Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina2/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Dyt syn die poerter worden syn in onss tyt


Item Deric Spuyrken I M steens ad XL mew facit V lb VI so VIII d.

Item Arnt Beel Hols knape I M steens ad XL mew facit V lb VI so VIII d.

Item Gerit heren Roelmans kemerlinc I M steens ad XL mew facit V lb VI so VIII d.

Item Arnoldus van Caster I M steens ad XL mew facit V lb VI so VIII d.


Summa XXI lb VI so VIII d.

Dyt is van vechtliken saken


Item Wolter van Helmont Genen soen I M steens ad xL mew facit V lb VI s VIII d.

Item Jan Coberch I M steens ad xL mew facit V lb VI s VIII d.

Item Boy de Becker I M steens ad xL mew facit V lb VI s VIII d.

Item Willem Borman I M steens ad xL mew facit V lb VI s VIII d.

Item meister Willem Barbier I M steens ad xL mewen facit V lb VI s VIII d.

Item Willem Dopper I M steens ad xL mew facit V lb VI s VIII d.

Item Arnt Dopper I M steens ad xL mew facit V lb VI s VIII d.

Item Goert van Tongelar I M steens ad xL mew facit V lb VI s VIII d.

Item Jacobs Ywens I M steens ad xL mew facit V lb VI s VIII d. (later doorgehaald)

Item Coen Cruysbergs I M steens ad xL mew facit V lb VI s VIII d.

Item Boyde Taelouts baden soen I M steens ad xL mew facit V lb VI s VIII d.

Item Cuyckman (niets verder ingevuld)

Summa LXIX lb VI so VIII d.

Summa summarum van den opboeren XVII C LXXVI lb XVIII so II d. makent alsus vel (?) an gul den gul ad .. mewen, VIII (?) LXXXIII gul VI mew en III gr II d.


Fol.5 R

Uytgeven der burgermeisteren vors. Van desen jaer den gul ad XV mews, die mew IIII gr.

Item in den eirsten dat men Jan Monick ende Willem Dopper sculdich bleeff doe sy gerekent hadden LXXIIII gul XXIII gr.

Item doe die aude burgermeister af geengen ende die nyen gekoren worden tot Jan Monicks huys ende in den wynhuys vertert LVI quarten wyns ad III meuwen facit XI guld III mewen

Item Willem Borman gege(ven) om een barkoen daer men leederen aff macken XIIII mew

Item Gerit Willems sy gestraet by den Raethuys veirde halve royde, elke royde ad XVI mewen facit III gul XLII gr.

Item een royde keyen gekost tegen Aellet van Bomel om II Arnhems gulden ad XLV mews facit IIII gul XXX gr.

Item Herman van den Broeck ….. veirdel keyen van 1 royde, die royde ad 1 hollensen scilt, den scilt ad LV mewen facit II gulden XLIII gr.

Item van Tys Jans so(on?) IIIJ veirdel keyen van 1 royde, die r ad 1 scilt den scilt ad LV mewen facit II guld XII gr.

Item van Guedden Peters so(on?) 1 kar keyen voir II aude braspenning facit XXX gr.

Item in der straten bij den Raethuys gevoert XCVI karren santz die karre ad IJ guld facit II gulden XXIIII gr.

Item Stalparc IIII daige aldae geoepert des daigs IIII mew facit 1 gul IIII gr.

Item Melijs Gescenckt doe hy dat huysken voer der Port deckten VII gr.

Item verlacht by raede der scepen V quarten wyns ende IIII gr., doe wy eens worden mit Heynen van Mille van der erden, daer ie stat aff gebacken solde hebn, die qr. ad III mewen facit 1 gulden IIII gr.

Item den Canoinken uyter den raethuys 1 lb vleems ad IX gr. facit II gulden VIII gr.

Item den selven Canoinken uter den Raethuys X so audts fecit 1 gul IIIJ gr. II d.

Item heren Jan Moeren altaer X so audts facit 1 gul IIIJ gr. II d.

Item verlacht by rade der scepenen IIII qrt wyns onsen barbier gescenckt, doe wy mit hoem eens worden, die qrt ad III mewen facit XLVIII gr.

Item gescenkt VIII qrt. Wyns den gewapenden die an der porten stonden doe men onse vrauwe droech (is waarschijnlijk O.L. Vrouwe-processie op 15 augustus), die qrt ad III mewen facit 1 guld XXXVI gr.

Item dem Boden van Antwerpen gescenct IIII aude brasp. Facit 1 gulden

Summa C XIII gul VI mewen 1 gr.
Fol.5 v.

Item op Paesschen den scoutet IIII qrt wyns, die qrt ad III mewen facit XLVIII gr.

Item den Burgermeistern, scepenen ende der stat clerck elke tot synen hoechtyt IIII qrt wyns ad III mewen facit VII gul XII gr.

Item der Stat bode tot synen hoichtit II qrt ad III mewen feacit XXIIII gr.

Item der Stat weker tot synen hoichtyt IIII gr.

Item gegeven om XII par hanssen1 elk per ad IIII mew facit II guld XLVIII gr.

Item III lederen sacken daer men dat donre cruyt in dede, elken sack ad IIIJ mew facit XLII gr.

Item Jan van Hoeselync gegeven voir synen arbeit die bussen te besoeken VIII mewen

Iten Jan Monyck ende Jan Neuden sanden sy van der stat wegen tot Arnem gewandelt waren III Arnhemse gul XXXI mewen facit XI guld IIII gr.

Item leynden sy oop die selve reyse oenen knape aff LIIII mewen facit III gulden XXXVI gr.

Item dem selven knape gegeven voer synen loen XII mewen

Item om een wyn vadt gegeven daer men pyl scachte af macke XXIIII mewen facit 1 gul XXXVI gr.

Item an den Blyenberg gemaeck an dien slot VIII gr.

Item gegeven van der Brugporten op Paeschen VIII vlemscen guld ad XXVIII mewen facit XIII gul XLV gr.

Item den Rentmeister van Banwijne2 XX lb facit X guk

Item Tewken den Bogemeker X lb facit V gulden

Item den Custer tot synen hoechtyt X so facit XV gr.

Item LI mudde kalcks, dat mud ad VII boddr(eger) facit LIX gul XXX gr.

Item den kalc op te voeren gegeven II gulden

Item gegeven voor XX en C karren sandtz die kar ad IJ gulden facit III gulden

Item dat kalc uter den scepe te dragen ende te warren elk mudde IIJ mewen facit VIII gul XXX gr.

Item voir oen kupe, dair men water mede op den Blyenberg droech doe men dat kalc beslach, gegeven IIIJ mew.

Summa C XXXI gu; XIII mew II gr.
Fol.6 r.

Item doe der scoutet ende Jan Knapen soen tot Nymegen totten waltgreve gebaren waeren om der stat holt, dat oen aen mijn gnedige here gegeven hadde, vertert op die reyse 1 Arnhemse gul ende XIII mewen facit III gulden LII gr.

Item doe Jan Knaepen so(en) mitten waltgreve enden waltvorsteren gereden was dat holt te besyen, dat sy oen wysen solden, vertert XXVI mewen facit 1 gul XLIIII gr.

Item doe der Scoutet ende Jan Knapen so(en) tot myne here tot Lobede gereden waeren, want sy dat holt niet nut en dacht daer sy dat gewesen worden te hauwen vertert bynnen drijen daigen II Arnhemse gulden ende XII mewen facit VI gul XLVIII gr.

Item der scoutet en Jan een reys gereden tot Groesbeck ende tot Midlaer om die gene die dat holt teykenen solden ende en eynden op die tyt met water sy die waltvorster niet en van den vertert XIIII mewen.

Item doe dat holt gevalt wart doe was Jan Knapensoen daer by mitten waltvoersteren vertert bynnen II daigen XXVIII mewen

Item van II C stuck holtz gegeven te hauwen van elken stuck II gr. facit V gul IX gr.

Item dat holt verdinget te veeren tot Moudyc opt water, elke stuc ad VI gr. facit XIIII gul XXXVI gr.

Item daer af te lykouff gegeven XXVIII mewen, want Jan Knapen soen II daigen syn beraet daer op hadde facit 1 gul LII gr.

Item was Jan Knapensoen mit Jan ende Arnt Konen soen opt Walt gegaen te besyen of sye naerre doen wolden dat holt te voeren, soe dat syd om dat gelt met doen en wolden vertert VIII mewen facit XXXII gr.

Item een reijse gevaren mit V mannen tot Moudyc ende mitten ponten dat holt te halen, dair die V twee daigen om uyt waeren te laden ende te ontladen, elken manne gegeven des daigs VI mewen facit IIII gulden

Item van 1 perde, dat die ponte daer trochd gegeven VIII mewen facit XXX gr.

Item mitten V mannen op die reyse vertert XXVIII mewen facit 1 gul LII gr.

Item van der ponten ter huyre gegeven J Arnhemse gulden facit 1 gulden XXX gr.

Item IIII mannen die dat holt uter den water oop den dick sloegen, elke man IJ dach des daigs VI mewen gegeven facit II gul XXIIII gr.

Item een pert gehuyrdt vor den Keterboeter IIII daige II gulden

Summa XLIX gul IX mewen 1 gr.
Fol.6 v.

Item dat holt dat myn gnedige here der stat gaff verdingz te setten after myns heren Toern van der Graft bys op die Mase vur V Arnhemse gulden ende want boven dat verdinge gewracht wart, costent meir 1 qrtier van eynen Arnhemse gulden facit X guld XLV gr.

Item daer af te lykouf gegeven IIII qrt ad XV qrt facit 1 gulden

Item den worcluyden gescenct VIII qrt kuyts facit XX gr.

Item noch verdinget an Arnt van Moudyc C en VI stuck holts te Moudic te laden ende die te G(ra)ve te voeren om III Arnhems guld facit VIII gulden

Item daer aff te lykouf gegeven XVI mewen facit 1 gulden IIII gr.

Item doen Jan Knapensoen ende Arnt tot Grave quame mitten holt vertert VII mewen facit XXVIII gr.

Item dat holt uter den scepe opt lant te fo(eren?), daer oever waeren VII man, elken mannen gegeven sdaigs VII meuwen facit II gulden XLVIII gr.

Item des daigs mitten VII mannen getert 1 maeltyt costen XIII mewen facit LII gr.

Item VI man gearbeidt by Armbouts Torn an der haven, dat holt te seelen (omhoog trekken of zagen?) V daige lanc, elken mannen sdaigs VI mewen ende sceegen II daege oer elken dach VI mewen facit XII gulden XLVIII gr.


Item gekoft tegen Rutger van den Hout LXIIII stuck holts, dat stuc ad V gr., daer men die leuven (?) mede mackde facit V gulden XX gr.

Item gegeven om scouven daer men die leuven (?) mede deckden II gulden XVI gr.

Item om deck teen gegeven XV gr.

Item om bant roeden gegeven VI mewen facit XXIIII gr.

Item Gerit van Elten gegeven van II daigen te decken XII mewen facit XLVIII gr.

Item Arnt Haesens twe daige geoepert gegeven VIII mewen facit XXXII gr.

Item Stapaert III daige getuyndt3 gegeven XII mewen facit XLVIII gr.

Item gelden ende beyser … dach gegraven an den leuven (?) gegeven XII mewen facit XLVIII gr.

Item doe het Roelman mynen here bat om die C stuck holts tot der stat behoeff, doe reit Jan Knapensoen een reyse om dat holt tot den Waltgreve en Jan en docht dat holt met nucken (?) dair sy oen dat wysden soe dat hij doe met en eynden vertert op die reyse mit eynen perde XIIII mewen facit LVI gr.

Item daer nae ontboden die waltvorster waer om dat men dat holt met en holden meynende doe dat men intsoven(?) dal gewesen solde hebn dair om dat Jan doe twe daige tot Nymegen lach, wachtende nae den waltgreve vertert op die tyt mit eenen perde XXIIII mewen facit 1 gulden XXXVI gr.

Item noch een reyse tot den waltgreve gereden wer wi dat holt int Sevendal hebn solden of met doe antwerde die waltgreve dat hy des niet doen en dorste, vertert VIII mewen facit LII gr.

Item gegeven van 1 perde te huyren IIII daige lanc II gulden

Summa LIX gul II mewen II gr.
Fol.7 r.

Item meister Gerits soene ende synen knape gegeven van de Visch port te maken VIII mewen facit XXXII gr.

Item om een balcke gegeven daer men plancken af sneydt, die op der muyren liggen an der Verport 1 oev(er)lenssen rh. Gulden ad LIII mewen facit III gulden XXXII gr.

Item gegeven om II plancken, die daer gebraeken XIII mewen facit LII gr.

Item den balken te snyden gegeven XXIIII mewen facit 1 gulden XXXVI gr.

Item Jan van den Houte gegeven van den trappen ende den steynwech vur den trappen enden den ganck in der Verport te straten ende die muyren boeven te maken VII daige lanc sdaigs X mewen facit IIII gulden XL gr.

Item Arnt Haesens aldaer geoep(er)t VII daige sdaegs 8 mewen facit II gulden XX gr.

Item van eynen sloete te maken an der Hamport VIII gr.

Item heeft Jan gemackt die strate ende die goete gelacht vur Willems doer van oss gegeven van IIII daige sdaigs X mewen facit II gulden XL gr.

Item Jan Rutgers soen ende der kerken gegeven om keyen die daer gebraeken III aude brassp(enning) facit XLV gr.

Item Bertoult ende Claesken Kanen die Jonge geknoet acter hove in de Stegen ende op dat cleyn welleken ende den dyck getuynt te beyden syden by Claesken Kanen ende by mijns heren Torn, elk XXIIII daige betalt sdaigs V mewen ende Claes IIIIJ mew facit XV gulden III mewen

Item Gaert Segers soen oet aldaer getuynt ende gekust (gekuist?) XX daige gegeven sdaigs IIIIJ mew facit VI gulden IX gr.

Item Heinken Gobels VII voeder rys geviert van achter Hove, gegeven van elken voeder IIIJ mew facit 1 gulden XXXVIII gr.

Item Arnt Hacken gegeven van V voeder ryss, die hy voerden van den cleynen welleken after hove an myns heren Torn, van elken voeder XV gr. facit XLV gr.

Item verwracht an der Verport ende by Willems huyss van Oss an der goete XVIIC steens dat M ad XL mew facit IIII gulden VI mewen

Item Heyn van Gemont ende Rutger die Hase getuyndt by der naeste Molen ende an der buytenste haven ende an der bynnenster have ende an myns heren torn ende gedoernt elke X daige elken daigs V mewen facit VI gulden XL gr.

Item Jan Keylken ende Ruther die Hase eynen dach gedickt an der stat dijcke op die sluyse, elken gegeven VI mewen facit XLVIII gr.

Itenm doe Knypken onse burger im geboet van mijns heren wegen die uyt waeren gegeven XV mewen facit 1 gulden

Item gekocht tegen Peter van der Mere XXXV borden dorre ende die doern te voeren costen tsamen XIII vlemss facit 1 gulden LVII gr.

Summa LVI gul 1 mew 1 gr.


Fol.7 v

Item Gysken Durwerter betaelt van de raethuys IX mauder roggh, dat mauder ad XL mewen facit XXIIII gulden.

Item Aelken Belen betaelt van der stat wezen VI mauder roggh, dat mauder ad XLIII meen facit XVII gulden XII gr.

Item Henric van Kalsteren gegeven VI mewen dat hij enen brief tot Nymegen droech van der stat wegen facit XXIII gr.

Item gegeven IIJ quarten wyns vur Jan Roekens soen, doe wij hoem ontbaden hatten van der stat wegen ad IIII mewen facit XXXV gr.

Item doe Flyps van Gassel dat wyff gevangen had ende ons anbracht van veir gesellen die tot Kuck int gasthuys wouden (worden?) vertert X mewen facit XL gr.

Item verdinget by raede der scepenen XM pylyseren om VIII Arnhemse gulden, den gulden ad XLVI mewen facit XXIIII gulden ende XXIIII gr.

Item te lykouff daer af V qrt wyns ad XIIII gr. facit 1 gulden X gr. ende daer voer heb(be)n wy II C pyl yseren bynnen.

Item om ses tonnen kalen gegeven 1 arnh. Gulden facit III gulden

Item om een mande gegeven VI gr.

Item Gerit van Elten J dach gedeckt buten der Brucgeport opt wackhuys gegeven III mewen.

Item Arnt Haesens aldaer geoopert ende die severse part stoen (?) gemackt gegeven XVI gr.

Item voer vier boert daer men doeren ende vynsteren af mackte op die Verport, voir elk bort gegeven IX mewen facit II gulden XXIIII gr.

Item an Gerit van Wichen verdingz (=overeengekomen?) die doeren te hangen ende voer die haecsteen tsamen II gulden.

Item om loet daer men die haeke mit int goet gegeven XIIII gr.

Item Gerit noch 1 dach gewracht an der stat muyr X mewen gegeven facit XL gr.

Item Claes Kanen gegeven te vrachte van kalc, sandt ende steyne, dat gebesicht wart an der goete voer Willems huys van Oss ende an die Verport samen XXVI mewen.

Summa LXXIX guld 1 gr.


Fol.8 r.

Item in den groten water ryss ende stroe gevoert op der Stat dyck an die sluyse gegeven XIIII gr.

Item Bertolt ende Goert Segers soen IJ dach gearbeyt an dem dyke, elken gegeven sdaigs V mewen facit 1 gulden

Item Arnt Hack ende syn son twe nachte gewackt op die sluyse snachtz, elken gegeven V mewen facit1 gulden XX gr.

Item Goert Segers son mit sy (?) anderen 1 dach buyten der Hamport op dat meyn gat ende in koep ons hof van den hantgedyck ende oer twee nacht gewackt aldaer elken snachts V mewen ende elken daigs V mewen doe sy dyckden facit II gulden

Item Sweyr II nacht gewact der stat dijck bij Claes Kanen elke nacht gegeven V mewen facit XL gr.

Item Deric Boeden sonen gegeven vur II borden ryss daer mon den dyck eirst mede voir sloech an der sluysen X gr.

Item Gaert Segers son mit sy anderen 1 dch gearbeit op dien dyke by myns heren toern ende op gene sluys gegeven elken V mewen sdaigs facit XL gr.

Item meister Emont Breuten gescenckt by raede der scepenen XII qrt wyns, die qrt ad XIIII gr. facit II gulden XLVIII gr.

Item gescenct myns heren Poerteren op den huys by raede der scepenen III qrt ad XIIII gr. facit XLII gr.

Item den scoutet ende Claes Roelofs ende Arnt die Haen, doe sy tot Bomel voeren om des tols wille gegeven te tergelde VI Arnh. Gulden ad XLV mewen facit XVIII gulden.

Item den selven noch gegeven tot der selver tyt XLIIIJ mewen facit II gulden XIII mewen II gr.

Summa XXX gulden VII mewen.
Fol.8 v

Item mit Warem die Raedmaker gerekent ende mit onsen anderen tymmer luyden aff oen gegeven XXXII gulden XIII mewen II gr.


Summa perse XXXII gul XIII mewen II gr.
Gerekent mit onsen smeden dat sy gewracht hebn an onser stat behoff ende II gulden van torffe mede gerekent tsamen XVII gulden XIIII mewen III gr.
Summa perse(?) XVII gulden XIIII mewen III gr.
Fol.9 r.

Item den scoutet tot synen hoichtyt op Kermisse IIII qrt ad XIIII gr. facit LVI gr.

Item den Burgermeisteren scepen ender der stat clerck elc ter synen hoechtyt elc IIII gr. ad XIIII gr. facit VIII gulden XXIIII gr.

Item der stat bade tot synen hoechtyt II qrt facit XXVIII gr.

Item der stat weker tot synen hoechtyt IIII gr.

Item gegeven om XII par hanssen ad XIIII gr. facit II gulden XLVIII gr.

Item den Custer X … facit XV gr.

Item Tewken Bogemeker X lb facit V gulden

Item dem rentmeister van ban wyne (?) XX lb facit X gulden

Item Gysbert die Wrede van synen jaergulden C lb facit L gulden

Item geholt tot Willem Doppers LXXVIII lb. kersen ad X gr. facit XII gul LV gr.

Item gegeven am papyr ende inc XII mewen feacit XLVI gr.

Item gegeven den porter om dat hy die Hamport geveget heeft 1 guld

Item Coenen 1 lb facit XXX gr.

Item vertert mitter stat clerck IIII gul

Item geholt tot Hermans van Berck XIII lb kersen ad X gr facit II gulden X gr.

Item noch am papyr ende ync II mewen
Summa XCIX guld VI mewen

Summa summarum van den uytgeven VI C LXIX gulden XIIII mewen 1 gr.
Fol.9 v

Item wy wysen in restant Jacob Ywens soen van eynen brueke als van vechtliken saken.


Fol.10 r

Anno (14)XXII (1422)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina