item Poelmans Mouder VIIJ Vlemschen gul valet VIII gul V kr.

Item den poirter aen die Hampoirt II lib pay(ment valet XVII kr. I oirtken

Item den poirter aen die Brugpoirt I lib pay(ment) valet VIII kr. III oirtken

Item den Coster I lib pay(ment) valet VIII kr. III oirtken

Iten deb Bade van Antworpen te Pinxteren ende Sunte Lamberts mysse, die ons die geleyde brieve bracht, gegeven then tween terminen I gul

Item over ons rekeninge mitten clerc verteert III gul

Item voir inct ende pappier I gul

Somma lateris C LIX gul J kr.
Fol. 209 r.

Dit sijn die gheen die myt leydaeck ende myt pannen in onssen jair gedeckt hebben, van elker roeden gegeven IJ gul en van den dusent pannen XV kr.

Item Gerit die Kael V roeden I vierdel valet VII gul XVIIJ kr.

Item Bertolt die Cuiper VJ roey valet VIII gul V kr.

Item Jaepken Ven (?) VIJ roy valet IX gul XV kr.

Item Wemmer die Maelre V roedem valet VIIJ gul

Item Wolter die Becker IX roeden mijn 1 vierdel valet XIII gul IIJ kr.

Item Jacob Dopper I roij valet IJ gul

Item Jan van Cranenvelt IX roeden van elken X kr valet VIIIIJ gul

Item Peter Arntz soen gedeckt XIII C pannen, beloopt tsamen XX kr

Somma van den harden daick LIII gul X kr.


Item gekomt van der alder Burgermeisteren wegen van dat sij der stat sculdich waren bleven XLVII gul aen lewe. Ende voirt selve geboirt van den Ramen ende assizen, die lewe voir III vlems, die ic weder uit moist geven voir XI groit, daer aan verloren VII gul VI kr.

Item Gerit Sloetmeker dat hy borger geworden is, daer en hebben wij nyet af geboirt, mer hy hevet der stat af verdient aen den II luchteren opter Raetkameren. Ende hij sal der stat noch maken aen der heymelicheit I verhaessen slot myt enen sloetel.

Item Gerit Jans Weerds soen, des gelijx borger geworden, dair voir heeft sijn broeder mitter Burgermeysteren tot namen geweest. Ende II werf tot Ludick, daer voir sijn loen anders nyet af gerekent en wordt.

Item Claes Mews soen sal der stat pijlyseren aen sijn borgerscap maken, of ander yserwerck, des die stat behoeft, in gelijken gewoentlike gemeyne coep.

Item van alsulken calc ende haexstenen, als der alder Burgermeysteren rekeninge uitwijst, dat ewech geleent was, en hebben wij nyet weder af ontfangen.

Somma lateris LX gul XVJ kr.


Fol. 209 v.

Somma sommarum van allen uytgeven beloept te samen XVI C XLV gul VIIJ kr.


Aldus dat opboeren aen den uytgeven af geslagen, soe blijft ons die stat sculdich CCC LXII gul III kr.


Fol. 210 r. en Fol. 210 v: blanco
Fol. 211 r

Anno XLII
Claes Rolofs soen )

Jacop van Aken ) burgermeysteren (1442)
Fol. 211 v. : blnaco
Fol. 212 r

Opboeren Claes Roelofs soens ende Jacob van Aken in der tijt Burgermeysteren te Grave, aengaende in den jaren van XLII op ten Jairsdach, uytgaende in den Jair van XLIII (1443), dat pont gerekent voir VIIJ Gelresche mewe. End die Gelressche meu van den irsten halven jair ad XV groet ende van den anderen halven jair, die men ad XVI groet ende den gulden ad XX kr.
Item in den irsten van allen assijzen van den heelen jair in onsen tijt verpacht

Item den Brode ass. die slach XXI lib

Item den wijn ass. sullen wy hier nae bewijsen

Item den karen ass. den slach XXVI lib.

Item den Bier ass. den slach II C XC lib.

Item den verwer ass. een slach XLVI lib.

Item den wever ass. den slach L lib.

Item den cremer ass. den slach XX lib.

Item en holten ass. den slach XII lib.

Item die Scoemeker ass. den slach XII lib.

Item den Vysscher ass den slach XXV lib.

Item den Vleyshouwer ass. den slach XII lib.

Item die wage ass. den slach XXXVII lib.

Item die steenpacht den slach XVII lib.

Item kesen ende lynnen laken ass. den slach VIII lib.

Item den fermenteut ass. den slach XXVI lib.

Somma lateris VI C II lib

Fol. 212 v

Dit sijn die hoechselen die der stat geboiren van den selven assijsen.

Item van den broide ass II hoechsel d XII s valet I lib IIII s.

Item die hoechsellen van den wijn assize sullen wy hier nae bewijsen.

Item van den karen ass. sijn te samen VII hoechsellen, elc ad XXX s., soe coemt der stat daer af VII lib.

Item van den bier ass. IIII h. ad III lb, valet XII lib.

Item van den verwer ass. IIII h. ad XXX so, valet VI lib.

Item van den wevers assize II h. ad III lb, soe blyft der stat VI lib

Item van den cremer assize VI h. ad XXX s, valet IX lib

Item van den holten assize XII h. ad IX st valet V lb VIII so

Item van den scoemeker assize IIII h ad IX so, valet I lib. XVI s.

Item van den vysscher assize II h, elc ad XVIII so, valet I lib XVI so

Item van den vleyshouwer assize II h. elc ad XVIII so, valet I lib XVI so

Item van den wagen assize II h., elc ad XXX so, valet III lb

Item van den steen pacht assizen II h ad XII so, valet I lib IIII so

Item van den keesen ende lynenlaken assiz sijn te samen II hoechsel, elc ad XII s, soe blyft der stat dair af XVI s.

Item van den fermenteut ass. sijn te samen XXII hoechsel, elc ad XII so, soe blyft der stat dair aff VIII lb XVI so.

Somma lateris LXV lib XVI s.
Fol. 213 r.

Op paesschen ende op sente Martijn geboirt in die Wijt.

Item van Jan Roeff dat Lijsbet Weerners plach te wesen VIII hont lands XXVIII s.

Item die selve dat Geenken Goessens plach te wesen IIII hont XIIII s

Item Frederix Steenbeckers kijnderen VIII hont XXVIII s

Item Jan Maessoen XIIII hont XLII s

Item Jan Stout IIII hont XIIII s

Item JanStout VIII hont XXVIII s

Item Jans erfgenamen van Wijgen IIII hont XIIII s

Item Jan Monnic IIII hont XIIII s

Item Arnt Koenen IIII hont XIIII s

Item die selve VIII hont XXVIII s

Item Deric Goedden VIII hont XXVIII s

Item die selve IIII hont XIIII s

Item Jacob van Aken VIII hont XXVIII s

Item Bertolt die Jeger VIII hont XXVIII s

Item Deric Gruter IIII hont XIIII s.

Item Willem van Wijgen IIII hont XIIII s.

Item Jan Ceellen soen IIII hont XIIII s.

Item Jacob Knyvoet IIII hont XIIII s.

Item Demont Koenen IIII hont XIIII s.

Item Deric Goedden IIII hont XIIII s.

Item Jan van Wijgen VIII hont XXVIII s

Item Claes Roelofs soen VIII hont XXVIII s

Item Jans Hazen kijnderen XII hont XLII s

Item Deric Gruter IIII hont XIIII s.

Item Jan Ceellen soen IIII hont XIIII s.

Item Jacob Kynoer (?) IIII hont XIIII s.

Item Demont Koenen VIII hont XXVIII s

Item Henric van der Bruggen ende Uwen van der Velde VIII hont XXVIII s

Item Jan Monnic ende Ude Tailhout VIII hont XXVIII s

Item Ude Tailhout IIII hont XIIII s.

Item Ude Tailhout IIII hont XIIII s.

Item Deenken Kuyckmans VIII hont XXVIII s

Item Demont Koenen IIII hont XIIII s.

Item Deric Gruter IIII hont XIIII s.

Somma lateris XXXVII lib II s.
Fol. 213 v

Noch op Paesschen ende op Sente Martijn.

Item geboirt van XII beckeren van elcken VI gr. payment valet IIII lib. XVI s

Item van VIII vleysbencken, elc ad XII gr. payment valet VI lib. VIII s.

Item op Paesschen van Bormans hoff was I lib XIIII s.

Item van enen hoff in der Stoven Arnt Hack XVIII s IIII d.

Item Jan Roeff van enen hoff buten der Brugpoirten enen blaeuwen gul. valet II lib XVI s.

Item die selve uyter sijnen huys II capuijn tsiairs

Item van den bogen by den Gasthuys V vlemsch valet I lib.

Item van den Gastmeyster van 1 boge X s.

Item Bertolt Siegers Toern V s

Item van den hoff aen den Toern II s.

Item Deric van der Meer van sijnen Toern 1 blaeuwe gul valet II lib XVI s

Item Heyn Feessen (?) uyter der hoffstat by den pottener III capuyn tsiairs

Item Arnt van der Cluten van I boge by tgsthuys XIX s

Item Jacob die Groter van enen boge X s

Item van Willem Snavels huyssinge IIII lib V s

Item van de Scoemeker spoell buten der Brugpoirten II lib

Item Jacob Spaenrebeen van Heyn Anssems Raemstat I lib

Item van Henric Toern van der Hatert III s auds gelds valet X s

Item Roelofs huys van Luenen aen die Brugpoirt I lib

Item van der alder tijgelrijen I lib XII s.

Item van Jan Quaypapen hoff X s

Item Lemken die Moeller van sijnen hoff buten der Hampoirten II s.

Item van dern Toern after Deric Wantems soen II s IIII d.

Item Jacob Knyvoet van der Groenre Stegen II lib

Item van Peter van Wijgen van enen Camp bij Sunt Joest berch X s

Item Coman Henric van Scaepskens hoff III s

Item van den straetken neven Deric Wantems 1 gr. payment valet I s IIII d

Item van der Hampoirten I lib

Item van Heynken Wellens hof buten die Hampoirt van der Stege I lib

Item Goessen van der Hege VI vaet rogh tsiairs valet III lib I s VI d

Item Gerit Kanen uyter sijnen huys IIII vaet rogh tsiairs valet II lib I s

Item Rut Hoellen van den Wolleken tusschen der Brugpoirte by den Wijer III lib

Somma lateris XLVI lib XII s VI d
Fol. 214 r

Op sente Peters dach ad Cathedram van den ramen geboirt ende den Vlemschen gerekent voir VJ meuw (?) ende XIII vlemsch voir den gulden.

Item Wouter van Wamel van eenne ramen IIIJ vlemsh gul

Item Herman vanWamel III “

Item Beel Evertz IIIJ “

Item Peter Jans soen IIIJ “

Item Deric van der Meer IIIJ “

Item Jan van Beers II “

Item Jan Barbier IJ “

Item Goed van Aken II “ 1 qrtier

Item Gaert Evertz IIII “

Item Jacob Loykens II “

Item Deric van Moldic IJ “

Item Deric van der Voirt IJ “

Item Willem Wellens IJ “

Somma van den ramen XXXIII vl. gul 1 qrtier maken XXXVI gul XI kr.
Dit sijn die gheen die poirter worden sijn, ende den Reynaldus guld gerekent voir XXXII kr(omster):

Item Rutgher Willems soen )

Item Claes Borchman )

Item Jacob van der Waeyen ) van elken geboirt II Reynaldus guld, maken tsamen XVI gul.

Item Deric Jans soen )

Item Henric Parsoens )


Somma lateris LII gul XI kr.
Fol. 214 v

Item van den wijn ass. van den heelen jair, den slach dair aff, XLIIII voeder, elc voeder ad II alde scilden. Ende den alden scilt gerekent bij beveel des Raeds voir III guld.

Item van den selven wijn ass. II hoechsel ad I voeder wijns, maken al te samen XLVI voeder wijns, valet in arnh. Gul II C LXXVI gul
Dit is van vechteliken saken, elc dusent steens gerekent voir XXXIII kr.

Item Jan van Triest IIII M steens

Item Gelis Corpus II M “

Item Jan Voss II M “

Item Henric Baten II M “

Item Jan Kocken I M “

Item Henric van der Baerendonck I M “

Item Claes Borchman I M “

Item Teuken van Gael die Jonge II M “

Item Jan van Delft I M “

Item Jan Dopper II M “

Item Vlemming die Moeller I M “

Somma van den steen XIX M steens maken in Arnh. Gul XXXI gul VII kr.

Somma lateris III C VII gul VII kr.


Fol. 215 r.

Dit is die steen in onssen jair gebacken.

Item in den irsten gebacken II oven steens ende den irsten oven helt LXIIII M steens ende den anderen oven helt LXV M steens valet te samen C M ende XXIX M steens, elc dusent gerekent ad XXXIIII kr.

Item noch vercoft Herman van Wamell van den panoven IIII M st, die hy selver aff brack, elc dusent ad XXV kr.

Somma van den voirscr. steen loept in arnh. Gulden II C XVII gul XVII kr.


Dit is den onraet dair tegen:

Item hier tegen gegeven Claes Frederics soen van elcken dusent steens te vormen XVI kr. valet CIII gul IIII kr.


Dit is den onraet van de barnen:

Item den irsten verdingt aen Jan Coeborch voir XXVIII rh. Gul, den gul ad XL kr., enden den anderen oven steens verdingt aen Jan van Holt, onsen amptman, voir XXVII rh. Gul, oic den gul ad XL kr. valet C X gul


Somma van den voirscr. steen te vormen ende te barnen (=branden/bakken) loept tsamen CC XIII gul IIII kr.
Aldus coent der stat te baten van den voirscr. steen IIII gul XIII kr.
Fol. 215 v
Somma sommarum van den opboeren lopet te samen VII C XVIII kr.
Fol. 216 r

Uytgeven der Burgermeysteren voirscr. in onsen jair, den gulden oic gerekent ad XX kr.

Item soe bleef men Jacob Dopper ende Jan van Beers den alden Burgermeysteren sculdich van hoirre rekeningen III C LXII gul III kr.

Item soe bleef men den selven noch sculdich van dat sy vergheten hadden in hoirre rekeningen V gul XIX kr.

Item doe die Raet verset wart, doe verteert tot Jan Beckers huys LIX qrten wijns elc ad IIJ kr. valet VII gul VIII kr.

Item doen die alde Burgermeysteren rekende doe verteert in Willem Monnics huys XXII qrten, elc ad IIJ kr. valet II gul XV kr.

Item doe die Raet der alder Burgermeyster rekeningen oversagen, doe verteert in Tijsen huys XVIII qrt wijns, elc ad IIJ kr. valet II gul V kr.

Item ons heren genade vanGelre gescenckt een gelaech in Jan Monnics huys ad C XIII qrten wijns, elc ad II kr. valet XI gul VI kr.

Item doe ons joncfr(ouwe) van Gelre te Brabant waert voer hair der vier stat kannen gescenct, in elc II qrt Romenijen ad V kr. valet II gul

Item Jacob van Aken ende Bayken Vaex tot Nymegen gereden aen ons Heren genaden om der scettingen (schatting) will ende waren III dage uyt ende Gerit van Hout doe mede gequit met II peerden, doe verteert IIII rh. Gul XXVIIJ kr., den rh gul ad XL kr. valet IX gul VIIJ kr.

Item gegeven den scouthet van II peerden te hueren III dage lanc, elc ad V kr. valet I gul X kr

Item gecoft tegen Deric Reyners soen een planck, die leget tussen Deric van Bell ende Jan Anssems op der goeten voir IIII kr.

Item gegeven Arnt Koenen voir den wech dair men dat sant haelden aen den Tygeloven IIII gul

Item verloren aen den wijn die die stat Deric van der Cluten dede halen doe onss Heren genade met sijnen priesterscap hier was, met de taploen VII rh. Gul ende XX kr., den rh. Gul ad XLIII kr. valet XVI gul I kr.

Item die Burgermeysteren gedroncken, doe si myt Deric voirsc. Rekende van den selven wijn II qrt valet V kr.

Somma lateris IIII C XXV gul III kr.
Fol. 216 v

Item gecoft van Deric van der Cluten IIIIJ vymmen rijs, die opt Raethuys gebarnt (gestookt) sijn, elc ad XVI kr. valet III gul XII kr.

Item gecoft van Jacob van Aken Burgermeyster een holt, dair dat gebout af gemaect is in der bruggen voir Ii gul

Item gecoft van Jan Maessoen enen balc, die voir der bruggen leet voir I gul II kr.

Item gecoft van Jan Maessoen Ii barckoen tot Ribben aen der bruggen, elc ad VI kr. valet XII kr.

Item noch van den selven VII middelhouter voir der bruggen gelacht, elc ad II kr. valet I gul I kr.

Item van Jan Michiels soen gecoft C XXIIII voet brugplancken op ter selver bruggen gelacht, dat hondert ad L kr. III gul II kr.

Item noch een planck dair toe gecoft van Jacob van Aken voir IIII kr.

Item van den voirs. Balcken ende plancken te vooren aen der bruggen III kr.

Item gegeven Jan van Hijnen van der bruggen te tymmeren III gul

Item Walter Koenkens voir der bruggen gemetzt ende gestraet IJ dach, elc ad VIII kr. valet XII kr.

Item Heynken aldair geoepert IJ dach, elc ad IIII kr. valet VI kr.

Item Goedken Pappert aldair gevuert II karren sands ende een kar steens valet IJ kr.

Item aldair vermetzt III C steens valet X kr.

Item dair toe gecoft van Jacob van Aken een kar kalx voir X kr.

Item Henric Baten gesant aen ons heren Genade van Gelre in den wijnter om der scettinge will hem gegeven I gul

Item den selven gesant aen Willem Winning (?) Scatmeyster was, hem gegeven VI kr.

Item Jacob van Aken ende Bayken Vaex tot Nijmegen gereeden aen Willen Wymming scatmeyster ende waren enen dach uyt, doe verteert XVI kr.

Item gegeven Jacob voirs. Ende Claes Frederix van de II peerden te hueren X kr.

Item Henric die Cuper gemaect III ny tigel vormen, elc ad IIII kr. valet XII kr.

Item Noch Henric gemaect enen Emer aen den put op die merckt ad IIII kr.

Item gegeven Gerit Sloetmeker van den III vormen te bijnden, elc ad VIII kr. valet I gul IIII kr.

Somma lateris XXI gul VIIJ kr.
Fol. 217 R

Item Heyn van Kuyc enden Heynken Jacobs knaep, doern geslagen aen den staecket aen den Nyen toern IIII kr.

Item gecoft van Jan Maessoen een middelhout aen den Groten Toern tot eenre lanen voir der trappen III kr.

Item Jan van Hijnen een trap al dair gemaect van sijen hout ende voir sijn loen III kr.

Item die Scouther Claes Roelofs soen, Bayken Vaex, Sweer van der Sande gereden tot den Drosset van Ravesteyn om Loukens erve will, doe wij den dach maecten mitten Drosset verteert doe tot Derics van Bell VI qrten wijns, elc ad III kr. valet XVIII kr.

Item doe den dach gehalden was mitten Drosset van Ravensteyn op die tijt gescenct bij beveel des Raeds Marcelis Stamelerts soen Willem die Quay ende den Scoutheit van Ravensteyn VIII qrten wijns, elc ad III kr. valet I gul IIII kr.

Item Heyn van Kuyc ende Heynken Jacobs knaep geknoet ende getuynt aen der stat Camp by den steenoven enen dach ad IIII kr. valet VIII kr.

Item gesant Henric Baten tot Aernhem aen ons heren genaden, om des verbonds will te besegelen ende lach II dage stil om sijn antwoird, hen gegeven XII kr.

Item doe ons Heren genaden antwordt quam, dair Raet op gehalden wart op die tijt gedroncken in der Cameren IIII qrten hommerich biers, elc ad I kr. valet IIII kr.

Item Henric Baten gesant an der stat van Nymegen, doe sy begeerden van ons dat verbont te besegelen, dair wy ons beraet op namen, hem gegeven V kr.

Item gegeven der stat piperen van Nymegen bij beveel des Raeds, doe men ons vrouwe droech I gul

Item Claes Roelofs soen, Bayken Vaex tot Kuyc gereden tot Willem Wynning, scatmeyster, doe hy peynden wolde aen die Herpensche goed, doe verteert XVIII kr.

Item betaelt Willem Wynning, scatmeyster, by beveel des Raeds voir die Herpensche goed in den Lande van Kuyc gelegen IX ald scilde, II ny guldem voir elcken scilt, aen gul ad XXXIJ kr. valet XXVIII gul VII kr.

Item gegeven Henric Baten, dat hij Willem Wynning, scatmeyster, dat voirgen gelt tot Nijmegen bracht V kr.

Item Jan van Hijnen aen der brugge gelapt van der Brugpoirten, II dage, elc ad VIII kr. valet XVI kr.

Somma lateris XXXV gul VII kr.


Fol. 217 v.

Item Jan van Hijnen met sijnen knaep elc enen dach getymmert aen der Voirster bruggen van der Hampoirten, elcs dagh VIII kr. valet XVI kr.

Item van der stat holt die brugge al dair gemaect.

Item gegeven Deric Gaeykens van den holt al dair te vueren II kr.

Item Wouter Koenkens al dair gestraet i dach ad IIIIr.

Item Beckeman al dair geoepert enen dach ad IIII kr.

Item Deric Gaykens al dair gevuert IIII karren sands, elc kar J kr. valet II kr.

Item Deric Gaykens gevuert van der stat holt van der haven den vorsten balc aen der bruggen ende II ribben ad I kr.

Item Heyn van Kuyc, Jan die Cort gegraven aen den staecket aen der Mazen, elc IJ dach , elcs dach IIII kr. valet XII kr.

Item Heyn van Kuyc, Jan die Cort, elc II dage, die bruggen geveget aen der Hampoirten, elcs dagh IIII kr. valet XVI kr.

Item gegeven Jan die Smyt van den Raethuys aen der Brugpoirte dieper te graven X kr.

Item Henric Baten gesant aen ons Heren Genaden van Gelre tot Rosendael, doe ons heren genaden ons gestren hadden op der dachvaert tot Arnhem te comen ad viti (?) ende lach II dage stil, nae sijnre antwordt, hem gegeven XIIII kr.

Item gecoft tegen Jan die Ruter enen ver voir V gul

Item gegeven Jan Hoerkens van den ver te halen II kr.

Item Heyn van Kuyc ende Heynken Jacobs knaep gedijkt aen der stat dijck, elc II dage ad IIII kr. ende Deric Gaeykens kar al daair gedijckt enen dach ad VIII kr. valet I gul IIII kr.

Item Heyn van Kuyc enden Jan die Cort elc II dage aen der Loedzen dack af gebroken, elc ad IIII kr. valet XVI kr.

Item gecoft van Jan Maessoen III kep(er)holter aen der loedzen gebesicht van der Hampoirten, elc ad II kr. valet VI kr.

Item Ude van Heck gedeckt aen der Hampoirten van der loedsen ende aen de Raethuys V dagen, elc dagh VII kr. valet I gul XV kr.

Item Goedken aen den Raethuys geoepert Iij dach alc ad IIIIJ kr. valet XI kr. I oirtken

Item Lambert Sael gevuert voir der Hampoirte ende voir den Raethuys IIII karren leems, elc ad J kr. valet Ii kr.

Item Heyn van Kuyc gegraven aen den staecket van der Mazen IJ dach, elc ad IIII kr. valet VI kr.

Item Heyn van Kuyc ende Heynken Jacobs knaep, elc enen dach getuynt aen der stat dijck, elc ad IIII kr. valet VIII kr.

Somma lateris XIIII gul XV kr I oirtken.
Fol. 218 r

Dit is die Tymmeringen van der Hampoirten

Item gecoft van Jan Maessoen III boltken (balken), elc ad III kr., twee vormen tussen den Toernen ende totten mekeler (?) valet IX kr.

Item gecoft van Jacob van Aken IIII krom stijl totter muerplaten van den meesten toern voir II gul

Item gegeven van enen holt te snyen totten mynsten toern te muerplaten I kr.

Item gecoft van Heynken Cuper VIII C voet plancken, daer die Toern mede gescleet sijn, elc hondert aad XXIIII kr.

Item noch gecoft van Jan Maessoen dair toe III C ende III voet plancken, elc ad XXIIII kr. valet III gul XIII kr

Item dat holt genomen van der Loedzen aen den Steenoven, daer die voirs. Toerne af getymmert sijn.

Item gegeven Gaert Koenen van dat hy van der loedzen gevoert heeft II voeder houtz aen der Hampoirte ende een voeder stroes gevoert aen den Raethuys, elc ad IIII kr. ende twe voeder houtz gehaelt tot Eesschaeren ad VI kr. valet I gul IIII kr.

Item Jan van Hijnen met sijnen knaep getijmmert XIIII dage, elc des dagh VIII kr. aen der Hampoirte valet XI gul IIII kr

Item Wouter ende Heynken Steenmetzeler, elc enen dach gemetzt aen de Scoorsteen van den Meeten toern, elc ad VIII kr. valet XVI kr.

Item Jan van der Heyen al dair geoepert 1 dach ad IIII kr.

Item al dair verlacht IIII C steens valet XIIIJ kr.

Item daair toe gecoft van Jacob van Aken II karren kalcs I gul

Item gegeven Frederix van den steen ende kalc te vueren IIII kr.

Item gegeven Willem Beckemam by beveel des raeds J dusent steens valet XVIJ kr.1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina